1 VSOL 1053/2016-P16-14
KSBR 26 INS 10572/2015 1 VSOL 1053/2016-P16-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Husova 165/5, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky P16 věřitele č. 5 RILEX TRADERS, a.s., se sídlem Brno, Brno-město, Radnická 376/11, PSČ 602 00, IČ: 28280857, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Kazbundou, advokátem se sídlem Brno, Bohunická 238/67, PSČ 619 00, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.7.2016, č.j. KSBR 26 INS 10572/2015-P16-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.7.2016, č.j. KSBR 26 INS 10572/2015-P16-8 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky P16 věřitele č.5 RILEX TRADERS, a.s. se sídlem Brno, Brno-město, Radnická 376/11, PSČ 602 00, IČ: 28280857 se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 185 ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 zákona isir.justi ce.cz

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), že k přihlášce pohledávky věřitele RILEX TRADERS, a.s. se nepřihlíží (výrok I.), přihláška tohoto věřitele se odmítá (výrok II.) a věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že přihlášku věřitele podanou dne 9.11.2015 nebylo možno pro její vady a neúplnost přezkoumat, a proto věřitele vyzval postupem dle ustanovení § 188 odst. 2 IZ k její opravě a doplnění, a to s poučením, že nebude-li přihláška pohledávky včas a řádně doplněna nebo opravena, předloží insolvenční správce přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Na tuto výzvu, která byla doručena advokátovi věřitele dne 6.5.2016, nebylo ve stanovené 15 denní lhůtě od doručení výzvy reagováno, takže listiny prokazující vznik a důvod přihlášené pohledávky nebyly k přihlášce doplněny.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel RILEX TRADERS, a.s. včas odvolání, ve kterém pouze obecně namítal, že nebyl soudem prvního stupně řádně vyzván k doplnění přihlášky, když výzvu adresoval věřiteli, ne právnímu zástupci. Výzva k doplnění přihlášky tak nebyla věřiteli řádně doručena a rozhodnutí o odmítnutí tak nutno pokládat za předčasné. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu a zejména ze svazku přihlášky P16 věřitele č. 5 RILEX TRADERS, a.s., IČ: 28280857 vyplývá, že přihláškou ze dne 8.11.2015, doručenou soudu dne 9.11.2015, přihlásil tento věřitel do insolvenčního řízení dlužnice Boženy anonymizovano pohledávku ve výši 154.287 Kč zajištěnou majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice a uplatnil právo na uspokojení ze zajištění, a to ze zástavní smlouvy č. 20/RT/10 ze dne 8.11.2010 s právními účinky vkladu k 18.11.2010. K důvodu vzniku uvedl, že dne 8.11.2010 uzavřel věřitel s dlužníkem smlouvu o úvěru č. 20/RT/10, na základě které čerpala žalovaná úvěr ve výši 80.000 Kč. Žalovaná úvěr neuhradila řádně a včas, a počínaje dnem 29.12.2011 se ocitla v prodlení s úhradou svého závazku. V souladu s čl. IV. 4 smlouvy tak měl věřitel nárok na úhradu zbývající části úroku z prodlení ve výši 56.872 Kč. Dále dlužnici vznikla povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky a zákonný úrok z prodlení z dlužné částky . Tato přihláška byla podána napředepsaném formuláři a soudu doručena z datové schránky Mgr. Jaroslava Kazbundy bez jakýchkoliv příloh. Insolvenční správce dlužnice podáním ze dne 12.11.2015 vyzval věřitele RILEX TRADERS, a.s. podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy doplnil přihlášku pohledávky doručenou Krajskému soudu v Brně dne 9.11.2015 a evidovanou pod pořadovým číslem 16 o sdělení, zda věřitel učinil právní úkon, či právní jednání, s nímž zákon spojuje stavění běhu promlčecí doby (lhůty) a toto doložil příslušnými listinami, a dále věřitele vyzval k předložení listin prokazujících vznik a důvod přihlášené pohledávky (smlouvy o úvěru, zástavní smlouva). Věřiteli uložil, aby doplnění přihlášky a požadované přílohy doručil dvojmo insolvenčnímu soudu. Současně věřitele poučil podle ustanovení § 188 odst. 2 věty třetí IZ, že přihláška pohledávky, která nebude ve stanovené lhůtě řádně doplněna nebo opravena, bude insolvenčním správcem předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k této přihlášce pohledávky nepřihlíží (§ 185 IZ). Tuto výzvu insolvenční správce doručil poštou na adresu sídla věřitele, který si ji vyzvedl dne 20.11.2015. Když Mgr. Jaroslav Kazbunda na výzvu soudu dodatečně předložil plnou moc k zastupování věřitele RILEX TRADERS, a.s. ze dne 2.10.2015, bylo insolvenčnímu správci v rámci dohlédací činnosti uloženo, aby výzvu k opravě a doplnění přihlášky opětovně doručil ještě i tomuto zástupci věřitele. Insolvenční správce po splnění tohoto pokynu soudu předložil výzvu k doplnění přihlášky adresovanou advokátovi Mgr. Jaroslavu Kazbundovi ze dne 4.5.2016, která je obsahově shodná s původní výzvou ze dne 12.11.2015, a to včetně podacího lístku pošty Brno 1 ze dne 5.5.2016 a dodejky, z níž vyplývá, že tato výzva k opravě a doplnění přihlášky P16 byla advokátovi Mgr. Jaroslavu Kazbundovi doručena poštou do sídla jeho advokátní kanceláře, což příjemce potvrdil svým podpisem dne 6.5.2016. Na dodejce je otisk denního razítka dodací pošty Brno 17 ze dne 6.5.2016 a podpis doručovatelky Magdy Myškové. Vzhledem k tomu, že na tuto výzvu nebylo ve stanovené 15 denní lhůtě reagováno, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 174 odst. 1 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci (odstavec 1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání20) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (odstavec 2). Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (odstavec 3).

Podle ustanovení § 176 IZ za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.). Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle ustanovení § 177 k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční zákon v citovaném ustanovení § 176 IZ stanoví formální požadavek na přihlášku pohledávky, v ustanovení § 174 odst. 2 IZ obsahové náležitosti přihlášky a v ustanovení § 177 IZ určuje, jaké listiny je třeba k přihlášce připojit. Z toho vyplývá, že tak, jak je vlastní i občanskému soudnímu řádu (§ 79 odst. 2 o. s. ř.), rovněž insolvenční zákon rozlišuje procesní úkon, kterým je přihláška pohledávky, a přílohy, které vyžaduje, jež jsou ve smyslu § 79 odst. 2 o.s.ř. listinnými důkazy , jichž se věřitel dovolává.

Postup podle § 188 odst. 2 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže vadný je sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Jestliže věřitel nedoplní zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 IZ, je na správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008, sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod pořadovým číslem 13/2009).

Insolvenční soud při svém rozhodování zjevně vycházel z toho, že postup podle § 188 odst. 2 IZ se uplatní i tehdy, jestliže věřitel k přihlášce nepřipojí předepsané přílohy. Tento závěr není správný.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že přihláška pohledávky P16 věřitele č. 5 RILEX TRADERS, a.s., IČ: 28280857 ze dne 8.11.2015, která byla doručena soudu dne 9.11.2015, obsahuje důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky, takže obsahuje náležitosti dle ustanovení § 174 odst. 2 IZ. Požadavek soudu prvního stupně, aby věřitel sdělil, zda učinil právní úkon, či právní jednání, s nímž zákon spojuje stavění běhu promlčecí doby (lhůty) a toto doložil příslušnými listinami, považuje odvolací soud za nedůvodný. Absence tohoto sdělení nečiní přihlášku pohledávky vadnou a z tohoto důvodu nepřezkoumatelnou.

Jak již bylo výše konstatováno, nejsou-li k přihlášce pohledávky připojeny listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ), může to být důvodem pro popření pohledávky podle ustanovení § 192 IZ, ale nikoliv důvodem pro rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a k odmítnutí přihlášky pohledávky podle ustanovení § 185 IZ, neboť tento postup zákon předpokládá pouze u přihlášky pohledávky, která nesplňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 174 odst. 2 IZ a je vadná či neúplná.

Z uvedeného vyplývá, že k odmítnutí přihlášky odvolatele nebyly zákonné důvody. Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že se jeho přihláška pohledávky neodmítá. Tím se stávají obsoletními rovněž zbývající výroky.

Pro úplnost odvolací soud k námitce odvolatele, že výzva k opravě a doplnění přihlášky o přílohy, kterých se přihláška dovolává, nebyla řádně doručena advokátovi věřitele Mgr. Jaroslavu Kazbundovi, v zájmu osvěty dodává, že otázkou doručování písemností insolvenčním správcem se zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 28.5.2015, sen. zn. 29 NSČR 29/13 dostupném na www.nsoud.cz, ve kterém formuloval a odůvodnil závěr, že podle ustanovení § 76 IZ (ve znění, jež od přijetí insolvenčního zákona nedoznalo změn), doručuje-li insolvenční správce písemnosti týkající se insolvenčního řízení osobně, má přitom postavení soudního doručovatele (odstavec 1). Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb insolvenční správce zasílá, je-li pro insolvenční řízení nutný doklad o doručení písemnosti, jako poštovní zásilku s dodejkou nebo jako poštovní zásilku určenou k dodání do vlastních rukou adresáta (odstavec 2). Nepodaří-li se insolvenčnímu správci písemnosti doručit prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb, může požádat o doručení insolvenční soud (odstavec 3). Myšlenka vtělené v textu § 76 IZ co do úpravy týkající se doručování písemností insolvenčním správcem, není v českém úpadkovém právu nikterak nová. Zjevným inspiračním zdrojem této úpravy, je úprava, jež se pro poměry zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (pro účely doručování písemností správcem konkursní podstaty) nacházela (do 31.12.2007) v ust. § 34e vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy (dále jen jednací řád). Z ust. § 72 odst. 2 IZ se pak podává, že s výjimkou případu osobního doručování popsaného v § 76 odst. 1 IZ, má insolvenční správce možnost doručovat písemnosti jako každá jiná soukromá osoba, toliko se mu pro případy, kdy je pro insolvenční řízení nutný doklad o doručení písemnosti, předepisuje, aby písemnost, kterou doručuje prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, doručoval jako poštovní zásilku s dodejkou nebo jako poštovní zásilku určenou k dodání do vlastních rukou. Tím, že insolvenční zákon upravuje otázku doručování písemností insolvenční správcem (v § 76), a to způsobem výše popsaným, současně vylučuje možnost byť jen přiměřené aplikace občanského soudního řádu způsobem, jenž by vedl k popření závěru, že s výjimkou případu osobního doručování písemnosti insolvenčním správcem má insolvenční správce při doručování písemností postavení soukromé osoby. Takto pojatá (zvláštní) úprava doručování písemností insolvenčním správcem především nenabízí prostor pro závěr, že by pro doručování písemností insolvenčním správcem platila stejná (procesní) pravidla jako pro doručování písemností soudem (postavení soudního doručovatele má insolvenční správce jen tam, kde písemnost doručuje osobně) .

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 8. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu