1 VSOL 1032/2013-A-10
KSOS 33 INS 25226/2013 1 VSOL 1032/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 791/3, PSČ 700 30, adresa pro doručování: Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 13, PSČ 700 30, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.9.2013, č.j. KSOS 33 INS 25226/2013-A-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční návrh dlužnice nesplňuje náležitosti dle ustanovení § 103 IZ, neboť dlužnice v návrhu netvrdila žádné skutečnosti o svých věřitelích ani o jejich pohledávkách (o výši a splatnosti), a proto nelze dospět k závěru, že se nachází v úpadku. Na tomto základě insolvenční návrh dlužnice dle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž uvedla, že by ráda odstranila nedostatky návrhu, a proto nově přikládá opravený návrh na povolení oddlužení a tento dokládá listinami a současně požádala, aby k opravenému návrhu byly připojeny listiny z předešlého návrhu o povolení oddlužení, a to výpis z příjmů za 3 roky a kopie pracovní smlouvy. Následně, dne 15.11.2013, byl soudu prvního stupně doručen další insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a 212a odst. 1, odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. d/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je opodstatněné, byť z jiných, než namítaných důvodů.

Z obsahu spisu se podává, že soudu prvního stupně byl dne 11.9.2013 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužnice návrh sice podepsala, podpis dlužnice na insolvenčním návrhu však není úředně ověřen a návrh není opatřen ani zaručeným elektronickým podpisem dlužnice.

Podle ustanovení § 97 odst. 1 IZ, insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

Podle ustanovení § 97 odst. 2, insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.

V posuzované věci dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 11.9.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení bez úředně ověřeného podpisu a bez zaručeného elektronického podpisu. Ve smyslu ust. § 97 odst. 2 IZ proto nelze k takovému návrhu přihlížet. Soud prvního stupně tudíž pochybil, pokud k tomuto návrhu přihlížel a o takovém návrhu jednal a rozhodl. Tím zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a v odvolacím řízení nemohla být zjednána náprava. S ohledem na výše uvedené proto nelze v tomto odvolacím řízení ani přihlížet k dalším insolvenčním návrhům dlužnice (srov. usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 27.9.2011, sp. zn. MSPH 59 INS 13320/2010 29 NSČR 51/2011-B-73).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně dle ust. § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil dle ust. § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 22. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu