1 VSOL 1006/2014-A-12
KSOS 31 INS 17354/2014 1 VSOL 1006/2014-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Patrika anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, Ostravská 630, PSČ 738 01, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.8.2014, č.j. KSOS 31 INS 17354/2014-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.8.2014, č.j. KSOS 31 INS 17354/2014-A-7 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení podle ustanovení § 130 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), a to s odůvodněním, že insolvenční navrhovatel ještě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu vzal insolvenční návrh podle ustanovení § 129 odst. 1 IZ zpět.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že insolvenční návrh vzal zpět jen z důvodu nedostatečně poskytnutého času na jeho doplnění a dále pak z hrozby řešení úpadku konkursem. Navrhoval, aby odvolací soud zrušil odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně a dlužníkovi poskytl 21 denní lhůtu pro doplnění návrhu na povolení oddlužení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon

č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobu k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem doručeným soudu dne 24.6.2014 domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 4.8.2014, č.j. KSOS 31 INS 17354/2014-A-5 byl dlužník vyzván dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční tak, že a) doloží seznam majetku, b) seznam závazků, c) seznam svých zaměstnanců, d) uvede, zda je či není podnikatelem a zda jeho závazky pocházejí z podnikatelské činnosti, e) doloží své příjmy za roky 2011, 2012 a 2013, f) doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Současně byl poučen o náležitostech seznamů dle ustanovení § 104 IZ, jakož i o tom, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě podle bodů a) až c) tohoto usnesení řádně doplněn, soud insolvenční návrh podle ustanovení § 128 odst. 2 odmítne, a že nebude-li doplněn podle bodů b) až f), soud návrh na povolení oddlužení dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítne a současně rozhodne o řešení úpadku konkursem. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 4.8.2014, a protože se ho nepodařilo doručit dlužníkovi na adresu uvedenou v návrhu, soud dne 12.8.2014 vyvěsil písemnost na úřední desku s tím, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení. Podáním ze dne 11.8.2014, doručeným soudu dne 12.8.2014, vzal dlužník návrh zpět s odůvodněním, že lhůtu uvedenou v usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.8.2014 není schopen ve všech citovaných bodech tohoto usnesení splnit. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ustanovení § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 41 o.s.ř. účastníci mohou provádět své úkony jakoukoliv formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu (odstavec 1). Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 41a o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, může účastník učinit úkon jen výslovně (odstavec 1). Úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem (odstavec 4).

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že insolvenční navrhovatel svým podáním ze dne 11.8.2014, doručeným soudu 12.8.2014, vzal výslovně a v plném rozsahu zpět návrh podaný soudu dne 24.6.2014, přičemž podle obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) se jedná o zpětvzetí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník netvrdí a z obsahu spisu ani nevyplývá, že úkon obsahující zpětvzetí návrhu byl dlužníkem v souladu s ustanovením § 41a odst. 4 o.s.ř. odvolán, takže insolvenční soud postupoval správně, když insolvenční řízení v souladu s ustanovením § 130 odst. 1 IZ zastavil. Pro úplnost odvolací soud dodává, že pro rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení podle 130 odst.1 IZ není významné z jakého důvodu vzal dlužník svůj insolvenční návrh zpět.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu