1 ICm 193/2017
Číslo jednací: 1 ICm 193/2017-157 Sp. zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 19564/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci

žalobce: Nikola anonymizovano , narozený dne 18.07.1974, Krnov, Svatováclavská 167/5, zastoupeného advokátem JUDr. Jaroslavem Brožem, MJur, Brno, Marie Steyskalové 767/62, proti žalovanému: FOLTAN a spol., IČO 25865111, Opava, Ostrožná 233/40, insolvenčního správce dlužníka Petra anonymizovano , rodné č anonymizovano , bytem Krnov, Mánesova 1191/5, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, isir.justi ce.cz

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO 43998976, se vylučují -podíl o velikosti id. 1/2 k bytové jednotce č. 1191/1, zapsané na LV č. 5144, která je vymezena v budově Pod Bezručovým Vrchem, č.p. 1191, stojící na pozemku parc. č. St. 3452/2, zapsáno na LV č. 2490, vše v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1741/10000 k budově Pod Bezručovým Vrchem, č.p. 1191, stojící na pozemku parc. č. St. 3452/2, a pozemku parc. č. St. 3452/2, vše zapsáno na LV č. 2490 pro katastrální území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, -podíl o velikosti id. 1/2 k bytové jednotce č. 1183/1, zapsané na LV č. 6433, která je vymezena v budově Pod Bezručovým Vrchem, č. p. 1183, stojící na pozemku parc. č. St. 3431, zapsáno na LV č. 6322, vše v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2456/100000 k budově Pod Bezručovým Vrchem, č.p. 1183, stojící na pozemku parc. č. St. 3431, a pozemku parc. č. St. 3431, vše zapsáno na LV č. 6322 pro katastrální území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 45.219 Kč, do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Jaroslava Brože, MJur.

Odůvodnění:

1. V řízení zahájeném dne 12.01.2017 žaloval žalobce o vyloučení majetku z majetkové podstaty ve vztahu k insolvenčnímu řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 19564/2015 ohledně dlužníka Petra anonymizovano , když usnesením ze dne 21.01.2016 č. j. KSOS 14 INS 19564/2015-A24 insolvenční soud rozhodl o jeho úpadku a povolil oddlužení. Ustanovený insolvenční správce, v tomto řízení žalovaný dne 29.11.2016 sepsal do majetkové podstaty dlužníka i ve výroku I. specifikované podíly na dále konkretizovaných nemovitostech. Soupis majetkové podstaty byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 05.12.2016 a důvodem podání žaloby na vyloučení sporného nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka je, že žalobci svědčí vlastnické právo

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R k předmětným nemovitostem. Podle žalobce insolvenční správce postupoval zcela libovolně a protiprávně, když nerespektoval jeho vlastnické právo k předmětným nemovitostem, jeho argumentace je postavena na přejatém formalismu a insolvenční správce, žalovaný, při soupisu předmětného majetku do majetkové podstaty dlužníka nerespektoval projevenou vůli stran účastníků smlouvy o převodu vlastnického práva k bytovým jednotkám a zcela odhlédl, že zákon preferuje platnost právního jednání. Dlužník Petr Pospíšil a jeho manželka Eleny Pospíšilová jako prodávající uzavřeli se žalobcem jako s kupujícím kupní smlouvu, jimž předmětem byly dvě bytové jednotky, a to specifikované v enunciátu tohoto rozsudku, žalobce za předmětné nemovitosti uhradil řádně tržní kupní cenu, jejichž část ve výši 300.000 Kč ještě před podpisem kupní smlouvy, což smluvní strany v kupní smlouvě podpisem potvrdily. Zbývající část kupní ceny byla uhrazena z bankovního úvěr, který je zajištěn ve prospěch banky zástavním právem k předmětným nemovitostem. Žalovaný tvrdí, že kupní smlouva je neplatná, neboť manželé nevlastnili tyto bytové jednotky ve společném jmění manželů, ale v podílovém spoluvlastnictví, což je argumentace založená na přejatém formalismu, který je v právním státě zapovězen, jak mimo jiné judikoval Ústavní soud dne 13.11.2012 pod sp. zn. I. ÚS 563/11. Z projevu vůle obou manželů se podává, že jejich vůlí bylo převést na žalobce vlastnické právo k celé bytové jednotce, a to bez ohledu, zda tuto jednotku vlastní v podílovém spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů. Předmět smlouvy je pak vymezen tak, že odpovídá zápisu v katastru nemovitostí a zcela nezaměnitelné jsou jako předmět smlouvy jsou celé bytové jednotky. Při principu priority výkladu právního jednání jako platného (viz. sp. zn. IV. ÚS 1783/11) je takto věc řešena v § 574 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Posouzení sporné kupní smlouvy, podle níž je žalobcem vlastníkem bytových jednotek jako absolutně neplatné by bylo zcela nepřiměřeným zásahem do vlastnického práva žalobcem, který je chráněn v ústavní rovině, když žalobce při uzavírání smlouvy jednal s důvěrou v zápis katastru a z kupní smlouvy se jednoznačně podává, že vůlí prodávajících bylo převést na žalobce vlastnické právo k oběma bytovým jednotkám jako k celku. Především podle žalobce je třeba na věc nahlížet i v souladu se zásadou důvěry v zápis v katastru nemovitostí. Z listu vlastnictví č. 6433 a 6322 pro katastrální území Krnov-Horní Předmětní pak vyplývá, že bytová jednotka č. 1183 byla evidována jako jednotka ve společném jmění manželů a stejně tak i bytová jednotka č. 1191/1. Žalobce nebyl seznámen s tím, že nemovitosti se nachází v podílovém spoluvlastnictví, nikoliv ve společném jmění manželů. Kupní smlouva tak byla uzavřena v souladu se stavem, který byl zaznamenám v katastru nemovitostí a zde nutno přihlédnout k § 980 občanského zákoníku a k nálezu Ústavního soudu z 10.12.2015 sp. zn. III. ÚS 663/15. § 984 odst. 1 zakotvuje zásadu dobré víry v zápis ve veřejný rejstřík a legislativně zakotvuje právní zásadu vytvořenou konstantní judikaturou Ústavního soudu ČR za účinnosti předchozího občanského zákoníku č. 40/64 Sb. Judikátem pod sp. zn. III. ÚS 663/15 ze dne 10.12.2015 se Ústavní soud zabýval otázkou nabytí vlastnického práva od nevlastníka, zde navázal na judikaturu vztahující k právnímu vztahu před 01.01.2014 a to se závěry, které žalobce dovozuje. Platí-li totiž princip dobré víry v zápis ve veřejný rejstřík (katastr nemovitostí) při nabytí vlastnického práva u nevlastníka podle § 984 odst. 1 občanského zákoníku a konstantní judikatury Ústavního soudu, musí tento princip platit tím spíše v případě, kdy nejde o nabytí věcného práva od nevlastníka, ale o nabytí vlastnického práva v jiném majetkovém režimu. Podpis druhého z manželů v případě kupní smlouvy jde vnímat jako souhlas s prodejem a nezpochybňování skutečností, že druhý manžel je oprávněn určitý podíl prodat, a to s ohledem na možnost sporu o relevantní neplatnost založenou absencí souhlasu druhého manžela s právním jednáním nad rámec obvyklé zprávy. Nutno akcentovat i dobrou vůli kupujícího, o zápis z katastru nemovitostí a dále, že prodávající v kupní smlouvě v jejím předmětu uvedl, že jde o bytové jednotky v SJM. Insolvenční správce zcela přihlíží, že dlužník obdržel tržní kupní cenu,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R dokonce částečně z poskytnutého úvěru a nemovitostí jsou zatíženy zástavním právem banky. Pokud by smlouva byla neplatná, bylo by povinností insolvenčního správce vrátit kupní cenu, když jde o sinallagma. K tomu insolvenční správce zjevně připraven není, neboť bylo schváleno oddlužením plněním splátkového kalendáře, a proto jde o projev libovůle, nikoliv odborné péče. Úhradu kupní ceny ani její přiměřenost, nicméně žalovaný insolvenční správce nezpochybňuje, neboť nežaloval na neúčinnost kupní smlouvy. Jednání insolvenčního správce rovněž postrádá ekonomický efekt, neboť v případě, že by nemovitosti byly sepsány do majetkové podstaty, potom v souladu s judikaturou (viz. sp. zn. 29 NSČR 32/2011) by banka, které svědčí zástavní právo váznoucí na nemovitosti měla právo se dodatečně přihlásit do insolvenčního řízení a domáhat se uspokojení své zajištěné pohledávky z předmětu zajištění. Dále žalobce argumentoval, že za popsané situace sepsání majetku do majetkové podstaty je v rozporu s § 5 insolvenčního zákona, poškozuje dlužníka i ostatní nezajištěné věřitele, tedy nemůže být přínosem pro majetkovou podstatu. Osobou, která podle § 233 insolvenčního zákona je oprávněna vydat bezdůvodné obohacení je výslovně insolvenční správce, který však v oddlužení splátkového kalendáře nemá dispoziční oprávnění k majetku, ze kterého by byl schopen vydat bezdůvodné obohacení. Následně poukázal, že až poté, kdy označil předmětný postup insolvenčního správce za formalistický, začal žalovaný tvrdit, že je potřeba zohlednit, že dlužník byl v okamžiku uzavření smlouvy v úpadku, s ohledem na časovou osobu jednal v úmyslu zvýhodnit některé své věřitele a není zřejmé, jak s obdrženými finančními prostředky naložil. Tyto argumenty žalobce označil za účelové a případně relevantní pro posouzení neúčinného právního jednání dlužníka, nicméně žaloba na neúčinnost v zákonné jednoroční lhůtě od úpadku podána nebyla. Současně platí, že ani podaná žaloba na neúčinnost nemůže prolomit účinky přezkumného jednání. Proto předmětná tvrzení žalovaného nemohou mít vliv na neplatnost právního jednání. Žalobce o případném úmyslu dlužníka zkrátit věřitele nevěděl a nemovitosti nabyl za tržní cenu, kterou řádně uhradil. Pokud současně žalovaný pouze s odkazem na časovou osu, dovozuje úmysl dlužníka zkrátit své věřitele a dovozuje, že se jedná o rozpor s dobrými mravy, potom tato myšlenka je lichá, neboť je nutno odlišit jedno-právní jednání od jiného. Je-li nějaké jednání sankciováno neúčinností, resp. odporovatelností, nelze se dovolávat neplatnosti tohoto jednání. Nesprávnost stanoviska žalovaného, že syntagma vrácení kupní ceny ve vztahu k vydání nemovitostí do majetkové podstaty odkázala žalobce na postup § 233 insolvenčního zákona, neboť pro pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení v případě neplatné kupní smlouvy se neuplatní ustanovení o neúčinných právních úkonech, tj. tato pohledávka se nepřihlašuje a neuspokojuje v rámci splátkového kalendáře. I zde je postup insolvenčního správce libovůlí, nerespektující vlastnické právo žalobce, a to jak vůči nemovitosti, tak oproti finančním prostředkům, které průkazně vynaložil na koupi předmětné nemovitosti. K následné námitce žalovaného o důvodech pro neplatnost předmětné kupní smlouvy pro porušení generálního inhibitoria v souvislosti s exekučním řízením vedeným Exekutorským úřadem Praha 10 soudního exekutora Mgr. Richarda Bednáře ve věci sp. zn. 003 EX 3322/14 žalobce skutková tvrzení doplnil tak, že povinným v předmětném exekučním řízení byl Petr Pospíšil, vyrozumění o zahájení exekuce mu bylo doručeno dne 09.12.2014, tj. tímto okamžikem nastalo generální inhibitorium podle § 44a exekučního řádu. Kupní smlouva byla uzavřena dne 04.12.2014, tedy před účinností generálního inhibitoria a nejedná se o neplatný právní úkon podle § 44a exekučního řádu. Na platnost předmětné kupní smlouvy je bez vlivu doručení vyrozumění o zahájení exekuce Eleny Pospíšilové, která nebyla povinnou a rovněž jí bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce až po uzavření kupní smlouvy, tj. 05.12.2014. Kupní smlouva uzavřená dne 04.12.2014 proto není neplatná pro rozpor s exekučním řádem. Pokud tak žalovaný podáním ze dne 30.11.2017 v tomto incidenčním sporu vznesl námitku neplatnosti kupní smlouvy podle §

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

44a exekučního řádu jako insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , potom není dlužník, a tedy ani jeho insolvenční správce k této námitce oprávněn podle citované zákonné normy, když toto právo náleží pouze exekutorovi oprávněnému a přihlášenému věřiteli. Navíc platí, že pohledávka oprávněného, za jejímž účelem bylo řízeno exekuční řízení pod sp. zn. 003 EX 3322/14 byla po přijetí kupní ceny dne 02.02.2015 dlužníkem Petrem Pospíšilem ve výši 92.366,20 Kč uhrazena, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti byl soudním exekutorem zrušen dne 10.11.2014 a exekuční příkaz zřízením exekutorského zástavního práva byl zrušen dne 22.08.2017. Z tohoto postupu soudního exekutora zcela jasně plyne, že považoval prodej nemovitostí v souladu se zákonem, neboť jinak jako aktivně legitimovaný subjekt by vznesl námitku neplatnosti podle § 44a exekučního řádu.

2. Žalovaný v opakovaně doplňovaných vyjádřeních k žalobě navrhl její zamítnutí a na tomto svém stanovisku po celou dobu řízení setrval. Prvotně namítal, že žalobce pouze opakuje v tomto incidenčním sporu skutečnosti, které soudu sdělil již 08.06.2017 v žádosti, aby své dohlédací činnosti udělil insolvenčnímu správci pokyn podle § 11 insolvenčního zákona. To platí o argumentech o přejatém formalismu a nezákonnosti postupu insolvenčního správce, který údajně nerespektuje vlastnické právo žalobce. K argumentům ze žaloby namítal, že nutno vyhodnotit i okolnosti, kdy k prodeji došlo a jaké peněžní prostředky dlužník obdržel z kupních smluv. Pokud podle obsahu smlouvy dlužník Petr Pospíšil od žalobce před jejím podpisem 04.12.2014 přijal na úhradu kupní ceny částku 300.000 Kč v hotovosti, nutno mít na zřeteli, že jde o platbu, ze které není patrno, na co dlužník peněžní prostředky spotřeboval. Dlužník prodával bytové jednotky v době, kdy podle § 3 insolvenčního zákona byl v úpadku. Tento závěr vyplývá ze skutečnosti, že podal již dříve insolvenční návrh, který byl zpracovaný 13.01.2015 a soudu doručen 20.01.2015. Tento návrh vzal dlužník v celém rozsahu zpět. Insolvenční návrh tak dlužník podal v řádu několika dnů po návrhu na vklad vlastnického práva, tedy kdy ještě neproběhl převod nemovitostí, které prodával a to s odkazem na § 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. a lhůtu k povolení vkladu nejdříve do uplynutí 20 dnů, přičemž uvedené řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch žalobce pod sp. zn. V-3536/2014-831-1 bylo ukončeno 19.01.2015. Ze sledu událostí lze zřetelně dovodit, že samotný převod mohl být kontaminován úmyslem zbavit se nemovitostí za úmyslem zvýhodnit některé věřitele. Totéž platí i o prodeji ideální 1/2 sporných nemovitostí manželkou, když podle insolvenčního rejstříku je insolvenční řízení ohledně Eleny Pospíšilové vedeno pod sp. zn. KSOS 34 INS 1842/2015, když jako navrhovatelka podala insolvenční návrh zpracovaný 27.01.2015, na němž byl ověřen podpis 24.01.2015 a doručen soudu dne 27.01.2015 a téhož dne v insolvenčním rejstříku zveřejněn. Oba manželé byli s vysokou mírou pravděpodobnosti vedeni úmyslem zbavit se předmětným nemovitostí dříve, než by jejich převáděné nemovitosti byly zatíženy věcným právem, poznámkou od exekutora, případně arestatoriem a inhibitoriem, se kterým je exekuční řízení či výkon rozhodnutí tradičně spojován. Sporným chováním dlužníka byli věřitelé zbaveni možnosti podílet se na hotovostní platbě ve výši 300.000 Kč a případně pokud by zástavní věřitel neuplatnil svoji pohledávku, či ji uplatnil vadně, podílet se na dalších částkách plněných na účtech. Z insolvenčního návrhu obou manželů plyne, že dluhy, kterými je vyargumentován úpadek existoval již v době prodeje nemovitostí a to v řízeních pod sp. zn. KSOS 34 INS 1842/2015 a pod sp. zn. KSOS 14 INS 19564/2015. Ohledně námitky o vrácení kupní ceny synallagmaticky podle žalovaného nutno postupovat dle insolvenčního zákona a věřiteli vzniká zřejmě nárok na bezdůvodné obohacení, když odůvodňování historií a historické nahlížení na synallagmaticky vztah není podstatou problému. Žalobci skutečně vzniká pohledávka, ale ta bude přihlašována v nepravidelné lhůtě podle usnesení insolvenčního soudu podmíněně a podmínkou je právě, zda

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R bude muset obligační dlužník z úvěru, kterým jsou nyní nemovitosti zatíženy, plnit. K námitce, že jednání žalovaného při soupisu nemovitostí do majetkové podstaty postrádá rácio není správné, neboť není jasné, zda zástava vzniklá na nemovitosti neplatně převedené, by byla v incidenčním sporu o pořadí pohledávky vůbec úspěšná, když neplatném převodu nemůže ani platně vzniknout věcné právo. Za nekorektní označil tu část argumentace žalobce, že úpadek je řešen oddlužením, neboť každý dlužník může v průběhu oddlužení skončit v konkursu při naplnění podmínky § 418 insolvenčního zákona. Na problematiku nelze proto pohlížet pouze odděleně v rámci vlastnického práva a zde platí, že dlužník i kupující insolvenčnímu správci nenapomáhali podrobně objasnit situaci a ten byl odkázán čistě na veřejné zdroje. Dále poukázal na znění zákona č. 254/2004 Sb. a přestupek jehož se žalobce dopustil pokud předal a dlužník údajně převzal částku 300.000 Kč, neboť zákonný limit pro platbu v hotovosti v takovém případě je pouze 270.000 Kč. Následně argumentaci doplnil o odkaz na kritéria § 580 odst. 1 občanského zákoníku v části o neplatnosti právního jednání, které se příčí dobrým mravům, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Dlužník i jeho manželka prodali uvedené nemovitosti podle kupní smlouvy ze dne 04.12.2014, řízení před katastrálním úřadem bylo zahájeno týž den a vklad práva probíhal tak, že byl dokončen 19.01.2015. Oba manželé zpracovali insolvenční návrh 13.01.2015 a soudu byly oba insolvenční návrhy doručeny dne 20.01.2015. Z jejich chování je patrný úmysl zbavit se majetku dříve, než by mohl být použit k plnění ostatním věřitelům. Z tohoto časového sledu žalovaný dovozuje nemravnost chování dlužníků a lze konstatovat, že se příčí dobrým mravům úmysl zbavit se nemovitostí a podat insolvenční návrh, který byl vzájemně koordinován. I pokud by smlouva neodporovala zákonu, jednalo by se zjevně o obcházení zákona, což samo o sobě rovněž způsobuje neplatnost (judikáty sp. zn. II. ÚS 119/01, sp. zn. 30 Cdo 1430/2007, sp. zn. 22 Cdo 505/2002). Z uvedeného žalovaný dovozuje, že i pokud by účastníci nevěděli o neplatnosti kupní smlouvy, nemění to nic na neplatnosti smlouvy. Nakonec v průběhu incidenčního sporu žalovaný namítal neplatnost kupní smlouvy ze dne 04.12.2014 vzhledem k exekučnímu řízení před Exekutorským úřadem Praha 10 soudního exekutora Mgr. Bednáře Richarda pod sp. zn. 003 EX 3322/14 ve věci oprávněného RUBIKON stavby, s. r. o., IČO 25686313 proti povinnému Pospíšilovi Petrovi, rodné č anonymizovano , když k doručení vyrozumění u zahájení exekuce v případě dlužníka Petra anonymizovano došlo dne 09.12.2014, Eleny Pospíšilové bylo doručeno dne 05.12.2014.

3. O posuzované věci soud především a prvotně uzavírá, že žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty byla podána ve smyslu § 225 odst. 2 řádně a včas, neboť vyrozumění o zahrnutí sporného majetku do soupisu majetkové podstaty dlužníka Petra anonymizovano v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 19564/2015 žalovaný jako insolvenční správce zaslal prostřednictvím pošty a to mu bylo doručeno 13.12.2016. Proto byla žaloba, kterou bylo řízení zahájeno 12.01.2017 podána včas, na návrh k tomu osoby oprávněné současně proti subjektu ve věci pasivně věcně legitimovanému.

4. O věci platí, že předmětem je kupní smlouva, v niž jde o budovu Pod Bezručovým Vrchem č. p. 1191, bytový dům, LV č. 2490 na parc. č. 3452/2, LV č. 2490 a parc. č. 3452/2 zastavěná plocha a nádvoří, a dále LV č. 6433 a 6322 katastrální území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál, podíl o velikosti ideální 1/2 bytová jednotka č. 1183/1 s podílem na společných částech domu a pozemku 2456/10000, vymezena v budově Pod Bezručovým Vrchem č. p. 1183, bytový dům, LV č. 6322 na parc. č. 3431, LV č. 6322 a parc. č. 3431 zastavěná plocha a nádvoří. Důvody zahrnuté do majetkové podstaty jsou vymezeny tak, že manželé Pospíšilovi prodávali předmětné nemovitosti jako bytovou jednotku v SJM, přičemž dne

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

27.09.2000 Okresní soud v Bruntále-pobočka v Krnově rozhodl rozsudkem, že SJM je zúženo až na věci obvyklého vybavení společné domácnosti. Rozsudek nabyl právní moci 04.10.2000 a až 29.08.2006 nabyli kupní smlouvou nemovitost specifikovanou jako druhou v pořadí a dne 14.05.1997 nabyli do podílového spoluvlastnictví bytovou jednotku prvně jmenovanou, tedy v době, kdy ještě nebyli manželé. Podle rozsudku o rozvod manželství 15 C 194/2011-29 toto vzniklo dne 28.06.1997, tj. až po nabytí vlastnického práva. Obě bytové jednotky v době prodeje byly v podílu a podíl měl být prodáván jako samostatná nemovitost. Pro tuto vadu předmětu smlouvy nedošlo k převodu vlastnického práva a předmětná smlouva je absolutně neplatná. Součástí je poučení podle § 225 odst. 1 insolvenčního zákona o možnosti žalovat na vyloučení věci z majetkové podstaty, že žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci ve lhůtě 30 dnů.

5. Soud zjistil:

-z vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty dlužníka adresát Nikola anonymizovano , Krnov-Pod Cvilínem, Svatováclavská 167/5, odesílatel FOLTAN a spol., IČO 25865111, ustanovený insolvenční správce Petr Pospíšil, rodné č anonymizovano ze dne 29.11.2016, že v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 14 INS 19564/2015 sděluje odesílatel, jako insolvenční správce shora jmenovaného dlužníka, že do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnul rovněž nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu, resp. podíl o velikosti ideální 1/2 ve vztahu k nim, jak jsou zapsány na LV č. 5144 a 2490 katastrální území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál a LV č. 6433 a 6322 katastrální území Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál. Součástí je i poučení o možnosti podat žalobu na vyloučení tohoto majetku z majetkové podstaty s tím, že musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy adresátovi bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Podle dokladu pošty žalobci byla doručena zásilka obsahující vyrozumění dne 13.12.2016. -z insolvenčního spisu pod sp. zn. KSOS 14 INS 19564/2015, že v insolvenčním rejstříku byl 29.07.2015 zveřejněn zápis o podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení dlužníkem Petrem Pospíšilem, téhož dne pak vyhláška o zahájení insolvenčního řízení ve věci jmenovaného. Usnesením ze dne 21.01.2016 č. j. KSOS 14 INS 19564/2015-A24 bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že zjišťuje úpadek dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO 43998976, Mánesova 1191/5, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým Vrchem a insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Peter Režnický, IČO 41455121. Současně soud povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 10.08.2016 pod č. j. KSOS 14 INS 19564/2015-B12 zveřejněným 12.08.2016 bylo mimo jiné rozhodnuto o odvolání Ing. Petera Režnického, IČO 61455121 z funkce insolvenčního správce a o ustanovení FOLTAN a spol., IČO 25865111 se sídlem Ostrožná 233/40, 746 01 Opava do funkce insolvenčního správce. Soud potvrdil ustanovení jmenovaného insolvenčního správce. Dne 05.12.2016 bylo zveřejněno druhé doplnění soupisu majetkové podstaty, a to ohledně podílu o velikosti jedné ideální 1/2 na nemovitostech, které tvoří předmět incidenčního sporu v dané věci s důvody, že manželé Pospíšilovi prodávali předmětné nemovitosti jako bytovou jednotku ve společném jmění manželů za situace, kdy Okresní soud v Bruntále-

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

pobočka v Krnově dne 27.09.2000 rozsudkem, který nabyl právní moci 04.10.2000 zúžil jejich společné jmění až na věci tvořené obvyklým vybavením společné domácnosti, dne 29.08.2006 po rozhodnutí o zúžení SJM nabyli kupní smlouvou nemovitost zapsanou pod bodem b) a dne 14.05.1997 nabyli do podílového spoluvlastnictví bytovou jednotku zapsanou pod bodem a), a to z důvodu, že v té době ještě nebyli manželé, když z rozsudku č. j. 15 C 194/2011- 29 o rozvod manželství plyne, že manželství bylo uzavřeno dne 28.06.1997, tj. až po nabytí vlastnického práva. Obě uvedené bytové jednotky v době prodeje byly v podílovém spoluvlastnictví a podíl měl být prodáván jako samostatná nemovitost. Vzhledem k vadě co do předmětu smlouvy jde o právní úkon absolutně neplatný. K majetku uplatňuje práva dle zápisu v katastru nemovitostí Nikola Maumovský. Usnesením zveřejněným dne 06.03.2017 ze dne 06.03.2017 č. j. KSOS 14 INS 19564/2015-B28 bylo mimo jiné rozhodnuto, že soud schvaluje oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. -ze spisu Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 1201/2015 ve věci dlužníka Petra anonymizovano , rodné č anonymizovano byl dne 20.01.2015 zveřejněn insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, téhož dne pak byla vydána vyhláška o zahájení insolvenčního řízení a usnesením zveřejněným dne 01.07.2015 z téhož dne č. j. KSOS 14 INS 1201/2015-A16 bylo rozhodnuto tak, že insolvenční řízení dlužníka Petr Pospíšil, anonymizovano se zastavuje. -ze spisu Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 1842/2015 ve věci Eleny Pospíšilová, r.č. 745130/4883, že dne 27.01.2015 byl doručen soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a téhož dne byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení označené dlužnice. Usnesením ze dne 11.03.2015 č. j. KSOS 34 INS 1842/2015-A7 bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka Eleny Pospíšilová, r.č. 745130/4883 a insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Peter Režnický, IČO 61455121. Dále soud rozhodl o povolení řešení úpadku oddlužením. Dne 11.03.2015 bylo toto usnesení zveřejněno. -z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 6433 okres Bruntál, obec Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí, že k datu 20.11.2014 svědčilo vlastnické právo v SJM Pospíšilu Petru a Pospíšilové Eleny k bytové jednotce č. 1183/1 s podílem na společných částech domu a pozemku č. 2456/10000, budova Pod Bezručovým Vrchem č. p. 1183, bytový dům, LV č. 6322 na parc. č. 3431, LV č. 6322 a parc. č. 3431 zastavěná plocha a nádvoří. Nabývacím titulem byla kupní smlouva ze dne 29.08.2006, právní účinky vkladu práva ke dni 30.08.2006. -ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru OBERBANK Investiční hypotéka č. 65/14/600, že úvěrovaným je Nikola anonymizovano , anonymizovano a předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 2.500.000 Kč s účelem použití úvěru výhradně k úhradě zbývající části kupní ceny bytových jednotek citovaných v příslušných zástavních smlouvách k nemovitostem č. 86/14/600 a č. 87/14/600. Úvěrová smlouva byla uzavřena dne 03.12.2014. -z kupní smlouvy uzavřené dne 04.12.2014 mezi Petrem Pospíšilem, anonymizovano a Eleny Pospíšilovou, r.č. 745130/4883 jako prodávajícími a Nikolou anonymizovano , anonymizovano jako kupujícím, že mimo jiné prodávající jsou vlastníky níže uvedených nemovitostí ve společném jmění manželů, a to jednotky č. 1183/1-byt v bytovém domě č. p. 1183 na pozemku

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

parc. č. 3431 v části obce Pod Bezručovým Vrchem se spoluvlastnickým podílem o velikosti č. 2456/10000 na společných částech domu a spoluvlastnickým podílem o velikosti 2456/100000 na pozemku parc. č. 3431-zastavěná plocha a nádvoří, když nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí v Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov, pro katastrální území Krnov-Horní Předměstí, část obce Pod Bezručovým Vrchem, obec Krnov na LV č. 6433 a č. 6322, dále jednotky č. 1191/1-byt v bytovém domě č. p. 1191 na pozemku parc. č. 3452/2 v části obce Pod Bezručovým Vrchem se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1471/10000 na společných částek domu a spoluvlastnickým podílem oi velikosti 1741/10000 na pozemku parc. č. 3435/2 zastavěná plocha a nádvoří a nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov, pro katastrální území Krnov-Horní Předměstí, část obce Pod Bezručovým Vrchem, obec Krnov, na LV č. 5144 a č. 2490. Prodávající touto smlouvou prodali ze svého společného jmění manželů kupujícímu se vším a faktickým příslušenstvím a součástmi níže uvedené nemovitosti a kupující tyto nemovitosti od prodávajících do svého výlučného vlastnictví koupil. Kupní cena převáděných nemovitostí byla sjednána tak, že: 1) kupní cena převáděných nemovitostí dle článku I. a II. bodu a) této smlouvy je sjednána ve výši 600.000 Kč a bude zaplacena kupujícímu do 30 dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy prostřednictvím úvěru poskytnutého kupujícímu za tím účelem OBERBANK AG, pobočka Česká republika, na bankovní účet prodávajících se specifikací tohoto účtu, 2) kupní cena převáděných nemovitostí dle článku I. a II. bodu b) této smlouvy je sjednána ve výši 1.000.000 Kč a bude zaplacena kupujícím ve dvou částech, a to: a) první část kupní ceny ve výši 300.000 Kč bude uhrazena kupujícím v hotovosti do rukou prodávajících před podpisem této kupní smlouvy a převzetím této části kupní ceny prodávající svým podpisem na této listině stvrzují a činí nezpochybnitelným, b) druhá část kupní ceny 700.000 Kč bude zaplacena kupujícím do 30 dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy, prostřednictvím úvěru poskytnutého kupujícímu za tím účelem OBERBANK AG, pobočka Česká republika, bankovní účet prodávajících, který je dále specifikován. Smlouva obsahuje ujednání, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy je oprávněn podat kupující bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. Kupní smlouva je podepsána za prodávající Petrem Pospíšilem a Eleny Pospíšilovou, za kupujícího Nikolou anonymizovano . K legalizaci podpisů došlo 04.12.2014 notářkou v Krnově JUDr. Renatou Grochalovou. -z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 6433 okres Bruntál, obec Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí, že k datu 10.12.2014 byli vlastníky bytové jednotky č. 1183/1 s podílem na společných částech domu a pozemku č. 2456/10000 budova Pod Bezručovým Vrchem č. 1183, bytový dům, LV č. 6322 na parc. č. 3431, LV č. 6322 a parc. č. 3431 zastavěná plocha a nádvoří Pospíšil Petr a Pospíšilová Elena s tím, že jde o majetek v SJM jmenovaných a je v oddíle C omezení vlatnického práva zapsáno zahájení

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Praha 10 listinou vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 003 EX 3322/14-10 k 19 EXE 3053/2014-13 ze dne 01.12.2014 a právní účinky zápisu nastaly k 03.12.2013. -z výpisu z katastru nemovitostí ze dne 10.12.2014, že na LV č. 5144 pro okres Bruntál, obec Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí jsou jako vlastníci v SJM zapsáni Petr Pospíšil a Elena Pospíšilová v případě bytové jednotky V 1191/1 s podílem na společných částech domu a pozemku č. 1741/10000 vymezeno v budova Pod Bezručovým Vrchem, č. p. 1191, bytový dům, LV č. 2490 na parc. č. 3452/2, LV č. 2490 a parc. č. 3452/2 zastavěná plocha a nádvoří. Jako nabývací titul je uvedena kupní smlouva V 11995/1997 s vkladem ke dni 05.08.1997 s tím, že je zapsáno omezení vlastnického práva, zahájení exekuce pověřený soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Praha 10 podle listiny vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 003 EX 3322/14-10 k 19 EXE 3053/2014-13 ze dne 01.12.2014, když právní účinky zápisu nastaly ke dni 03.12.2014. -ze zástavní smlouvy k nemovitostem č. 86/14/600 uzavřené zástavním věřitelem OBERBANK AG, pobočka Česká republika a zástavcem, zástavci Petrem Pospíšilem a Elenou Pospíšilovou, že zástavci jsou výlučným vlastníkem následující nemovitosti, jednotka č. 1191/1 byt vymezeno v budově Pod Bezručovým Vrchem č. p. 1191, bytový dům, LV č. 2490 na parc. č. 3452/2, LV č. 2490 včetně podílu ve výši 1741/10000 na společných částech výše uvedeného domu a parc. č. 3452/2. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V 3535/2014-83, konkrétně Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov, v případě předmětné zástavní smlouvy byl doručen 04.12.2014. -ze zástavní smlouvy k nemovitosti č. 87/14/600 uzavřené dne 03.12.2014 zástavním věřitelem OBERBANK AG, pobočka Česká republika a zástavci Petrem Pospíšilem a Elenou Pospíšilovou, že předmětem je nemovitost, a to jednotka č. 1183/1 (byt) vymezeno v budově Pod Bezručovým Vrchem č. p. 1183-bytový dům, LV č. 6322 na parc. č. 3431, LV č. 6322 včetně podílu ve výši 2456/10000 na společných částech výše uvedeného domu a pozemku parc. č. 3431. Zástavci prohlásili, že jsou výlučným vlastníkem předmětné nemovitosti. V označení zástavců je slovo manželé přeškrtnuto. -z vyrozumění o zahájení exekuce č. j. 003 EX 3322/14-10, že je vydal soudní exekutor Mgr. Bednář Richard, Exekutorský úřad Praha 10 a zahájil exekuci ve věci oprávněného RUBIKON stavby, s. r. o., IČO 25686313 proti povinnému Pospíšil Petr, anonymizovano pro uspokojení pohledávky oprávněného podle platebního rozkazu Okresního soudu v Bruntále č. j. EPR 203862/2014-4 ze dne 29.08.2014 pro částku 57.850,70 Kč, úroky z prodlení, náhradu nákladů soudního nalézacího řízení 3.515 Kč a nákladů exekuce a nákladů oprávněného určených soudním exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Vyrozumění obsahuje rovněž poučení, že po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem, včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Považuje se však za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

nebo přihlášený věřitel, aby zajistil uspokojení vymáhané pohledávky. Podle dokladu doručující pošty byla zásilka obsahující toto vyrozumění doručena oproti vlastnoručnímu podpisu Petru Pospíšilovi, nar. 01.10.1971 dne 09.12.2014, Eleny Pospíšilové, nar. 30.01.1974 vložením do poštovní schránky dne 05.12.2014. -z usnesení Exekutorského úřadu pro Prahu 10 Mgr. Richard Bednář č. j. 003 EX 3322/14-19 ze dne 10.12.2014, že soudní exekutor shora jmenovaný zrušil exekuční příkaz k prodeji nemovitostí č. j. 003 EX 3322/14-12 ze dne 02.12.2014 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál, na nemovitosti v SJM povinného a jeho manželky, a to jednotka č. 1191/1, byt, v budově Pod Bezručovým Vrchem v domě č. p. 1191, bytový dům, LV č. 2490, stojící na pozemku parc. č. 3452/2, LV č. 2490 -zastavěná plocha a nádvoří a podíl na společných částech domu a pozemku č. 1741/10000 zapsaných v katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál, obec Krnov, katastrální území Krnov-Horní Předměstí na LV č. 5144 a na nemovitosti v SJM povinného a jeho manželky, a to jednotka č. 1183/1, způsob užití byt budova Pod Bezručovým Vrchem dům č. p. 1183, LV č. 6322, stojící na pozemku parc. č. 3431, LV č. 6322, zastavěná plocha a nádvoří a podíl na společných částech domu a pozemku 2456/10000 zapsaný v katastru nemovitostí vedeném pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál, obec Krnov, katastrální území Krnov- Horní Předměstí na LV č. 6433. Dle podacího razítka katastrálního úřadu shora označenému bylo usnesení doručeno dne 11.12.2014. -ze spisu Okresního soudu v Bruntále-pobočka v Krnově sp. zn. 15 C 194/2011 ve věci žalobce Eleny Pospíšilová, žalovaného Petr Pospíšil o rozvod manželství, že rozsudkem ze dne 10.09.2013 č. j. 15 C 194/2011-29 s právní mocí 01.10.2013 bylo rozhodnuto, že se rozvádí manželství shora jmenovaných uzavřené dne 28.06.1997.

6. S odkazem na § 225 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. soud o věci především uzavírá, že žaloba byla podána řádně proti insolvenčnímu správci a včas, tj. ve 30denní lhůtě ode dne, kdy žalobci, jako osobě definované v § 225 odst. 1 insolvenčního zákona bylo doručeno vyrozumění o soupisu sporného majetku, když uvedená 30denní hmotně právní lhůta započala žalobci plynout od následujícího dne po doručení, tj. od středy 14.12.2016, takže 30. den lhůty připadl na čtvrtek 12.01.2017 a téhož dne bylo řízení ve věci zahájeno.

7. Podle § 574 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) na právní jednání je třeba hledět jako na platné než jako na neplatné.

8. Podle § 555 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

9. Podle § 556 odst. 1 věta první občanského zákoníku co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, a nebo musela-by o něm vědět.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

10. Podle § 560 občanského zákoníku písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.

11. Podle § 561 odst. 1 věta první občanského zákoníku k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího.

12. Podle § 561 odst. 2 občanského zákoníku, jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině při právním jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, a nebo kterým se takové právo mění nebo ruší.

13. Podle § 574 občanského zákoníku na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

14. Podle § 580 odst. 1 občanského zákoníku neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

15. Podle § 976 občanského zákoníku absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li zákon něco jiného.

16. Podle § 992 odst. 1 občanského zákoníku kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží.

17. Podle § 994 občanského zákoníku má se za to, že držba je řádná, poctivá a pravá.

18. Podle § 980 odst. 2 občanského zákoníku, je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem.

19. Se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení soud přezkoumal skutkový stav, jak jej zjistil v průběhu celého řízení, a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

20. Nesporné je, že žalovaný jako insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano zapsal předmětné nemovitosti, resp. v obou případech podíl v rozsahu 1/2 na nich do majetkové podstatyčinně ú dne 05.12.2016 za situace, kdy k tomuto datu byl jako jejich vlastník, a to opět v obou případech k celým nemovitostem zapsán ve veřejném seznamu, tj. v katastru nemovitostí žalobce. Pokud žalovaný tvrdil, že důvodem absolutní neplatnosti kupní smlouvy ohledně sporného majetku ze dne 04.12.2014, kterou se žalobcem uzavřeli současně a na jedné listině jak dlužník, tak Elena Pospíšilová, a to z toho důvodu, že zde existovala vada co do předmětu smlouvy a prodával se jiný předmět, potom tento jeho právní názor a uplatněnou argumentaci soud ve schodě se stanoviskem žalobce nemůže akceptovat. Je totiž nepochybné, že předmětem převodu je nemovitost, což vyžaduje pro platnost smlouvy písemnou formu. K platnosti smlouvy o převodu věcného práva k nemovitosti je zapotřebí vždy podpis jednajícího. Současně platí, že jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině, pokud při právním jednání se věcné právo k nemovité věci zřizuje nebo převádí a nebo se mění nebo ruší. Kupní smlouva z 04.12.2014 nepochybně shora citované atributy naplňuje, když je platná pro podpis všech tří zúčastěných stran, tj. žalobce, dlužníka a jeho bývalé manželky. Pokud současně předmětem této kupní

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R smlouvy je nemovitost, resp. obě nemovitosti jako celek a účastny byly všechny tři strany konkrétního právního jednání, je jednoznačné, že na straně prodávajících, tj. dlužníka a jeho bývalé manželky byl úmysl a jednoznačně tu zde není žádný rozpor mezi formou a obsahem předmětného právního jednání zcizit každopádně nemovitost jako celek a je zcela nerozhodné, zda-li jako majetek ve vztahu k němuž disponují každý pouze1/2 , a nebo jde o převod majetku v SJM. K tomuto jednoznačnému závěru nutno dospět se zřetelem na uplatněnou argumentaci žalobce i výkladu obou prodávajících z logiky věci směřovalo k totožnému výsledku, ať už by každý z nich zcizil žalobci pouze svůj podíl v rozsahu 1/2 k celku obou nemovitostí, a nebo tento majetek jako celek. Touto logikou nazíráno nemá argument žalovaného žádné opodstatnění i z toho důvodu, že pokud by každý z prodávajících kupujícímu zcizil pouze svůj ideální podíl na téže nemovitosti ve výsledku a pokud se tak stalo popsaným způsobem za užití povinné formy zůstává výsledný efekt vždy totožný. I z tohoto důvodu na sporné právní jednání je třeba hledět jako na platné, a to i se zřetelem na zápis v katastru nemovitostí, podle něhož byly sporné nemovitosti v rozhodném datu ke dni uzavření předmětné kupní smlouvy, tj. k 04.12.2014 zapsány jako majetek v SJM dlužníka a Eleny Pospíšilové. Nepochybně nutno chránit dobrou víru kupujícího, tj. žalobce v zápisu ve veřejný rejstřík, tj. v katastru nemovitostí, když navíc i v kupní smlouvě je sporný majetek označen jako majetek v SJM prodávajících. Potud se soud ztotožňuje se stanoviskem žalobcem, že uplatněný důvod, pro který došlo k soupisu tohoto majetku do majetkové podstaty dlužníka vykazuje znaky přepjatého formalismu tak, jak jej dovozuje se závěrů Ústavního soudu v judikátu pod sp. zn. I. ÚS 563/11, včetně judikátu pod sp. zn. III. ÚS 663/15. Z tohoto pohledu je potom zcela nerozhodné, že podle výpisu z katastru nemovitostí, z nichž soud pro účely svého rozhodnutí vycházel navíc jedna z kupních smluv, kterou prodávající předmětné nemovitosti nabyli do SJM byla uzavřena 05.08.1997, nikoliv jak tvrdí žalovaný, neboť vlastnické právo k rozhodnému datu vzniklo až zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Neobstojí proto argumentace, že bytovou jednotku č. 1191/1 dlužník a jeho tehdejší manželka nabyli do podílového spoluvlastnictví. Nicméně tato okolnost je irelevantní se zřetelem na to, že došlo následně ke zúžení jejich SJM. Proto se ve výsledku žalovaný nemýlí, že každý z nich byl oprávněn zcizit pouze svůj ideální podíl na sporných nemovitostech v rozsahu 1/2, což ve výsledku představuje jejich zjevný úmysl obě nemovitosti žalobci jako kupujícímu do jeho výhradního vlastnictví prodat.

21. Soud se nemůže ztotožnit ani s následně uplatněnou argumentací v průběhu tohoto incidenčního sporu, pokud dovozoval neplatnost převodu spornou kupní smlouvou jako právní jednání obcházející zákon, neboť vývody, z nichž tento závěr dovozuje nelze označit jinak, než-li jako spekulativní a opět na samé hranici přejatého formalismu už i se zřetelem na skutečnost, že pokud argumentoval žalovaný judikáty NSČR pod sp. zn. 30 Cdo 1430/2007 a sp. zn. 22 Cdo 505/2002, potom i s ohledem na dobu svého přijetí a rovněž neobstojí ani argumentace neplatnosti pro porušení generálního inhibitoria, a to se zřetelem na časovou souvislost, kdy zcela jednoznačně v případě předmětného podílu dlužníka v rozsahu ideální 1/2 platí, že pokud k uzavření smlouvy došlo 04.12.2014, potom vyrozumění o zahájení exekuce na jeho majetek mu bylo doručeno až 09.12.2014, tedy následně po uzavření předmětné kupní smlouvy a navíc je plně opodstatněna argumentace žalobce, že i pokud by se tak nestalo, neplatnosti kupní smlouvy v tomto rozsahu s ohledem na inhibitorium by byl oprávněn dovolat se pouze oprávněný z exekuce, přihlášený věřitel, případně exekutor. V řízení tak bylo prokázáno, že k takové situaci nedošlo a usnesením ze dne 10.12.2014, tedy bezprostředně po uzavření předmětné kupní smlouvy byla předmětná exekuce zastavena.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

22. Ze všech shora rozebraných důvodů soud ve věci rozhodl tak, jak plyne z výroku I. a žalobě zcela vyhověl, když k ostatní uplatněné argumentaci vztahující se k insolvenčnímu řízení neměl důvod přihlížet vzhledem k tomu, že pro rozsudek podle § 154 odst. 1 o. s. ř. je rozhodující stav v době jeho vyhlášení, takže argumentace stran dalšího možného průběhu insolvenčního řízení dlužníka, případně ekonomického výsledku jednání žalovaného jako jeho insolvenčního správce a jeho ekonomické dopady nejsou předmětem tohoto sporu.

23. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v podmínkách § 163 insolvenčního zákona podle § 142 odst. 1 o. s. ř. ve prospěch plně věcně úspěšného žalobce s tím, že sestávají ze soudního poplatku ze žaloby 10.000 Kč, dále ze 7 úkonů právní služby po 3.100 Kč z tarifní hodnoty podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/96 Sb., a to za přípravu a převzetí zastoupení, sepis žaloby, podání na č. l. 119, účast u jednání 22.11.2017, podání žalobce na č. l. 131 a č. l. 139 a účast u jednání dne 15.12.2017. Celkem tak jde o 21.700 Kč s tím, že ke každému k těchto úkonů právní služby přísluší režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu po 300 Kč, tj. dalších 2.100 Kč a žalobci dále náleží na nákladech advokáta ztráta času 1.200 Kč podle § 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu za účast u dvou jednání 12 x 100 Kč, stejně jako uplatněné cestovné k těmto dvěma jednáním sestávající z paušálu á 3.90, celkem 2.463 Kč a z náhrady paliva celkem 1.644 Kč, tj. celkem 35.219 Kč, včetně soudního poplatku jde o náklady celkem 45.219 Kč. Splatnost byla určena podle § 160 odst. 1 o. s. ř. do 3 dnů od právní moci rozsudku, platební místo k rukám advokáta podle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo.

Olomouc 22.12.2017

JUDr. Dana Dorazilová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R