1 ICm 1566/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1566/2017-17 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 36 INS 26144/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci

žalobce: Česká republika-Okresní soud v Bruntále, IČO 00025208, Bruntál, Partyzánská 1453/11, proti žalované: JUDr. Ing. Daniele Majzlíkové, LL.M., IČO 60758929, Krnov, Opavská 522/5, insolvenční správkyně dlužníka Aleše anonymizovano , nar anonymizovano , Rýmařov, Divadelní 358/8, o určení popřené vykonatelné pohledávky, isir.justi ce.cz -2-

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 2.000 Kč přihlášená pod přihláškou P1/1 do insolvenčního řízení u KS v Ostravě pod sp. zn. KSOL 36 INS 26144/2016 je po právu a není vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. V řízení zahájeném dne 23.03.2017 žaloval žalobce na určení popřené vykonatelné pohledávky 2.000 Kč, vzniklé z nezaplacených nákladů trestního řízení podle rozhodnutí Okresního soudu v Bruntále ze dne 15.10.2010 č. j. 2 T 124/2010-110. Podáním žalované ze dne 03.03.2017 byl žalobce vyrozuměn o částečném popření své pohledávky podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona ohledně přihlášky žalobce P1/1, která byla přezkoumána při přezkumném jednání dne 02.03.2017 s výsledkem, kdy insolvenční správkyně (žalovaná) popřela pravost přihlášené nevykonatelné pohledávky v rozsahu 2.000 Kč z důvodu, že náklady trestního řízení jsou podle § 170 písm. d) insolvenčního zákona pohledávkou vyloučenou ze způsobů řešení úpadku, jelikož jde o mimosmluvní sankci. Podle žalobce nejde o příslušenství mimosmluvní sankce, neboť trestní řízení není mimosmluvní sankcí, jde o soudní proces, jehož výsledkem může být uložen trest, v konkrétním případě s odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29.09.2016 č. j. 11 VSOL 228/2015-36.

2. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

3. V podmínkách § 115a o. s. ř., tj. při výslovném souhlasu žalované a fikci tohoto souhlasu ze strany žalobce (§ 101 odst. 4 o. s. ř.) nalézací soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání, neboť ve věci bylo možno rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů.

4. Soud zjistil:

-ze sdělení o pohledávce ze dne 15.10.2010 ve věci dlužníka Aleše anonymizovano , nar anonymizovano , bytem Rýmařov, Divadelní 8, že předmětem je pohledávka ve výši 2.000 Kč podle rozhodnutí sp. zn. 2 T 124/2010, které nabylo právní moci dne 15.10.2010, jde o náklady trestního řízení a tuto pohledávku je dlužník povinen zaplatit do 15 dnů na účet soudu připojenou poštovní poukázkou. Zásilka byla adresátovi doručována prostřednictvím pošty a doručena fikcí vložením do domovní schránky dne 01.11.2010. -z usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 15.10.2010 č. j. 2 T 124/2010-110, které nabylo právní moci a je vykonatelné dnem 15.10.2010, že odsouzený Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem trvale Rýmařov, Dukelská 968/2, pro doručování Rýmařov,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -3-

Divadelní 8, je povinen podle § 152 odst. 1 písm. d) trestního řádu nahradit náklady trestního řízení stanovené paušální částkou 2.000 Kč do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. -Ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 36 INS 26144/2016 ve věci dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem Rýmařov, Divadelní 358/8, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne 16.11.2016 a usnesením ze dne 05.12.2016, č. j. KSOS 36 INS 26144/2016-A5 bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka Aleše anonymizovano , anonymizovano , Divadelní 358/8, Rýmařov, korespondenční adresa Dukelská 2, Rýmařov, insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M., IČO 60758929, se sídlem Opavská 522/5, 794 01 Krnov, soud povolil řešení úpadku oddlužením a přezkumné jednání bylo nařízeno na 02.03.2017. Žalobce přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem evidovanou pod P1/1 tak, jak je co do důvodu i výše specifikována v žalobě a u přezkumného jednání dne 02.03.2017 oproti dlužníkovi, který nepopřel pravost, výši, pořadí této pohledávky insolvenční správce popřel její pravost a popřel i výši 2.000 Kč z důvodu, že náklady trestního řízení podle usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 15.10.2010 č. j. 2 T 124/2010-110 ve výši 2.000 Kč jsou podle § 170 odst. d) insolvenčního zákona pohledávkou vyloučenou ze způsobů řešení úpadku, jelikož se jedná o mimosmluvní sankci. Insolvenční správkyně dlužníka žalobce (věřitele) vyrozuměla o částečném popření přihlášky pohledávky podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona s tím, že pohledávka věřitele Okresní soud v Bruntále přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka přihláškou P1/1 doručena soudu dne 08.12.2016 byla přezkoumána při přezkumném jednání dne 02.03.2017 s výsledkem, že insolvenční správkyně popřela pravost přihlášené nevykonatelné pohledávky v rozsahu 2.000 Kč z důvodu, že náklady trestního řízení podle usnesení Okresního soudu v Bruntále č. j. 2 T 124/2010-110 ze dne 15.10.2010 ve výši 2.000 Kč jsou dle § 170 odst. d) insolvenčního zákona pohledávkou vyloučenou ze způsobu řešení úpadku, jelikož se jedná o mimosmluvní sankci. Součástí je výzva na věřitele (žalobce), pokud s popřením pohledávky nesouhlasí, aby ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, když tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona podal proti insolvenčnímu správci a proti dlužníkovi u KS v Ostravě žalobu na určení svého práva podle § 198 insolvenčního zákona. Výzva byla podle dokladu doručující pošty doručena žalobci dne 09.03.2017. -podle § 170 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon) v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak mimosmluvní sankce postihující majetek dlužník s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojištění za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku. -podle § 198 odst. 1 věta první a druhá a odst. 3 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -4-

podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199. -podle § 199 odst. 3 insolvenčního zákona v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. -Podle § 152 odst. 1 zákona č. 141/61 Sb. ve znění zákona č. 330/2011 Sb. (trestní řád) byl-li obžalovaný pravomocně uznám vinným, je povinen nahradit státu a) náklady spojené s výkonem vazby, b) odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou, c) náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a s výkonem trestu domácího vězení, d) paušální částkou ostatní náklady, jež nese stát. -podle § 152a trestního řádu u pohledávek vzniklých státu z titulu neuhrazených nákladů řízení uvedených v § 152 odst. 1, které stát v rámci řízení uhradil, se úrok z prodlení nevyměřuje. -podle § 156 trestního řádu, jestliže náklady stanovené paušální částkou (§ 152 odst. 1 písm. d) a § 153 odst. 1 nebyly zaplaceny kolkovými známkami, rozhodne o povinnosti k jejich náhradě po právní moci rozsudku předseda senátu soudu I. stupně. -podle § 274 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ustanovení § 251-271 se použije s výjimkou § 161a odst. 2 a 3 i na výkon vykonatelných rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek. -podle § 193 insolvenčního zákona o popření pohledávek co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla nebo že se zcela promlčela.

5. Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení, a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

6. V předmětné věci jde o situaci, kdy žalobce přihlásil svoji vykonatelnou pohledávku ve výši 2.000 Kč z titulu vzniklých nákladů trestního řízení do předmětného insolvenčního řízení dlužníka Aleše anonymizovano , přičemž tato pohledávka vznikla ještě do zahájení insolvenčního řízení a u přezkumného jednání dne 02.03.2017 insolvenční správkyně popřela pravost a výši 2.000 Kč z důvodu, že jde o mimosmluvní sankci, a proto o pohledávku vyloučenou ze způsobů řešení úpadku podle § 170 písm. d) insolvenčního zákona.

7. Prvotně o věci soud uzavírá, že žaloba byla podána řádně a včas, tj. v 30denní popěrné lhůtě podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona a oproti insolvenční správkyni, která pohledávku žalobce popřela, když dlužník při způsobu řešení úpadku oddlužením tuto pohledávku co do pravosti, výše a pořadí uznal. Pokud žalovaná jako insolvenční správkyně předmětnou pohledávku popřela jako nevykonatelnou, o čemž také žalobce uvědomila a vyzvala jej k podání předmětné žaloby, potom se uplatní hypotéza § 198 odst. 3 insolvenčního zákona, když zcela jednoznačně jde o pohledávku vykonatelnou i se zřetelem na kritéria občanského soudního řádu

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -5-vztahujícího se k výkonu rozhodnutí, což pro žalovanou znamená, že je povinna prokázat důvod popření podle § 199 občanského zákoníku. Současně a se zřetelem na § 199 odst. 3 insolvenčního zákona je limitem přezkumu soudu pouze důvod, pro který žalovaná pohledávku popřela, kterým je, že se v insolvenčním řízení neuspokojuje, a to ve smyslu § 170 písm. d), když jde o mimosmluvní sankci. Takto vymezený důvod popření přihlášené pohledávky žalobce nicméně nenaplňuje žádné z kritérií podle § 193 insolvenčního zákona, neboť k popření pravosti pohledávky může dojít pouze pokud je namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela. Žádný z těchto relevantních důvodů žalovaná ve vztahu k uplatněné a přihlášené pohledávce žalobce nenamítala. Se zřetelem na výsledky dokazování a zejména i s přihlédnutím ke stanovisku dlužníka bylo postaveno na jisto, že vykonatelná pohledávka žalobce vznikla a nepochybně nenastal žádný z důvodů, pro který by bylo možno relevantně popřít její pravost. Proto popěrný úkon insolvenční správkyně nemůže obstát.

8. Nad rámec soud o věci současně uzavírá, že žalovanou vymezený důvod pro popření pravosti pohledávky nemá jednak z hlediska zákona opodstatnění a jednak je bezpředmětný i v souvislostech s § 203a odst. 1 insolvenčního zákona za situace, kdy insolvenční soud především žalobci neuložil podat žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky a insolvenční správkyně, tj. žalovaná, v daném sporu takovýto návrh ani ve vztahu k insolvenčnímu soudu neučinila.

9. Ze všech shora rozebraných důvodů soud žalobě žalobce jako opodstatněné a důvodné vyhověl.

10. O nákladech řízení bylo rozhodnuto negativně z důvodu podle § 202 odst. 1 s přihlédnutím k § 163 insolvenčního zákona, neboť platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo.

Olomouc 31.01.2018

JUDr. Dana Dorazilová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R