1 VSOL 1029/2013-P9-9
KSBR 44 INS 7286/2009 1 VSOL 1029/2013-P9-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Znojmo, Holandská 2732/8, PSČ 671 81, o přihlášce pohledávky č. 9 věřitele č. 9 Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, Dublin, Irsko, registrační číslo 132781, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, k odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.8.2013, č.j. KSBR 44 INS 7286/2009-P9-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.8.2013, č.j. KSBR 44 INS 7286/2009-P9-2 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. 9 věřitele č. Citibank Europe plc, North Wall Quay1, Dublin, Irsko, ve výši 66.807,35 Kč se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 ve spojení s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky č. 9 věřitele č. 9 Citibank Europe plc ve výši 66.807,35 Kč (výrok I.) a tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30.10.2009, č.j. KSBR 44 INS 7286/2009-A-6 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně byli poučeni, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 30.10.2009 v 8:55 hodin a lhůta pro podání přihlášek tak uplynula dne 29.11.2009. Přihláška pohledávky věřitele Citibank Europe plc ze dne 25.7.2013 ve výši 66.807,35 Kč, která byla soudu doručena až dne 27.7.2013, tak byla podána až po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním soudem pro podávání přihlášek pohledávek, a proto byla jako opožděná odmítnuta.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel Citibank Europe plc odvolání, ve kterém namítal, že je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Irské republice, tedy v jednom z členských států Evropské unie, která má na území České republiky zřízenou organizační složku bez procesní způsobilosti. Lhůta k podání přihlášky pohledávky podle ust. § 74 odst. 2 IZ tomuto věřiteli vůbec nezačala běžet, neboť nebyl ve smyslu ust. § 430 IZ jakožto známý věřitel insolvenčním soudem vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení a vyzván k podání přihlášky, ačkoliv tohoto věřitele dlužník uvedl v seznamu závazků připojeném k insolvenčnímu návrhu ze dne 22.10.2009. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška tohoto věřitele neodmítá.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 21.10.2009, doručeným soudu dne 22.10.2009, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Návrh podal na předepsaném formuláři a v kolonce 16 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedl též hotovostní úvěr vůči věřiteli označenému Citi Bank ve výši 125.300 Kč. K návrhu připojil řádný seznam závazků, ve kterém tohoto věřitele specifikoval: Citibank Europe plc, Praha 6., Evropská 178, PSČ 166 40, IČ: 28198131. Soud prvního stupně-aniž splnil povinnost uloženou v ustanovení § 430 IZ-rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 110 IZ věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (odstavec 1). Insolvenční soud vyzve věřitele, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášku pohledávky. Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení insolvenčního řízení; je-li výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, oznamuje se stejným způsobem, jakým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení (odstavec 2). Přihlášky pohledávek na základě výzvy podle odstavce 2 mohou věřitelé podávat až do rozhodnutí o úpadku. Kratší lhůtu není insolvenční soud oprávněn stanovit. Náležitosti této výzvy stanoví prováděcí právní předpis (odstavec 3).

Podle ustanovení § 136 IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat i výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání (odstavec 2 písm. d/). Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (odstavec 3).

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 430 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Známí věřitelé dlužníka ve smyslu ustanovení § 430 IZ jsou osoby, o nichž insolvenční soud již v době rozhodnutí o úpadku ví, že by mohly být dlužníkovi věřitelé, případně se o jejich existenci dozví kdykoliv později v dalším průběhu insolvenčního řízení. Tuto skutečnost se insolvenční soud může dozvědět nejrůznějšími způsoby, nejčastěji tak, že věřitel je uveden v samotném návrhu na zahájení řízení, popř. v jeho přílohách (seznamu závazků), ale může se tak stát i prostřednictvím přihlášky pohledávky věřitele, která bude insolvenčnímu soudu doručena po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek. Vzhledem k tomu, že nemůže být přičítáno k tíži daného věřitele, že dlužník nesplnil svou povinnost předložit seznam svých závazků insolvenčnímu soudu či správci, buď vůbec, nebo ne úplně, stává se věřitel z jiného členského státu známým věřitelem v okamžiku, kdy svou existenci insolvenčnímu soudu sám oznámí prostřednictvím přihlášky pohledávky. Tuto přihlášku pak nelze považovat za opožděnou a bude nutné ji v insolvenčním řízení dodatečně přezkoumat, a bude-li oprávněná, tak i uspokojit, bez ohledu na fázi insolvenčního řízení, ve které bude uplatněna (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.7.2012, č.j. KSBR 26 INS 4436/2008, 29 NSČR 20/2010, které je dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz ). Úprava obsažená v ustanovení § 430 IZ představuje konkretizaci povinnosti stanovené v čl. 40 nařízení č. 1346/2000/ES, které ukládá soudu nebo jmenovanému správci podstaty, aby po zahájení úpadkového řízení v některém z členských států Evropské unie o této skutečnosti neprodleně informoval známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech, než ve kterém bylo zahájeno úpadkové řízení. Svou povinnost informovat známé věřitele dlužníka z jiných členských států Evropské unie o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka splní insolvenční soud tak, že každému z těchto známých věřitelů dlužníka doručí zvlášť rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku dlužníka nebo jeho zkrácené znění (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.7.2011, senátní značky 29 NSČR 21/2009, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod pořadovým číslem 150/2011, které je dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz). Známým věřitelům dlužníka počíná běžet propadná lhůta k podávání přihlášek pohledávek až k okamžiku, kdy je jim doručeno výše uvedené oznámení. Vedle rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení (§ 101) a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (§ 136 a násl.), doručí insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť výzvu k podávání přihlášek pohledávek. Insolvenční soud by měl známé věřitele z ostatních členských států Evropské unie neprodleně po zahájení úpadkového řízení informovat o tom, že: a) své přihlášky pohledávek musí přihlásit ve lhůtě od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty, která bude stanovena v rozhodnutí o úpadku dlužníka (§ 136 odst. 2 a odst. 3), b) pokud ve stanovené lhůtě přihlášku pohledávky nepodají, nebude se k jejich pohledávce v rámci insolvenčního řízení přihlížet (§ 173 odst. 1), c) se přihlašují i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 173 odst. 2), d) přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo vázanou na podmínku (§ 173 odst. 3), e) přihlášky pohledávek i jejich přílohy se podávajíc dvojmo (§ 174 odst. 1), f) jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (§ 166 a § 174 odst. 3), g) jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést skutečnosti, o které její vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4), h) pohledávku je nutné vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou.

Pohledávka v cizí měně musí být přepočítána na českou měnu podle kurzu devizovného trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li s pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizovného trhu, se použije střední kurz centrální banky příslušné země, popř. aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo k euru. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo pohledávku neurčité výše, musí být vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty (§ 175), i) k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává; veřejnou listinou se prokazuje vykonatelnost pohledávky (§ 177), j) přihlášku pohledávky musí doručit místně příslušnému insolvenčnímu soudu, u kterého je příslušné insolvenční řízení vedeno (§ 173 odst. 1), k) pohledávky, které se považují za pohledávky za podstatou nebo jim na roveň postavené, není nutné uplatňovat přihlášku ve stanovené lhůtě, ale je možné je uplatnit kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení přímo vůči insolvenčnímu správci (§ 203). Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že věřitelé z jiných členských států Evropské unie, kteří v tuzemském insolvenčním řízení přihlašují své pohledávky, tak nemusí učinit prostřednictvím formuláře (§ 176), který tak je obligatorní pouze pro věřitele z tuzemska a věřitele ze států, které nejsou součástí Evropské unie.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 59288 se zjišťuje, že Citibank Europe plc, organizační složka, IIČIČ: 28198131 byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1.1.2008. Společnost Citibank Europe plc je založena jako Public Limited Company (akciová společnost). Společnost Citibank Europe plc je bankou založenou podle irského práva a je registrována v rejstříku společností v Irské republice, pod č. 132781. Za Citibank Europe plc jsou oprávněni jednat a podepisovat členové představenstva a tajemník, a to kterýkoliv z nich samostatně. Zřizovatelem této společnosti je zahraniční osoba-Citibank Europe plc Dublin, North Wall Quay 1, Dublin , Irsko.

Podle ustanovení § 21 odst. 4 ObchZ oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popř. organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu podnikání zapsaného do obchodního rejstříku. Třeba zdůraznit, že ve všech záležitostech týkajících se organizační složky zahraniční osoby je vždy nositelem práva a povinností zahraniční osoba, jíž je organizační složka součástí. Právní subjektivitu, a tedy i způsobilost být účastníkem řízení má proto ve všech případech pouze zahraniční osoba, nikoliv její organizační složka (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7.4.2011, sp.zn. 21 Cdo 1027/2010, které je dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz).

Nutno přisvědčit odvolateli, že společnost Citibank Europe plc je organizační složkou zahraniční osoby se sídlem v členském státě Evropské unie, a protože tato organizační složka nemá právní subjektivitu a tudíž ani způsobilost být účastníkem řízení, měl insolvenční soud postupovat ve smyslu shora citovaného ustanovení § 430 IZ, což neučinil. Za této situace tomuto věřiteli lhůta k podání přihlášky nezačala běžet, a proto přihláška pohledávky ze dne 25.7.2013, která byla doručena do datové schránky insolvenčního soudu dne 27.7.2013, není přihláškou opožděnou a není důvod pro její odmítnutí dle ust. § 185 ve spojení s ust. § 173 IZ.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky č. 9 věřitele č. 9 Citibank Europe plc ve výši 66.807,35 Kč se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se nekončí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 20. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu