1 VSOL 1008/2012-B-17
KSOS 8 INS 19986/2011 1 VSOL 1008/2012-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Kunčice pod Ondřejníkem 569, PSČ 739 13, adresa pro doručování: Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26, zastoupeného Bc. Josefem anonymizovano , anonymizovano , bytem Hornoměstská 822/26, Rýmařov, PSČ 795 39, adresa pro doručování: Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26, o návrhu dlužníka na změnu splátek, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 19986/2011-B-5 ze dne 16.5.2012

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl žádost dlužníka o změnu výše měsíčních splátek (dle splátkového kalendáře).

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání, které však dříve než o něm odvolací soud rozhodl, vzal dne 11.12.2012 zcela zpět.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního

řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Dlužník vzal zpět své odvolání dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud proto postupoval podle shora uvedených zákonných ustanovení a odvolací řízení o odvolání dlužníka zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tj. uplynutím odvolací lhůty (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 29. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu

Zapsala: JUDr. Ivana Wontrobová