1 ICm 1470/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1470/2017-34 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 37 INS 20831/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci

žalobce: Aktivafin, s. r. o., IČO 29228913, Kroměříž, Tovačovského 318/18, zastoupeného advokátem Mgr. Vladimírem Kubíkem, Kroměříž, Tovačovského 318, proti žalovanému: Mgr. Danielu Tomíčkovi, IČO 66242681, se sídlem Ostrava, Jurečkova 643/20, insolvenčnímu správci dlužníka Lukáše anonymizovano , rodné č anonymizovano , bytem Rýmařov, Pivovarská 940/12, o určení pravosti a výše pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 20831/2016 vedena pod P10/2 ve výši 36.456 Kč je po právu, se zamítá. isir.justi ce.cz

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. V řízení zahájeném dne 16.03.2017 žaloval žalobce na určení, že jeho pohledávka za dlužníkem evidovaná jako P10/2 ve výši 36.456 Kč je po právu s argumentací, že přihláškou ze dne 08.12.2016 řádně a včas přihlásil do insolvenčního řízení pod sp. zn. KSOL 37 INS 20831/2016 svoje nevykonatelné peněžité pohledávky s celkovou specifikovanou výší 502.617 Kč. Důvodem vzniku pohledávky č. P10/1 ve výši celkem 377.547 Kč je smlouva o úvěru ze dne 07.10.2015 č. 198/2015/001-PA, kterou žalobce dlužníkovi poskytl úvěr celkem 330.000 Kč na dobu 15 let úročený sazbou 18 % ročně, když dlužník se zavázal tento úvěr splatit v celkem 180měsíčních splátkách ve výši 5.314 Kč měsíčně. Pro neplnění smluvních povinností žalobce jako věřitel odstoupil dne 12.05.2016 od předmětné úvěrové smlouvy a v důsledku odstoupení byl dlužník povinen uhradit celkem 370.057 Kč. Tato částka byla splatná dne 07.06.2016, a proto v rámci přihlášky byl uplatněn i zákonný úrok z prodlení z částky kapitalizované v odstoupení od smlouvy za dobu od 08.06.2016 do dne 16.11.2016 (rozhodnutí o úpadku dlužníka). Důvodem vzniku pohledávky č. P10/2 celkem přihlášené ve výši 36.456 Kč je jednorázová smluvní pokuta 10 % z dlužné částky dle článku 15a všeobecných podmínek žalobce jako věřitele pro poskytování podnikatelských úvěrů, které jsou součástí předmětné úvěrové smlouvy ze dne 07.10.2015 a nárok na zaplacení této smluvní pokuty vznikl v důsledku prodlení dlužníka se zaplacením splatného úvěru do 16.11.2016. Nakonec důvodem vzniku pohledávky č. P10/3 přihlášené ve výši celkem 88.614 Kč je smluvní pokuta denní sjednaná ve výši 0,15 % z dlužné částky 364.557 Kč podle článku 15b všeobecných podmínek žalobce jako věřitele pro poskytování podnikatelských úvěrů, které jsou součástí předmětné úvěrové smlouvy ze dne 07.10.2015 za dobu od 08.06.2016 do 16.11.2016, tj. shodně jako s pohledávkou č. P10/2, a to za 162 dnů po 547 Kč. U přezkumného jednání u Krajského soudu v Ostravě dne 16.02.2017 byla žalovaným přihlášená pohledávka P10/2 popřena a důvod popření co do pravosti zcela je vymezen tak, že ujednání o předmětné smluvní pokutě je pro rozpor s dobrými mravy neplatné. Podle žalobce byla předmětná smlouva o úvěru ze dne 07.10.2015 uzavřena mezi podnikatelskými subjekty a přímo v souvislosti s vlastním podnikáním dlužníka. Nelze proto aplikovat zvláštní úpravu na ochranu spotřebitele. Smluvní pokuta a podmínky sjednané ve smlouvě o úvěru nejsou nikterak nepřiměřené a nepoctivé. Předmětná a sporná přihlášená pohledávka č. P10/2 představuje 10 % dlužné částky, s jejichž úhradou je dlužník v prodlení a není ve zjevném rozporu s dobrými mravy jak tvrdí žalovaný. S ohledem na dikci § 2048 občanského zákoníku a vzhledem k tomu, že dlužník vyslovil souhlas s úvěrovou smlouvou ze dne 07.10.2015 by bylo v rozporu s principem smluvní autonomie vůle a zásadou, že smlouvy musí být dodržovány, pokud by dlužník rozporoval další obsah smlouvy, resp. povinnosti k zaplacení smluvní pokuty. Je zřejmé, že splatný závazek z úvěru nebyl dlužníkem hrazen, z tohoto důvodu nastoupili sjednané sankce za prodlení se splacením úvěru, tedy i předmětná smluvní pokuta. Poukázal, že ujednání o smluvní pokutě lze posuzovat za neplatný právní úkon pro rozpor s dobrými mravy pouze v případě, pokud by se dobrým mravům příčili okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána. Ujednání nelze považovat za neplatné jen z důvodu nepřiměřenosti výše ujednané smluvní pokuty (viz. judikát 23 Cdo 1749/2015). Dále žalobce poukázal na konstantní judikaturu (příkladmo sp. zn. 33 Odo 438/2005, 33 Odo 447/2005, 33 Odo 810/2006 a sp. zn. 29 Cdo 1583/2000) podle které smluvní pokuta sjednaná ve výši zhruba 0,5 % denně z dlužné částky je posuzována jako platné ujednání, které je v souladu s dobrými

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R mravy, ujednání o smluvní pokutě ve výši 1 % je považováno za neplatný právní úkon příčící se dobrým mravům.

2. Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Jednak shrnul celkovou výši žalobcem přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení s tím, že z dílčích pohledávek 1, 2 a 3 popřel v přezkumném jednání dne 16.02.2017 předmětnou pohledávku č. 2 co do pravosti, tedy v plné výši 36.456 Kč. Především žalovaný nepopřel tvrzení žalobce, že předmětná smlouva o úvěru ze dne 07.10.2015 je smlouvou uzavřenou mezi dvěma podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, ani, že smluvní pokuta sama o sobě ve výši 10 % z dlužné částky není nepřiměřená. Důvodem popření pohledávky č. 2 je skutečnost, že předmětná smluvní pokuta je nepřiměřená v kontextu ostatních sankcí sjednaných ve smlouvě o úvěru ze dne 07.10.2015, a proto je ujednání o této smluvní pokutě neplatné pro rozpor s dobrými mravy. V předmětné smlouvě ve všeobecných obchodních podmínkách byla kromě sporné smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové dlužné částky pro případ prodlení dlužníka se zaplacením pohledávek věřiteli na splatném úvěru sjednána rovněž smluvní pokuta ve výši 0,15 % denně z celkové dlužné částky pro případ porušení stejné povinnosti, přičemž pohledávku na zaplacení této smluvní pokuty žalobce rovněž přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka, a to jako pohledávku č. 3. V článku 13 všeobecných obchodních podmínek byla dále sjednána smluvní pokuta ve výši 10 % ze zůstatku jistiny úvěru pro případ zesplatnění úvěru, kterou věřitel rovněž přihlásil do insolvenčního řízení, a to v rámci jistiny jako pohledávku č. 1. Žalovaný je přesvědčen, že by smluvní pokuta měla být vždy posuzována podle konkrétních okolností daného případu a v kontextu všech smluvních ujednání, zejména ostatních sankcí za porušení povinností platit úvěr řádně a včas. V dané věci nelze odhlédnout, že všechny výše uvedené smluvní pokuty byly sjednány pro případ porušení de facto stejných povinností. Smluvní pokuty sjednané v článku 15 všeobecných smluvních podmínek věřitelé jsou bez jakýchkoliv pochybností sankcemi za porušení stejné povinnosti. Tak porušením jedné a téže povinnosti, tj. povinnosti splácet úvěr včas v podstatě vznikla povinnost zaplatit tři smluvní pokuty. Rovněž platí, že závazky dlužníka ze smlouvy o úvěru ze dne 07.10.2015 jsou zajištěny zástavním právem smluvním zřízeným podle zástavní smlouvy uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem rovněž dne 07.10.2015 a dále blankosměnkou vlastní vystavenou dlužníkem na řad žalobce. Smlouva o úvěru ze dne 07.10.2015 uzavíral dlužník očividně ve finanční tísni, když ze samotné smlouvy plyne, že poskytnuté finanční prostředky budou použity na úhradu několika závazků dlužníka, které byly již vymáhány v exekučním řízení. Veškeré smluvní pokuty jsou navíc obsaženy ve všeobecných obchodních podmínkách, které dlužník neměl nějak ovlivnit či změnit. Na základě okolností, za nichž byla předmětná smlouva o úvěru uzavřena ve spojení se skutečností, že sjednané smluvní pokuty jsou ve svém souhrnu nepřiměřeně vysoké, lze dojít k závěru, že ujednání o předmětné pokutě uplatňované v insolvenčním řízení dlužníka jako pohledávku žalobce č. 2 je neplatné pro rozpor s dobrými mravy (viz. judikát 31 Cdo 2707/2007 ze dne 14.10.2009).

3. Soud zjistil:

-z obsahu z insolvenčního spisu pod sp. zn. KSOS 37 INS 20831/2016, že mimo jiné usnesením ze dne 16.02.2017 č. j. KSOS 37 INS 20831/2016-B5 soud rozhodl tak, že neschvaluje oddlužení dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , IČO 03215695, Pivovarská 940/12, Rýmařov, na majetek dlužníka shora se prohlašuje konkurs, který bude řešen jako nepatrný a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno dne 16.02.2017. O odvolání dlužníka proti tomuto usnesení rozhodl Vrchní soud v Olomouci ze dne 14.06.2017 pod č. j. 1 VSOL 553/2017-B16 tak, že je potvrdil a jeho usnesení bylo zveřejněno dne 14.06.2017. U přezkumného jednání dne 16.02.2017 v případě

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

pohledávky č. P2, která je předmětem sporu. Insolvenční správce popřel její pravost a to z důvodu neplatnosti ujednání o předmětné smluvní pokutě pro rozpor s dobrými mravy, když představuje smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky sjednanou v článku 15 všeobecných smluvních podmínek pro případ prodlení dlužníka se zaplacením zesplatněného úvěru a pro případ porušení stejné povinnosti dlužníka byla v článku 15 všeobecných smluvních podmínek sjednána rovněž další smluvní pokuta ve výši 0,15 % denně z dlužné částky. Navíc v článku 13 všeobecných smluvních podmínek byla sjednána smluvní pokuta ve výši 10 % z nesplacené jistiny úvěru pro případ zesplatnění úvěru věřitelem. V kontextu těchto smluvních pokut je ujednání o předmětné smluvní pokutě neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Žalovaný jako insolvenční správce žalobce vyrozuměl o popření jeho nároku a vyzval k uplatnění nároku u soudu přípisem z 17.02.2017, který byl žalobci doručen dne 02.03.2017. -ze smlouvy o úvěru č. 198/2015/001-PA uzavřené dne 07.10.2015 mezi žalobcem jako věřitelem a Lukášem Horáčkem, anonymizovano jako dlužníkem, že mimo jiné nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky společnosti Aktivafin, s. r. o., pro poskytování podnikatelských úvěrů, celková výše úvěrového rámce poskytovaného věřitelem dlužníkovi je 330.000 Kč, úvěr co do druhu a účelu se sjednává jako podnikatelský k naplnění aktuálních provozních potřeb podniku dlužníka. Ohledně finančních prostředků, které jsou předmětem předmětné úvěrové smlouvy bylo dohodnuto, že budou čerpány tak, že částka 30.000 Kč bude započtena věřitelem na celkovou částku úvěru podle smlouvy, částka cca 150.000 Kč na úhradu pohledávky dlužníka vymáhané v exekučním řízení vedeném Mgr. Pavlou Fučíkovou, soudním exekutorem v Ostravě ve věci pod sp. zn. 024 EX-30/2015, část úvěru ve výši cca 16.000 Kč pro účely exekučního řízení vedeném Mgr. Janem Svobodou, soudním exekutorem v Olomouci ve věci pod sp. zn. 164 EX 4620/2014, část úvěru ve výši cca 32.000 Kč na úhradu pohledávky vymáhané v exekučním řízení vedeném JUDr. Tomášem Vránou, soudním exekutorem v Přerově ve věci pod sp. zn. 103 EX 33898/2015, část úvěru ve výši cca 50.000 Kč bude poukázána k úhradě závazků dlužníka u věřitele Top Invest Group, s. r. o., Brno-Černovice, Olomoucká 797/80, IČO 29276471, přičemž pokud poslední čtyři jmenované závazky budou přesahovat celkem 300.000 Kč je věřitel od této smlouvy oprávněn odstoupit a požadovat okamžité vrácení celého poskytnutého úvěru spolu se smluvní pokutou 10 % z jistiny úvěru podle této smlouvy. Podle úvěrových podmínek v bodě II. úvěr specifikovaný v článku I. smlouvy se poskytuje jako úročený a úroky podle dohody stran činí 18 % po celou dobu poskytování úvěru, sazba RPSN včetně provize mandatáře dlužníka činí 22,18 % a nejsou v ní zahrnuty případné sankční poplatky a pokuty pro případ porušení povinností podle této smlouvy. Mimo jiné v ujednání v bodě III. se dlužník zavázal splácet splátky úvěru po 5.314 Kč měsíčně s tím, že ocitne-li se kdykoli v prodlení se zaplacením kterékoliv měsíční splátky, uplatní se postup podle bodu 9-12 všeobecných obchodních podmínek. Strany si rovněž dohodly tak, že ocitne-li se dlužník kdykoli v prodlení se zaplacením kterékoli měsíční splátky nebo její části po dobu delší než nastane splatnost další následující měsíční splátky, je věřitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a úvěr zesplatnit. Tak ztratí dlužník výhodu splátek a věřitel je oprávněn požadovat okamžité zaplacení celé nesplacené části jistiny úvěru podle této smlouvy. V bodě IV. se strany dohodly na zajištění úvěru, když dlužník se zavázal poskytnout záruku na zajištění úhrady předmětného úvěru formou zřízení zástavního práva k nemovitostem, a to pozemku parc. č. 2429-zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba č. p. 650-rodinný dům, vše zapsáno na LV č. 758 pro katastrální území Rýmařov, obec Rýmařov, část obce Rýmařov, okres Bruntál u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

-ze všeobecných podmínek společnosti Aktivafin, s. r. o., pro poskytování podnikatelských subjektů, že v bodě 15 platí, že pro případ, že se dlužník ocitne v prodlení se zaplacením pohledávek věřitele na splatném úvěru dle veškerých ustanovení smlouvy, sjednávající strany nárok věřitele na zaplacení smluvních pokut, a to pod písmem a) jednorázová smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové dlužné částky vyúčtované věřitelem dle smlouvy, kterou se dlužník zavázal zaplatit a pod písmem b) další smluvní pokutu závislou na délce prodlení dlužníka s nesplacením celkové dlužné částky vyúčtované věřitelem podle smlouvy, a to ve výši 0,15 % denně z takové celkové dlužné částky, kterou se dlužníci zavazují zaplatit. Mimo to, podle bodu 9, ocitnou-li se dlužníci kdykoli v prodlení se zaplacením kterékoli měsíční splátky nebo její části déle než 3 dny, je v případě takového prodlení věřitel oprávněn účtovat dlužníkům jednorázovou smluvní pokutu za pozdní úhradu splátky nebo její části, a to ve výši 0,25 % jistiny úvěru, kterou se dlužníci zavazují zaplatit. Dále pod článkem 10, pokud dlužníci neuhradí dlužnou částku nebo její část ani ve lhůtě 15 dnů ode dne její řádné splatnosti, v případě takovéhoto prodlení je věřitel taktéž oprávněn účtovat dlužníkům jednorázovou smluvní pokutu za pozdní úhradu splátky nebo její části déle než 15 dnů, a to ve výši 0,05 % jistiny úvěru, kterou se dlužníci zavazují zaplatit. Podle článku 13 pro případ odstoupení od smlouvy věřitelem a zesplatnění úvěru podle veškerých ustanovení smlouvy a těchto všeobecných podmínek, vzniká věřiteli oproti dlužníkům nárok na zaplacení smluvní pokuty, spočívající v zaplacení částky ve výši 10 % ze stávajícího zůstatku jistiny úvěru, kterou se dlužníci zavazují zaplatit, a to ve výši dle řádného předpisu takového splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy. -z dohody o oprávnění a způsobu vyplnění blankosměnky uzavřené dne 07.10.2015 mezi věřitelem a finančním věřitelem Aktivafin, s. r. o., IČO 29228913, Kroměříž, Tovačovského 318/18 a dlužníkem, výstavcem Lukášem Horáčkem, anonymizovano , že k zajištění jistoty věřitele vystavil dlužník dne 07.10.2015 blankosměnku vlastní, která zajišťuje hodnotu poskytnutých finančních prostředků dle smlouvy o úvěru ze dne 07.10.2015 a uvedená blankosměnka zajišťuje pohledávku směnečného věřitele za výstavcem ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 07.10.2015, kdy předmětem úvěrového vztahu ze smlouvy o úvěru je poskytnutí finančních prostředků ve výši 330.000 Kč na dobu nejdéle do 07.10.2030. -z přípisu adresovaného Lukáši Horáčkovi, Rýmařov, Pivovarská 940/12 obchodní společností Aktivafin, s. r. o., datovaného 12.05.2016, že jde o zesplatnění úvěru dle smlouvy o úvěru č. 198/2015/001-PA s tím, že z dále rozebraných důvodů společnost Aktivafin, s. r. o., zesplatňuje úvěr podle předmětné úvěrové smlouvy uzavřené dne 07.10.2015 a tímto okamžikem se stává splatným zůstatek jistiny úvěru ve výši 327.332 Kč, doplatek dlužné částky ve výši 1 x 4.678 Kč, splatný dne 07.04.2016 a dlužná částka ve výši 5.314 Kč splatná 07.05.2016. Dále je splatná pokuta za předčasné zesplatnění úvěru ve výši 32.733 Kč a celkový nárok věřitele tak činí 370.057 Kč.

4. O posuzované věci soud především uzavírá, že ve smyslu § 198 odst. 1 byla žaloba podána včas, když přezkumné jednání ve věci se jednalo dne 16.02.2017 a řízení bylo zahájeno 16.03.2017. Rovněž byla podána řádně za situace, kdy podle § 198 odst. 2 insolvenčního zákona uplatnil žalobce jako důvod vzniku popřené pohledávky právě skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

5. Podle § 2395 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžních prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

6. Podle § 2048 občanského zákoníku, ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

7. Podle § 2049 občanského zákoníku zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Podle § 580 odst. 1 občanského zákoníku neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

8. Podle § 576 občanského zákoníku, týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala by strana neplatnost část.

9. Podle § 2 odst. 3 občanského zákoníku výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

10. Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

11. Předmětem sporu je řešení otázky pravosti přihlášené dílčí pohledávky žalobce do insolvenčního řízení představované smluvní pokutou podle článku 15a všeobecných podmínek společnosti žalobce, tj. jednorázová smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové dlužné částky vyúčtované věřitelem dle smlouvy, kterou se dlužníci zavazují zaplatit. V případě této dílčí pohledávky u přezkumného jednání žalovaný popřel pravost, a to pro neplatnost pro rozpor s dobrými mravy z důvodu, že pro případ porušení stejné povinnosti dlužníkem byla v článku 15 všeobecných smluvních podmínek sjednána rovněž další smluvní pokuta ve výši 0,15 % denně z dlužné částky a navíc v článku 13 těchto podmínek byla sjednána smluvní pokuta ve výši 10 % z nesplacené jistiny úvěru pro případ zesplatnění úvěru věřitelem. Neplatnost předmětné smluvní pokuty shledal v kontextu těchto smluvních pokut pro rozpor s dobrými mravy, což naplňuje hypotézu § 193 insolvenčního zákona.

12. V této souvislosti se soud zabýval řešením otázky, zda v případě úvěrové smlouvy z podnikatelského úvěru obecně lze považovat za neplatný pro rozpor s dobrými mravy a v té souvislosti s odkazem na rozsudek NSČR ze dne 04.04.2016 sp. zn. 23 Cdo 1749/2015 dospěl k témuž závěru ohledně výkladu, že ujednání o smluvní pokutě lze posuzovat za neplatný právní úkon pro rozpor s dobrými mravy pouze v případě, že by se dobrým mravům příčili okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána. V této části uvedený judikát fakticky vychází a navazuje na závěry NSČR z judikátu sp. zn. 31 Cdo 2707/2007, který otázku možné neplatnosti ujednání o smluvní pokutě v obchodně právních vztazích řešil podle občanského zákoníku č. 40/64 Sb., a tedy se zřetelem na kritéria § 39 občanského zákoníku. Se žalobcem se soud může ztotožnit v té části argumentace, že v podnikatelských, dříve obchodně právních vztazích nelze považovat ujednání o smluvní pokutě za neplatné pouze z důvodu nepřiměřenosti sjednané výše smluvní pokuty. Proto soud řešil, zda se dobrým mravům příčili okolnosti, za které byla smluvní pokuta sjednána. Zde pak dává za pravdu žalovanému, že smluvní pokuty sjednané v článku 15 všeobecných smluvních podmínek věřitele jsou sankcemi za porušení stejné povinnosti, když podle všeobecných smluvních podmínek, do nichž jak správně žalovaný argumentuje, neměl žalobce možnost jakkoli zasáhnout, případně je změnit, za porušení jedné povinnosti byl žalobci

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R jako věřiteli zajištěn nárok na vznik tří smluvních pokut. Právě v této skutečnosti totožně se žalovaným shledává ujednání ohledně předmětné smluvní pokuty jako jedné z nich a současně s ostatními uplatňované v insolvenčním řízení za rozporné s dobrými mravy, když nelze odhlédnout od rovněž správné argumentace, že smlouvu o úvěru ze dne 07.10.2015 dlužník uzavíral očividně ve finanční tísni. Ve svém souhrnu a v kontextu s vědomostí žalobce jako věřitele o důvodech uzavření úvěrové smlouvy, kdy sporná smluvní pokuta vychází ze všeobecných smluvních podmínek dospívá soud k závěru, že v této části jde o ujednání z úvěrové smlouvy, jehož nedílnou součástí tyto všeobecné smluvní podmínky byly za neplatné právě z těchto důvodů, které žalovaný uplatnil v souvislosti s popřením této dílčí pohledávky žalobce.

13. Ze všech shora rozebraných důvodů soud ve věci rozhodl tak, jak plyne z výroku v odstavci I. a žalobu žalobce zamítl.

14. O nákladech řízení bylo rozhodnuto negativně za situace, kdy plně věcně úspěšný žalovaný se práva náhrady nákladů výslovně vzdal (§ 142 odst. 1 o. s. ř. za použití § 163 insolvenčního zákona).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo.

Olomouc 22.12.2017

JUDr. Dana Dorazilová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R