1 VSOL 1054/2013-A-11
KSOS 31 INS 12861/2013 1 VSOL 1054/2013-A-11

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Suchá, Vnitřní 812/1, PSČ 735 35, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 23.7.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.7.2013, č.j. KSOS 31 INS 12861/2013-A-5,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.7.2013, č.j. KSOS 31 INS 12861/2013-A-5, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 7, § 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) dále s poukazem na ust. § 204 odst. 1, § 208 odst. 1 a § 57 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odmítl odvolání dlužníka ze dne 21.6.2013.

Podle odůvodnění soud prvního stupně svým usnesením ze dne 4.6.2013, č.j. KSOS 31 INS 12861/2013-A-3 odmítl podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh dlužníka ze dne 6.5.2013 poté, co dospěl k závěru, že návrh má vady, pro které nelze v řízení pokračovat. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno zvlášť dne 5.6.2013. Dlužník se proti tomuto rozhodnutí soudu dne 21.6.2013 odvolal, odvolání bylo odevzdáno orgánu, který je měl povinnost doručit, dne 21.6.2013, přičemž patnáctidenní lhůta k podání odvolání skončila již dne 20.6.2013. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. a toto odvolání dlužníka pro jeho opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že patnáctidenní lhůtu k podání odvolání dodržel. Není pravdou, že by mu usnesení ze dne 4.6.2013 (A-3) bylo doručeno 5.6.2013, jak se uvádí v napadeném usnesení; tento den bylo teprve zveřejněno v insolvenčním rejstříku, přičemž lhůta k podání odvolání mu začala plynout až ode dne doručení zvláštním způsobem, jak je uvedeno v poučení. Na výzvu soudu ze dne 27.8.2013, č.j. KSOS 31 INS 12681/2013-A-7 (doručenou 30.8.2013), aby své odvolání doplnil a uvedl, kdy mu dle něj bylo usnesení ze dne 4.6.2013 (A-3) doručeno zvláštním způsobem a k prokázání, že mu nebylo doručeno zvláštním způsobem dne 5.6.2013, aby označil důkazy, dlužník nereagoval.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci musel nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Ustanovení § 128 odst. 4, věta první IZ dále stanoví, že rozhodnutí podle odstavce 1 (to je usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu) doručí insolvenční soud zvlášť insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. platí, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle ust. § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty neblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Dle ust. § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.6.2013, č.j. KSOS 31 INS 12861/2013-A-3 (kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka pro jeho vady), bylo dlužníku doručeno na adresu uvedenou v insolvenčním návrhu dne 5.6.2013 v 08,25 hod., vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, poněvadž dle záznamů poštovní doručovatelky Jitky Konáskové dlužník nebyl na adrese svého bydliště zastižen (§ 50 odst. 1 o.s.ř.). Dlužník byl v tomto usnesení řádně poučen, že proti němu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručen zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení bylo soudem prvního stupně též řádně zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.6.2013 v 08.38 hod. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala proto dlužníku plynout ode dne 6.6.2013 a skončila ve čtvrtek dne 20.6.2013. Dále ze spisu vyplývá, že proti tomuto usnesení (o odmítnutí insolvenčního návrhu) podal dlužník odvolání datované 21.6.2013, které předal k poštovní přepravě téhož dne (v pátek 21.6.2013). Je proto správný závěr soudu prvního stupně, že jde o odvolání opožděné a z tohoto důvodu nebylo možno se jím zabývat.

Ze všech shora uvedených důvodů jsou proto odvolací námitky dlužníka bezpředmětné. Již samotné odvolání dlužník sepisoval (datoval) po lhůtě, po lhůtě je předal i k poštovní přepravě. Jde tedy o odvolání opožděné, přičemž prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné.

Jelikož soud prvního stupně postupoval správně, když toto opožděné odvolání dlužníka nyní napadeným usnesením odmítl (§ 208 odst. 1 o.s.ř.), proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 21. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu