1 Skno 12/2006
0
Dotčené předpisy:
1 Skno 12/2006U S N E S E N Í

Kárný senát Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 14. prosince 2006 bez ústního jednání v kárných věcech JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v Břeclavi, v řízení o jeho odvolání proti rozhodnutím kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2006, sp. zn. 1 Ds 14/2006 a ze dne 3. 11. 2006, sp. zn. 1 Ds 16/2006, takto:

Podle § 25 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 23 odst. 3 tr. ř., se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí kárné věci JUDr. J. K., vedené u kárného senátu Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 1 Skno 12/2006 a pod sp. zn. 1 Skno 15/2006, s tím, že věc bude nadále vedena pod sp. zn. 1 Skno 12/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Kárnému senátu Nejvyššího soudu České republiky byla dne 25. 8. 2006 předložena kárná věc JUDr. J. K. s odvoláním kárně obviněného soudce proti rozhodnutí kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 6. 2006, sp. zn. 1 Ds 14/2006. Dne 6. 12. 2006 bylo kárnému senátu Nejvyššího soudu České republiky předloženo další odvolání téhož soudce, a to proti rozhodnutí kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 11. 2006, sp. zn. 1 Ds 16/2006.

Kárný senát Nejvyššího soudu České republiky shledal, že jsou dány důvody ke spojení obou těchto kárných věcí ke společnému řízení. Tento postup je opodstatněn především hlediskem rychlosti a hospodárnosti řízení a netýká se podstaty věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2006JUDr. Juraj M a l i k

předseda kárného senátu