1 VSOL 1044/2014-A-15
KSBR 30 INS 12555/2014 1 VSOL 1044/2014-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 658 39 927, bytem Plumlov-Žárovice 23, PSČ 798 03, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 12555/2014, rozhod o odvolání dlužnice ze dne 30.7.2014 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. července 2014, č. j. KSBR 30 INS 12555/2014-A-9,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. července 2014, č. j. KSBR 30 INS 12555/2014-A-9, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 204 a § 208 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odmítl odvolání dlužnice proti jeho usnesení ze dne 19.6.2014, č.j. KSBR 30 INS 12555/2014-A-7 (kterým bylo dlužnici uloženo zaplatit ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, současně byla dlužnice řádně poučena o možnosti podat proti uvedenému usnesení odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení) s odůvodněním, že toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 23.6.2014, patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula dne 8.7.2014 a dne 9.7.2014 nabylo usnesení právní moci. Odvolání bylo dlužnicí podáno na poštu dne 16.7.2014, tedy po uplynutí zákonné odvolací lhůty. Z uvedených důvodů soud prvního stupně odvolání dlužnice jako opožděné dle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které i přes výzvu soudu prvního stupně (v usnesení ze dne 6.8.2014, č.j. KSBR 30 INS 12555/2014-A-11, doručeném 7.8.2014) nedoplnila.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Přestože odvolání dlužnice je vadné, když v něm i přes výzvu soudu prvního stupně neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně a čeho se svým odvoláním domáhá, odvolací soud přesto její odvolání projednal, neboť je z něj zřejmé, proti kterému rozhodnutí směřuje a napadené usnesení je toliko procesní povahy, nikoliv povahy ve věci samé.

Podle ust. § 201 o.s.ř. platí, že rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ust. § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ust. § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Dle ust. § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Především odvolací soud konstatuje, že skutková zjištění, jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného usnesení, jsou úplná a správná. Usnesení ze dne 19.6.2014, č.j. KSBR 30 INS 12555/2014-A-7, kterým byla dlužnice vyzvána k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, bylo dlužnici doručeno na adresu jejího bydliště dne 23.6.2014; dlužnice převzala osobně. V tomto usnesení byla dlužnice řádně poučena, že proti němu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Tato patnáctidenní lhůta k podání odvolání začala proto dlužnici plynout ode dne 24.6.2014 (to je následujícího dne po doručení zvlášť) a skončila v úterý dne 8.7.2014, které byl pracovním dnem. Dlužnice své odvolání proti tomuto usnesení, datované sice 30.6.2014, předala k poštovní přepravě až dne 16.7.2014, to je po uplynutí patnáctidenní odvolací lhůty. Jde tedy, jak správně uzavřel soud prvního stupně, o odvolání opožděné.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu