1 VSOL 1048/2013-A-15
KSOS 38 INS 16763/2013 1 VSOL 1048/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Přerov XII.-Žeravice, Čekyňská 91/28, PSČ 750 02, k doručení: Přerov, Osmek 9, PSČ 750 02, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.7.2013, č.j. KSOS 38 INS 16763/2013-A-6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.7.2013, č.j. KSOS 38 INS 16763/2013-A-6 se m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč, a to na účet Krajského soudu v Ostravě vedeného u ČNB Ostrava, číslo účtu: 6015-4123761/0710, VS 4801676313, KS 308.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici podle ust. § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že dlužnice nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, neboť ze svého příjmu není schopna za pět let formou splátkového kalendáře zaplatit nezajištěným věřitelům po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce zákonem požadovaných 30 % jejich pohledávek, přičemž k darovací smlouvě na částku 6.700Kč měsíčně, kterou dlužnice připojila k návrhu, nemohl přihlédnout, neboť v ní byla dlužnice uvedena jako dárkyně, a na výzvu soudu k předložení opravené darovací smlouvy nereagovala. Vzhledem k nedostatečnému majetku dlužnice nelze očekávat ani splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém omlouvala nedodržení lhůty k předložení opravené darovací smlouvy ze dne 14.7.2013, kterou soudu doručila až 17.7.2013.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem ze dne 3.6.2013, doručeným soudu dne 14.6.2013, se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Návrh podala na předepsaném formuláři a v kolonce 06 uvedla, že má 14 peněžitých závazků u 4 věřitelů. V kolonce 09 uvedla, že její závazky jsou ve výši celkem 1.390.753,74 Kč a že paní Ludmila Koutná se zavázala, že jí bude přispívat na insolvenci formou darovací smlouvy částku 6.700 Kč měsíčně. V kolonce 10 uvedla, že pobírá plný invalidní důchod ve výši 10.200 Kč a v kolonce 12 uvedla, že má vyživovací povinnost vůči dvěma dětem a manžela nemá. Dále návrhu uvedla movitý majetek představující obvyklé vybavení domácnosti, jehož hodnotu dlužnice odhadla na částku celkem 13.100 Kč. Závazky vůči 7 věřitelům pak specifikovala v kolonkách 18, 20 a dále v předloženém seznamu závazků, který podepsala a opatřila prohlášením o jeho úplnosti a správnost. K návrhu dále předložila darovací smlouvu uzavřenou dne 3.6.2013 mezi dlužnicí jako dárcem a Ludmilou Koutnou jako obdarovanou s tím, že předmětem této smlouvy je finanční dar, kterým bude pravidelně každý měsíc přispívat obdarované tak, aby byla schopna vyplatit minimálně 30 % všem nezajištěným věřitelům. Darovaná částka je ve výši 6.700 Kč, a to po dobu pěti let. Celková darovaná částka je ve výši 6.700 Kč. Soud prvního stupně usnesením ze dne 2.7.2013, č.j. KSOS 38 INS 16763/2013-A-4 dlužnici vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení této výzvy doplnila své podání ze dne 14.6.2013 tak, že předloží řádnou darovací smlouvu, v níž jako obdarovaná bude uvedena dlužnice. Na tuto výzvu, která byla dlužnici doručena dne 8.7.2013, reagovala dlužnice tak, že dne 17.7.2013 soudu doručila darovací smlouvu ze dne 14.7.2013 na částku 8.500 Kč měsíčně, kterou se dlužnici zavázala poskytovat po dobu pěti let oddlužení dárkyně Ludmila Koutná. K této darovací smlouvě soud nepřihlédl s tím, že dlužnice ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nereagovala a soud nepovažuje za prokázané, že dlužnice bude mít příjem z darovací smlouvy ve výši 6.700Kč. Soud prvního stupně zřejmě přehlédl, že dlužnice dne 17.7.2013 soudu doručila darovací smlouvu ze dne 14.7.2013 na částku 8.500 Kč měsíčně a zmatečně rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Následně usnesením ze dne 31.7.2013, č.j. KSOS 38 INS 16763/2013-A-8 soud prvního stupně uložil paní Ludmile Koutné (dárkyni), aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení písemně soudu sdělila údaje o všech svých příjmech za posledních 6 měsíců a údaje o všech svých příjmech, které očekává v následujících pěti letech; údaje o všech svých peněžitých splatných závazcích; případné vykonatelné závazky, pro které je nařízen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce, uvede zvlášť s označením příslušeného soudu nebo soudního exekutora a že k vyjádření je třeba připojit listiny, na něž se vyjádření odvolává. Na tuto výzvu nebylo reagováno, a proto soud prvního stupně dopisem ze dne 30.9.2013 sdělil dlužnici, že dárkyně Ludmila Koutná na výzvu soudu nereaguje a v případě, že dárce v dodatečné lhůtě 5 dnů nedodá soudu požadované údaje, bude insolvenční spis předložen k rozhodnutí o odvolání. Na toto sdělení reagovala dlužnice podáním ze dne 11.10.2013, ve kterém omlouvala nečinnost dárkyně Ludmily Koutné, sdělovala, že dárkyně žádné peněžní závazky a předkládala soudu potvrzení o výši jejího důchodu a výpisy z jejího účtu, vedeného u ČSOB a s. za období od 1.2.2013 do 31.8.2013. Z těchto dokladů vyplývá, že dárkyně Ludmila Koutná pobírá starobní důchod ve výši 10.539 Kč měsíčně, kde dni 1.2.2013 měla na běžném účtu č. 1901660940300 zůstatek ve výši 112.133,57 Kč a k 31.8.2013 má zůstatek ve výši 40.320 Kč. Dále je z těchto výpisů zřejmé, že dárkyně má rovněž spořicí účet č. 256471500/0300, z něhož dne 27.5.2013 převedla na svůj běžný účet č. 1901660940300 částku 80.000 Kč a dále je zřejmé, že dne 13.5.2013 zaplatila z běžného účtu částku 100.000 Kč za nákup podílových listů, takže na ni nelze pohlížet jako na nemajetnou.

Z darovací smlouvy uzavřené dne 14.7.2013 mezi Ludmilou Koutnou jako dárkyní a dlužnicí jako obdarovanou odvolací soud zjistil, že předmětem této smlouvy je finanční dar, kterým bude pravidelně každý měsíc přispívat obdarované tak, aby byla schopna vyplatit minimálně 30 % všem nezajištěným věřitelům. Darovaná částka je ve výši 8.500Kč, a to po dobu pěti let. Celková darovaná částka je ve výši 8.500 Kč. Obdarovaná dar přijímá a zavazuje se použít jej ve prospěch insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ v případě, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužnice má pro účely oddlužení formou splátkového kalendáře svůj příjem pouze ve výši 10.205Kč Kč, přičemž nesrazitelná částka činí v jejím případě 9.098 Kč, takže ze svého příjmu je schopna hradit měsíčně pouze 738Kč Kč, ovšem za situace, že doložila darovací smlouvu na částku 8.500 Kč, která bude vyplácena k rukám insolvenčního správce po celou dobu trvání oddlužení a správce tak bude mít celou touto částku k dispozici na úhradu závazků nezajištěným věřitelům, nelze tuto částku jako pravidelný příjem dlužnice použitelný na úhradu závazků ve formě splátek, pominout a není důvod ani pochybovat o solventnosti dárkyně. Povolení oddlužení není v rozporu se zásadami, na kterých je institut oddlužení postaven, neboť za situace, kdy je dlužnice plném invalidním důchodu nelze jí přičítat k tíži, že nevykonává další přiměřenou výdělečnou činnost. Naopak nutno zohlednit, že i s ohledem na svoji současnou situaci, si ve snaze uhradit věřitelům alespoň zákonem požadovanou část pohledávek zajistila další příjem z darovací smlouvy. Nutno konstatovat, že i s přihlédnutím k nákladům a odměně insolvenčního správce bude dlužnice schopna, byť převážně z darovací smlouvy, zaplatit cca 35 % všech svých nezajištěných závazků. Z uvedeného je zřejmé, že není dán důvod pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § § 395 odst. 1 písm. b) IZ a ani pro úvahu, že bude úpadek řešen konkursem a pro tento způsob řešení úpadku je nutná záloha ve výši 50.000 Kč.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 IZ změnil tak, že jí uložil povinnost zaplatit zálohu ve výši 5.000 Kč, a to z níže uvedených důvodů.

Podle ustanovení § 38 odst. 1 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 5).

Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 téže vyhlášky insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 407 odst. 1 IZ, účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.

Z výše uvedené úpravy jednoznačně vyplývá, že pro případ schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 406 IZ) prováděcí vyhláška stanoví výši odměny insolvenčního správce (v § 3, písm. b/) a výši náhrady jeho hotových výdajů (v § 7 odst. 4) jen ve vztahu k jeho činnost, kterou v rámci svých zákonných povinností, v souladu s usnesením soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem, k realizaci této formy oddlužení provádí. To je z konstrukce těchto správcových nároků jednoznačně patrné, když jsou prováděcí vyhláškou vázány jen na dobu trvání splátkového kalendáře, a to paušální měsíční částkou, jež odpovídá měsíčnímu plnění splátkového kalendáře. Pokud jde o odměnu a náhradu hotových výdajů správce za období od rozhodnutí o úpadku (kdy správce činí úkony směřující ke zjištění majetkových poměrů dlužníka, přezkoumává přihlášené pohledávky, sepisuje majetkovou podstatu, atd.) tj. do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (§ 407 odst. 1 IZ), pak odvolací soud uzavírá, že insolvenční správce má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů i za toto období, neboť v této době již správce řádně vykonává svoji funkci a vznikají mu náklady s výkonem této funkce související, a protože dlužnice nemá žádné pohotové finanční prostředky, je třeba zajistit pokrytí těchto nákladů insolvenčního řízení ze zálohy.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Olomouc dne 28. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu