1 Skno 18/2006
0
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 18/2006

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 1. února 2007 bez ústního jednání v kárné věci JUDr. J. S., předsedkyně senátu Okresního soudu v Rokycanech, v řízení o jejím odvolání proti rozhodnutí kárného senátu Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2006, sp. zn. 1 Ds 23/2005, takto:

Podle § 21 odst. 3 a § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, se kárné řízení zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Kárnému senátu Nejvyššího soudu České republiky byla dne 12. 12. 2006 předložena kárná věc JUDr. J. S. s jejím odvoláním proti rozhodnutí kárného senátu Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2006, sp. zn. 1 Ds 23/2005.

Dříve než došlo k projednání podaného odvolání byl dne 23. 1. 2007 doručen Nejvyššímu soudu přípis JUDr. A. K., obhájkyně kárně obviněné soudkyně, v němž odvolací kárný senát informovala o skutečnosti, že její klientka zaslala prezidentovi České republiky dopis, jímž mu oznámila svoje rozhodnutí vzdát se funkce soudce. K tomuto písemnému sdělení připojila i příslušný dopis JUDr. S., odeslaný podle data vyznačeného na podacím lístku České pošty, s. p., Kanceláři prezidenta republiky dne 2. 1. 2007. Písemným sdělením ze dne 26. 1. 2007, č. j. KPR 99/2007, Kancelář prezidenta republiky Nejvyššímu soudu potvrdila, že prezident republiky obdržel rezignační dopis JUDr. S. dne 3. 1. 2007.

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Podle § 21 odst. 3 cit. zák. se v řízení o odvolání přiměřeně použijí ustanovení § 13 až 20. Proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. února 2007

JUDr. Juraj M a l i k

předseda kárného senátu