1 VSOL 1041/2016-B-78
KSOS 33 INS 4555/2012 1 VSOL 1041/2016-B-78

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužnice Andrey anonymizovano , anonymizovano , bytem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, korespondenční adresa: Mošnov 23, 742 51 Mošnov, zastoupené obecnou zmocněnkyní Jarmilou anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchlického 8, Nový Jičín, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.6.2016, č.j. KSOS 33 INS 4555/2012-B-38,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ), neboť dlužnici vznikl vůči věřiteli RWE Energie s.r.o. peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, který během cca dvou let uhradila částečně platbami v roce 2015 a stále řádně neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byť jí k nápravě byla poskytnuta lhůta do konce dubna 2016 (výrok I.), na majetek dlužnice Andrey anonymizovano prohlásil konkurs (výrok isir.justi ce.cz

II.) s tím, že se jedná o konkurs nepatrný podle ust. § 314 odst. 1 písm. a) IZ (výrok III.).

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, v němž nesouhlasila se zrušením oddlužení a prohlášením konkursu. Uvedla, že probíhá náprava plnění splátkového kalendáře, pomáhá jí rodina a přátelé. Byla by velká škoda, když pracuje a věřitelé již dostali zaplaceno kolem 45 % do výše svých pohledávek, a celkově dostanou přes 55 %, aby bylo zrušeno oddlužení. Větší část dlužných splátek bude dorovnána postupně. Do konce měsíce září chce dorovnat dlužné částky na splátkách, které dle správkyně činí 17.000 Kč.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a poté, co doplnil dokazování, dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že -insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení dne 24.2.2012, v němž dlužnice tvrdila, že má dva věřitele, kteří po ní požadují dlužné částky v celkové výši 453.800 Kč. Dlužnice dosahuje příjmu ve výši 12.500 Kč a tuto částku není schopna splácet. -Dle sdělení insolvenční správkyně ze dne 6.6.2012 č.d. B-1 se do insolvenčního řízení dlužnice přihlásilo celkem 5 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 499.890 Kč, zjištěnými ve výši 390.284,27 Kč, popřenými do výše 109.606 Kč. Insolvenční správkyně upozornila na špatnou součinnost dlužnice, která nekontaktovala insolvenční správkyni a nedostavila se na osobní schůzku. Při příjmu dlužnice ve výši 14.965 Kč lze očekávat uspokojení přihlášených nezajištěných pohledávek za dobu pěti let v rozsahu 48,35 %. -Na přezkumném jednání dne 18.6.2012 č.d. B-3 dlužnice uznala všechny přihlášené pohledávky, uvedla, že si půjčovala na běžné živobytí, kromě vybavení bytu nevlastní žádný hodnotnější majetek. -Usnesením ze dne 11.7.2012 č.d. B-4 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, plátci mzdy dlužnice Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. Kopřivnice uložil provádět srážky ze mzdy dlužnice počínaje měsícem srpen 2012 a zasílat je insolvenční správkyni Mgr. Evě Budínové s tím, že první splátka byla stanovena v termínu do 31.8.2012. Oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od srpna 2012 do července 2017.

-Ve zprávě o plnění oddlužení (dále ZPO) č. 1 ze dne 23.1.2013 insolvenční správkyně sdělila, že v měsících 8-12/2012 byly zaměstnavatelem dlužnice prováděny srážky ve špatné výši. Celková dlužná částka na plnění oddlužení činí 5.471 Kč, výzvy k doplatku se vrátily insolvenční správkyni zpět s oznámením, že dlužnice je na uvedených adresách neznámá. -V ZPO č. 2 dne 24.7.2014 insolvenční správkyně sdělila, že dlužnice dosud neuhradila dlužnou částku 5.471 Kč představující přeplatky na nepostižitelných částech příjmu. Očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 53,17%. -Usnesením ze dne 23.10.2013 č.d. B-8 soud změnil poměr uspokojení pohledávek věřitelů v důsledku ukončení účasti věřitele Profi Credit Czech s přihlášenou pohledávku v celkové výši 109.600 Kč. -Dne 16.10.2013 č.d. B-9 zástupce společnosti Severomoravská plynárenská a.s. zaslal insolvenční správkyni předžalobní upomínku a výzvu k úhradě dlužné částky dlužnicí za odběr zemního plynu na odběrném místě Francouzská 36, Kopřivnice ve výši 2.305,50 Kč. -V ZPO č. 3a, 3b dne 17.1.2014 insolvenční správkyně sdělila, že dlužnice stále neuhradila částku 5.471 Kč, míra uspokojení věřitelů dosáhla 22,11 %, očekávaná uspokojení věřitelů činí 73,71 %. -V ZPO č. 4 ze dne 21.7.2014 oznámila insolvenční správkyně míru uspokojení věřitelů 31,28 %, očekávanou míru uspokojení věřitelů 78,20 %. -Dne 25.11.2014 č.d. B-13 podal věřitel RWE Energie s.r.o. návrh na zrušení oddlužení dle ust. § 418 IZ, neboť na základě rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 19.6.2014 č.j. 13C 98/2014-15, jenž nabyl právní moci dne 11.7.2014, byla dlužnici uložena povinnost zaplatit navrhovateli částku 2.305,50 Kč a náklady řízení ve výši 4.146 Kč. Z přiloženého soudního rozhodnutí je zřejmé, že částka 2.305,50 Kč byla po dlužnici požadována za dodávku plynu za období od 2.4.2012 do 1.5.2013 na základě smlouvy na dodávku plynu uzavřené dne 25.7.2011 do odběrného místa Kopřivnice, Francouzská 36. -Dne 2.1.2015 č.d. B-15 insolvenční správkyně sdělila, že dlužnice plní oddlužení nejméně na 78 %, telefonicky je kontaktní, proto upozornila dlužnici na podaný návrh na zrušení oddlužení. U dlužnice je problém s doručováním, změnu adresy ohlásila až po telefonické výzvě. Dlužnice uvedla, že o soudním sporu, ani o rozsudku neví a byla vyzvána k nápravě ve lhůtě jednoho týdne. Dlužnice č.d. B-16 se vyjádřila tak, že situace vznikla nedorozuměním při převádění odběrného místa na nového nájemce bytu a požádala o možnost splácet dluh ve splátkách po 1.000 Kč. -V ZPO č. 5 ze dne 5.3.2015 insolvenční správkyně oznámila míru uspokojení věřitelů 37, 95 %, očekávanou míru uspokojení věřitelů 75,89 %. -Dne 25.5.2015 č.d. B-20 insolvenční správkyně oznámila, že dlužnice k 31.3.2015 ukončila pracovní poměr u společnosti Dura Automotive Systems CZ, s.r.o., tuto skutečnost dlužnice insolvenční správkyni neoznámila, sdělil ji zaměstnavatel. Insolvenční správkyně není informována o splácení dluhu vůči společnosti RWE Enerige. -Dne 2.6.2015 č.d. B-21 insolvenční správkyně sdělila, že jí dlužnice zaslala dohodu o rozvázání pracovního poměru a novou pracovní smlouvu od 1.4.2015. Pracovní poměr u společnosti Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. byl ukončen dohodou ke dni 31.3.2015 podle ust. § 49 zákoníku práce. Dlužnice předložila pracovní smlouvu uzavřenou s PLAKOR CZECH s.r.o. na dobu určitou do 31.3.2016 uzavřenou dne 1.4.2015. -Dne 19.6.2015 č.d. B-22 věřitel RWE Enerige sdělil, že na základě splátkového kalendáře uhradila dlužnice částku 2.305, 50 Kč, náklady řízení ve výši 4.146 Kč nebyly uhrazeny, ačkoliv byl dlužnici dán písemný souhlas se splácením pohledávky v pravidelných měsíčních splátkách po 1.000 Kč počínaje dnem 20.1.2015. -Dne 25.11.2015 č.d. B-24 věřitel sdělil, že dlužnice stále neuhradila náklady řízení ve výši 4.146 Kč, proto trvá na návrhu na zrušení oddlužení ze dne 25.11.2014. -V ZPO č. 6 č.d. B-26 ze dne 12.11.2015 insolvenční správkyně oznámila, že dlužnici chybí na postižitelných částkách doplatit za období 2/15 až 7/15 částku 744 Kč vzhledem k okolnosti, že dlužnice až dne 29.5.2015 informovala insolvenční správkyni o skutečnosti, že má od 1.4.2015 nový pracovní poměr. Nepředložila výplatní pásku, zaměstnavatel neprovedl v měsíci 6/15 srážku, která měla činit 4.050 Kč. Ke dni podání zprávy tak dlužnice na postižitelných částech příjmu dluží minimálně částku 10.439 Kč, na odměně insolvenční správkyně dluží částku 1.829 Kč a nepředložila doklady o úhradách dluhu u RWE. Očekávaná míra uspokojení věřitelů poklesla na 65,54 %, míra uspokojení věřitelů činila 39,32 %. -V ZPO č. 7 č.d. B-27 ze dne 7.3.2016 insolvenční správkyně sdělila, že v období 9-10/2015 dlužnice pobírala nemocenské dávky, jejich výši insolvenční správkyně nezná. Na postižitelných částech příjmu dluží částku 10.439 Kč, očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 61,47 %, když ve 42. měsíci oddlužení uspokojila dlužnice věřitele v rozsahu 43,03 %. -Dne 16.3.2016 č.d. B-28 dlužnice sdělila, že v roce 2015 řešila těžkou rodinnou situaci, což bylo pro ni hodně stresující, musela změnit zaměstnavatele a bohužel opomněla nahlásit v novém zaměstnání své oddlužení. Z celého vypětí skončila v pracovní neschopnosti v září a v říjnu, kdy pobírala nemocenskou. Požádala, aby mohla zaplatit dlužnou částku ve splátkách po 1.000 Kč od měsíce března. -V ZPO č. 8 č.d. B-29 ze dne 16.3.2016 sdělila insolvenční správkyně, že ve 43. měsíci schváleného oddlužení činí míra uspokojení věřitelů 43,18 % a očekávané uspokojení věřitelů 60,25 %. -Při jednání dne 21.3.2016 č.d. B-30, jehož se dlužnice neúčastnila a byla omluvena insolvenční správkyní, poskytl soud dlužnici lhůtu do konce dubna 2016 k nápravě plnění povinností v oddlužení a k řešení dluhu vůči RWE. Současně soud poučil dlužnici, že nezjedná-li nápravu, lze očekávat zrušení oddlužení. K jednání dlužnice písemně sdělila, č.d. B-31, že chce zaplatit dlužnou částku ve splátkách po 1.000 Kč, první splátku obstarala do pátku 18.3. a poslala 500 Kč poštovní poukázkou na insolvenční účet správkyně. K nedoplatku na postižitelných částkách ve výši 10.000 Kč se vyjádřila tak, že rok 2015 byl pro ni stresující, kdy musela řešit těžkou rodinnou situaci. Jednání dne 21.3. se nemůže zúčastnit, neboť je na nemocenské a navíc jsou v rodině u dítěte neštovice.

-V ZPO č. 9 č.d. B-32 ze dne 11.5.2016 insolvenční správkyně sdělila, že celkový dluh na postižitelných částkách příjmu činí částku 17.895 Kč. Dlužnice uhradila v 5/2016 pouze částku 500 Kč, přestože slíbila splácet dluh po 1.000 Kč. Ve 45.měsíci oddlužení činila míra uspokojení věřitelů 43,36 %, očekávaná míra uspokojení věřitelů 57,82 %. Dlužnice předložila insolvenční správkyni rozsudek, kterým jí byl svěřen do péče její vnuk, na kterého bude pobírat výživné ve výši 1.000 Kč. Od dubna 2016 tak má dlužnice dvě vyživovací povinnosti. Na postižitelných částech příjmu dluží dlužnice 16.365 Kč, neboť v květnu 2016 jí byla provedena srážka odpovídající jedné vyživovací povinnosti. Proto byl o částku 1.030 Kč ponížen dluh dlužnice. -Dne 16.5.2016 č.d. B-33 sdělila insolvenční správkyně, že dlužnice je evidována na úřadu práce, po dobu pěti měsíců jí bude poskytována podpora v nezaměstnanosti, a to po první dva měsíce ve výši 10.614 Kč, po následující dva měsíce ve výši 8.164 Kč a poslední měsíc ve výši 7.348 Kč. Dlužnice zaslala dvě dohody o finančním daru. Dárce Jarmila Palacká se rovněž nachází v oddlužení, které je vedené pod sp.zn. KSOS 33 INS 14507/2012, v němž tato dlužnice dostává měsíčně nezabavitelnou částku 9.268 Kč. Dlužnice dále předložila smlouvy o poskytování daru ve výši 500 Kč od Mgr. Pavla Pargače, dále od Ivo Žůrka a Jarmily Palacké. -Dne 3.6.2016 č.d. B-36 věřitel WE Energie s.r.o. sdělil, že trvá na podaném návrhu na zrušení oddlužení. Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně vydal odvoláním napadené rozhodnutí.

Dne 22.6.2016 č.d. B-39 insolvenční správkyně zaslala dohodu o provedení práce uzavřenou mezi MW-DIAS, a.s. a Andreou anonymizovano s datem započetí práce 24.5.2016 a datem ukončení práce 31.12.2016 na pomocné úklidové a speciální čistící práce v rozsahu 300 hodin ročně.

Na výzvu odvolacího soudu se insolvenční správkyně dne 30.9.2016 č.d. B-67 vyjádřila tak, že z důvodu chybně uvedených vyživovaných osob, dlužila dlužnice za období 8-12/2012 částku 5.471 Kč, za období 2/2015 z důvodu neprovedení srážky z daňového bonusu částku 174 Kč, za období 5-6/2015 částku 6.582 Kč z důvodu neoznámení pracovního poměru a neoznámení zaměstnavateli skutečnosti, že je dlužnice v oddlužení, za období 7/2015 částku 744 Kč z důvodu neprovedení srážky z daňového bonusu a za období 10/2015 částku 4.924 Kč z důvodu souběhu mzdy a nemocenské, kdy ani zaměstnavatelem, ani OSSZ nebyla provedena srážka a dlužnici nebylo oznámeno, že obdržela více peněž, než bylo v předchozích období obvyklé. Celkový dluh na postižitelných částech příjmu činí částku 17.895 Kč. Na tento dlužnice v 5/2016 uhradila pouze částku ve výši 500 Kč, přestože přislíbila dluh splácet po 1.000 Kč. V 4/2016 byla však srážka z příjmu provedena s ohledem na jednu vyživovací povinnost, přestože dlužnice již měla dvě vyživovací povinnosti. Dlužnici bylo na nepostižitelné částce vyplaceno o 1.030 Kč méně, jelikož změnu v počtu vyživovaných osob oznámila dlužnice insolvenční správkyni až v 5/2016, kdy byla celá srážka v 4/2016 rozdělena mezi věřitele. O částku 1.030 Kč, která měla náležet dlužnici, byl ponížen dluh na postižitelných částech příjmu dlužnice na částku 16.365 Kč. Přestože dlužnice ve svých podáních soudu uvádí, že probíhá náprava splátkového kalendáře, tvrzení nejsou pravdivá, neboť na dluh dlužnice zaslala pouze uvedenou částku 500 Kč dne 12.5.2016. Dluh na postižitelných částech příjmu tak činí 16.365 Kč. Dlužnice uzavřela v květnu 2016 tři dohody o finančním daru, a to konkrétně s matkou Jarmilou anonymizovano , která je sama v oddlužení, dále s Pavlem Pargačem a s Ivo Žůrkem, a to vždy na částku 500 Kč měsíčně. Na základě těchto dohod insolvenční správkyně obdržela pouze od p. Palacké částku 500 Kč dne 25.5.2016 a opakovaně po 500 Kč od p. Pargače dne 23.5.2016, 24.6.2016 a 21.7.2016. Od pana Žůrka neobdržela ničeho. Protože na majetek dlužnice byl prohlášen konkurs, nebyly dary zaslané p. Pargačem rozděleny a aktuálně jsou deponovány na účtu insolvenční správkyně. V rámci oddlužení dlužnice již věřitelům uhradila 43,70 % zjištěných pohledávek, očekávaná míra uspokojení věřitelů činí aktuálně 52,44 %. Ke dni prohlášení konkursu na majetek dlužnice neměla dlužnice žádný dluh na odměně insolvenční správkyně. Přes několik výzev dlužnice insolvenční správkyni nedoložila doklad o úhradě vzniklého dluhu u společnosti RWE Energie s.r.o.

Odvolací soud doplnil dokazování a zjistil z výpisu o pohybu na účtu č. 2119932/2010 vedeného u Fio banky, a.s. platbu 500 Kč na protiúčet č. 219178962/0300, zaúčtovanou dne 28.6.2016, provedenou Mgr. Pavlem Pargačem. Ve zprávě pro příjemce je uvedeno příspěvek na oddlužení Andrea anonymizovano , splátka RWE Energie náklady řízení .

Z výpisu o pohybu na účtu u Fio banky, a.s. zjistil odvolací soud platbu 4.500 Kč na protiúčet č. 2107911372/2700 dne 18.10.2016 provedenou Mgr. Pavlem Pargačem, ve zprávě pro příjemce je uvedeno příspěvek na oddlužení Andrea anonymizovano , pro záchranu oddlužení . Dlužnice k tomuto důkazu uvedla, že účet, na který poukázala dne 18.10.2016 částku 4.500 Kč je účet insolvenční správkyně.

Ze stejnopisu o příkazu k úhradě ze dne 19.10.2016 podaného v 9:08 hodin na pobočce ČSOB Olomouc odvolací soud zjistil úhradu částky 1.146 Kč ve prospěch účtu č. 219178962/0300, název účtu Mgr. Kamil Stypa.

Z mobilního telefonu č. 736 370 201, o němž dlužnice uvedla, že náleží pracovnici RWE Energie, odvolací soud zjistil SMS zprávu: Dle rozsudku je třeba uhradit kolky 1.000 Kč na účet č. 3813810207/0100, variabilní symbol: 1109979, specifický symbol: 3333 a náklady právního zastoupení 1.146 Kč na účet č. 219178962/0300, variabilní symbol: 1109979 . Dlužnice potvrdila, že částku 1.000 Kč na náklady řízení RWE Energie nestihla ke dni odvolacího jednání provést. Přislíbila platbu provést v den odvolacího jednání s tím, že předložila bankovku v hodnotě 1.000 Kč.

Z potvrzení zaměstnavatele MW-DIAS, a.s. odvolací soud zjistil mzdu dlužnice v 05/2016 ve výši 2.870 Kč, v 06/2016 ve výši 4.950 Kč, v 08/2016 ve výši 2.204 Kč a v 09/2016 ve výši 900 Kč.

K této mzdě dlužnice uvedla, že u firmy pracuje maximálně 4 hodiny denně a měsíční příjem v jednotlivých měsících je pohyblivý, aby nepřesáhl částku 5.000 Kč. Tomuto zaměstnavateli dlužnice nenahlásila, že u ní probíhá oddlužení. V červenci 2016 neprováděla na základě dohody žádnou práci, neboť má ve své péči vnuka Davida, který měl zavřenou školku, takže o něj pečovala, v září byl na operaci, takže s ním rovněž byla doma.

Podle ust. § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dle písm. a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a dle písm. c) jestliže v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Podle ust. § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Podle ust. § 412 odst. 1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Závěr soudu prvního stupně, že dlužnice neplnila povinnosti uložené ustanovením § 412 odst. 1 písm. c, d) a e) IZ, je věcně správný. Sama dlužnice potvrdila, že insolvenční správkyni neoznámila změnu bydliště a ukončení pracovního poměru k 31.3.2015, stejně jako uzavření nového pracovního poměru od 1.4.2015 a jeho následné ukončení. Dlužnice rovněž za celou dobu plnění splátkového kalendáře nezaslala soudu ani insolvenční správkyni přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Dlužnice rovněž opomněla svým novým zaměstnavatelům oznámit skutečnost, že u ní probíhá oddlužení. Tímto porušením povinností vznikl dlužnici dluh na přeplatcích postižitelných částek, který dle zprávy insolvenční správkyně č.d. B-67 činil ke dni 30.9.2015 částku 16.365 Kč. Na tento dluh uhradil za dlužnici Mgr. Pavel Pargač částku 4.500 Kč dne 18.10.2016. Toto porušení povinností však vzhledem k dosud dosažené míře uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 43,70%, při zachování výdělečné činnosti dlužnice, odvolací soud neshledal za rozhodující.

Závažné porušení povinností, které vedlo ke zrušení schváleného oddlužení, odvolací soud shledal v okolnosti, že v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužnici po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, což je podmínka pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. c) IZ . V řízení bylo prokázáno, že dlužnici byla rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 19.6.2014 č.j. 13C 98/2014-15, jenž nabyl právní moci dne 11.7.2014, tedy po schválení oddlužení, uložena povinnost zaplatit navrhovateli částku 2.305,50 Kč a náklady řízení ve výši 4.146 Kč. Částka 2.305,50 Kč je dluh dlužnice za dodávku plynu za období od 2.4.2012 do 1.5.2013. Povinnost dlužnice hradit za dodávku plynu, vznikla dlužnici před zahájením insolvenčního řízení na základě smlouvy na dodávku plynu uzavřené dne 25.7.2011 do odběrného místa Kopřivnice, Francouzská 36. Pokud oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo dlužnici schváleno dne 11.7.2012, pak je povinnost uložená soudním rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 11.7.2014, peněžitým závazkem po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, který vznikl dlužnici po schválení oddlužení. Pro tento peněžitý závazek dlužnice podal dne 25.11.2014 věřitel RWE Energie s.r.o. návrh na zrušení schváleného oddlužení. V lednu 2015 požádala dlužnice o možnost splatit dluh ve splátkách po 1.000 Kč, s čímž věřitel udělil dne 20.1.2015 souhlas. Do 19.6.2015 však dlužnice uhradila pouze jistinu ve výši 2.305,50 Kč. Dne 25.11.2015 věřitel zopakoval své stanovisko a trval na zrušení schváleného oddlužení, neboť dlužnice neuhradila náklady řízení ve výši 4.146 Kč. Soud nařídil jednání k projednání tohoto návrhu, pro jehož účely dlužnice dne 16.3.2016 zopakovala žádost o splacení tohoto dluhu po částkách 1.000 Kč měsíčně. Soud poskytl dlužnici lhůtu k úhradě tohoto dluhu do konce dubna 2016 a dlužnice na tento dluh poskytla pouze částku 500 Kč v květnu 2016. Soud prvního stupně proto učinil věcně správný závěr, že tímto jednáním dlužnice naplnila podmínky pro zrušení schváleného oddlužení.

Pouze pro úplnost považuje odvolací soud za nutné na adresu dlužnice uvést, že lze sice chápat, že se do nepříznivé finanční situace (se dvěma nezletilými dětmi) mohla dostat nikoliv (případně pouze) vlastní vinou, nicméně zákonné podmínky oddlužení, které je nutno chápat jako dobrodiní zákonodárce pro dlužníky, je třeba splnit. Odvolací soud zdůrazňuje, že ačkoliv dlužnice v podaném odvolání žádala o poskytnutí lhůty k nápravě svých povinností do konce září 2016, tak přesto u odvolacího jednání prokázala úhradu na náklady řízení pouze ve výši 500 Kč dne 28.6.2016 a ve výši 1.146 Kč dne 18.10.2016. Sama dlužnice potvrdila a předložením SMS zprávy zaměstnankyně věřitele prokázala, že dosud neuhradila částku 1.000 Kč za zaplacený soudní poplatek, jenž byl součástí přiznaných nákladů řízení. Skutečnost, že u odvolacího jednání bankovku hodnoty 1.000 Kč dlužnice ukázala, neznamená, že tuto částku dlužnice skutečně na úhradu projednávaného závazku poskytne. Dlužnice měla téměř 2 roky na splnění povinnosti na úhradu závazku vůči věřiteli RWE Energie s.r.o. a byl jí tak poskytnut dostatečný časový prostor k úhradě vytýkaného dluhu a k nápravě prokázaného porušení povinností. Proto jsou dány důvody pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1, písm. a) a písm. c) IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně potvrdil jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pouze pokud na základě podaného dovolání dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 a § 239 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ), přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 19. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu