1 ICm 1457/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1457/2017-37 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 24990/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pob anonymizovano v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci žalobce KCP Invest, a. s., IČO 26682907, Praha 4, Táborská 65/29, zastoupen advokátem JUDr. Zbyňkem Jirouškem, Praha 4, Táborská 65/29, proti žalované Mgr. Magdalena Gebauerová, IČO 66243483, Opava, Dolní náměstí 117/3, insolvenční správkyně Ing. Miloslava anonymizovano , IČO 16608836, Krnov, Albrechtická 131/153,

o určení pořadí a výše pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohled anonymizovano žalobce, přihlášená přihláškou evidovanou pod číslem 3 do insolvenčního řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 24990/2016 je zajištěna těmito movitými věcmi: isir.justi ce.cz

-osobní automobil sedan Renault Thalia, M1, VIN: VF1LBN00546287346, RZ 7 T 55654, rok výroby 2011, -terénní čtyřk anonymizovano Jonway, typ SK 250 ATV, výrobní číslo / VIN ZJKST25D58S000393, výrobce Shenke motocycle C.o., rok výroby 2007, -řez anonymizovano dlažby na délku 60 cm s vykružovákem, rok výroby 2014, -vysavač prachu s vodní filtrací s možností parního čištění, včetně příslušenství, Medi Clean, typ Elektra, výrobní číslo SERIAL Number: 09411.11.2013, výrobce MAXIMA Gorgo al M. Italy, rok výroby 2013, -sb anonymizovano postříbřených mincí Česko, 5 ks, výrobní číslo 00279, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -sada 4 ks čtvero ročních období, postříbřená měď, motiv Mucha, výrobní číslo léto-07702, jaro-07324, podzim-05241, zima-04743, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -1 ks zlatá mince Double Eagle 1933, výrobní číslo 00238, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -1 ks zlatá mince Elisabeth II, výrobní číslo 00977, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -2 ks měděné pozlacené mince Delaware a Pennsylvanie, výrobní číslo A 05480, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -1 ks mince postříbřená měď, Symbol evropské koruny, výrobní číslo 06493, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -1 ks mince postříbřená měď se zlatem, Edward, výrobní číslo 04825, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015, -1 ks mince postříbřená měď se zlatem, Edward, výrobní číslo 05551, výrobce Česká mincovna, rok výroby 2015.

II. Určuje se, že pohled anonymizovano žalobce, přihlášená přihláškou evidovanou pod číslem 3 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 24990/2016 z titulu finančního vypořádání předčasně ukončené smlouvy o úvěru číslo 796/0111, je po právu ve výši 224.095 Kč.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R

Odůvodnění:

1. V řízení zahájeném dne 13.03.2017 žalobce žaloval o určení pořadí a výše pohledávky a domáhal se vydání rozsudku tak, jak plyne z enunciátu ve výrocích I. a II. Shrnul, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.12.2016 č. j. KSOS 14 INS 24990/2016-A14 byl zjištěn úpadek dluž anonymizovano Ing. Miloslava anonymizovano , anonymizovano , r.č. 540929/3120, bytem Albrechtická 131/153, 791 01 Krnov-Krásné Loučky, současně soud povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalovanou. Žalobce do insolvenčního řízení přihlásil svoji pohledávku z titulu finančního vypořádání předčasně ukončené smlouvy o úvěru č. 796/0111, a to jako zajištěnou majetkem, movitými věcmi, který náleží do majetkové podstaty dluž anonymizovano . Důvodem zajištění je smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem. Žalovaná nepopřela pohledávku co do pravosti, ale co do pořadí a výše, když podle jejího názoru pohled anonymizovano není zajištěna, zajištění zaniklo podle § 2044 občanského zákoníku v důsledku toho, že dluh se stal nepodmíněným, neboť nebyl splněn a došlo k realizaci zajištění, k převzetí věcí určených k zajištění věřitelem, žalobcem. Podle žalované se věřitel uspokojí z hodnoty zajištěných věcí v souladu se smlouvou uzavřenou s dlužníkem mimo insolvenční řízení. Protože hodnota věcí určených k zajištění není ve smlouvě určena, nelze dovozovat nárok věřitele v rozsahu převyšujícím hodnotu z anonymizovano zpeněžením zajištěných věcí a z tohoto pohledu podle žalované pohled anonymizovano zanikla. Jinak řečeno pokud žalobce má k dispozici movité věci tvořící předmět zajištění své pohledávky, má je zpeněžit a uspokojit se z jejich hodnoty. Tak pohled anonymizovano zanikne a podle žalované žalobce nemá tuto pohledávku přihlašovat do insolvenčního řízení. S popřením pohledávky žalobce nesouhlasí a uvedený důvod popření podle speci anonymizovano shora nemůže obstát. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem byla uzavřena mezi žalobcem a dlužníkem dne 15.06.2016 a podle ujednání v článku 4.1 pokud klient bude v prodlení s úhradou pohledávek nebo jakékoliv jejich části, je věřitel oprávněn za podmínek uvedených ve smlouvě a ve VOP zpeněžit movité věci a výtěžek z anonymizovano jejich zpeněžením použít na úhradu pohledávek. Podle VOP, v článku 8.9. věřitel je oprávněn zvolit způsob, jakým bude realizováno zpeněžení movitých věcí v případě prodlení klienta s úhradou pohledávek nebo jakékoli její části. V případě přímého prodeje movitých věcí třetí osobě je věřitel oprávněn movité věci prodat osobě vybrané věřitelem. Podle článku 4.3. smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva věřitel není oprávněn si movité věci trvale ponechat na úhradu svých pohledávek. Dlužník sjednané splátky úvěru neplatil, dostal se do prodlení. S žalovanou žalobce nepolemizuje, že podle § 2044 odst. 1 občanského zákoníku platí, že není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněným a dlužník předá věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva. V daném případě se převod vlastnického práva stal nepodmíněným a dlužník žalobci předal movité věci tvořící předmět zajištění. Žalobce nesouhlasí se žalovanou, že převzetím věcí došlo k realizaci zajištění. Žalobci v anonymizovano prodlení podle ujednání ve smlouvě a ve VOP vzniklo práva na zpeněžení předmětů zajištění. Podle jeho názoru dojde k realizaci zajištění až zpeněžením předmětu plnění. Žalobce má předměty zajištění ve svém držení, ale podle jeho názoru by postup podle názoru žalované byl v rozporu s § 5 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon), protože věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Ve smyslu ustálené ju anonymizovano se tak žalobce musí vyvarovat situace, kdy by zpeněžil předměty zajištění a jeho právní úkony by tak byly označeny za neplatné ve smyslu ustálené ju anonymizovano . Předměty zajištění musí být zpeněženy v rámci insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenční správkyně. Protože podle žalobce nedošlo k realizaci zajišťovacího převodu vlastnického práva, zajištění převodem práva nezaniklo a stále trvá. Žalobce je proto přesvědčen, že je zajištěným věřitelem

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R podle § 2 písm. g) insolvenčního zákona, jeho pohled anonymizovano nemohla zaniknout, trvá a je zajištěna zajišťovacím převodem vlastnického práva.

2. Ve vyjádření k žalobě žalovaná navrhla její zamítnutí. Především učinila nesporná skutková tvrzení žalobce ohledně úpadku dluž anonymizovano Ing. Miloslava anonymizovano , r.č. 540929/3120, přihlášku pohledávky žalobce jako nevykonatelnou, zajištěnou majetkem dluž anonymizovano s důvodem zajištění podle smlouvy z 15.06.2016 a to včetně vymezeného důvodu popření přihlášené pohledávky co do pořadí a výše podle žaloby. Pokud jde o smlouvu o výpůjčce č. 796/0111 ze dne 15.06.2016, odkázala na její článek 2 bod 2.1 s tím, že smlouvou o zajišťovacím převodu převedl dlužník vlastnické právo k movitým věcem specifikovaným v příloze č. 1 ke smlouvě o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem č. 796/0111 na žalobce. Protože dlužník neuhradil své závazky podle této smlouvy, nedošlo k opětovnému převodu vlastnického práva k movitým věcem, které byli předmětem zajištění na dluž anonymizovano , vlastnické právo k těmto movitým věcem tak dlužník pozbyl. Podle přihlášky pohledávky žalobce dluhy vzniklé před odstoupením od smlouvy o úvěru dlužník neuhradil, a to počínaje splátkou č. 3, která byla splatná dne 01.09.2016. K převzetí předmětných movitých věcí, které jsou předmětem zajištění došlo na základě předávacích protokolů, žalobce má tyto movité věci ve svém vlivu a v době podání vyjádření mu svědčí vlastnické právo k těmto movitým věcem, které má už od poskytnutí úvěru v souladu s článkem 2 bodem 2.2 smlouvy o zajišťovacím převodu. K opětovnému nabytí vlastnického práva k předmětným věcem dlužníkem už nikdy nedošlo, a to z důvodu, že dlužník neuhradil své splatné závazky, které mu plynuly z uzavřené smlouvy o úvěru. Z těchto důvodů podle žalované pohled anonymizovano není zajištěná, neboť zajištění zaniklo podle § 2044 občanského zákoníku v důsledku toho, že dluh dluž anonymizovano se stal nepodmíněným, neboť nebyl splněn a došlo k realizaci zajištění, tj. převzetí věci určených k zajištění žalobcem. Podle názoru žalované by se měl žalobce uspokojit z hodnoty movitých věcí, které byli předmětem zajištění v souladu se smlouvou uzavřenou s dlužníkem mimo insolvenční řízení. Tyto věci nenáleží do majetkové podstaty, neboť k nim dlužníkovi nesvědčí vlastnické právo. Hodnota těchto věcí v žádné ze smluv mezi žalobcem a dlužníkem neplyne, nelze proto dovozovat nárok žalobce v rozsahu převyšujícím hodnotu z anonymizovano zpeněžením movitých věcí, které jsou předmětem zajištění. Protože pohled anonymizovano žalobce za dlužníkem zanikla, na popření pohledávky co do výše a pořadí žalovaná trvá.

3. Soud zjistil ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 14 INS 24990/2016, že usnesením ze dne 20.12.2016 č. j. KSOS 14 INS 24990/2016-A14, že mimo jiné byl zjištěn úpadek dluž anonymizovano Ing. Miloslava anonymizovano , r.č. 540929/3120 (výrok I.), insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Magdalena Gebauerová, IČO 66243483 (výrok II.) a soud nařídil přezkumné jednání na den 01.03.2017 v 09:20 hod. do sídla KS v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34. Přihláškou evidovanou pod P3, s anonymizovano zveřejnění 31.01.2017 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dluž anonymizovano Miloslava anonymizovano svoji přihlášku jako zajištěnou majetkem dluž anonymizovano ve výši 224.095 Kč jako pohledávku vzniklou ze smlouvy o úvěru č. 796/0111 s tím, že jde o finanční vypořádání předčasně ukončené smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.06.2016 č. 796/0111 o úvěru, jehož nedílnou součástí je splátkov anonymizovano , všeobecné obchodní podmínky společnosti KCP Invest, a. s., a ceník služeb. Poskytnutý úvěr byl splatný ve dvou splátkách, a to jako spl anonymizovano úroku a vlastního úvěru. Protože dlužník neplatil řádně a včas sjednané platby, věřitel od smlouvy o úvěru odstoupil ke dni 08.11.2016. S ohledem na odstoupení od smlouvy o úvěru vzniklo věřiteli nárok na smluvní pokutu odpovídající části úroku, která by se stala splatnou v době po odstoupení od smlouvy o úvěru věřitelem do původní splatnosti celého úvěru, přičemž odstoupením od smlouvy o úvěru nejsou dotčena práva věřitele na plnění, na která věřiteli vzniklo právo do data odstoupení od smlouvy o úvěru. Dosud nesplatné peněžité dluhy dluž anonymizovano oproti věřiteli ze smlouvy o úvěru se stávají splatnými odstoupením od smlouvy. Pro případ odstoupení od smlouvy o úvěru je dlužník povinen zaplatit věřiteli celou dosud nesplacenou částku úvěru,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R včetně smluvní pokuty výsledných 224.095 Kč. Podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.06.2016 pod č. 796/0111 mezi KCP Invest, a. s., a Ing. Miloslavem Žákem, že předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru, který se věřitel zavazuje po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a všeobecnými obchodními podm anonymizovano pro poskytování úvěru pod anonymizovano , které jsou její nedílnou součástí poskytnout klientovy finanční prostředky, úvěr ve výši podle této smlouvy a klient se zavazuje poskytnutý úvěr věřiteli řádně a včas vrátit a uhradit mu sjednaný úrok a poplatky za podmínek blíže stanovených touto smlouvou, VOP a ceníkem služeb. Poskytnutá výše úvěru činí 142.000 Kč, a mimo jiné se klient zavázal vrátit úvěr v 18 splátkách při výš anonymizovano splátky 7.888,90 Kč s výjimkou poslední splátky s tím, že první spl anonymizovano je splatná k anonymizovano poskytnutí úvěru. Každá další spl anonymizovano úvěru je splatná vždy 1. dn anonymizovano měsíce počínaje druhý anonymizovano měsícem následujícím po poskytnutí úvěru. Podle smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem č. 796/0111 ze dne 15.06.2016, že mimo jiné podle bodu 2.1 klient převádí na věřitele za účelem zajištění pohledávek věřitele své vlastnické právo k movitým věcem a zavazuje se movité věci převést věřiteli bez zbytečného odkladu po poskytnutí úvěru klientovy dle smlouvy o úvěru, věřitel přijímá vlastnické právo k movitým věcem k zajištění svých pohledávek s klientem a vlastnické právo k movitým věcem se převádí na věřitele s rozvazovací podmínkou dle článku 3 této smlouvy. Podle bodu 2.2 věřitel nabývá vlastnické právo k movitým věcem anonymizovano poskytnutí úvěru klientovy. Podle bodu 3 označeném jako rozvazovací podm anonymizovano pro případ splnění pohledávek v bodě 3.1 uhradí-li klient po poskytnutí úvěru podle smlouvy o úvěru veškeré pohledávky věřitele zajištěné zajišťovacím právem vlastnické právo podle této smlouvy zaniká a vlastnické právo k movitým věcem přechází zpět na klienta. Podle bodu 3.2 v případě zpětného přechodu vlastnického práva k movitým věcem zpět na klienta sepíší obě smluvní strany protokol o předání movitých věcí zpět klientovy. Podle bodu 4-vypořádání smluvních stran pro případ prodlení klienta s úhradou pohledávek si strany sjednaly, a to v bodě 4.1, že v případě, že klient bude v prodlení s úhradou pohledávek nebo jakékoli její části, je věřitel oprávněn za podmínek uvedených v této smlouvě a ve VOP zpeněžit movité věci a výtěžek jejich zpeněžením použít na úhradu pohledávek. Podle bodu 4.2 movité věci budou věřitelem zpeněženy způsobem uvedeným ve VOP. Movité věci mohou být věřitelem zpeněženy pouze během doby trvání prodlení klienta s úhradou pohledávek nebo jejich části, nejpozději však do uplynutí 12 anonymizovano měsíce následujícího po měsíci, v němž se stal splatný celý úvěr. Podle ujednání v bodě 4.3 věřitel není oprávněn si movité věci trvale ponechat na úhradu svých pohledávek a pokud se věřiteli nepodaří movité věci nebo její zbývající část zpeněžit ve lhůtě podle bodu 4.2 a nejdou-li k uvedené lhůtě ani k dodatečnému splnění pohledávek po jejich splatnosti, pak marným uplynutím uvedené lhůty zajišťovací převod vlastnického práva podle této smlouvy zaniká a vlastnické právo k nezpeněžením movitým věcem přechází zpět na klienta. Podle odstoupení od smlouvy o úvěru, výzvě k zaplacení dlužné částky adresované Ing. Miloslavu Žákovi, generálním ředitelem JUDr. Petrem Hoškem KCP Invest, a. s., sepsaném dne 08.11.2016 a týmž dnem převzatým Ing. Miloslavem Žákem, že odesílatel, tedy žalobce v předmětné věci odstupuje od smlouvy o úvěru č. 796/0111 a současně vyzývá k zaplacení dlužné částky pro podstatné porušování povinností vyplývající ze smlouvy o úvěru a VOP, zejména pro nedodržování sjednaných podmínek pro splácení úvěru s úrokem, placení poplatků, úroků z prodlení nebo smluvních pokut, jakož i pro nedodržování či porušování dalších podmínek sjednaných ve VOP. Součástí je sdělení, že v důsledku odstoupení od smlouvy o úvěru se stává splatnou celá zbývající část úvěr v souladu s články 6.4 a 10.4 VOP a adresát je povinen zaplatit celou dosud nesplacenou část úvěru, dlužnou část úroku a poplatků, které se staly splatnými do data odstoupení od smlouvy o úvěru a nebyly dosud uhrazeny, jakož i částku ve výši dosud nesplaceného pevného úroku, která by se stala splatnou po odstoupení od smlouvy o úvěru. Peněžité dluhy, které se na základě smlouvy o úvěru nestaly dosud splatnými, se stávají splatnými tímto odstoupením od smlouvy o úvěru. Podle obsahu protokolu o přezkumném jednání ze dne 01.03.2017 v případě přihlášky evidované pod P3 224.095 Kč,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R přihlášené jako zajištěné do výše 224.095 Kč podle zajištění ze dne 15.06.2016 podle smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem, které jsou dále specifikovány, při uvedené přihlášce dlužník tuto uznal zcela, insolvenční správce popřel výši 224.095 Kč a popřel i pořadí s tím, že má za to, že pohled anonymizovano není zajištěna, neboť zajištění zaniklo v důsledku toho, že dluh dluž anonymizovano se stal nepodmíněným, neboť dluh nebyl splněn a došlo k realizaci zajištění, tj., jak sám věřitel uvedl, k převzetí věci určených k zajištění věřitelem. Podle názoru insolvenčního správce se tak věřitel uspokojí z hodnoty zajištěných věcí v souladu se smlouvou uzavřenou s dlužníkem mimo insolvenční řízení. Protože hodnota věcí určených k zajištění není ve smlouvě určena, nelze dovozovat nárok věřitele v rozsahu převyšujícím hodnotu z anonymizovano zpeněžením zajištěných věcí a z tohoto pohledu tak podle insolvenčního správce pohled anonymizovano zanikla.

4. Podle § 161 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) insolvenční soud projedná incidenční spor při jednání, pro které neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení.

5. Podle § 196 odst. 1 insolvenčního zákona popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí, popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky.

6. Podle § 2 písm. g) insolvenčního zákona zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohled anonymizovano je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění a nebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

7. Podle § 5 písm. d) insolvenčního zákona věřitelé jsou povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

8. Podle § 2040 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) smlouvou o zajišťovacím převodu práva ujišťuje dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo. Má se za to, že zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn.

9. Podle § 2044 občanského zákoníku není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněným a dlužník předá věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva. Převyšuje-li obvyklá cena jistoty zřejmě výši zajištěného dluhu, vyplatí věřitel osobě, která jistotu poskytla, částku odpovídající rozdílu; přitom se započte náklady, které v souvislosti s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Neobsahuje-li smlouva o zajišťovacím převodu práva údaj o výši dluhu a hodnověrné ocenění práva převedeného k zajištění, je na věřiteli, aby dokázal, že obvyklá cena jistoty výši zajištěného dluhu zřejmě nepřevyšuje.

10. Podle § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojují mimo jiné ty účinky, že právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dluž anonymizovano nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem.

11. Podle § 154 odst. 1 o. s. ř. pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení.

12. Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení, a poté dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

13. O posuzované věci platí a soud o ni uzavírá, že žalobce především podal žalobu řádně a včas ve smyslu § 198 odst. 1 insolvenčního zákona za situace, kdy k popření jeho nevykonatelné

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R pohledávky došlo insolvenčním správcem u přezkumného jednání dne 01.03.2017, přičemž řízení v dané věci bylo zahájeno dne 13.03.2017.

14. Podstatou sporu mezi stranami zůstalo, zda přihlášená předmětná pohled anonymizovano žalobce má charakter pohledávky zajištěné v předmětném insolvenčním řízení za situace, kdy žalobce uplatnil svoji přihláškou pod P3 tuto pohledávku ve výši 244.095 Kč za situace, kdy byla zajištěna zajišťovacím převodem práva podle uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 15.06.2016. Podle smlouvy o zajišťovacím převodu práva ve vztahu k předmětnému úvěru uzavřené dne 15.06.2016 totiž vlastnické právo k movitým věcem bylo převedeno na věřitele, tj. žalobce s rozvazovací podmínkou podle článku 3 předmětné smlouvy, podle níž převod vlastnického práva podle této smlouvy zaniká a vlastnické právo k movitým věcem přechází zpět na klienta, uhradí-li klient věřiteli po poskytnutí úvěru veškeré pohledávky věřitele zajištěné zajišťovacím převodem. Z uvedeného žalovaný dovozoval, že vlastnické právo k movitým věcem převedeným k zajištěním splacení předmětného úvěru podle sporné smlouvy přešlo na žalobce, a tudíž sporné movité věci nespadají do majetkové podstaty dluž anonymizovano a je proto na žalobci, aby svoji pohledávku za dlužníkem uspokojil realizací, tj. faktickým prodejem sporných movitých věcí. Žalobce oproti dovozoval, že tento postup možný není a to z důvodů ve smlouvě a podle § 5 písm. d) insolvenčního zákona, přičemž této jeho argumentaci soud dává za pravdu z následujících důvodů. V podmínkách § 109 odst. 4 insolvenčního zákona nastaly účinky zahájení insolvenčního zákona k 02.11.2016. K odstoupení od předmětné smlouvy o úvěru došlo k 08.11.2016. Odstoupením od smlouvy byl zrušen závazek od počátku s účinky do budoucna. Pokud k odstoupení od smlouvy došlo za zahájeného insolvenčního řízení, potom podle § 2005 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku platí, že byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. Podle smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem č. 796/0111 ze dne 15.06.2016 pak plyne pouze oprávnění žalobce pro případ prodlení dluž anonymizovano s úhradou pohledávek této smlouvy v jakékoliv v jejich části zpeněžit sporné movité věci a výtěžek z anonymizovano zpeněžením použít na úhradu pohledávek. Z uvedeného nutno dovodit, že sice žalobce na základě sporné smlouvy byl v rozhodnou dobu vlastníkem předmětných movitých věcí, nicméně s tou výhradou, že na úhradu svých pohledávek byl pouze oprávněn, nikoliv povinen současně k realizaci tohoto svého práva, jak žalovaný v popěrném úkonu a i v průběhu tohoto řízení tvrdil a dovozoval. Současně pak platí, že pokud v incidenčním sporu, což pro posuzovanou věc platí, je soud vázán nikoli insolvenčním zákonem, nýbrž principy podle občanského soudního řádu, potom k datu vydání napadeného rozsudku nelze odhlédnout od situace, že v bodě 4.3 předmětné smlouvy z 15.06.2016 o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem č. 796/0111 si strany současně dohodly, že věřitel není oprávněn si movité věci trvale ponechat na úhradu svých pohledávek, potom marným uplynutím lhůty podle smlouvy v bodě 4.2 zaniká zajišťovací převod vlastnického práva k nezpeněženým movitým věcem a přechází zpět na klienta, tj. dluž anonymizovano . Jinými slovy to znamená, že k datu vydání svého rozsudku, přičemž touto situací je ve smyslu občanského soudního řádu soud vázán, v žádném případě nejsou splněny podmínky, aby soud mohl akceptovat stanovisko žalované, neboť vlastnické právo k předmětným věcem zcela nepochybně svědčí dlužníkovi, tj. nikoli žalobci, a za toto stavu věci nelze než s respektem a přihlédnutím ke všem řádně a správně uplatněným argumentům žalobce ve věci žalobě vyhovět.

15. Ze všech shora rozebraných důvodů soud rozhodl tak, jak plyne z výroku v odstavci I. a II. tohoto rozsudku.

16. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v podmínkách § 163 insolvenčního zákona podle § 202 odst. 1 téhož předpisu negativně, tj. tak, že žádný z účastníků, a tedy věcně plně úspěšný žalobce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R nemá právo oproti žalované na náhradu nákladů řízení, což jinými slovy znamená, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pob anonymizovano v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo.

Olomouci dne 08.12.2017

JUDr. Dana Dorazilová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Vero anonymizovano Paličková ICM R