1 ICm 1404/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1404/2017-22 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 24751/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci žalobce BNP Paribas Personal Finance SA, Jiné reg.č. 542097902, bd Haussmann 1, Paříž, Francie, jednající v ČR prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČO 03814742 proti žalované Mgr. Petře Jadrníčkové, IČO 73612189, se sídlem Zlín, Školní 3362/11, insolvenční správkyni dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , Šumperk, U Senatoria 20, zastoupené advokátem Mgr. et Mgr. Tomášem Chlebkem, Olomouc, Kapucínská 161/9,

o určení pravosti pohledávky, isir.justi ce.cz

takto:

I. Určuje se, že žalobce má v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Ostravě- pobočky v Olomouci sp. zn. 16 INS 24751/2016 pohledávku z přihlášky P1 ve výši 61.617 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. V řízení zahájeném dne 13.03.2017 žaloval žalobce o určení pravosti svých pohledávek za dlužnicí Danou anonymizovano s tím, že v řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 24751/2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a žalobce do předmětného insolvenčního řízení přihlásil své pohledávky celkem 61.617 Kč , když u přezkumného jednání žalovaná, jako insolvenční správkyně dlužnice popřela co do výše dílčí pohledávku P1, č. 1 a 1.1 v části 60.327,02 Kč. Pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná a dlužnice na přezkumném jednání pohledávky nepopřela. Jako důvod popření žalovaná uvedla, že smlouva je napsána velmi drobným písmem, pro běžného člověka nikoliv čitelným, stejně jako všeobecné obchodní podmínky. Podle žalované dlužnice nebyla seznámena a neprojevila výslovný souhlas s ustanoveními obchodních podmínek, nebyly specifikovány povinnosti dlužníka při splácení úvěru ani platně ujednány sankce za jejich porušení. Smlouva tak měla být uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti, když informace o předmětu plnění a ceně služby nebyly údajně spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. Žalobce tvrdil a prokazoval, že poskytl dlužnici revolvingový úvěr (úvěrovou kartu) č. 42231668615100 podle smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42231668610001 ze dne 01.12.2012, a tak poskytl žalované (správně dlužnici) možnost čerpat finanční prostředky na základě mylné úvěrové karty. Celková dlužná částka vyčerpaná dlužníkem včetně příslušenství představuje přihlášenou částku ve výši 61.617 Kč, částka 4.276 Kč představuje zákonné úroky z prodlení z jistiny, tj. z částky 57.341 Kč počítaný od 01.01.2016 do 05.12.2016. Podle žalobce smlouva i obchodní podmínky jsou čitelné, přehledné, dostatečně transparentní a nelze se závazků zbavit pouze konstatováním, že tyto čitelné nejsou, když pro dlužníka čitelné byly. V opačném případě by dlužník smlouvu neuzavřel, nepodepsal by níže uvedená prohlášení, v nichž explicitně prohlásil, že se s obchodními podmínkami seznámil. Rovněž má žalobce za to, že smlouva uzavřená s dlužníkem dne 01.12.2009 obsahovala veškeré náležitosti, které požadovala platná právní úprava ke dni uzavření smlouvy. Ze všech těchto důvodů žalobce navrhl, aby bylo určeno, že věřitel, tj. žalobce má za dlužníkem, danou kuželovou, pohledávku z přihlášky P1 celkem 61.617 Kč.

2. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. Poukázala, že při přezkumném jednání dne 14.02.2017 dílčí pohledávky č. 1 a 1.1 popřela co do výše. Důvodem pro popření bylo, že v rámci smlouvy o poskytnutí úvěru bylo ujednání o uzavření další smlouvy, o poskytnutí revolvingového úvěru, uvedeno pod bodem C velmi drobným písmem, pro běžného člověka nikoliv jednoduše čitelným. Stejným způsobem jsou uvedeny i všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

Spotřebitelský, revolvingový úvěr byl dlužnici poskytnut s tím, že tato nebyla seznámena s ustanoveními obchodních podmínek a nebyly specifikovány podmínky dlužníka při splácení úvěru ani platně ujednány sankce. Smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru tedy byla uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti, když zejména informace o předmětu plnění a ceně služby nebyly spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. Na popěrném úkonu žalovaná nadále setrvává, když z předložené transakční historie plyne, že žalobce dlužníkovi skutečně poskytl částku 157.800 Kč, dlužnice vrátila žalobci celkem 156.600 Kč, přičemž žalobce přihláškou uplatnil dlužnou jistinu 57.341 Kč s příslušenstvím 4.276 Kč, přičemž žalovaná má za to, že žalobce neprokázal oprávněnost pohledávky v popřené výši 60.327,02 Kč a ani v žalobě nijak neobjasnil, proč požaduje částku v uvedené výši. Smlouva o poskytnutí úvěru uzavřená dne 01.12.2009 mezi žalobcem, jako podnikatelem, dlužnicí v postavení spotřebitele byla sepsaná na předtištěném formuláři vytvořené žalobcem, ve kterém byly doplněny osobní údaje dlužníka a dlužník ji pouze podepsal, aniž by měl možnost cokoliv měnit. Podle textu formuláře dlužník tedy neměl možnost uzavřít smlouvu o klasickém úvěru, aniž by zároveň neujednal další smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru, jinak řečeno poskytnutím jednoho úvěru mu bylo vnuceno poskytnutí dalšího úvěru. Ačkoli podle žalobce smlouva uzavřená s dlužníkem 01.12.2009 obsahovala veškeré náležitosti požadované platnou právní úpravou, potom ve vztahu k další rámcové smlouvě o platebních službách, tj. o poskytnutí revolvingového úvěru, věřitel nesplnil svoji informační povinnost, jak ji vyžaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, o smlouvách o spotřebitelském úvěru. V okamžiku podpisu tiskopisu v ,,smlouva o úvěru neměl spotřebitel informace, které mu je spotřebitel povinen poskytnout jak v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, tak ve smlouvě samotné. Současně v této souvislosti žalovaná argumentovala tím, že je třeba uvést na pravou míru trestní žalobce, že dlužník v uzavřené smlouvě prohlásil, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami CETELEM ČR, a. s., které jsou nedílnou součástí žádosti a souhlasí s tím bez výhrady, když dlužník pouze podepsal tiskopis, v jehož textu je zahrnuta opět drobným písmem i tzv.:. inkorporační doložka o seznámení se s textem všeobecných obchodních podmínek. Samotný proces inkorporace všeobecných obchodních podmínek prostřednictvím doložky nelze označit za platný, neboť u všeobecných obchodních podmínek absentuje podpis dlužníka a ze samotné inkorporační doložky zahrnuté do textu smlouvy hlavní nelze bez dalšího dovozovat, že insolvenční dlužník jako spotřebitel měl při podpisu smlouvy všeobecné obchodní podmínky k dispozici k prostudování a že se s jejich textem skutečně seznámil.

3. Soud zjistil ze spisu Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 24751/2016, že usnesením ze dne 05.12.2016 č. j. KSOL 16 INS 24751/2016-A8 mimo jiné bylo rozhodnuto tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka Dana Ku anonymizovano , bytem Šumperk, U Senatoria 20, insolvenčním správcem se ustanovuje Mgr. Petra Jadrníčková, IČO 73612189, se sídlem Školní 3362/11, 760 01 Zlín, soud povoluje řešení úpadku oddlužením a přezkumné jednání se nařizuje na 14.02.2017. Vyrozuměním žalované, které bylo žalobci doručeno dne 20.02.2017 byl žalobce vyrozuměn o tom, že v případě jeho přihlášky evidované pod P1 z celkových přihlášených 61.617 Kč insolvenční správkyně (žalovaná) částku 1.289,98 Kč uznala a v části přihlášenou pohledávku ohledně 60.327,02 Kč popřela. Důvodem popření dílčí pohledávky č. 1 a 1.1 je, že za situace, kdy dlužník v letech 2010-2015 načerpal finanční prostředky v celkové výši 157.800 Kč a zároveň uhradil splátky v celkové výši 156.600 Kč, činí dlužný zůstatek částku 1.200 Kč. S ohledem na popření dílčí pohledávky č. 1 co do výše 56.141 Kč činí zákonný úrok z prodlení z částky 1.200 Kč od 01.01.2016 do 05.12.2016 pouze 89,98 Kč. Dlužník na přezkumném jednání pohledávky nepopřel, avšak s popěrným úkonem insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R správkyně souhlasí. Podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 14.02.2017 pod P1 věřitel BNP Paribas Personal Finance, IČO 542097902 přihlásil do insolvenčního řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 24751/2016 svoji pohledávku za dlužnicí celkem 61.617 Kč s tím, že pohledávka č. 1 57.371 Kč představuje neuhrazený závazek dlužníka vzniklý na základě bodu C smlouvy o poskytnutí úvěru a rámcové smlouvy o platebních službách ze dne 01.12.2009 uzavřené s původním věřitelem CETELEM ČR, a. s., přičemž co do pravosti byla pohledávka popřena v částce 56.141 Kč, uznána co do 1.200 Kč, dále v případě pohledávky č. 1.1 celkem 4.276 Kč jakožto zákonného úroku z prodlení z částky 57.341 Kč byla popřena pravost pohledávky co do 4.186,02 Kč, uznána co do částky 89.098 Kč, a to insolvenčním správcem. Ohledně důvodu popření pohledávky č. 1 platí, že spočívá v tom, že smlouva o poskytnutí úvěru je ujednání o uzavření další smlouvy na poskytnutí revolvingového úvěru uvedeno pod bodem C velmi drobným písmem, pro běžného člověka nikoli jednoduše čitelným, ne-li těžkým čitelným, stejně nečitelným písmem jsou uvedeny i všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva odkazuje, spotřebitelský úvěr byl dlužníkovi poskytnut s tím, že dlužník nebyl seznámen a neprojevil výslovný souhlas s ustanoveními obchodních podmínek, nebyly specifikovány povinnosti dlužníka při splacení úvěru ani platně ujednány sankce jako smluvní pokuty a poplatky apod . za jejich porušení. Smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru tedy byla uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti, když zejména informace o předmětu plnění a ceně služby nebyly spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem a k takovým nepřiměřeným ujednáním ve smlouvě, případně ve všeobecných obchodních podmínkách nelze přihlížet. Za situace, kdy dlužník v letech 2010-2015 načerpal finanční prostředky v celkové výši 157.800 Kč a zároveň uhradil splátky v celkové výši 156.600 Kč činí dlužný zůstatek částku 1.200 Kč. S ohledem na stejnou argumentaci a popření pohledávky č. 1 co do výše 56.141 Kč činí zákonný úrok z prodlení z částky 1.200 Kč od 01.01.2016 do 05.12.2016 pouze 89,98 Kč. Z obsahu přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužnice pod P1, zveřejněno dne 11.01.2017, že žalobce oproti dlužnici Daně anonymizovano přihlásil svoji pohledávku celkem 61.617 Kč s tím, že sestává z jistiny 57.341 Kč a jako důvod vzniku je uveden revolvingový úvěr, úvěrová karta č. 42231668615100 poskytnutý na základě bodu C smlouvy o poskytnutí úvěru č. 42231668610001 ze dne 01.12.2009, přičemž tato pohledávka není vykonatelná, a dále přihlásil úrok z prodlení ve výši 4.276 Kč, což je zákonný úrok z prodlení dle ČNB z částky 57.341 Kč od 01.01.2016 do 05.12.2016. Přihlášku žalobce doložil mimo jiné i žádostí, smlouvou o poskytnutí úvěru a rámcovou smlouvu o platebních službách č. 213052435367671 uzavřenou dne 01.12.2009, z nichž mimo jiné plyne i ujednání stran v bodě C o revolvingovém úvěru a rámcové smlouvy o platebních službách, kdy klient tímto CETELEMU navrhuje uzavření rámcové služby o platebních službách za podmínek dle části D VOP a stvrzuje, že k dnešnímu dni mu byly poskytnuty informace před uzavřením smlouvy vyžadované zákonem. Současně žádá, aby jej CETELEM zařadil do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce a poskytl mu jej až do výše 100.000 Kč a dal mu platební prostředky uvedené ve VOP, zejména úvěrovou kartu. Současně vzal klient na vědomí, že tato žádost bude posuzována na základě údajů uvedených v souvislosti se žádostí o poseknutí úvěru v části B a v průběhu jeho splácení. Čerpání úvěru jeho splácení a používání platebních prostředků se řídí VOP. Klient se zavázal splácet čerpaný úvěr a příslušné náklady v pravidelných měsíčních splátkách ve výši minimálně 5 % z dlužné částky.

4. Podle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávající vždy proti insolvenčnímu správci.

5. Se zřetelem na skutečnost, že žalovaná, jako insolvenční správkyně dlužnice popřela v rozsahu celkem 60.327,02 Kč přihlášenou pohledávku žalobce u přezkumného jednání dne 14.02.2017, přičemž účinně vyrozuměla žalobce o tomto svém popěrném úkonu dne 20.02.2017, je žaloba, kterou řízení bylo zahájeno dne 13.03.2017, podána řádně a včas ve smyslu § 198 odst. 1 insolvenčního zákona.

6. Podle § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník účinný od 01.01.2014) tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí účinnosti.

7. Podle § 1841 občanského zákoníku smlouvou o finanční službě se pro účely úpravy spotřebitelských smluv v tomto zákoně rozumí každá spotřebitelská smlouva týkající se bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, smlouva týkající se penzijního připojištění, směny měn, vydávání elektronických peněz a smlouva týkající se poskytnutí investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.

8. Podle § 52 odst. 1, 2 zákona č. 40/64 Sb. ve znění zákona č. 155/2010 Sb. spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

9. Podle § 497 zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

10. Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení a poté dospěl k závěru, že žaloba žalobce je důvodná, když nejméně v zažalovaném rozsahu byla jeho přihlášená pohledávka do insolvenčního řízení žalovaným popřena co do pravosti ve smyslu § 193 insolvenčního zákona. Soud nemá pochybnosti o tom, že v předmětném případě, tj. v souvislosti s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ze dne 01.12.2009 jde o smlouvu spotřebitelskou ve smyslu tehdy platného občanského zákoníku, tj. občanského zákoníku č. 40/64 Sb. v platném znění k rozhodnému datu, tj. ve znění zákona č. 227/2009 Sb. Uplatněnou argumentaci strany žalované soud neshledává opodstatněnou za situace, kdy předmětný úvěr byl žalobcem dlužnici poskytován v časovém úseku od roku 2009 do roku 2015, tj. po časové období, kdy je zcela jednoznačné, že podmínky poskytování tohoto úvěru byly a nepochybně musely být stranám smlouvy o úvěru známy a musely s nima být detailně seznámeny. To zejména platí v případě dlužnice, jakožto účastníka smluvního vztahu, jemuž úvěr byl za sjednaných podmínek poskytnut a který podle těchto sjednaných podmínek také při jeho splácení postupoval, a to dlouhodobě znám. Za tohoto stavu věci soud nemá možnost jinou, než-li stanovisko strany žalované považovat za striktně účelové, když jakékoliv relevantní argumenty na podporu popěrného úkonu mimo zcela vágního a obecného tvrzení o ujednání sepsaném v drobných písmech v něm absentují. Pokud žalobce podle ujednání v úvěrové smlouvě řádně plnil a žalovaná nebyla v prodlení s plněním nejméně k 31.12.2015, potom uplatněnou argumentaci v souvislosti s popěrným úkonem insolvenčního správce a současně totožnou v rámci tohoto řízení ze strany žalované lze stěží akceptovat.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R

11. Ze všech shora rozebraných důvodů soud žalobě jako důvodné vyhověl.

12. O nákladech řízení bylo rozhodnuto negativně z důvodů podle § 202 odst. 1 v podmínkách § 163 insolvenčního zákona negativně, neboť v řízení o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, což je v konkrétním případě strana věcně neúspěšná.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo.

Olomouc 08.12.2017

JUDr. Dana Dorazilová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R