1 VSOL 105/2018-B-101
č. j. KSBR 28 INS 27020/2015 1 VSOL 105/2018-B-101

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Karlou Trávníčkovou v insolvenční věci

dlužníka: HT ENERGY s.r.o., IČO 2811039, sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno, zastoupeného obecným zmocněncem Vítem Zaorálkem, bytem Jankovcova 1344/59, 170 00 Praha 7

o ustanovení odděleného insolvenčního správce, k odvolání odděleného insolvenčního správce Mgr. Martina Kopčila, IČO 15533387, sídlem Palackého tř. 119, 612 00 Brno proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. října 2017, č.j. KSBR 28 INS 27020/2015-B-92

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně ustanovil odděleným insolvenčním správcem Mgr. Martina Kopčila, IČO 15533387, sídlem Palackého tř. 119, 612 00 Brno (výrok I.), vymezil mu povinnosti spočívající v úkonech spojených s vedením incidenčních sporů dlužníka (výrok II.) a konstatoval, že rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku (výrok III.)

2. Proti tomuto usnesení podal odvolání oddělení insolvenční správce Mgr. Martin Kopčil, které vzal zpět podáním ze dne 5. 1. 2018, doručeným soudu téhož dne.

3. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017. isir.justi ce.cz

5. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

6. Podle § 218c o.s.ř. o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

7. Podle § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

8. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, psím. e/ o.s.ř.).

Olomouc 15. února 2018

JUDr. Karla Trávníčková, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová