1 VSOL 1003/2015-B-54
KSOS 13 INS 5643/2009 1 VSOL 1003/2015-B-54

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Eriky anonymizovano , anonymizovano , bytem Červená Voda 439, PSČ 561 61, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 13 INS 5643/2009, o schválení konečné zprávy a rozvrhu výtěžku majetkové podstaty, o odvolání Ladislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Červená Voda 439, PSČ 561 61 ze dne 31.8.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. června 2015, č.j. KSOS 33 INS 5643/2009-B-47 (13 INS),

t a k t o:

Odvolání Ladislava anonymizovano ze dne 31.8.2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. června 2015, č.j. KSOS 33 INS 5643/2009-B-47 (13 INS), se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 17. června 2015, č.j. KSOS 33 INS 5643/2009-B-47 (13 INS) Krajský soud v Ostravě schválil konečnou zprávu, včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, obsažené v podání správce ze dne 24.2.2015 a jeho doplnění ze dne 19.5.2015 (výrok I.) a dále uložil správci, aby ve stanovené lhůtě od právní moci tohoto usnesení splnil rozvrh, jímž budou pohledávky věřitelů uspokojeny dle rozpisu soudu (výrok II.).

Proti tomuto usnesení, podal odvolání manžel dlužnice Ladislav Skala (podáním ze dne 31.8.2015), v němž označil číslo jednací usnesení č.j. KSOS 33 INS 5643/2009-B47 (13 INS), dále uvedl, že z jeho strany jde o odvolání a v další části tohoto podání vyslovil jednak nespokojenost se soudem prvního stupně a také výhrady vůči činnosti insolvenčního správce.

Podle ust. § 7 IZ v platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se především zabýval otázkou, zda odvolatel je účastníkem tohoto insolvenčního řízení a tedy, zda je osobou oprávněnou k podání odvolání proti jím označenému usnesení soudu prvního stupně.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) platí, že účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 218 písm b) občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 27.8.2009 insolvenčním návrhem dlužnice Eriky Skalo anonymizovano , který spojila s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 8.9. 2009, č.j. KSOS 13 INS 5643/2009-A-4 Krajský soud v Ostravě rozhodl o zjištění úpadku této dlužnice, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Josefa Sedláčka ml. a povolil oddlužení dlužnice; usnesením ze dne 23.10.2009, č.j. KSOS 13 INS 5643/2009-B-12 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. V dalším řízení insolvenční správce podával pravidelné zprávy o plnění splátkového kalendáře, které bylo nedostatečné, proto byla věc projednána u nařízeného jednání dne 10.3.2014, kam se dlužnice nedostavila. Usnesením ze dne 6.5.2014 (B-37) soud prvního stupně oddlužení dlužnice zrušil, prohlásil na její majetek konkurs a dále rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný dle ust. § 314 odst. 1 písm. a) IZ (dlužnici doručeno 28.5.2014). Podáním ze dne 24.2.2015 předložil správce konečnou zprávu (B-41), kterou doplnil dalším podáním ze dne 19.5.2015. O této konečné zprávě byly všichni přihlášení věřitelé i dlužnice uvědomeni zveřejněním vyhlášky ze dne 20.5.2015 (B-46) v insolvenčním rejstříku dne 21.5.2015 a všichni účastníci tohoto řízení byli poučeni o možnosti podat proti konečné zprávě námitky. Ve stanovené lhůtě žádné námitky podány nebyly. Na to vydal soud prvního stupně dne 17.6.2015 pod č.j. KSOS 33 INS 5643/2009-B-47 (13 INS) nyní odvoláním napadené usnesení.

Lze dále doplnit, že následně správce soudu oznámil, že rozvrhové usnesení bylo splněno, proto usnesením ze dne 25.8.2015, č.j. KSOS 33 INS 5643/2009-B-49 (13 INS) soud prvního stupně zrušil konkurs na majetek dlužnice po splnění rozvrhového usnesení (výrok I.) a JUDr. Josefa Sedláčka ml. zprostil funkce insolvenčního správce (výrok II.).

Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že odvolatel Ladislav Skala není účastníkem tohoto insolvenčního řízení, neboť v něm neuplatnil žádný nárok ani vůči dlužnici, ani vůči majetkové podstatě. Proto jsou jeho účastníky pouze přihlášení věřitelé a dlužnice. Odvolatel Ladislav Skala tedy není osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 17.6.2015 (B-47), avšak ani proti jinému usnesení tohoto soudu v předmětném insolvenčním řízení ve věci dlužnice Eriky anonymizovano .

Z uvedeného důvodu postupoval odvolací soud dle ust. § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání odvolatele ze dne 31.8.2015 odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, v návaznosti na ust. § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 16. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu