1 VSOL 1059/2014-P7-9
KSOS 25 INS 6244/2014 1 VSOL 1059/2014-P7-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Jany Tomančákové, nar. 4.10.1945, bytem Ostrava-Dubina, Jana Škody 185/8, PSČ 700 30, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 6244/2014, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5 (P7) Daniele anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Hornopolní 1455/28, PSČ 702 00, zastoupeného JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem, se sídlem Ostrava, Českobratrská 1403/2, PSČ 702 00, rozhodl o odvolání věřitele Daniela anonymizovano ze dne 22.8.2014 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.8.2014, č.j. KSOS 25 INS 6244/2014-P7-3,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 198 odst. 1 zákona č. 128/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též "IZ") rozhodl, že pohledávka P7 věřitele č. 5 Daniela anonymizovano je zjištěna ve výši 103.851 Kč jako pohledávka nezajištěná.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 5 Daniel Lištvan včasné odvolání, podáním ze dne 22.8.2014.

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzal odvolatel své odvolání podáním ze dne 11.9.2014 zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V daném případě vzal odvolatel své odvolání proti napadenému usnesení účinně zpět před tím, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval dle shora citovaného zákonného ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu