1 VSOL 1022/2015-B-97
KSOS 13 INS 6709/2009 1 VSOL 1022/2015-B-97

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hranice, Nová ulice 1823, PSČ 753 01, o splnění oddlužení, o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně a o zproštění insolvenční správkyně funkce, o odvolání věřitele CASPER UNION s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, identifikační číslo 24830801 (dříve CLEAR FINANCE s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, identifikační číslo 28490428), proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.8.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-85, t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 208 odst. 1 o. s. ř. odmítl odvolání věřitele jako opožděné s odůvodněním, že věřitel podal své odvolání proti usnesení o splnění oddlužení elektronicky dne 21.4.2015, ačkoliv 15 denní lhůta k podání odvolání věřiteli uplynula dnem 6.4.2015, neboť napadené usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19.3.2015.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, v němž namítal, že rozhodnutí soudu prvního stupně nemělo být vůbec vydáno. Uvedl, že odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-77, nepodal, neboť jeho podání ze dne 21.4.2015 není odvoláním, nebylo takto nazváno a nelze ho jako odvolání posoudit ani podle jeho obsahu. Podáním ze dne 21.4.2015 byl soud prvního stupně informován, že dlužnice porušuje své povinnosti v oddlužení a věřitel učinil podnět k rozhodnutí dle ustanovení § 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ). Soud prvního stupně podání věřitele posoudil nesprávně jako odvolání, čímž řízení zatížil vadou. Pokud měl soud prvního stupně pochybnost o obsahu a povaze podání ze dne 21.4.2015, měl věřitele vyzval k odstranění vad podání. Věřitel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 2.10.2009. Soud prvního stupně usnesením ze dne 19.10.2009, č. j. KSOS 13 INS 6709/2009-A-5, rozhodl o úpadku dlužnice Miroslavy anonymizovano , dlužnici povolil řešení úpadku oddlužením a usnesením ze dne 15.12.2009, č. j. KSOS 13 INS 6709/2009-B-13, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-77, soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně (výroky II. a III.) a insolvenční správkyni zprostil funkce insolvenčního správce (výrok IV.). Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19.3.2015. Dne 21.4.2015 bylo doručeno do datové schránky soudu prvního stupně podání věřitele CLEAR FINANCE s.r.o. (nyní CASPER UNION s.r.o.) označené Neplnění povinností spojených se schváleným oddlužením, návrh na zrušení rozhodnutí o splnění splátkového kalendáře dlužnicí a rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem . Věřitel poukázal na svůj podnět doručený soudu dne 27.1.2015 ke zrušení schváleného oddlužení dlužnice a vydání rozhodnutí o řešení úpadku dlužnice konkursem z důvodu zaviněného vzniku závazku dlužnici po schválení oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. c) IZ) a dále uvedl, že byly splněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice i dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ, neboť dlužnice nesplňuje podmínku úhrady minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Namítal, že soud prvního stupně měl v rámci výkonu své dohlédací činnosti přistoupit ke zrušení schváleného oddlužení a rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem a nikoliv vydat rozhodnutí ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 13 INS 6709/2009-B-77, o splnění oddlužení. Věřitel navrhl zrušení usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení dlužnicí a prohlášení konkursu na majetek dlužnice. Soud prvního stupně uvědomil věřitele usnesením ze dne 10.7.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-82, že podání ze dne 21.4.2015 považuje podle obsahu za odvolání proti rozhodnutí ze dne 19.3.2015 a vyzval věřitele k zaplacení soudního poplatku za odvolání. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 41 odst. 2 o. s. ř., každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Podle ustanovení § 201 o. s. ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o. s. ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o. s. ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Odvolací soud se nejprve zabýval námitkou odvolatele, že jeho podání doručené soudu dne 21.4.2015 nebylo odvoláním proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-77. Je třeba uvést, že ze zásady bezformálnosti procesních úkonů vyplývá, že soud posuzuje procesní úkony vždy podle jejich obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.). Pro posouzení procesních úkonů proto není významné, jak je účastník označil nebo že nebyly označeny, ani to, jaký obsah jim účastník přisuzuje. Soud vždy uváží obsah (smysl) projevu vůle účastníka a uzavře, o jaký úkon se z tohoto hlediska jedná.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že podání věřitele doručené soudu dne 21.4.2015 je podle jeho obsahu odvoláním proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-77. Tímto podáním věřitel napadá nesprávnost výroku I. usnesení soudu prvního stupně ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-77, jímž soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Miroslavy anonymizovano plněním splátkového kalendáře, a domáhá se jeho zrušení, čehož lze dosáhnout jedině na základě odvolání v odvolacím řízení. Skutečnost, že odvolání proti výše uvedenému usnesení není přípustné (§ 413 IZ), je z tohoto pohledu irelevantní.

Odvolací soud se rovněž ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že odvolání věřitele doručené soudu dne 21.4.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.3.2015, č. j. KSOS 33 INS 6709/2009-B-77, je opožděné. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19.3.2015, ode dne následujícího, tj. od 20.3.2015 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), počala věřiteli běžet 15 denní lhůta k podání odvolání (§ 204 odst. 1 o. s. ř.), neboť insolvenční soud neměl v tomto případě povinnost doručovat věřiteli napadené usnesení zvlášť (§ 75 IZ). Lhůta k podání odvolání tedy věřiteli uplynula dnem 3.4.2015 (pátek). Odvolání věřitele doručené soudu dne 21.4.2015 je tudíž opožděné.

Soud prvního stupně postupoval správně, pokud odvolání věřitele jako opožděné dle ustanovení § 208 odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o. s. ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 18. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu