1 VSOL 1002/2013-A-10
KSBR 31 INS 26575/2013 1 VSOL 1002/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Zlatuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Vizovice, Jasenná 190, PSČ 763 12, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.10.2013, č.j. KSBR 31 INS 26575/2013-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.10.2013, č.j. KSBR 31 INS 26575/2013-A-4 se m ě n í tak, insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že v němž schází vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek nebo hrozící úpadek, neboť dlužnice v návrhu, jakož i v seznamu závazků uvedla data splatnosti u obou svých závazků dne 20.7.2013, tudíž se v tomto případě neuplatní právní domněnka platební neschopnosti dle ust. § 3 odst. 2, písm. b), podle níž se dlužník nachází v platební neschopnosti, neplní-li své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti. Dlužnice tedy ve svém insolvenčním návrhu neosvědčila platební neschopnost.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém zopakovala, že má 2 závazky, které jsou 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna řádně a včas plnit a doplnila, že její platební neschopnost nastala poslední úhradou 20.6.2013, kdy splátky k naposled předepsanému datu byly od 20.7.2013 nehrazeny.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 17.9.2013, doručeným soudu dne 25.9.2013, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Návrh podala na předepsaném formuláři a v kolonce 06 uvedla, že má peněžité závazky ve výši 590.564 Kč, které jsou 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti. Celková výše měsíčních splátek navrhovatelových závazků, jež prozatím nebyly věřiteli zesplatněny jako celek, ale nacházejí se po splatnosti, činí ke dni vyhotovení tohoto návrhu cca 9.506 Kč. Jelikož navrhovatelův příjem činí 13.783 Kč měsíčně, je mimo možnost navrhovatele své závazky řádně plnit, neboť navrhovatel není schopen věřiteli požadovanou částku na závazky vedle úhrad nákladů na své živobytí ze svých příjmů hradit. Dále uvedla, že má 2 věřitele a u nich má celkem 2 závazky. Charakteristika současného stavu závazků navrhovatele s uvedením jejich aktuálního zůstatku, popřípadě výše nedoplatku na závazku, termínu splatnosti, nebo termínu předepsané úhrady finanční částky na závazek, navrhovatelem ke dni podání tohoto návrhu neuhrazené, je následující: 1) UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 64948242, Na Příkopě 858/20, 111 21, Praha 1. Smlouva o půjčce č. 4025710-REF024182. Nesplácí, nevykonatelný a nezajištěný závazek v celkové výši 544.408 Kč. Splátky k naposled předepsanému datu splatnosti od 20.7.2013. Nepopírá co do důvodu a výše. 2) COFIDIS s.r.o., 27150755, Bucharova 14 23/6, 158 00, Praha 5-Nové Butovice. Smlouva o úvěru č. 4212342. Nesplácí, nevykonatelný a nezajištěný závazek v celkové výši 46.156 Kč. Splátky k naposled předepsanému datu splatnosti od 20.7.2013. Nepopírá co do důvodu a výše. Tyto 2 závazky pak uvedla v kolonce 18 návrhu a též seznamu závazků, který podepsala a opatřila prohlášením o správnosti a úplnosti. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolání, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení náležitosti dle ust. § 391 IZ, a že podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. K náležitostem insolvenčního návrhu srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod pořadovým č. 88/2010).

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že insolvenční návrh dlužnice nepostrádá uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují její úpadek, tedy úpadek tak, jak je definován v ustanovení § 3 odst. 1, 2 IZ, tedy ani skutečnosti osvědčující platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst.1, písm. c) ve spojení s ustanovením § 3 odst.2, písm. a) IZ, neboť dlužnice uvedla, že má 2 peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a oba tyto závazky od 20.7.2013 nesplácí. Z uvedeného je zřejmé, že zastavila platby všech (nikoliv jen podstatné části) závazků ve smyslu § 3 odst.2, písm. a) IZ. Tvrzení o platební neschopnosti může být nahrazeno tvrzením skutečností, z nichž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků. Obecně totiž platí, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku logicky vzato vyplývá (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010 sp. zn. 29 NSČR 22/2009, publikovaný v časopise Soudní judikatura 2/2012 na str. 141).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 20. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu