1 VSOL 1002/2012-B-43
KSBR 32 INS 10699/2010 1 VSOL 1002/2012-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka MALBA, družstvo vlastníků v likvidaci, se sídlem Brno, Churého 1, PSČ 618 00, IČ: 00030911, o odvolání předsedy družstva Jiřího Hrubého proti usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 32 INS 10699/2010-B-25 ze dne 17.10.2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 32 INS 10699/2010-B-25 ze dne 17.10.2012 se mění jen ve vztahu k výši uložené pořádkové pokuty tak, že Jiřímu Hrubému se ukládá pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy Pěttisíckorunčeských).

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud uložil Jiřímu Hrubému pořádkovou pokutu ve výši 50.000 Kč (výrok I.) s tím, že tuto částku je povinen zaplatit do 15 dnů od právní moci rozhodnutí na označený účet (výrok II.).

Na odůvodnění tohoto rozhodnutí insolvenční soud s poukazem na ustanovení § 53 odst. 1 o.s.ř. a § 7 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ ) poukázal na obsah podání Jiřího Hrubého doručených insolvenčnímu soudu dne 3.7.2012 a 13.9.2012, jimiž reagoval na výzvu k doplnění dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.5.2012, a dále pak na jeho podání doručené témuž soudu 23.9.2012, jímž podával odvolání proti usnesení insolvenčního soudu o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Z těchto podání insolvenční soud konkrétně citoval jejich obsah, který považuje za arogantní, vulgární a hrubě urážlivý. Vzhledem k četnosti těchto podání a obsahu hrubě urážlivých podání považoval za přiměřené uložení pořádkové pokuty v maximální výši částkou 50.000 Kč.

Toto rozhodnutí napadl Jiří Hrubý odvoláním. Uvedl, že v podáních označených v rozhodnutí insolvenčního soudu se jednalo o vyjádření názoru rozhořčených zaměstnanců dlužníka, nikoliv jeho samotného, když tito zaměstnanci za poctivě odvedenou práci nedostali své výplaty. Odvolatel připustil, že se ztotožňuje se závěrem insolvenčního soudu, že výroky v těchto podáních uvedené jsou přinejmenším nevhodné až vulgární a že v žádném případě se takové jednání již nesmí opakovat v žádném písemném projevu dlužníka. Uvedl, že snad se dá alespoň trochu pochopit, že zaměstnanci neoplývají optimismem, zvláště když jim někdo upírá nárok na jejich mzdu. Poukázal na to, že výroky uvedené v předmětných podáních osobně nepsal, ale šlo o týmovou práci bývalých zaměstnanců dlužníka. Připustil však, že to byla chyba, že tato odvolání odeslal přes datové schránky, aniž by je vůbec četl. Připustil, že je to neomluvitelné, ale už se tak stalo, a proto bude muset čelit následkům svého nezodpovědného počínání. Napříště bude veškerá podání psát již osobně. Připustil, že výroky byly drsné a nevhodné. Dále uvedl, že pořádkovou pokutu není schopen zaplatit, neboť je již čtyři roky na úřadu práce jako nezaměstnaný a vyčíslená pokuta by pro něho byla zcela likvidační. Protože tato podání nepsal on sám, navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu zrušil.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční soud v odvoláním napadeném usnesení zcela správně citoval obsah podání učiněných Jiřím Hrubým za dlužníka a doručených insolvenčnímu soudu 3.7., 13.9. a 23.9.2012. Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že všechna tři označená podání byla doručena do datové schránky Krajského soudu v Brně z datové schránky dlužníka a podání takto doručené 3.7.2012 bylo podepsáno Hrubý Jiří a vlastníci firmy MALBA d.v. , podání doručené soudu 13.9.2012 statutární orgán a předseda MALBA d.v. a z 23.9.2012 statutární orgán a předseda MALBA družstvo vlastníků Hrubý Jiří .

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka pořízeného z elektronické sítě internet vyplývá, že předsedou družstva dlužníka je od 1.6.2006 dosud Jiří Hrubý, bytem Bučovice, Hájecká 319 a že za družstvo jedná předseda družstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj podpis.

Na pobočce Pracovního úřadu Vyškov v Bučovicích odvolací soud telefonicky zjistil, že předseda dlužníka je veden v evidenci jako nezaměstnaný od 1.11.2008 dosud.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ustanovení § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům.

Protože insolvenční zákon upravuje v ustanovení § 81 pouze uložení pořádkové pokuty členům nebo náhradníkům věřitelského výboru či insolvenčnímu správci a jinak tuto problematiku neupravuje, insolvenční soud správně v přezkoumávané věci aplikoval ustanovení § 53 občanského soudního řádu. Podle odstavce 1 tohoto zákonného ustanovení tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294 a 295, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč. Podle odstavce druhého tohoto zákonného ustanovení uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena.

Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, jemuž je ukládána, tak, aby se jednání, které bylo sankcionováno, v budoucnu neopakovalo. Úvaha o výši pořádkové pokuty pak má být založena nejen na charakteru, intenzitě a četnosti výskytu chování, pro něž se pokuta ukládá, nýbrž i na posouzení majetkových poměrů osoby, které se ukládá. Výchovným účelem se tak může minout jak příliš nízká pořádková pokuta (u osob s vysokými příjmy), tak příliš vysoká pořádková pokuta (u osob s nízkými příjmy). Dalším kritériem, ke kterému při ukládání pořádkových pokut je nutno přihlédnout, je i to, zda se jedná o osobu, u které je možno důvodně očekávat profesionální přístup projevovaný navenek náležitou úctou a zdvořilostí, jako je tomu například u advokátů s ohledem na jejich profesní postavení a stavovské předpisy. U takových osob by pak jejich chování mělo být postihováno přísněji než u osob, které takto profesně vybaveny nejsou.

S ohledem na obsah označených podání, které učinil z datové schránky dlužníka Jiří Hrubý jako jeho předseda, odvolací soud přisvědčuje insolvenčnímu soudu, že tato podání obsahují výrazy, které jsou arogantní, vulgární a vůči soudu hrubě urážlivé. Přestože je zřejmé, že odvolatel nemá právnické vzdělání, lze po něm spravedlivě požadovat, aby jako statutární orgán družstva měl vědomost o tom jaké výrazy je možno v úředních podáních používat. Se zřetelem na shora zjištěný způsob doručení uvedených podání insolvenčnímu soudu a oprávnění předsedy jako statutárního orgánu k přístupu do datové schránky dlužníka, nelze zohlednit odvolací námitku Jiřího Hrubého, že se nejednalo o jeho vlastní podání, ale že šlo o názor rozhořčených zaměstnanců dlužníka, přestože z obsahu odvolání vyplývá,

že si odvolatel uvědomuje nevhodnost výrazů, které byly v uvedených podáních použity, a že do budoucna se jich již hodlá vyvarovat.

Na druhé straně insolvenční soud však při uložení pořádkové pokuty nikterak nehodnotil majetkové poměry osoby, které se pokuta ukládá. Na základě odvolací námitky týkající se příjmových poměrů odvolatele sám odvolací soud zjistil, že Jiří Hrubý je veden jako nezaměstnaný na pobočce Pracovního úřadu Vyškov v Bučovicích od 1.11.2008 dosud, je tedy zcela nepochybné, že k této skutečnosti je nutno přihlížet při rozhodování o výši pořádkové pokuty.

S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem odvolací soud postupoval tak, že napadené rozhodnutí změnil (když nemohl postupovat podle ustanovení § 219 o.s.ř., ani podle ustanovení § 221 o.s.ř.) tak, že snížil pořádkovou pokutu na částku 5.000 Kč, když má zato, že s ohledem na poměry dlužníka a shora uvedené okolnosti této věci pořádková pokuta v této výši splní svůj výchovný účel.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí. Uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena.

V Olomouci dne 10. ledna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Olga Chlebková předsedkyně senátu