1 VSOL 10/2016-A-16
KSBR 45 INS 23948/2015 1 VSOL 10/2016-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka V. K. Market, s.r.o., IČ: 25348507, se sídlem Kubšice 41, PSČ 671 76, o insolvenčním návrhu věřitele Mgr. Marka Čecha, bytem Kuřim, Na Královkách 930, PSČ 664 34, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.10.2015, č.j. KSBR 45 INS 23948/2015-A-5

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční návrh věřitele Mgr. Marka Čecha (dále jen insolvenční navrhovatel ) s odůvodněním, že neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, neboť v návrhu sice uvedl další věřitele dlužníka, tyto věřitele však neoznačil jejich celým názvem, sídlem, identifikačním číslem, neuvedl konkrétní údaje o jejich pohledávkách a ani konkrétní datum jejich splatnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání pouze dlužník V. K. Market, s.r.o., který avizoval, že své blanketní odvolání odůvodní ve lhůtě do 20 dnů, což neučinil, a to ani po výzvě soudu.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel Mgr. Marek Čech se návrhem ze dne 22.9.2015, doručeným soudu dne 23.9.2015, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka V. K. Market, s.r.o., IČ: 25348507, a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na jeho majetek. V návrhu mimo jiné uvedl, že jako bývalý prokurista má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 50.000 Kč z titulu nevyplacené mzdy za měsíce 06-08/2015, a že kromě něho jsou dalšími věřiteli dlužníka: matka nezletilého s částkou cca 100.000 Kč (k tomu v návrhu uváděl, že dlužník jako jeho zaměstnavatel sice srážel výživné na nezletilého syna, ale matce nezletilého neodváděl), ČSSZ s pohledávkou ve výši cca 150.000 Kč, ZPMV s pohledávkou ve výši cca 50.000 Kč, VZP s pohledávkou ve výši cca 30.000 Kč, Magistrát města Brna s pohledávkou ve výši 982.428 Kč a Heineken Česká republika, a.s. s pohledávkou ve výši 275.400 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud se především zabýval otázkou přípustnosti podaného odvolání ve smyslu ustanovení § 201 o.s.ř., neboť odvoláním napadeným usnesením byl odmítnut insolvenční návrh věřitele a nikoliv dlužníka. Dlužník se sice podáním návrhu u soudu stal účastníkem insolvenčního řízení zahájeného na návrh věřitele, ovšem právo odvolání přísluší jen tomu účastníku, jemuž byla rozhodnutím soudu způsobena v jeho právech určitá, byť i nepatrná, újma. Jde o tzv. subjektivní přípustnost odvolání, která v posuzované věci u dlužníka schází, neboť odmítnutím insolvenčního návrhu věřitele nebyla dlužníkovi v jeho právech způsobena žádná újma.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. účastník může napadnou rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř. podá-li ten, kdo je k tomu oprávněn, včas přípustné odvolání, nenabývá rozhodnutí právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud.

Podle ustanovení § 218 o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud odvolání dlužníka podle ustanovení § 218, písm.b) o.s.ř. odmítl.

Občanský soudní řád stanoví jako základní pravidlo, že přípustné a oprávněnou osobou a včas podané odvolání odkládá právní moc napadeného rozhodnutí, a to až do doby rozhodnutí odvolacího soudu. Tím je vyjádřen tzv. suspenzivní účinek odvolání. Tento účinek ovšem nenastává, podá-li odvolání neoprávněná osoba. Odvolání, které odvolací soud odmítá podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. proto, že je podal někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn, nemá na právní moc napadeného rozhodnutí vliv. Právní moc napadeného rozhodnutí nastane uplynutím patnáctidenní odvolací lhůty.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že odvoláním napadené usnesení nabylo právní moci po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ, tj. dne 27.10.2015, a proto podání dlužníka ze dne 15.12.2015, které bylo doručeno soudu dne 17.12.2015 (dlužnický insolvenční návrh), nelze považovat za přistoupení do insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 107 IZ.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že tímto dlužnickým insolvenčním návrhem bylo fakticky zahájeno nové insolvenční řízení, a proto bude na soudu prvního stupně, aby tento dlužnický návrh vyloučil ze spisu sp.zn. KSBR 45 INS 23948/2015 a přidělil mu novou spisovou značku. Pokud ovšem dlužník nedoplní údaje o splatnosti jednotlivých závazků, bude rovněž tento jeho insolvenční návrh podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítnut.

Vzhledem k tomu, že odvolací soud odvolání dlužníka podle ustanovení § 218 písm. b) IZ o.s.ř. odmítl, nebyl již oprávněn zkoumat věcnou stránku napadeného rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 21.ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu