1 VSOL 1/2013-B-32
KSOL 10 INS 15224/2010 1 VSOL 1/2013-B-32

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Hanušovice, Zábřežská 240, PSČ 788 33, o zrušení schváleného oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13.11.2012 č.j. KSOL 10 INS 15224/2010-B-18

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 13.11.2012 č.j. KSOL 10 INS 15224/2010-B-18 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) zrušil schválené oddlužení a současně rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, který bude veden jako nepatrný. V odůvodnění uvedl, že dlužník od měsíce října 2011 řádně neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a ukazuje se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť dlužník soudu sdělil, že se mu nepodařilo uzavřít novou darovací smlouvu ani obstarat jiný příjem. Nebude-li nadále poskytován dar dle darovací smlouvy, pohybuje se předpokládané procento uspokojení nezajištěných věřitelů jen ve výši cca 15 %.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém souhlasí se zjištěním soudu prvního stupně o tom, že podmínky schváleného oddlužení neplní. Vzniklou situaci vysvětluje tím, že jeho dárce přišel o práci, dlužník je při hledání dalšího či lépe placeného zaměstnání omezen svým zdravotním stavem a rodinnou situací, neboť 24.5.2012 se mu narodilo třetí dítě a jeho manželka je po operaci páteře, takže jí musí pomáhat. Do protokolu o jednání před odvolacím soudem potvrdil, že nového dárce ani lépe placenou práci se mu zajistit nepodařilo.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem ze dne 10.12.2010, doručeným soudu 13.12.2010, se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením plnění splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že má celkem 25 závazků ve výši 1.882.029,65 Kč vůči 25 věřitelům, vyživovací povinnost k manželce, dvěma nezletilým dětem, měsíční příjem ve výši 22.354 Kč a dar ve výši 10.000 Kč měsíčně z darovací smlouvy uzavřené dne 30.11.2010 s Petrem Ebsterem. Na tomto základě insolvenční soud usnesením ze dne 25.12.2010, č.j. KSOL 10 INS 15224/2010-A-4 zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Romana Peška, povolil řešení úpadku oddlužením, vyzval věřitele k přihlášení pohledávek, na den 16.2.2011 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. U přezkumného jednání insolvenční správce přednesl zprávu o dosavadní činnosti ze dne 2.2.2011, ze které bylo zjištěno, že pro předběžný výpočet měsíčních splátek formou splátkového kalendáře lze počítat s příjmem dlužníka ve výši 12.789 Kč a s darem ve výši 10.000 Kč. Výše všech přihlášených pohledávek dosahují částky 2.334.546,48 Kč, z toho pohledávky vůči zajištěným věřitelům jsou ve výši 1.812.802,36 Kč a vůči zajištěným věřitelům ve výši 521.744,12 Kč. Dlužník má vyživovací povinnost k manželce a dvěma nezletilým dětem. Na tomto základě insolvenční soud usnesením ze dne 22.2.2011, č.j. KSOL 10 INS 15224/2010-B-5 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od března 2011 do února 2016. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 2.2.2012 insolvenční správce dlužníka soudu sdělil, že plnění oddlužení probíhalo do měsíce září 2011 včas a řádně. Od měsíce října 2011 však dlužník přestal zasílat dar ve výši 10.000 Kč, ale správci přislíbil, že chybějící příjem z daru doplní, k čemuž nedošlo. Na výzvu soudu ze dne 10.2.2012, aby dlužník vedl z jakého důvodu dárce přestal zasílat k rukám insolvenčního správce dar, dlužník uvedl, že dar mu přestal být poskytován, neboť dárce Petr Ebster přišel o práci. V další zprávě o plnění oddlužení ze dne 22.3.2012 insolvenční správce dlužníka soudu sdělil, že v měsíci prosinci 2011 nepostačovala výše srážky ze mzdy dlužníka ani k úhradě odměny insolvenčního správce a od měsíce ledna 2012 nedosahovala dlužníkova mzda (nemocenské dávky) takové výše, aby z ní mohla být provedena jakákoliv srážka. Do protokolu o jednání ze dne 15.6.2012 byl dlužník vyzván, aby do 15.8.2012 soudu sdělil, zda existuje osoba, která je ochotna poskytovat dlužníkovi dar, či zda došlo k navýšení jeho příjmu jiným způsobem. Podáním ze dne 14.8.2012 dlužník soudu sdělil, že žádného nového dárce se mu nepodařilo zajistit. Podáním ze dne 14.9.2012 insolvenční správce dlužníka navrhl, aby insolvenční soud schválené oddlužení zrušil, neboť částka, která měla být a nebyla zaplacena na darech činí k měsíci srpnu 2012 již 110.000 Kč, přičemž dlouhodobé uspokojení věřitelů bez poskytovaného daru se pohybuje ve výši cca 15 %. Dlužníkovi navíc přibyla čtvrtá vyživovací povinnost, což ještě více snižuje částku, ze které mohou být věřitelé uspokojování. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 418 odst.1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ o nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem.

Odvolací soud doplnil dokazování čtením zprávy insolvenčního správce dlužníka o plnění oddlužení č. 3, 4 ze dne 10.1.2013 a zjistil, že v období od března 2012 do února 2013 se míra uspokojení věřitelů pohybuje kolem cca 4, 45 % a očekávané uspokojení věřitelů kolem cca 15 %. V měsících květen 2012, červen 2012 nepostačoval příjem dlužníka ani k úhradě odměny insolvenční správce a v měsících květen 2012, červen 2012, srpen 2012, září 2012, listopad 2012, leden a únor 2013 nedosahoval příjem dlužníka takové výši, aby z něho mohla být provedena jakákoliv srážka na plnění splátkového kalendáře a v některých měsících nepostačoval příjem dlužníka ani k úhradě odměny insolvenční správce.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužník dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a zjištěné poměry dlužníka ukazují, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 23. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu