1 VSOL 104/2013-B-23
KSBR 27 INS 16171/2011 1 VSOL 104/2013-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka SKY-TRANS s.r.o., se sídlem Zlín-Prštné, Chmelnická 455, PSČ 761 36, IČ: 25507044, o návrhu na vydání opravného usnesení, k odvolání Mgr. Petra Fišera, Zlín, Benešovo nábř. 3954, PSČ 760 01, jako insolvenčního správce dlužníka SKY-TRANS s.r.o., se sídlem Zlín-Prštné, Chmelnická 455, PSČ 761 36, IČ: 25507044, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.11.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-18

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.11.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-18 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh insolvenčního správce Mgr. Petra Fišera na vydání opravného usnesení k opravě rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-12. V odůvodnění uvedl, že výrok IV. usnesení ze dne 18.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-10 ve znění opravného usnesení ze dne 30.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-12, kterým bylo rozhodnuto, že nároky insolvenčního správce v celkové výši 74.000 Kč budou uspokojeny z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně platebním poukazem po právní moci tohoto rozhodnutí, neboť k jejich úhradě není žádného majetku ze zpeněžení podstaty ani ze složené zálohy, považuje za správný a zákonný. Součet nároků správce skutečně činí 80.189 Kč, leč z rozpočtových prostředků lze hradit jen 74.000 Kč (50.000 Kč na náhradě hotových výdajů a 24.000 Kč na odměně). Nejde tedy o součtovou chybu nebo nesprávný výpočet, soud nehodlá na svém rozhodnutí ničeho měnit a proto není důvod k vydání požadovaného opravného usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční správce dlužníka odvolání, ve kterém se dovolával ustanovení § 38 odst. 1 IZ, ve kterém je stanoveno, že je-li insolvenční správce plátcem DPH, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani z přidané hodnoty. Z uvedeného vyplývá, že k náhradě hotových výdajů, kterou lze dle ustanovení § 8 odst. 1, 2 vyhl. č. 313/2007 uhradit ve výši nejvýše 50.000 Kč, náleží též ještě daň z přidané hodnoty. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením ze dne 18.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-10 zrušil konkurs na majetek dlužníka SKY-TRANS s.r.o., neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující (výrok I.), určil odměnu insolvenčního správce Mgr. Petra Fišera ve výši 20.000 Kč (výrok II.), dále tomuto insolvenčnímu správci určil náhradu hotových výdajů ve výši 46.825 Kč (výrok III.) a rozhodl, že nároky insolvenčního správce v celkové výši 66.825 Kč budou uspokojeny z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně platebním poukazem po právní moci tohoto rozhodnutí, neboť k jejich náhradě není žádného majetku ze zpeněžení podstaty ani ze složené zálohy (výrok IV.). Insolvenční správce navrhl vydání opravného usnesení ve vztahu k výrokům II., III. a IV. shora citovaného rozhodnutí, neboť soud prvního stupně opomněl insolvenčnímu správci přiznat k odměně a náhradě hotových výdajů ještě 20 % DPH. Tomuto návrhu soud prvního stupně vyhověl vydáním opravného usnesení ze dne 30.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-12, kterým opravil výrok II. tak, že určil odměnu insolvenčnímu správci ve výši 24.000 Kč, výrok III. opravil tak, že určil náhradu hotových výdajů insolvenčnímu správci ve výši 56.189 Kč a výrok IV. opravil tak, že nároky insolvenčního správce v celkové výši 74.000 Kč budou uspokojeny z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně platebním poukazem po právní moci tohoto rozhodnutí, neboť k jejich úhradě není žádného majetku ze zpeněžení podstaty ani ze složené zálohy. V odůvodnění k výroku IV. uvedl, že náhrada hotových výdajů může být dle § 8 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků státu pouze do výše 50.000 Kč. Podáním ze dne

5.9.2012, doručeným soudu 11.9.2012, insolvenční správce navrhl vydání opravného usnesení, kterým by byl opraven výrok IV. usnesení ze dne 30.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-12 tak, že nesprávný součet odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 74.000 Kč soud opraví a uvede správný součet 80.189 Kč. Tento návrh byl odvoláním napadeným usnesením zamítnut.

Podle ustanovení § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Z ustanovení § 167 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že podle ustanovení § 164 o.s.ř. soud postupuje také při opravě chyb v psaní a počtech a jiných zřejmých nesprávností, které se vyskytly v usnesení. Postupem dle ustanovení § 164 o.s.ř. lze opravit jen zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo při vyhlášení nebo v písemném vyhotovení rozsudku, tj. písařské chyby, omyly v součtech apod. Je nepřípustné, aby soud postupem dle ustanovení § 164 o.s.ř. měnil obsah svého rozhodnutí, které je v souladu s jeho odůvodněním.

V posuzované věci soud prvního stupně v usnesení ze dne 30.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-12, kterým opravoval výroky II., III. a IV. usnesení ze dne 18.5.2012, č.j. KSBR 27 INS 16171/2011-B-10 sice rozhodl, že se insolvenčnímu správci určuje odměna ve výši 24.000 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 56.189 Kč, což je v součtu 80.190 Kč, ale v odůvodnění k výroku IV., kterým určil, že správci bude vyplacena pouze částka ve výši 74.000 Kč, uvedl, že mu lze z rozpočtových prostředků vyplatit náhradu hotových výdajů pouze ve výši 50.000 Kč (nikoliv ve výši 56.189Kč), čímž dostatečně odůvodnil své rozhodnutí, že nároky insolvenčního správce budou uspokojeny v celkové výši 74.000 Kč (tj. odměna 24.000 Kč a náhrada hotových výdajů pouze ve výši 50.000 Kč). Z uvedeného je zřejmé, že se soud prvního stupně v písemném vyhotovení rozhodnutí nedopustil žádné písařské chyby ani omylu v součtech. Nejsou proto splněny předpoklady pro vydání požadovaného opravného usnesení.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že správnost rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud se týká výroku IV., by mohl odvolací soud přezkoumat pouze v rámci podaného odvolání, které podle obsahu spisu podáno nebylo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 15. března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu