1 ICm 1382/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1382/2017-51 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 23926/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci žalobce Institut správy pohledávek SE, IČO 29275806, Kroměříž, Kojetínská 3881/84, zastoupeného advokátem Mgr. Vladimírem Kubíkem, Kroměříž, Tovačovského 318/18, proti žalovanému Tomáši anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselíčko 184, zastoupenému advokátkou Mgr. Ivanou Zelenkovou, Brno, Orlí 516/20, o určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem Tomášem anonymizovano , anonymizovano , uplatněná přihláškou ze dne 13.12.2016, vedena jako pohledávka č. P6/2 ve výši 91.122 Kč je po právu. isir.justi ce.cz

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení 20.571,50 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Vladimíra Kubíka.

Odůvodnění:

V řízení zahájeném dne 09.03.2017 žaloval žalobce o určení pravosti ve své výroku specifikované pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 23926/2016 oproti dlužníkovi, žalovanému v předmětném sporu s tím, že úpadek dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano byl zjištěn usnesením KS v Ostravě-pobočky v Olomouci dne 03.11.2016 č. j. KSOL 16 INS 23926/2016-A8 a mimo jiné insolvenční soud povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. Žalobce svoji přihláškou ze dne 13.12.2016 řádně a včas přihlásil do předmětného insolvenčního řízení své dvě dílčí nevykonatelné peněžité pohledávky s celkovou výší 1.518.815 Kč, z čehož dílčí pohledávka č. 1 ve výši 1.427.693 Kč byla přihlášena jako zajištěná majetkem dlužníka a dílčí pohledávka č. 2 ve výši 91.122 Kč jako pohledávka nezajištěná. Důvodem vzniku pohledávky P6/1 celkem 1.427.693 Kč je Smlouva o úvěru ze dne 31.08.2011 č. 069/2011-001, podle které poskytl právní předchůdce žalobce Akvafin, s. r. o. (dříve AKTIVABANK, s. r. o.) Marií anonymizovano r.č. 455325/430, bytem Veselíčko 184, která byla původním obligačním dlužníkem úvěr celkem 550.000 Kč, a to na dobu nejpozději do 28.02.2012 s úrokem 32 %. Dlužník se podle smlouvy o úvěru zavázal splatit úvěr ve výši 550.000 Kč a smluvený úrok ve výši 88.000 Kč, celkem 638.000 Kč nejpozději do 28.02.2012. Dne 04.05.2012 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru shora s Tomášem anonymizovano jako s přistupitelem k závazku ze Smlouvy o úvěru ze dne 31.08.2011 č. 069/2011/001 a současně došlo ke změně způsobu splácení úvěru s úrokem, kdy výše úroku byla změněna na 18 % a úvěr se sjednaným úrokem celkem 638.000 Kč spolu s nově smluveným úrokem se dlužník zavázal žalobci zaplatit a vrátit nejpozději do 15.05.2027 ve 180 po sobě jdoucích pravidelných měsíčních splátkách á 10.275 Kč. Téhož dne, tj. 04.05.2012 dlužník uzavřel s právním předchůdcem žalobce prohlášení přistupitele a smlouvu o přistoupení k závazku. Pro neplnění si splátkové povinnosti společnost Akvafin, s. r. o., odstoupila 05.09.2013 od Smlouvy o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011 a dlužníkovi vznikla povinnost zaplatit 1.139.027 Kč. Následně společnost Akvafin, s. r. o., postoupila svoji pohledávku žalobci smlouvou ze dne 25.11.2013. Podle odstoupení od smlouvy ze dne 05.09.2013 byla dlužná částka splatná dne 30.09.2013, a proto žalobce uplatnil i zákonný úrok z prodlení z částky kapitalizované v odstoupení od smlouvy od 01.10.2013 do 23.11.2016, tj. k rozhodnutí o úpadku žalovaného. Pohledávka č. P6/2 91.122 Kč je jednorázová smluvní pokuta ve výši 8 % z dlužné částky dle ustanovení článku I. 5 čtvrtá odrážka písmeno a) dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 31.08.2011 č. 069/2011/001 uzavřeného dne 04.05.2012 a nárok na její zaplacení vznikl pro prodlení žalovaného s vrácením celkové dlužné nesplacené části splatného úvěru ve lhůtě stanovené v odstoupení to je do 30.09.2013. U přezkumného jednání dne 07.02.2017 u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci v insolvenční věci pod sp. zn. KSOL 16 INS 23926/2016 dlužník, tj. žalovaný v dané věci popřel tyto přihlášené pohledávky, tj. pohledávku č. P6/1 co do pravosti, výše i pořadí zcela v částce 1.427.693 Kč z důvodu, že podpis původního dlužníka, Marie anonymizovano , na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 31.08.2011 č. 069/2011/001 uzavřeného dne 04.05.2012 není pravý, proto přistoupení je neplatné, pohledávku č. P6/2 popřel dlužník co do pravosti, výše i pořadí zcela, tj. v částce 91.122 Kč z důvodu, že podpis

ICM R původního dlužníka Marie anonymizovano , r.č. 455325/430 na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru uzavřeném ze dne 04.05.2012 není pravý, tudíž přistoupení je neplatné. Pokud jde o pohledávku žalobce P6/1 1.427.693 Kč, potom tato byla přihlášena a přezkoumána jako zajištěná a není předmětem sporu, když spor se týká pouze pohledávky č. P6/2 ve výši 91.122 Kč. Žalobce je přesvědčen, že jeho pohledávka P6/2 jakožto jednorázová smluvní pokuta vyúčtovaná žalovanému za porušení smluvních podmínek je po právu, důvodná a pravá. Pokud žalovaný popírá pravost podpisu původní dlužnice na Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru, je dle názoru žalobce tato skutečnost zcela irelevantní, když současně žalobce v žádném případě neuznává zpochybnění žalovaného pravost podpisu Marie anonymizovano na předmětném Dodatku č. 1, na jehož základě došlo k tomu, že žalovaný, jako přistupitelem, přistoupil ke všem závazkům původní dlužnice ze Smlouvy o úvěru ze dne 31.08.2011 č. 069/2011/001 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2012 a zavázal se, že vedle původního dlužníka, resp. společně a nerozdílně s ním zaplatí nesplacenou splatnou jistinu úvěru ve výši 633.000 Kč, případně jí část, stejně jako sjednaný úrok a i veškeré další závazky původní dlužnice Marie anonymizovano z příslušenství úvěru včetně smluvních pokut podle předmětné smlouvy o úvěru ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2012. Žalovaný je tak zavázán k úhradě pohledávek žalobce z předmětné smlouvy o úvěru včetně jejího dodatku bez ohledu, zda je či není touto úvěrovou smlouvou, resp. dodatkem vázán původní dlužník, Marie anonymizovano , která v mezidobí zemřela.

V obsáhlém vyjádření k žalobě navrhl žalovaný její zamítnutí. Především akceptoval tvrzení žalobce, že usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 23.11.2016 č. j. KSOL 16 INS 23926/2016-A8 byl zjištěn úpadek žalovaného, insolvenčním správcem žalovaného byla ustanovena Ing. Alena Fiantová, IČO 45675961 a soud povolil řešení úpadku oddlužením. U přezkumného jednání dne 07.02.2017 mimo jiné žalovaný popřel přihlášenou, nezajištěnou pohledávku žalobce č. 2 ve výši 91.122 Kč. U tohoto přezkumného jednání žalovaný jako dlužník popřel přihlášenou pohledávku žalobce P6 s odůvodněním, že podpis původní dlužnice, Marie anonymizovano na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 není pravý, Dodatek č. 1 Marie anonymizovano nikdy nepodepsala a ani nemohla, neboť v té době ležela v nemocnici po mozkové mrtvici, nikdy částku dle smlouvy o úvěru neobdržela, měla obdržet pouze cca 250.000 Kč, přičemž zbytek z celkové částky 550.000 Kč byl pravděpodobně zpronevěřen panem Mirgou. Dále shrnul, že Marie anonymizovano , matka žalovaného dne 31.08.2011 uzavřela se společností AKTIVABANK, s. r. o., IČO 29228913 Smlouvu o úvěru č. 069/2011/001 a v článku I. smlouvy bylo ujednáno, že výše požadovaného úvěru činí 500.000 Kč, poplatek a náklady spojené s poskytnutím úvěru činí 50.000 Kč, celková výše úvěru činí 550.000 Kč. Dále bylo sjednáno, že částka 50.000 Kč bude započtena jako paušální poplatek za poskytnutí úvěru k okamžiku podpisu smlouvy o úvěru, část ve výši 200.000 Kč jako ekvivalent aktuální výše pohledávek jiných věřitelů Marie anonymizovano vymáhaných v exekučním řízení bude uhrazena převody na příslušné účty, případně do pokladen příslušných exekutorských úřadů, ve zbytku bude vyplaceno v hotovosti k rukám na poslední části úvěru 300.000 Kč, a to převodem na účet dlužníka č. 242881859/0300. Ve smlouvě byly sjednány úroky ve výši 32 %. Marie anonymizovano se zavázala částku včetně úroků vrátit nejpozději do 28.02.2012, tj. do 6 měsíců od poslední části úvěru a smluvené úroky za tuto dobu byly vypočteny částkou 88.000 Kč. Celkem se zavázala Marie anonymizovano vrátit částku 638.000 Kč. Pro zajištění úvěru byla současně dne 31.08.2011 podepsána zástavní smlouva o zřízení zástavního práva na nemovitostech ve vlastnictví Marie anonymizovano k zajištění pohledávky 550.000 Kč s příslušenství, nad to bylo úvěr zajištěn blankosměnkou. K datu uzavření smluv, tj. k 31.08.2011 byly na majetek matky žalovaného vedeny exekuce pro dluhy, které ji dříve vznikly a těmito byly zatíženy i nemovitosti Marie

ICM R

anonymizovano zapsané na LV č. 1020 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, obec Veselíčko a katastrální území Veselíčko nad Bečvou. V uvedené době byla matce žalovaného doporučena společnost Realitní a developerská, s. r. o., IČO 27842215 a veškerá jednání s touto společností zařizovala sestra žalovaného, Jana anonymizovano , anonymizovano , která také ve smlouvě o úvěru vystupovala jako ručitel. Dne 22.08.2011 byla mezi matkou žalovaného a společnosti Realitní a developerská, s. r. o., uzavřena mandátní smlouva s předmětem obstarání poskytnutí půjčky či úvěru v částce cca 500.000 Kč, a to jakoukoliv třetí stranou. Touto byla právě společnost AKTIVABANK, s. r. o., s níž uzavřela Marie anonymizovano spornou smlouvu o úvěru. Dne 04.05.2012 měl být mezi Marií anonymizovano a společností Akvafin, s. r. o., uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru, ve kterém byla sjednána nově jistina úvěru částkou 638.000 Kč, přičemž ta bude spolu s úrokem ve výši 18 % věřiteli uhrazena nejpozději do 15.05.2027 ve 180 měsíčních splátkách při jedné splátce 10.275 Kč. V době údajného uzavření Dodatku č. 1, tj. k 04.05.2012 se matka žalovaného nacházela ve vážném stavu, byla hospitalizovaná po mozkové mrtvici v nemocnici a dne 28.09.2012 na následky související s touto diagnózou zemřela. Téhož dne, kterým je datován Dodatek č. 1, tj. 04.05.2012 bylo podepsáno rovněž prohlášení přistupitele, smlouva o přistoupení k závazku, a to mezi žalovaným a žalobcem. Tím měl žalovaný přistoupit k veškerým závazkům Marie anonymizovano ze smlouvy o úvěru ve znění Dodatku č. 1 a zavázat se společně a nerozdílně s dlužnicí uhradit 638.000 Kč včetně úroků a dalších závazků dlužníka. V době, kdy žalovaný podepsal přistoupení k závazku nevěděl, kdy měla jeho matka podepsat dodatek ke smlouvě o úvěru. V této situaci žalovaného navštěvovali zástupci společnosti, kteří mu tvrdili, že pokud dluh uhrazen nebude, dojde k vystěhování žalovaného z dotčených nemovitostí. V této těžké životní situaci žalovaný souhlasil s řešením prostřednictvím uvedeného přistoupení. Blíže o záležitosti žádné podvědomí neměl, nevěděl nic ani o okolnostech podpisu dodatku. Ten pak podepsal ve formě, kdy byl opatřen podpisem matky a ručitelky a za daných okolností si nevšiml neshod v datu i podpisu dodatku. Žalovaný se snažil splácet měsíční splátky po 10.275 Kč dle dodatku, následně nebyl schopen je hradit v plné výši a poté došlo ze strany Akvafin, s. r. o., k odstoupení od smlouvy o úvěru ve znění dodatku a k jeho zesplatnění s celkovou vyčíslenou částkou 1.139.027 Kč. V této výši byla pohledávka s dalším příslušenstvím následně postoupena žalobci. Dědictví po matce, Marii anonymizovano bylo uzavřeno tak, že usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 10.10.2014 č. j. 22 D 1321/2012-162 bylo potvrzeno nabytí veškerého majetku zůstavitelky, včetně nemovitostí zapsaných na LV č. 1020 u katastrálního území Veselíčko nad Bečvou žalovanému s tím, že odpovídá za dluhy své matky pouze do výše ceny nabytého dědictví. K popření pravosti sporné pohledávky žalobce žalovaný především namítal, že považuje samotnou úvěrovou smlouvu mezi Marií anonymizovano a společností AKTIVABANK, s. r. o., za absolutně neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Úvěr ve výši 550.000 Kč neměla uvedená společnost matce žalovaného vůbec poskytnout a podle žalovaného úvěrující společnost před poskytnutím úvěru dostatečně neposoudila úvěru schopnost dlužnice. Tento závěr odvozuje žalovaný z dikce § 9 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, když novelou provedenou zákonem č. 43/2013 Sb. byl § 9 odst. 1 doplněn o dovětek, dle kterého poskytne věřitel spotřebitelský úvěr pouze, pokud je po posouzení úvěru schopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná. I přes tuto novelizaci podle žalovaného pokud byl za popsané situace jeho matky Marie anonymizovano úvěr poskytnut, stalo se tak s dobrými mravy a smlouva o úvěru je pro rozpor s dobrými mravy absolutně neplatná. S ohledem na věk matky žalovaného, fakt, že jediným jejím příjmem byl starobní a vdovský důchod v částce 8.600 Kč měsíčně muselo být jasné, nebude schopna úvěr splácet, když její měsíční příjmy nedosahovaly částky, které měla fakticky společnosti splácet. Pokud v době

ICM R poskytnutí úvěr pobírala Marie anonymizovano celkem 8.319 Kč v souběhu starobního a vdovského důchodu a měla věřiteli splatit celkem 638.000 Kč do 6 měsíců, potom bylo zřejmé, že aby tento termín splacení mohla dodržet, musela by měsíčně společnosti uhradit průměrně částku přes 100.000 Kč, což by šlo pouze půjčkou u dalšího věřitele. Podle žalovaného si tohoto negativního výsledku byla společnost vědoma a smlouvu s paní anonymizovano uzavřela za účelem získání maximálního majetkové prospěchu při prodeji zastavených nemovitostí a uplatnění všech nároků podle smlouvy o úvěru. Neplatnost smlouvy o úvěru pro rozpor s dobrými mravy je naprosto zjevná a k této by měl soud dle stanoviska žalovaného bez dalšího přihlédnout. Podle žalovaného vykazuje úvěrová smlouva řadu dalších nedostatků, které by i za situace, pokud by nebyla absolutně neplatná, měly alespoň z části za následek její neplatnost. Jde o nesprávně stanovenou výši úvěru, když poskytnuta byla částka 550.000 Kč, z čehož měl činit 50.000 Kč poplatek za poskytnutí úvěru. Ten měl být započten proti celkovému úvěru ke dni podpisu smlouvy, takže tato částka nebyla nikdy matce žalovaného poskytnuta. V souladu s judikaturou nelze takto stanovit výši úvěru. Započtení smluvní odměny proti neexistující pohledávce z úvěru ve výši, v nichž úvěr nikdy nebyl poskytnut, není právně možné. Dohoda o započtení, kterou na sebe bere spotřebitel bez dalšího povinnost zaplatit smluvní odměnu, kterou si společnost okamžitě započetla proti maximální výši dohodnutého úvěru, jež ale fakticky v této výši spotřebiteli nikdy poskytnut nebyl, je neplatná. Navíc sjednané úroky podle smlouvy o úvěru ve výši 32 % přesahují obvyklou výši úroků a podle žalovaného jsou takto ujednány v rozporu s dobrými mravy. Tento závěr žalovaný příkladmo dovozuje ze závěru rozhodnutí NSČR z 15.12.2004 sp. zn. 21 Cdo 1484/2004. Úroky ve smlouvě o úvěru byly sjednány ve výši 2,5 násobku obvyklé výše úroku v roce 2011 a je třeba je považovat za nemravné. Žalovaný tvrdí, že jeho matka neobdržela celou jistinu úvěru ve výši 550.000 Kč, jak bylo deklarováno ve smlouvě o úvěru. Pokud jde o částku 300.000 Kč nebyla matka žalovaného nikdy majitelem účtu uvedeného v předmětné úvěrové smlouvě, a pokud by tedy částka 300.000 Kč byla i z účtu společnosti AKTIVABANK, s. r. o., vyplacena, potom rozhodně nikoli jeho matce. Z usnesení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Oddělení hospodářské kriminality SKPV ze dne 18.03.2015 č. j. KRPM-118609-40/TČ-2014-140881 žalovaný zjistil, že účet, na který měla být sporná částka 300.000 Kč zaslána měl patřit společnosti Realitní a developerská, s. r. o. Ohledně vyplacení částky 200.000 Kč exekutorům své matky, případně vyplacení zbytku této částky v hotovosti Marii anonymizovano , nemá žalovaný další informace. Žalovanému není známa přesná výše částek, které měly být vyplaceny na exekuce paní anonymizovano , snad se mělo jednat o částku 107.463 Kč, na niž byl vystaven příjmový doklad, nicméně s ohledem na neplatnost smlouvy o poskytnutí úvěru, resp. dodatku k této smlouvě je na žalobci, aby doložil, jaké finanční prostředky vyplatil za matku žalovaného. Žalovaný shrnuje, že část úvěru ve výši 50.000 Kč nebyla jeho matce nikdy vyplacena, trvá na tom, že ani částka 300.000 Kč nebyla na žádný účet jeho matky zaplacena, a má za to, že bezdůvodné obohacení, které na straně jeho matky vzniklo z titulu neplatné smlouvy o úvěru nemohlo činit více než 234.963 Kč, na což byly vystaveny příjmové doklady. Žalovaný sám byl dne 10.02.2014 předvolán na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Oddělení hospodářské kriminality SKPV podat vysvětlení ve věci úvěrového podvodu ve vztahu ke společnosti Realitní a developerská, s. r. o. s níž jeho matka uzavřela mandátní smlouvu, přičemž aktuálně tato obchodní společnost zanikla s likvidací a byla z obchodního rejstříku vymazána dne 04.04.2017. Předmětná trestní věc dosud nebyla dořešena a je nadále prověřována. Dále žalovaný namítal, že v katastru nemovitostí bylo na základě zástavní smlouvy zapsáno zástavní právo smluvní pro pohledávku 550.000 Kč s příslušenstvím ve prospěch žalobce s právními účinky vkladu práva ke dni 08.09.2011 a podle souhlasného prohlášení o změně

ICM R osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 25.11.2013. Podle žalovaného pokud bylo zřízeno zástavní práva pro pohledávku ve výši 550.000 Kč s příslušenstvím, nelze akceptovat zahrnutí smluvních pokut za předčasné zesplatnění úvěru do zajištěné části pohledávky. Bez ohledu na nesprávnost výše zajištění se žalovaný při názoru, že smlouva o úvěru a navazující jednání jsou neplatná domnívá, že zástavní právo jako právo věcné vůbec nevzniklo. Pokud podle žalovaného pohledávka žalobce platně nevznikla, resp. pokud je smlouva neplatná, nemohlo vzniknout ani zástavní právo, i pokud by zástavní smlouva, která byla mezi Marií anonymizovano a společností uzavřena považovala jinak za platnou. Potud nelze pohledávku žalobce považovat za zajištěnou a účinky popření žalovaným dopadají na celou pohledávku přihlášenou žalobcem, tzn. ohledně dílčích pohledávek č. 1, č. 1.1 i č. 2 přihlášky P6. Žalovaný považuje rovněž dodatek, který měla jeho matka ke smlouvě o úvěru se společností uzavřít za neplatný již proto, že jej nikdy nepodepsala. Žalovaný dne 04.05.2012 podepsal přihlášení přistupitele, smlouvu o přistoupení k závazku a ve stejný den měl být podepsán i dodatek ke smlouvě o úvěru. V částce 638.000 Kč, která měla podle dodatku nově tvoří jistinu, byly zahrnuty rovněž úroky z původního dluhu a dochází zde k úročení již původně sjednaných úroků ve výši 88.000 Kč, které nyní představují část jistiny. Ke svému popěrnému důvodu žalovaný poukazuje na rozdílnost podpisů matky, Marie anonymizovano na smlouvě o úvěru a jiných dokumentech a podpisu na dodatku ke smlouvě o úvěru. Bezpochybnosti lze určit, že podpis jménem Marie anonymizovano není pravým podpisem matky žalovaného Marie anonymizovano . Nad to v květnu roku 2012 nemohla matka žalovaného, Marie anonymizovano , fyzicky předmětný dodatek podepsat, neboť v tuto dobu byla hospitalizována ve vážném zdravotním stavu po mozkové mrtvici a nebyla schopna psát. Tyto skutečnosti žalovaný zjistil až po smrti své matky, když se seznámil se všemi ostatními listinami a porovnal podpisy matky na těchto listinách a na dodatku. Žalovaný rozhodně nesouhlasí s názorem žalobce, že je nepodstatné, zda podpis na dodatku je nebo není pravý a nesouhlasí se závěrem, že žalovaný je vázán bez ohledu na platnost podpisu. Domnívá se, že pokud byla smlouva o úvěru absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy a Marie anonymizovano , jako původní dlužník dodatek ke smlouvě o úvěru nikdy nepodepsala a nemohl mít žádné právní následky, nemohlo dojít ani k přistoupení žalovaného k závazku, který nikdy platně nevznikl. Žalovaný tedy nemohl přistoupit ke smlouvě o úvěru ve znění dodatku, neboť nelze přistoupit k neplatnému závazku. Dlužníkem společnosti žalobce se žalovaný mohl stát pouze z titulu přechodu závazků z původního dlužníka, Marie anonymizovano v rámci dědického řízení, nikoli z titulu spoludlužnictví.

Soud zjistil:

-ze spisu Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci sp. zn. KSOL 16 INS 23926/2016, že usnesením ze dne 23.11.2016 bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselíčko 184, insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Alena Fiantová, IČO 45675961 a soud povoluje řešení úpadku oddlužením. U přezkumného jednání dne 22.12.2016 v případě přihlášky žalobce pod P6 a ohledně pohledávky č. 1 ve výši 1.139.027 Kč na základě smlouvy o úvěru ze dne 31.08.2011, že insolvenční správkyní byla v tomto rozsahu pohledávka žalobce uznána stejně jako pohledávka č. 1.1 celkem 288.666 Kč jako zákonný úrok z prodlení. Ohledně pohledávky č. 2 ve výši 91.122 Kč, jako jednorázové smluvní pokuty ve výši 8 % z dlužné částky dle ustanovení článku I.5a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 31.08.2011 uzavřeného dne 04.05.2012, insolvenční správkyně tuto pohledávku uznala. Dlužník celkem přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 1.518.815 Kč popřel v celém rozsahu, a to

ICM R

tak, že popřel pravost s tím, že podpis dlužnice Marie anonymizovano na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001-přistoupení k závazku, není pravý, tudíž je přistoupení neplatné. Výsledek přezkumného jednání v případě pohledávky č. 2 platí, že nárok na smluvní pokutu vznikl v důsledku prodlení dlužníka s vrácením celkové dlužné nesplacené části splatného úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011. Z vyrozumění datovaného 08.02.2017 adresovaného žalobci, resp. zmocněnci žalobce insolvenční správkyní žalovaného jako dlužníka v insolvenčním řízení Ing. Aleny Fiantové, že insolvenční správce podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona vyrozumívá uvedeného věřitele, že část jeho pohledávek ve výši 1.518.815 Kč dlužník popřel co do pravosti, výše a pořadí a popřeno bylo tak, že dílčí pohledávka č. 1 přihlášená 1.427.693 Kč-správce popírá 0 Kč a uznává ve výši 1.427.693 Kč, dlužník popírá ve výši 1.427.693 Kč a uznává ve výši 0 Kč, s popěrným úkonem správce souhlasí, dílčí pohledávka č. 2 přihlášena 91.122 Kč-správce popírá ve výši 0 Kč a uznává ve výši 91.122 Kč, dlužník popírá ve výši 91.122 Kč a uznává ve výši 0 Kč, s popěrným úkonem správce souhlasí. Právní důvod popření pohledávky je vymezen tak, že pohledávka nevznikla a jedná se o podvod. Součástí vyrozumění je i poučení, že věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání a tato lhůta neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů ode dne doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona. Věřitel žalobu podává vždy proti dlužníkovi. Vyrozumění bylo doručeno do datové schránky dne 09.02.2017 v 23:10:23 hod. -ze Smlouvy o úvěru č. 069/2011/001 uzavřené podle § 497 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník), že byla uzavřena na straně jedné věřitelem AKTIVABANK, s. r. o., IČO 29228913 jako věřitelem a na straně druhé jako dlužnicí Marií anonymizovano , r.č. 455325/430, dále Janou anonymizovano , r.č. 6686113/1453 jako ručitelem. Podle ujednání v bodě I. v souladu se žádostí dlužnice o poskytnutí úvěru poskytuje věřitel dlužníkovi finanční prostředky- úvěr ve výši 500.000 Kč a poplatek za náklady spojené s poskytnutím úvěru činí 50.000 Kč. Dlužník požádal o poskytnutí úvěru včetně uvedeného poplatku a úvěr po vzájemné dohodě stran tak činí 550.000 Kč. Finanční prostředky budou věřitelem poskytnuty a dlužníkem vyčerpány dohodnutým způsobem, kdy část úvěru 50.000 Kč bude přímo odečtena, resp. započtena věřitelem na celkovou částku úvěru podle této smlouvy, část úvěru ve výši 200.000 Kč odpovídající aktuálním výším pohledávek jiných věřitelů dlužníka, a to vymáhaných v exekučních řízeních u Exekutorského úřadu Brno-Venkov, č. j. 37 EX 5790/2016, u Exekutorského úřadu pro Prahu 6 č. j. 025 EX 4383/2010 bude uhrazena převody na příslušné účty nebo do pokladen uvedených exekutorských úřadů, vše podle aktuálních výší závazku dlužníka, včetně příslušenství a nákladů, kdy ve zbytku do částky 200.000 Kč bude vyplacena v hotovosti k rukám dlužníka. Část úvěru v předpokládané výši 300.000 Kč zbývající po odečtu vyčerpaných částí úvěru dle písmen a) a b) bude poukázána bezhotovostním převodem na účet dlužníka č. účtu: 242881859/0300. Podle ujednání v bodě II. úvěr specifikovaný v článku I. smlouvy poskytuje věřitel dlužníkovi jako úročený a úroky činí dle dohody stran 32 %. Smlouva je opatřena podpisy Marie anonymizovano a Jana anonymizovano v rubrice Přerov dne 31.08.2011 a za AKTIVABANK, s. r. o., Karel Čičatka v rubrice v Kroměříži dne 31.08.2011.

ICM R

-z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011 sepsaného dne 04.05.2012, že byl uzavřen a) AKTIVAFIN, s. r. o., IČO 29228913 jako věřitelem a na straně druhé Marií anonymizovano , r.č. 455325/430 jako dlužníkem, Janou anonymizovano , r.č. 6686113/1453 jako ručitelem a Tomášem anonymizovano , anonymizovano jako přistupitelem. Mimo jiné je zde uvedeno, že dlužník požádal věřitele o změnu úvěrové smlouvy a způsob splácení, když původně se zavázal uhradit věřiteli úvěr poskytnutý ve výši 550.000 Kč a sjednaný úrok ve výši 88.000 Kč celkem 638.000 Kč nejpozději do 28.02.2012 a strany si dohodly změnu a nový způsob splacení úvěr s úrokem, když se část ustanovení článku II. 1 smlouvy mění tak, že úroky činí dle dohody stran 18 % ročně z výše úvěru a to po celou dobu dalšího trvání tohoto úvěrového vztahu, RPSN činí 19,56 %, příslušná část ustanovení článku III. 1 a 2 se mění tak, že úvěr se sjednaným úrokem ve výši 638.000 Kč spolu se smluveným úrokem bude věřiteli uhrazen a vrácen nejpozději do 15.05.2027 ve 180 po sobě jdoucích pravidelných měsíčních splátkách po 10.275 Kč splatných nejpozději k 15. dni v každém kalendářním měsíce bezhotovostně na účet věřitele, který je dále specifikován. Příslušná část ustanovení článku III. smlouvy se mění tak, že dlužník se zavazuje začít takto splácet svůj závazek vůči věřiteli ze smlouvy ve výši 638.000 Kč ve znění Dodatku č. 1 tak, že se zavazuje uhradit nejpozději do 15.06.2012 první splátku ve výši 10.275 Kč a dlužník zaplatí součtem všech úvěrových splátek 1.849.407,52 Kč. Zcela nově smluvní strany sjednaly mimo jiné i další podmínky, a to ad a) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 8 % z celkové dlužné nesplacené části splatného úvěru dle článku III., VI. této smlouvy. Předmětná smlouva s označením v Kroměříži dne 04.05.2012 je na straně jedné podepsána za AKTIVABANK, s. r. o., Karlem Čičatkou, na straně druhé obsahuje rukou psané podpisy s předpisem Marie anonymizovano , a to ,, anonymizovano M. , Jana anonymizovano ,,Jana anonymizovano , Tomáš Číhal ,,nečitelné . Podpisy Jany anonymizovano a Tomáše anonymizovano jsou ověřeny ověřovací doložkou pro legalizace podle ověřovací knihy Pošty Přerov I dne 10.05.2012. -z prohlášení přistupitele-smlouvy o přistoupení k závazku uzavřeného na straně jedné věřitelem AKTIVAFIN, s. r. o., IČO 29228913, na straně druhé přistupitelem Tomášem anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselíčko 184 a dlužníkem Marie anonymizovano , r.č. 455325/430, že výše uvedený dlužník uzavřel s věřitelem dne 31.08.2011 Smlouvu o úvěru č. 069/2011/001 podle které věřitel poskytl dlužníkovi částku 550.000 Kč a dlužník se zavázal předmětný úvěr zaplatit nejpozději ve lhůtě do 28.02.2012 i se sjednaným úrokem ve výši 88.000 Kč, celkem 638.000 Kč. Dne 04.05.2012 uzavřel dlužník s věřitelem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001, podle kterého se splatný úvěr ve výši 638.000 Kč nově ve 180 měsíčních splátkách ve výši 10.275 Kč, úvěr je úročen sazbou úroků 18 %. Přistupitel je účastníkem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011, prohlašuje, že jsou mu veškerá ujednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011 známa a prohlašuje, že přistupuje k veškerým závazkům dlužníka ze Smlouvy o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2012, tedy zavazuje se vedle dlužníka, resp. společně a nerozdílně s dlužníkem zaplatit nesplacenou splatnou jistinu úvěru ve výši 638.000 Kč nebo její část, jakož i závazky zaplatit sjednaný úrok, jakož i veškeré další závazky dlužníka z příslušenství úvěru, včetně smluvních pokut sjednaných ve Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.05.2012. Dále je uvedeno, že prohlášení bylo sepsáno v Kroměříži dne 04.05.2012 a obsahuje podpisy na straně

ICM R

jedné Tomáš Číhal, na straně druhé za AKTIVAFIN, s. r. o., Karel Čičatka, podpis nečitelný. -ze spisu Okresního soudu v Přerově sp. zn. 22 D 1321/2012 v dědické věci Marie anonymizovano , anonymizovano , zemřela dne 28.09.2012, že usnesením ze dne 10.10.2014 č. j. 22 D 1321/2012-162, které nabylo právní moci dne 10.10.2014 ve znění usnesení ze dne 11.09.2015 č. j. 22 D 1321/2012-200, za účasti pozůstavitele syna Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Veselíčko 184, že se určuje čistá cena dědictví na částku 147.893,90 Kč za situace, kdy obvyklá cena dědictví činí 808.685 Kč, dluhy dědictví 956.578,90 Kč, že Okresní soud v Přerově potvrzuje, že pozůstalý syn Tomáš Číhal nabyl do svého výlučného vlastnictví veškerý majetek zůstavitelky, který mimo jiné tvoří pozemek parc. č. St 10/3 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, pozemek parc. č. St. 10/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v obci Veselíčko č. p. 185, způsob využití bydlení na pozemku parc. č. St. 10/4, pozemek parc. č. St. 10/7 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p./č. s. využití zemědělská usedlost bez LV, pozemek parc. č. St. 10/8 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití je společný dvůr, pozemek parc. č. St. 10/14 zastavěná plocha a nádvoří a k celku budova v části Veselíčko č. p. 184 způsob využití rodinný dům na pozemku parc. č. St. 10/5, LV 702, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1020 pro katastrální území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, obec Veselíčko, okres Přerov, včetně všech součástí a příslušenství, zejména venkovních úprav a vedlejších staveb, vše v hodnotě obvyklé dle vyjádření realitní kanceláře a dle dohody dědiců 790.000 Kč.

Podle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen insolvenční zákon) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 410 odst. 5 insolvenčního zákona popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce.

Podle § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

Podle § 3028 odst. 3 občanského zákoníku, není dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

Podle § 533 zákona č. 40/64 Sb. (občanský zákoník účinný do 31.12.2013) kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Ustanovení § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

ICM R

Podle § 531 odst. 4 občanského zákoníku námitky, které má vůči věřiteli původní dlužník, může uplatnit i osoba, která dluh převzala.

Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení, a poté dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

O posuzované věci soud shrnul a uzavírá, že především žalobu žalobce podal řádně a včas ve lhůtě podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, která mu započala plynout dnem 08.02.2017 s tím, že poslední den 30denní lhůty s hmotně právním charakterem připadla na 09.03.2017, kdy bylo řízení z předmětné věci zahájeno. Současně pak platí, že žalobu žalobce podal řádně a v souladu s § 410 odst. 5 insolvenčního zákona oproti žalovanému, který je dlužníkem z insolvenčního řízení, v němž žalobce jako věřitel svoji popřenou pohledávku přihlásil, které je vedeno u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 23926/2016.

Předmětem sporu je žaloba žalobce o pravost přihlášené pohledávky č. 2 pod přihláškou P6 ve výši 91.122 Kč jakožto smluvní pokuty ve výši 8 % z dlužné částky podle článku I.5a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 ze dne 31.08.2011 uzavřeného dne 04.05.2012, když nárok na tuto smluvní pokutu žalobce dovozuje z prodlení dlužníka s vrácením celkové dlužné nesplacené části splatného úvěru podle Smlouvy o úvěru ze dne 31.08.2011 č. 069/2011/001. Žalovaný jako dlužník popřel u přezkumného jednání pravost této pohledávky z důvodu, že podpis Marie anonymizovano na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 069/2011/001 není pravý, tudíž je přistoupení neplatné. V obraně proti žalobě v předmětné věci tuto argumentaci žalovaný dále rozvinul tak, že namítal absolutní neplatnost úvěrové smlouvy uzavřené mezi právním předchůdcem žalobce a jeho matkou, Marií anonymizovano ze dne 31.08.2011 č. 069/2011/001, a to pro rozpor s dobrými mravy, dále namítal neplatnost Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o úvěru ze dne 04.05.2012, a to z důvodu, že jej nepodepsala původní dlužnice, Marie anonymizovano , což žalovaný v době podpisu přistoupení k závazku nevěděl a na tomto základě dovozoval, že nemohl platně přistoupit ke smlouvě o úvěru ve znění dodatku, neboť nelze přistoupit k neplatnému závazku.

Se zřetelem na tuto argumentaci žalovaného se soud soustředil na řešení otázky platnosti předmětné úvěrové smlouvy včetně Dodatku č. 1, a to se zřetelem na argumenty, z nichž žalobce neplatnost předmětné úvěrové smlouvy dovozoval.

Soud eliminoval argumenty žalovaného o neplatnosti předmětné úvěrové smlouvy jakožto smlouvy spotřebitelské se zřetelem na novelu zákona č. 145/2010 Sb. zákonem č. 43/2013 Sb. za situace, kdy předmětná úvěrová smlouva byla uzavřena před tímto datem, konkrétně dne 31.08.2011. Soud se především neztotožňuje s argumentací a námitkami žalovaného o absolutní neplatnosti úvěrové smlouvy uzavřené jeho právní předchůdkyní a matkou Marií anonymizovano a právním předchůdcem žalobce dne 31.08.2011. Nepochybně předmětný závazkový vztah spadá pod právní úpravu vyplývající ze zákona č. 513/91 Sb., tj. obchodního zákoníku za situace, kdy naplňuje hypotézu § 261 odst. 3 písm. d) tohoto předpisu. Současně a se zřetelem na § 52 a násl. zákona č. 40/64 Sb., tj. občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 nepochybně jde o spotřebitelskou smlouvu a konkrétní námitky žalovaného nelze podřadit pod žádnou z hypotéz podle § 56 občanského zákoníku ve znění zákona č. 428/2011 Sb., která zákon definovala jako nepřípustná v případě spotřebitelských smluv. Pokud smlouva o úvěru je jakožto smluvní typ jednoznačně definována zákonnou úpravou, lze stěží přijmout argumentaci žalovaného, že samo o sobě uzavření úvěrové

ICM R smlouvy, jakožto smluvního typu daného zákonem odporuje dobrým mravům tak, jak žalovaný dovozuje. Argumentace žalovaného na obranu proti žalobě jak jednotlivě, co do uplatněných dílčích důvodů, tak v jejich souhrnu není způsobilá založit závěr soudu o naplnění podmínek podle § 39 občanského zákoníku do 31.12.2013, který pamatuje na absolutní neplatnost právního úkonu za situace, že svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo je obchází nebo se příčí dobrým mravům. Zejména lichá je argumentace žalovaného v části o neplatnost úvěrové smlouvy z důvodu výše sjednaných úroků, a to vzhledem k tomu, že i pokud by byla opodstatněna, mohla by založit pouze částečnou neplatnost uzavřené úvěrové smlouvy, a to v části úroků. Nicméně ani zde soud bez dalšího nemůže dát žalovanému za pravdu, neboť výše sjednaných úroků je dána smluvní volností stran předmětné úvěrové smlouvy. Ani případná námitka o trestně právním charakteru jednajících za stranu věřitele poskytujícího úvěr ve vztahu k právní předchůdkyni žalovaného, nemůže vést k závěru o neplatnosti předmětné úvěrové smlouvy, resp. právního úkonu, neboť i za této situace by bylo lze uvažovat pouze s možností postupu podle § 49a občanského zákoníku, což vede k aplikaci § 40a občanského zákoníku, a tedy pouze k relativní neplatnosti, přičemž té se může dovolat pouze osoba, která tímto neplatným právním úkonem dotčena, a tedy osoba od žalovaného odlišná. Žalovaný totiž netvrdil, tím méně mohl prokázat, že jeho právní předchůdkyně se relativní neplatnosti úvěrové smlouvy oproti právnímu předchůdci žalobce dovolávala, případně dovolala. Lze proto shrnout, že žalovaný neprokázal tvrzené důvody neplatnosti předmětné úvěrové smlouvy a dodatku k této úvěrové smlouvě ze dne 04.05.2012 tak, jak namítal, když pokud jde o jediné možné relevantní námitky, jimiž jsou absence vlastnoručního podpisu, případně důvody ve smyslu § 38 občanského zákoníku, tedy realizace právního úkonu osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právního úkonu neschopnou pokud jde o část námitek žalovaného ohledně nepříznivého zdravotního stavu jeho matky v rozhodné době, zůstala pouze na úrovni tvrzení bez toho, aby k těmto žalovaný navrhoval konkrétní důkazy. Lze proto uzavřít, že v této souvislosti žalovaný svoji důkazní povinnost o neplatnosti předmětné úvěrové smlouvy včetně Doplňku č. 1 k této úvěrové smlouvě neunesl.

Při tomto závěru nelze akceptovat ani námitku a argument žalovaného, že nemohl platně přistoupit k závazku ve smyslu svého prohlášení přistupitele-smlouva o přistoupení k závazku z 04.05.2012, které jednoznačně naplňuje hypotézu § 533 občanského zákoníku a které žalovaný ani nijak nezpochybňuje. Právě na základě tohoto přistoupení k závazku platební povinnost žalovaného k úhradě předmětné smluvní pokuty nepochybně vznikla, což lze dovodit i ze samotného faktu, že podle tohoto svého právního úkony ve vztahu k žalobci, případně k jeho právnímu předchůdci žalovaný rovněž po nějakou dobu plnil. Právě z tohoto důvodu nelze než dovodit účelovost veškeré uplatněné argumentace žalovaného a zde opět platí, že se nemůže uplatnit § 49a občanského zákoníku, když případný omyl žalovaného v pohnutce k realizaci tohoto právního úkonu tento právní úkon nečiní neplatným.

Ze všech shora rozebraných důvodů soud žalobě žalobce vyhověl a rozhodl tak, jak plyne z výroku, neboť žalovanému se nepodařilo obhájit své stanovisko pro popření pravosti pohledávky podle § 193 insolvenčního zákona, že totiž nevznikla.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v podmínkách § 163 insolvenčního zákona podle § 142 odst. 1 o. s. ř. ve prospěch plně věcně úspěšného žalobce s tím, že sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ze žaloby 5.000 Kč, dále z nákladů právního zastoupení advokátem podle vyhlášky č. 177/96 Sb. a z hotových výdajů na cestovném, přičemž pokud žalobce uplatnil na nákladech řízení částku 20.571,50 Kč, potom nejméně v tomto rozsahu

ICM R a ve smyslu § 151 o. s. ř. mu tyto náklady vznikly s tím, že na právním zastoupení podle likvidace uplatnil odměnu advokáta pouze v částce 2.500 Kč namísto 3.100 Kč za jeden úkon právní služby podle § 9 odst. 4 písm. d) advokátního tarifu s tím, že navíc neuplatnil odměnu za jeden úkon právní služby, jímž je příprava a převzetí zastoupení (§ 11 odst. 1 písm. a) téhož předpisu). Pokud se ve zbytku práva náhrady nákladů řízení nad shora specifikovanou částku žalobce výslovně vzdal, potom bylo ohledně výše rozhodnuto tak, jak plyne z výroku v odstavci II. rozsudku s tím, že lhůta k plnění byla určena podle § 160 odst. 1 o. s. ř., platební místo k rukám advokáta podle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci dvojmo.

Olomouc 24.11.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Dana Dorazilová v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R