1 VSOL 1026/2016-A-49
KSOL 16 INS 28208/2015 1 VSOL 1026/2016-A-49

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Stavebniny Přecechtěl, s.r.o., identifikační číslo osoby: 268 46 632, se sídlem Hradec-Nová Ves 22, PSČ 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1, vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 28208/2015, o insolvenčním návrhu věřitele V-PODLAHY, s.r.o., identifikační číslo osoby: 253 74 745, se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 755 01, zastoupeného Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem se sídlem Vsetín, Stará cesta 676, PSČ 755 01, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Olomouc, Tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11, k odvolání dlužníka ze dne 25.7.2016 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13.7.2016, č.j. KSOL 16 INS 28208/2015-A-46,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13.7.2016, č.j. KSOL 16 INS 28208/2015-A-46, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen soud prvního stupně) rozhodl o zjištění úpadku dlužníka (výrok I.) insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Renátu Jančovou (výrok II.) na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že účinky o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III. a IV.), učinil výzvy vůči věřitelům (výrok V. a VI.) a nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů na 13.10.2016 a určil její program, předvolal k přezkumnému jednání dlužníka isir.justi ce.cz i správkyní (výrok VII.-IX.) a uložil navrhovateli zaplatit soudní poplatek z návrhu (výrok XI.).

V důvodech uvedl, že předmětné řízení bylo zahájeno dne 11.11.2015 insolvenčním návrhem věřitele, kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem. V návrhu ke své pohledávce uvedl, že mezi ním a dlužníkem byla dne 2.7.2014 uzavřena rámcová kupní smlouva č. 2/188/14/RS, která obsahovala obecný rámec jejich obchodních vztahů, na základě níž učinil dlužník u navrhovatele několik objednávek na podlahové materiály, které byly dlužníkovi dodány, dlužník však ve stanovené lhůtě cenu za dodané zboží nezaplatil. Dne 22.10.2015 uzavřel navrhovatel s dlužníkem dohodu o uznání dluhu s dohodou o přistoupení k dluhu, na jejímž základě se dlužník zavázal dlužnou částku zaplatit, což se v celém rozsahu nestalo a dlužník zůstal v prodlení s úhradou kupní ceny v celkové výši 200.481,17 EUR, tj. po přepočtu 5.459.999,08 Kč. Existenci a výši této pohledávky věřitel prokázal listinnými důkazy. Podáním doručeným soudu 15.3.2016 dlužník sdělil, že s obsahem insolvenčního návrhu věřitele souhlasí a tvrzení věřitele jsou pravdivá a dále souhlasil s projednáním věci bez nařízení jednání. Dlužník nepopřel žádný ze svých závazků a dle výzvy soudu předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. S ohledem na to, že dlužník s insolvenčním návrhem věřitele souhlasil, žádný ze svých závazků nepopírá a nepředložil soudu ve stanovené lhůtě reorganizační plán, má soud za to, že dlužník je v úpadku a jediným řešením jeho úpadku je konkurs.

Proti tomuto usnesení, v celém rozsahu, podal dlužník včasné odvolání. Namítal, že i když je pravdou, že ve svém podání, datovaném 14.3.2016, odsouhlasil tvrzení navrhovatele v návrhu, ovšem jednalo o vyjádření nikoliv k návrhu V-PODLAHY, s.r.o., nýbrž k obsahu insolvenčního návrhu navrhovatele PopTeramo s.r.o., jehož účast zpětvzetím insolvenčního návrhu a na základě pravomocného usnesení soudu ze dne 21.4.2016, č.j. KSOS 16 INS 28208/2015-A-31 skončila. Naproti tomu vůči insolvenčnímu návrhu V-PODLAHY, s.r.o. se od počátku aktivně bránil podáními ze dne 13.11.2015 a 10.12.2015, v nichž nesouhlasil s tvrzením, že má závazky vůči dalšímu věřiteli Cezava a.s. Blučina ve výši 400.000 Kč, což doložil potvrzením zmíněné společnosti ze dne 13.11.2015 o neexistenci dluhu a posledně uvedená společnost toto opětovně potvrdila v podání ze dne 4.12.2015 na výzvu soudu. Dále v uvedených podáních dlužník nesouhlasil s projednáním návrhu věřitele V-PODLAHY, s.r.o. bez nařízení jednání, v tuto dobu se jednalo pouze o jediný insolvenční návrh. Má tedy za to, že insolvenční návrh věřitele V-ODLAHY, s.r.o. nebyl řádný, neboť navrhovatel jím neosvědčil dalšího věřitele, chybí v něm proto základní znak úpadku, a to mnohost věřitelů ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ ve spojení s ustanovením § 3 odst. 1 IZ; proto měl být tento návrh zamítnut dle § 143 odst. 1, odst. 2 IZ. Úpadek tak nebyl tímto věřitelem osvědčen, proto se dlužník domnívá, že výjimku dle § 141 odst. 2 IZ nelze v dané věci aplikovat, a to přesto, že věřitel V-PODLAHY, s.r.o. svou pohledávku za dlužníkem osvědčil, nikoliv však existenci pohledávky druhého věřitele. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh věřitele V-PODLAHY, s.r.o. zamítá, případně aby je zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212a odst. 1, 2 a 5 a § 221a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky k potvrzení napadeného usnesení avšak ani k jeho změně, z dále uvedených důvodů.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že na základě insolvenčního návrhu věřitele V-PODLAHY, s.r.o., doručeném dne 11.11.2015, bylo zahájeno předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka (věřitel současně podal přihlášku svých pohledávek). Navrhovatel v něm podrobně popsal a dokládal existenci své splatné pohledávky za dlužníkem z titulu kupních smluv ve výši celkem (ke dni podání návrhu) 8.602.941,23 Kč, a to rámcovou smlouvou, včetně dodatků, všeobecnými obchodními podmínkami, dodacími listy ze dne 26.3.2015-7.5.2015, fakturami splatnými od 25.5.2015-6.7.2015, výzvou k zaplacení ze dne 9.10.2015, včetně doručenky a dohodou o uznání závazku dlužníkem ze dne 22.10.2015. V tomto návrhu věřitel rovněž tvrdil, že dlužník má splatný závazek vůči dalšímu věřiteli Cezava a.s. Blučina, z titulu pronájmu nebytových prostor a služeb s pronájmem spojených, ve výši 400.000 Kč, splatný 15.7.2015. K tomuto návrhu se dlužník vyjádřil podáními ze dne 13.11.2015 (A-3) a ze dne 10.12.2015 (A-9), v nichž potvrdil svůj splatný závazek vůči navrhujícímu věřiteli V-PODLAHY, s.r.o, odkázal na dohodu o uznání ze dne 22.10.2015, dle níž však k závazku dlužníka přistoupil Zdeněk Přecechtěl. Namítal proto, že věřitel má svou pohledávku dostatečně zajištěnou, proto se měl domáhat zaplacení své pohledávky v řádném občanskoprávním řízení, kde by však byl vyzván k zaplacení vysokého soudního poplatku; jeho insolvenční návrh je proto šikanozní, navíc v něm není nic uvedeno o majetku dlužníka, věřitel měl být soudem rovněž vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. V neposlední řadě dlužník namítal, že za společností Cezava a.s. Blučina nemá žádný závazek a k tomu doložil potvrzení uvedené společnosti ze dne 13.11.2015; rovněž v podání ze dne 4.12.2015 (A-8) věřitel Cezava a.s. Blučina tuto skutečnost na výzvu soudu opětovně potvrdil. V podání ze dne 10.12.2015 dále dlužník mj. namítal, že již usnesením ze dne 7.12. 2015, č.j. KSOL 16 INS 28208/2015-P1-3 soud rozhodl o vstupu společnosti CREOL Invest s.r.o. na místo věřitele V-PODLAHY, s.r.o. (z důvodu postoupení pohledávky), toto usnesení však již nic neuvádí o tom, že CREOL Invest s.r.o. vstoupil do pozice navrhovatele. Insolvenční navrhovatel V-PODLAHY, s.r.o. proto již nemá pohledávku za dlužníkem a je tedy neoprávněnou osobou k podání insolvenčního návrhu. V tomto podání ze dne 10.12.2015 dlužník z uvedených důvodů nesouhlasil s rozhodnutím o návrhu věřitele V-PODLAHY, s.r.o. bez nařízení jednání.

Dále ze spisu vyplývá, že do řízení dne 26.11.2015 vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci (A-7) a že svým insolvenčním návrhem, doručeným soudu 18.1.2016 do řízení k návrhu věřitele V-PODLAHY, s.r.o. přistoupil (§ 107 IZ) věřitel TopTeramo s.r.o., který v něm uvedl své od června 2015-leden 2016 splatné pohledávky za dlužníkem ve výši 481.928,04 Kč (z titulu dodávek zboží) a označil v něm dalšího věřitele dlužníka TRANSHOR, spol. s r.o. s tím, že uvedený věřitel má za dlužníkem splatnou pohledávku od 31.8.2015 v částce 15.435 Kč. Tvrzení o své pohledávce doložil jednak přihláškou pohledávek, listinami, kterých se dovolával, včetně dohody o uznání dluhu uzavřenou s dlužníkem 8.12.2015. Na základě výzvy soudu ze dne 14.1.2016 (č.d. A-10) 14 oslovených věřitelů potvrdilo, že mají za dlužníkem své splatné pohledávky (č.d. A-12-24 a č.d. A-30). Podáním ze dne 14.3.2016 (č.d. A-26) se dlužník vyjádřil k insolvenčnímu návrhu věřitele TopTeramo s.r.o., s tímto návrhem, včetně jeho pohledávky vyslovil dlužník souhlas a souhlasil i s tím, aby o návrhu tohoto věřitele soud rozhodl bez nařízení jednání. Dále k tomuto vyjádření dlužník mj. doložil seznam svého movitého majetku (v udávané hodnotě 2.249.533,14 Kč), včetně seznamu svých pohledávek za svými dlužníky v udávané výši 6.191.230,93 Kč (postupně splatných od roku 2005-2016), seznam svých závazků vůči několika desátkám věřitelů postupně splatných od 2012-2016 v celkové výši 27.088.220,72 Kč (mezi nimi uvedl i převážnou část soudem oslovených věřitelů) a seznam svých 5 zaměstnanců. Usnesením ze dne 29.3.2016 (A-27) uložil soud oběma navrhovatelům, aby ve stanovené lhůtě společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Podáním, doručeným soudu 30.3.2016 do řízení přistoupil se svým návrhem věřitel Swiss Forfait s.r.o., usnesením ze dne 21.4.2016 (A-32) soud rozhodl, že k tomuto návrhu se (z důvodů v něm uvedených) nepřihlíží; toto usnesení odvoláním napadeno nebylo. Podáním, doručeným soudu 8.4.2016 (A-29) vzal věřitel TopTeramo s.r.o. svůj insolvenční návrh zpět s tím, že toto zpětvzetí se netýká jím přihlášené pohledávky (P31). Usnesením ze dne 21.4.2016 (č.d. A-31) soud řízení o tomto insolvenčním návrhu přistoupivšího věřitele zastavil. K odvolání TopTeramo s.r.o. Vrchní soud v Olomouci usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo uloženo zaplatit zálohu ve výši 50.000 Kč oběma navrhovatelům, svým usnesením ze dne 26.5.2016 (A-40) změnil tak, že věřiteli TopTeramo s.r.o. (který vzal svůj návrh zpět) se zaplacení zálohy neukládá.

V neposlední řadě z přihlášky pohledávek insolvenčního navrhovatele V-PODLAHY, s.r.o. (evidované pod č. P1) odvolací soud zjistil, že k návrhu tohoto věřitele (postupitele), se souhlasem CREOL Invest s.r.o. (postupníka) soud připustil, usnesením ze dne 7.12.2015 (P1-3), aby do řízení na místo věřitele V-PODLAHY, s.r.o. vstoupil CREOL Invest s.r.o. (§ 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-dále jen též IZ ), na základě doložené smlouvy o postoupení ze dne 25.11.2015. K opětovnému návrhu CREOL Invest, s.r.o. ze dne 13.1.2016, se souhlasem V-PODLAHY, s.r.o., soud prvního stupně opětovně připustil, usnesením ze dne 3.2.2016 (P1-5), aby do řízení na straně věřitele na místo CREOL Invest s.r.o. vstoupil V-PODLAHY, s.r.o. (z důvodu odstoupení-ze dne 13.1.2016-od smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 25.11.2015).

Na tomto základě soud prvního stupně, bez nařízení jednání, vydal nyní odvoláním napadené usnesení.

Podle ustanovení § 133 odst. 1 IZ, nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení dále platí, že insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka.

Z výše citovaného ustanovení insolvenčního zákona vyplývá pro insolvenční řízení zásada, že o insolvenčním návrhu se rozhoduje při jednání. Zákon zde připouští pouze dvě výjimky, a to buď že soud plně insolvenčnímu návrhu, kterému nikdo neodporoval, vyhoví, anebo že o insolvenčním návrhu lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali nebo s tímto postupem soudu souhlasí. Žádné jiné výjimky insolvenční zákon nezná.

V přezkoumávaném případě zásada vyplývající z ustanovení § 133 odst. 1 IZ dodržena nebyla, přestože dlužník s insolvenčním návrhem věřitele V-PODLAHY, s.r.o. nesouhlasil (byť uznával, že má vůči němu splatnou pohledávku) a namítal, že jde o šikanozní návrh, rovněž namítal, že tento věřitel svou pohledávku postoupil, o procesním nástupnictví bylo soudem v rámci přihlášky pohledávek P1 již pravomocně rozhodnuto a tudíž věřitel V-PODLAHY, s.r.o. ztratil dle dlužníka aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Rovněž výslovně nesouhlasil, aby o tomto návrhu bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. S těmito námitkami se soud prvního stupně v napadeném usnesení nevypořádal, jde proto o rozhodnutí ve svých důsledcích nepřezkoumatelné, navíc soud prvního stupně rozhodl ve věci bez nařízení jednání, aniž k tomu měl splněny zákonné podmínky (§ 133 IZ), a tím zatížil

řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Z uvedených důvodů proto odvolacímu soudu nezbylo než postupovat dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení v celém rozsahu zrušit a dle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude soud prvního stupně respektovat ustanovení § 133 IZ a s ohledem na námitky dlužníka (který dle obsahu spisu proti insolvenčnímu návrhu navrhovatele V-PODLAHY, s.r.o. brojí) nařídí ve věci jednání a o insolvenčním návrhu věřitele V-PODLAHY, s.r.o., po provedeném dokazování, znovu rozhodne, přitom se řádně vypořádá se všemi námitkami dlužníka a přihlédne ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně seznamů (majetku, závazků, zaměstnanců), které dlužník v řízení předložil a všech přihlášek pohledávek.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 6. prosince 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu