1 VSOL 1/2018-A-56
č. j. KSBR 28 INS 14075/2017 1 VSOL 1/2018-A-56

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci

dlužníka: Grinner energy a.s., IČO 24669601 sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno a navrhovatele: Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444 sídlem 33 Porter Road, P.O.Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy zastoupený Mgr. Karlem Somolem, advokátem sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1

o návrhu předběžného insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 294 14 873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, ze dne 20. 11. 2017 na vydání předběžného opatření, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 11. 2017, č. j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-32

takto: Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně zakázal dlužníkovi Grinner energy a.s., IČ: 24669601 jakýmkoliv způsobem nakládat a spravovat nemovitosti: jednotky č. 2456/2, č. 2456/3, č. 2456/5, č. 2456/6, č. 2456/8, č. 2456/9, č. 2456/11, č. 2456/12, č. 2456/14 a č. 2456/15, které se nachází v budově č. p. 2456 postavené na pozemku parc. č. st. 3177, společně s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č.p. 2456 a na pozemku parc. č. 3177, to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha- východ, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, katastrální území Brandýs nad Labem, na LV č. 8053 a jednotky č. 2455/1, č. 2455/2, č. 2455/3, č. 2455/5,č. 2455/6, č. 2455/8, č. 2455/9, č. 2455/11, č. 2455/12, č. 2455/14, č. 2455/15 a č. 2455/16, které se nachází isir.justi ce.cz

v budově č. p. 2455 postavené na pozemku parc. č. st. 3176, společně s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č.p. 2455 a na pozemku parc. č. 3176, to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, obec Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, katastrální území Brandýs nad Labem, na LV č. 8060 (výrok I.), rozhodl, že dispoziční oprávnění ve všech otázkách správy výše označených nemovitých věcí v majetkové podstatě dlužníka přechází na předběžného správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 294 14 873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, který je oprávněn zejména ukončit nájemní vztah s nájemcem GNT-Servis, s.r.o., IČO 02849682 týkající se nemovitého majetku dlužníka a uzavřít nové nájemní smlouvy s uživateli bytových jednotek (výrok II.) s tím, že rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

2. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání dlužník, který namítal, že napadené rozhodnutí je nesprávné, nezákonné a nepřezkoumatelné, neboť dosud není zřejmé, zda je dlužník v úpadku. Důvody, pro které předběžný správce požadoval vydání rozhodnutí, nebyly prokázány a pouhá hrozba uvedených skutečností nemůže bez dalšího odůvodňovat vydání předběžného opatření. V projednávané věci nedošlo ke změnám v rozsahu majetkové podstaty, což ani navrhovatel netvrdil. I pokud by zde byla hrozba změn rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, jak předpokládá § 113 insolvenčního zákona, k jejímu zajištění bylo zcela dostačující první vydané předběžné opatření, když na základě tohoto rozhodnutí byl dlužník omezen v dispozicích s majetkem v majetkové podstatě, a to tím způsobem, že s majetkem spadajícím do majetkové podstaty mohl nakládat pouze se souhlasem ustanoveného předběžného správce. Takové opatření bylo zcela zjevně dostačující a nebyl dán důvod pro vydání napadeného usnesení pouhý měsíc poté, co nabylo právní moci první vydané předběžné opatření. Dlužník se po zahájení insolvenčního řízení, ani po vydání prvního předběžného opatření, nedopustil žádného jednání, které by vydání předběžného opatření odůvodňovalo. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhoval, aby odvolací soud usnesení zrušil.

3. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a vzhledem ke skutečnostem nastalým po vydání napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že je nutno odvolací řízení zastavit.

5. Podle § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

6. Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

7. Podle § 245 odst. 1 IZ účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

8. Podle § 245 odst. 2 IZ prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno.

9. Podle § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

10. Podle § 104 odst. 1 věty prvé o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

11. Z obsahu insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 5.2.2018 č.j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-54 soud zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil dosavadního předběžného správce Administraci insolvencí CITY TOWER, v.o.s., s tím, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutí bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.2.2018.

12. Podle § 211 o.s.ř. ve spojení s § 245 odst. 2 IZ a § 104 odst. 1 o.s.ř. odvolací soud zastavil odvolací řízení vzhledem k zániku odvoláním napadeného předběžného opatření zjištěním úpadku a prohlášením konkursu na majetek dlužníka, neboť ze zákona zanikly podmínky pro rozhodovací činnost odvolacího soudu, protože soud prvního stupně ve vztahu k nařízenému předběžnému opatření v rozhodnutí ze dne 5.2.2018 č.j. KSBR 28 INS 14075/2017-A-54 nerozhodl jinak.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) o.s.ř.).

Olomouc 16. února 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová