1 VSOL 1008/2017-B-51
KSBR 31 INS 14331/2015 1 VSOL 1008/2017-B-51

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníků-manželů a) Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Novoměstská 1433/51, PSČ 621 00, b) Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Žitná 1480/3, PSČ 621 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 31 INS 14331/2015, o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu, k odvolání dlužníků ze dne 22.9.2017 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.9.2017, č.j. KSBR 31 INS 14331/2015-B-31

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že schválené oddlužení dlužníků Jaroslava anonymizovano a Kateřiny anonymizovano se n e z r u š u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 412, § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), zrušil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře schválené usnesením ze dne 26.11.2015, č.j. KSBR 31 INS 14331/2015-B-8 a na jejich majetek prohlásil konkurs s tím, že jde o konkurs nepatrný (výrok I. a II.) a deklaroval, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku dne 7.9.2017 (výrok III.) isir.justi ce.cz

V důvodech uvedl, že na základě usnesení o schválení oddlužení ze dne 26.11.2015, měli dlužníci plnit na splátkový kalendář od prosince 2015. Podáním ze dne 11.11.2016 insolvenční správce (dále jen správce) uvedl, že příjmy dlužníků jsou po celou dobu trvání oddlužení v nedostačující výši, nedaří se zcela hradit ani odměnu, hotové výdaje a náhradu DPH insolvenčního správce, na kterých dluží 6.466 Kč, a věřitelům nebylo dosud rozděleno ničeho. Soud nařídil slyšení dlužníků ke zrušení schváleného oddlužení na 20.1.2017, přičemž správce v lednu 2017 sdělil, že došla splátka ve výši 2.672 Kč, která byla započtena na dlužnou odměnu, hotové výdaje a náhradu DPH, dlužníci nyní dluží na těchto přednostních pohledávkách 4.268 Kč, splátka pro oddlužení i se započtením nutnosti úhrady dlužných odměn, hotových výdajů a DPH správce by musela od února 2017 činit částku 3.263 Kč, aby došlo po 60 měsících ke splnění alespoň 30% uspokojení nezajištěných věřitelů. Dále správce uvedl, že dlužnice dlouhodobě nepracovala, měla by se snažit navýšit rodinný příjem a přispět tak k úspěšnému procesu oddlužení, dlužníci začali se správcem komunikovat až den před nařízeným jednáním. Dlužník Jaroslav Kašpárek uvedl, že byl od schválení oddlužení 2x nemocen, proto nedocházelo k plnění anebo k plnění nižšímu, 2 měsíce dokonce pobíral jen 60% mzdy, dlužnice uvedla, že od 20. září 2016 pracuje jako uklízečka v Základní škole pro sluchově postižené v Brně, její čistý příjem činí 3.980 Kč, pracuje na zkrácený pracovní úvazek, usnesení o schválení oddlužení svému zaměstnavateli nepředložila. Soud vytkl dlužníkům, že v rozporu se svými povinnostmi nesdělili soudu ani insolvenčnímu správci, že dlužnice je od září 2016 zaměstnána, a tedy liknavost v jejich přístupu a neplnění povinnosti předkládání svých příjmů. Nicméně vzhledem k majetkové situaci dlužníků by nepatrný konkurs podle názoru soudu nebyl s ohledem na zájem všech věřitelů žádoucí, a proto dlužníkům poskytl dodatečnou možnost k nápravě nepříznivého stavu do 30.6.2017. V této lhůtě byli dlužníci povinni uhradit všechny dlužné pohledávky za majetkovou podstatou, jakož i průběžné pohledávky vůči insolvenčnímu správci a navýšit své příjmy s tím, že nesplní-li ani v dodatečně stanovené lhůtě všechny své dosud zanedbávané povinnosti a nenavýší-li svůj příjem na alespoň minimální hranici 30% pro své věřitele, soud bez dalšího prohlásí na majetek dlužníků konkurs, vedený jako nepatrný. Dne 14.8.2017 správce ve zprávě uvedl, že dlužníci stále poskytují plnění v nedostatečné výši a nelze tak očekávat uspokojení věřitelů ve výši alespoň 30%, po 20 měsících oddlužení dlužníci uhradili svým nezajištěným věřitelům jen 0,92 % jejich pohledávek, a to srážkou z jejich příjmů pouze v dubnu a květnu 2017, jinak nebylo možno z jejich příjmů rozdělit ničeho. Očekávaná míra uspokojení věřitelů tak činí jen 2,75%, proto správce navrhl zrušení schváleného oddlužení.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že je zřejmé, že dlužníci ani v soudem dodatečně stanovené lhůtě nebyli schopni své příjmy navýšit a podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Proto nezbylo, než přikročit k rozhodnutí podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ a schválené oddlužení dlužníků zrušit. Podáním ze dne 9.9.2015 předložil správce soupis majetkové podstaty dlužníků, z něhož plyne, že dlužnice je spoluvlastníkem nemovitých věcí, které nejsou předmětem zajištění. Existuje tedy zpeněžitelný majetek i v rámci konkursu, který však bude veden jako nepatrný (§ 314 IZ).

Proti tomuto usnesení podali dlužníci včasné odvolání. Namítli, že není pravdivé tvrzení, že se správcem komunikovali až v lednu 2017, opak je pravdou, když se snažili se správcem několikrát telefonicky spojit, avšak neúspěšně. Na jednání jim bylo sděleno, že jejich splátka pro oddlužení by měla činit od února 2017 3.263 a byla jim poskytnuta lhůta do 30.6.2017. Od ledna 2017 do 31.7.2017 plnili, o čemž předkládají dvě složenky a mzdový list, z nichž vyplývá, že jejich měsíční splátka pro oddlužení byla v průměru 3.780 Kč. Proto nechápou, proč bylo jejich oddlužení zrušeno. Jsou v situaci, že pokud bude nyní jejich oddlužení zrušeno, pak jim nezbude než následně znovu požádat soud o oddlužení, jelikož bez pomoci soudu, nejsou schopni řešit svou majetkovou situaci. Proto žádají odvolací soud o nové přehodnocení jejich situace a především prověření jejich dosavadního plnění.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a po té, kdy věc projednal u odvolacího jednání a doplnil dokazování, dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnosti, k nimž v mezidobí došlo, lze odvolání dlužníků vyhovět.

Podle ustanovení § 418 IZ platí, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1).

Ze spisu soud prvního stupně se v daném případě podává, že:

-usnesením ze dne 25.6.2015 (č.d. A-11) byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno jejich společné oddlužení, insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Zdeňka Prudilová Koníčková, bylo nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů na 25.9.2015 a dlužníkům bylo uloženo od června 2015 platit této správkyni zálohu ve výši 1.125 Kč na její odměnu a zálohu ve výši 225 Kč na její hotové výdaje, celkem 1.350 Kč měsíčně, případně navýšenou o DPH, je-li správce jejím plátcem;

-na základě výsledků přezkumného jednání ze dne 25.9.2015 byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 238.842,44 Kč (z celkově přihlášených pohledávek 361.047,44 Kč);

-usnesením ze dne 26.11.2015 (č.d. B-8) soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, do kterého byli zařazeni věřitelé s pohledávkami ve shora zjištěné výši (238.842,44 Kč), dlužníci měli plnit splátkový kalendář po dobu 60 měsíců, počínaje prosincem 2015;

-dle zprávy ze dne 7.1.2016 (B-12) se správkyně stala od 1.10.2015 plátcem DPH, z dalších zpráv ze dne 14.11.2016 (B-13) a ze dne 11.11.2016 (B-15) vyplývá, že dlužnice je vedena na úřadu práce, oddlužení lze plnit jen z příjmů dlužníka, za dobu od prosince 2015 do listopadu 2016 je však plnění splátkového kalendáře nedostatečné, neboť dosud se dlužníkům nepodařilo zcela uhradit ani dluh vůči správkyni na odměně a výdajích, který činí 6.466 Kč. S dlužníkem se podařilo spojit během října 2016, kdy sdělil, že dlužnice má nastoupit do práce, od této doby s ní dlužníci nekomunikují, za 11 měsíců oddlužení věřitelé neobdrželi žádnou splátku. Dle zprávy správkyně z ledna 2017, činil dluh vůči ní 5.360 Kč, z dosud došlých splátek umořovala pouze tento dluh, neboť dlužníci zálohy na její odměnu a výdaje nehradili již za dobu od povolení oddlužení a za 13 měsíců oddlužení nebylo možno věřitelům uhradit žádnou splátku;

-u jednání dne 20.1.2017 (B-18) správkyně oznámila, že v lednu 2017 došla splátka 2.672 Kč, která však byla opětovně započtena na její odměnu a výdaje, dlužníci jí aktuálně dluží 4.268 Kč a aby oddlužení splnili, museli by měsíčně hradit od února 2017 částku 3.263 Kč. Dlužnice soudu oznámila, že pracuje od 20.9.2016 jako uklízečka na zkrácený úvazek, její příjem činí 3.980 Kč, dlužník předložil své příjmy od zaměstnavatele KOVOLIT Česká, spol. s r.o. za dobu od ledna 2016 do prosince 2016, dle nichž jeho příjem činil v průměru 15.023 Kč měsíčně čistého;

-usnesením ze dne 13.4.2017 (č.d.B-24) soud odvolal JUDr. Zdeňku Koníčkovou z funkce správkyně, neboť se v mezidobí stala ohlášeným společníkem Zrůstek a partneři v.o.s. a tuto společnost ustanovil novým insolvenčním správcem, která tuto funkci vykonává doposud;

-dle dalších zpráv správce ze dne 12.7.2017 (č.d. B-28) a ze dne 11.8.2017 (č.d. B-30), je plnění dlužníků stále nedostatečné, dosud mohlo být věřitelům uhrazeno z příjmů dlužníka toliko celkem 2.190 Kč;

Na tomto základě vydal soud prvního stupně dne 7.9.2017 nyní odvoláním napadené usnesení.

Ze shora uvedených zjištění nutno na adresu dlužníků zdůraznit, že jejich povinností bylo od června 2015 (kdy jim bylo povoleno oddlužení) do listopadu 2015 včetně (tj. za 6 měsíců) než jim bylo schváleno oddlužení, zaplatit na záloze na odměnu a výdaje správce částku ve výši 8.667 Kč (tj. 4 měsíce po 1.350 Kč, kdy správkyně JUDr. Koníčková nebyla plátcem DPH a 2 měsíce po 1.633.50 Kč, kdy již byla plátcem této daně), dále měli dlužníci správci za dobu plnění splátkového kalendáře od prosince 2015 do srpna 2017 (včetně), tj. za 21 měsíců

(po 1.633,50 Kč) uhradit další částku 34.303,50 Kč; celkem se jednalo o částku 42.970,50 Kč (8.667 Kč + 34.303,50 Kč).

Dle zprávy správce ze dne 9.11.2017 pro odvolací soud (č.d. B-44) a z doloženého přehledu plateb vyplývá, že za období od prosince 2015 do srpna 2017 včetně (tj. za 21 měsíců) dlužníci správci poukázali celkem 49.952 Kč. Dále správce uvedl, že dlužníkům vznikl dluh na zálohách vůči správci od povolení oddlužení do schválení oddlužení, tj. za 6 měsíců ve výši 8.668 Kč a dále byli povinni hradit zálohy (pozn. po 1.633,50 Kč měsíčně) po dobu splátkového kalendáře od prosince 2015; dluh vůči správci byl vyrovnán až v dubnu 2017, proto mohlo být v tomto měsíci poprvé plněno věřitelům 826 Kč a v květnu 2017 bylo mezi věřitele rozděleno dalších 1.364 Kč (celkem věřitelům vyplaceno 2.190 Kč). V neposlední řadě správce uvedl, že v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1.7.2017, počínaje červencem 2017 je správce povinen navíc ukládat částku odpovídající odměně a náhradě hotových výdajů za 6 měsíců, takže správce za červenec a srpen 2017 deponuje celkem 4.522 Kč a dále v září 2017 došla správci platba 3.190, v říjnu 2017 částka 1.900 Kč. Dle této zprávy by měl mít správce v současné době k dispozici nerozdělených 9.612 Kč.

Dále odvolací soud u odvolacího jednání z doložených příjmů zjistil, že dlužníkův příjem za dobu od ledna do září 2017 (včetně) činil v průměru 15.655 Kč měsíčně čistého, příjem dlužnice činil od září 2016 do 30.6.2017 v průměru 3.644 Kč, nyní od srpna 2017 činí její příjem 2.791 Kč čistého měsíčně; dlužníci mají dvě nezletilé děti. Z příjmů dlužnice nelze strhávat žádné splátky, z příjmů dlužníka ve výši 15.655 Kč měsíčně čistého tak lze dle propočtu odvolacího soudu strhávat zabavitelnou částku 3.256 Kč měsíčně; po odpočtu odměny a výdajů správce (1.633,50 Kč) zůstává pro věřitele zabavitelná částka 1.622,50 Kč.

Odvolací soud při svých úvahách dále zohlednil, že dlužníci v současné době již nemají žádný dluh vůči správci a pokud by pokračovali v oddlužení, pak jim zbývá 36 měsíců (včetně prosince 2017). Pohledávky věřitelů, které byly zařazeny do oddlužení, činí 238.842,44 Kč (30% představuje 71.652,73 Kč), dosud bylo uhrazeno 2.190 Kč, správce však deponuje 9.612 Kč. Z příjmů dlužníka (1.655 Kč čistého) lze srážet 3.256 Kč, po odpočtu záloh na odměnu a výdaje správce (1.633,50 Kč měsíčně) se jedná o zabavitelnou částku 1.622,50 Kč. Po odpočtu zálohy na odměnu a výdaje správce za měsíce září 2017-listopad 2017, tj. v celkové výši 4.900, 50 Kč (3 x 3.166,50 Kč) z částky 9.612 Kč, kterou správce deponuje, zůstane částka 4.711,50 Kč, kterou bude možno rozdělit mezi věřitele. Za této situace by bylo vůči věřitelům splněno celkem 6.901,50 Kč (2.190 Kč + 4.711,50 Kč) a za zbývajících 36 měsíců by bylo možno z příjmů dlužníka pro věřitele srazit dalších 58.410 Kč, čímž by bylo vůči věřitelům splněno 65.3100,50 Kč (tj. 27,35%). Aby dlužníci splnili vůči svým věřitelům nejméně 30% jejich pohledávek, pak by museli za zbývajících 36 měsíců, tj. včetně prosince 2017, měsíčně platit nejméně 3.432,15 Kč (nikoliv dosud reálných 3.256 Kč z příjmů dlužníka).

Dlužník u odvolacího jednání uvedl, že hodlá navýšit měsíční plnění v zájmu pokračování v oddlužení počínaje prosincem 2017 tak, že k postižitelné částce 3.256 Kč bude platit dalších 200 Kč měsíčně na základě dohody o srážkách ze mzdy, kterou hodlá uzavřít se svým zaměstnavatelem.

Z výše uvedených důvodů má odvolací soud za to, že s ohledem na majetkové poměry dlužníků, kteří mají dvě malé děti, a zbývá jim do konce oddlužení ještě 36 měsíců (od prosince 2017), že lze dlužníkům dát ještě poslední šanci, aby prokázali, že jsou skutečně schopni podmínkám oddlužení dostát.

Proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že schválené oddlužení dlužníků se nezrušuje. Tímto rozhodnutím odvolacího soudu bylo současně odklizeno rozhodnutí soudu prvního stupně v části, kterou prohlásil na majetek dlužníků konkurs, včetně výroku II., dle kterého se mělo jednat o konkurs nepatrný.

V dalším řízení bude toliko na dlužnících, aby již od prosince 2017 prokázali, že své tvrzení před odvolacím soudem mínili vážně a že minimálně shora uvedenou částku, tj. nejméně 3.433 Kč měsíčně, budou na své oddlužení po zbývajících 36 měsíců plnit. V opačném případě bude jejich oddlužení opětovně zrušeno, na jejich majetek bude prohlášen konkurs a nebudou moci být od svých dluhů osvobozeni.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenčnímu správci případně státnímu zastupitelství, pokud v mezidobí vstoupilo do řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. listopadu 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu