1 ICm 1218/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1218/2017-166 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 20 INS 22213/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci žalobce Ing. Mgr. Kamila Gerna, IČO 60548754, se sídlem Olomouc, Horní lán 1310/10a, insolvenční správce dlužnice Magdaleny anonymizovano , anonymizovano , Olomouc, Heyrovského 403/21, proti žalovanému Martinu Haluzíkovi, anonymizovano , bytem Olomouc, Wolkerova 801/48, zastoupenému advokátem Mgr. Miroslavem Burgetem, se sídlem Prostějov, Aloise Krále 2640/10, o neúčinnost právního úkonu a vydání plnění do majetkové podstaty dlužnice,

takto:

I. Žaloba se v části ohledně určení neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 02.04.2015 uzavřené mezi dlužnicí, jako dárkyní, a žalovaným, jako obdarovaným, jejímž předmětem byl pozemek parc. č. 807, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.-garáž, zapsaný na LV č. 432 pro katastrální území Holice u Olomouce u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc a o uložení povinnosti žalovanému vydat do majetkové podstaty dlužnice tuto spornou nemovitost, zamítá. isir.justi ce.cz -2-

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení 41.849 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Miroslava Burgeta.

Odůvodnění:

1. K žalobě žalobce v řízení zahájeném dne 03.02.2017 Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 01.12.2017 č. j.-84, sp. zn. insolvenčního řízení KSOL 20 INS 22213/2016 rozhodl, že se zamítá žaloba, aby bylo určeno, že darovací smlouva ze dne 02.04.2015 uzavřená mezi dárkyní Magdalenou anonymizovano , anonymizovano , bytem Heyrovského 403/21, Olomouc a obdarovaným Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Wolkerova 801/48, Nová Ulice, Olomouc, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k ideální 1/2 bytové jednotky č. 801/8 zapsané na LV č. 6826 pro katastrální území Nová Ulice, ke spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č. p. 801, 802 ve výši 527/9998, ke spoluvlastnickému podílu na pozemku parc. St. 1228 a parc. St. 1229 ve výši 527/9998, a dále pozemek parc. č. 807, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.-garáž, zapsanému na LV č. 432 pro katastrální území Holice u Olomouce, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, je oproti věřitelům v insolvenčním řízení sp. zn. KSOL 20 INS 22213/2016 neúčinná a žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužnice Magdaleny anonymizovano , anonymizovano ideální 1/2 bytové jednotkyč. 801/8 zapsané na LV č. 6226 pro k. území Nová Ulice, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č. p. 801, 802 ve výši 527/9998, spoluvlastnický podíl na pozemku parc. St. 1228 a parc. St. 1229 ve výši 527/9998 a pozemek parc. č. 807, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.-garáž, zapsaný na LV č. 432 pro katastrální území Holice u Olomouce, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc se zamítá (výrok I.) a žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení 21.595 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Miroslava Burgeta (výrok II.).

2. K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 18.04.2018 č. j. 14 VSOL 68/2018-129, který nabyl právní moci dne 30.04.2018 rozsudek Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci shora pokud jím byla zamítnuta žaloba, aby bylo určeno, že darovací smlouva ze dne 02.04.2015 uzavřená mezi dlužnicí jako dárkyní a žalovaným jako obdarovaným, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k ideální 1/2 bytové jednotky č. 801/8, ke spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č. p. 801, 802 ve výši 527/9998 a ke spoluvlastnickému podílu na parc. St. 1228 a parc. St. 1229 ve výši 527/9998, vše zapsané na LV č. 6826 pro k. území Nová Ulice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, je vůči věřitelům v insolvenčním řízení neúčinná a pokud jím byla zamítnuta žaloba, aby žalovaný byl zavázán vydat do majetkové podstaty dlužnice tyto nemovitosti se potvrzuje (výrok I.) a ve zbývající části se rozsudek Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci shora, tj. pokud jím byla zamítnuta žaloba na určení neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 02.04.2015 uzavřené mezi dlužnicí jako dárkyní a žalovaným jako obdarovaným, jejímž předmětem byl pozemek parc. č. 807, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.-garáž, zapsaný na LV č. 432 pro katastrální území Holice u Olomouce u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc a pokud jím byla zamítnuta žaloba, aby žalovaný byl zavázán vydat do majetkové podstaty dlužnice tuto nemovitost zrušuje a v tomto rozsahu se věc vrací soudu I. stupně k dalšímu řízení. Vrchní soud shrnul, že ve vztahu k pozemku, jehož součástí je garáž, nalézací soud vzal za prokázáno, že dlužnice garáž s pozemkem převedla na žalovaného, neboť ten byl jediný, kdo vlastnil automobil, a dále uzavřel, že přestože odporovaný úkon zahrnuje dva samostatné úkony plnění, se samostatným osudem a historií, neshledal důvod

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R -3-k odlišnému právnímu posouzení režimu těchto dvou předmětů plnění. Odvolací soud dokazování dále doplnil, a to účastnickým výslechem dlužnice a listinami založenými v insolvenčním spise sp. zn. KSOL 20 INS 22213/2016, v oddílu P, a to přihláškami evidovanými pod č. P2, P6 a P7 s tím, že ve vztahu k úvaze, zda odporovaný úkon představuje výjimku z neúčinného právního úkonu bez přiměřeného protiplnění ve smyslu § 240 odst. 4 písm. c) insolvenčního zákona a zda se tedy jedná o poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, zabýval se odvolací soud i tím, zda tímto ohledům odporovaný právní úkon vyhovoval nejen ve vztahu k žalovanému, jako nabyvateli označeného majetku, ale i ve vztahu k dlužnici, neboť obě tyto podmínky musí být pro splnění této skutkové podstaty naplněny současně (poukaz na rozsudek VS v Praze z 18.02.2016 sp. zn. 101 VSPH 910/2015). V té souvislosti tedy odvolací soud řešil, zda ohledům slušnosti vyhovovalo poskytnuté plnění i se zřetelem na poměry dlužnice v době učinění odporovaného úkonu s tím, že 02.04.2015, kdy byla darovací smlouva uzavřena, měla dlužnice po splatnosti pohledávkami u jediného věřitele, a to Fair Credit International S.E. (přihláška pohledávky P2), kde měla 3 pohledávky po splatnosti splatné k 01.06.2014 687 Kč, dále splatné 22.08.2014 ve výši 18.137 Kč a konečně splatné k 01.12.2014 ve výši 10.437 Kč. V době činění odporovaného úkonu dlužnice z hlediska své majetkové sféry vlastnila ještě další bytovou jednotku, kterou následně prodala kupní smlouvou ze dne 08.06.2015, což bylo prokázáno v řízení před soudem I. stupně, za ujednanou kupní cenu 1.200.000 Kč. Podle textu smlouvy i výpovědi dlužnice jako účastnice řízení bylo prokázáno, že z poskytnuté částky za prodej tohoto bytu umořila dluhy zhruba 400.000 Kč, za které si obstarala nájemní byt. Se zřetelem na tato zjištění, jak vyplynula před soudy obou stupňů ohledně poměrů dlužnice v době realizace odporovaného úkonu odvolací soud uzavřel, že odporovaný úkon ve smyslu shora citované judikatury vyhověl ohledům slušnosti jak ve vztahu k žalovanému tak ve vztahu k dlužnici. Pokud nicméně odvolací soud akceptoval jako správný závěr nalézacího soudu, že darování bytu dne 02.04.2015 naplnilo znaky podle § 240 odst. 4 písm. c) insolvenčního zákona, potom ohledně dalšího předmětu odporovaného úkonu dlužnice, jímž je garáž se se závěry soudu I. stupně neztotožnil. Zejména neakceptoval ten závěr, že pokud jde o odporovaný právní úkon zahrnující dva samostatné předměty plnění se samostatným osudem, není důvod k odlišnému právnímu posouzení režimu u každého z těchto úkonů zvlášť, když ve vztahu ke garáži nalézací soud učinil jediné zjištění z výpovědi dlužnice, potvrzené před odvolacím soudem, že žalovaný byl jediný, kdo vlastnil automobil. Jiné další skutečnosti ohledně garáže v průběhu celého dokazování z hlediska skutkového najevo nevyšly a žádná z okolností, která byla dosud prokázána v řízení, že totiž darování bytu je úkonem ve smyslu § 240 odst. 4 písm. c) insolvenčního zákona není v příčinné souvislosti s darováním garáže. Za tohoto stavu věci v této části odvolací soud rozsudek Okresního soudu vyhodnotil jako nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů s důsledkem podle verdiktu shora. Nalézací soud dále instruoval závazným právním názorem vyzvat žalovaného podle § 118a o. s. ř. k doplnění jeho skutkových tvrzení a důkazních návrhů k vyvrácení žalobních tvrzení žalobce ve vztahu k darování garáže, přičemž z části svá tvrzení doplnil žalovaný již v odvolání proti napadenému rozsudku, v potřebném směru doplnit dokazování a vyhodnotit skutková zjištění podle příslušných zákonných ustanovení. Nebude-li mít za prokázáno, že i v případě garáže šlo o úkon podle § 240 odst. 4 písm. c) insolvenčního zákona bude muset hodnotit, zda žalovaný vyvrátil domněnku existence úpadku dlužnice v době odporovaného úkonu. Poté o této části žaloby znovu přezkoumatelným způsobem rozhodne a současně znovu rozhodne i o nákladech řízení.

3. Nalézací soud v souladu se závazným právním názorem odvolacího soudu v předmětné věci proto prvotně žalobce vyzval podle § 118a o. s. ř. (§ 118a odst. 1 o. s. ř.) k doplnění rozhodných skutkových tvrzení a k označení důkazů k vyvrácení zákonné fikce, že k darovací smlouvě ze dne 02.04.2015 došlo v době, kdy nebyla dárkyně v úpadku, přičemž zde a po uvedeném procesním poučení žalobce doplnil, že si fakticky předmětnou garáž zafinancoval sám, a to tak, že mu matka

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R -4-

-dlužnice, zapůjčila peníze na pořízení této garáže, proto také byla jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí ona, jako kupec, s tím, že následně ji žalovaný tuto půjčku splatil. Tak darovací smlouvou z 02.04.2015 došlo k narovnání vztahu nejen k bytové jednotce, ale současně též a z těchž důvodů i ohledně garáže. Dlužnice takto respektovala faktický stav věci. Následně žalovaný precizoval, že mu dlužnice, jeho matka v roce 2008 pomohla financovat koupi pozemku č. p. 807, jehož součástí je sporná garáž, tj. nemovitost, o níž ve sporu jde, když garáž měl původně koupit žalovaný za kupní cenu 170.000 Kč. V tu dobu však neměl dostatečné finanční prostředky, proto se s matkou dohodl, že mu na garáž peníze půjčí a z celkové kupní ceny mu matka půjčila zhruba 120.000 Kč, zbytek uhradil žalovaný. S ohledem na výši půjčky se žalovaný s matkou dohodl, že garáž koupí ona, a to do doby, než jí žalovaný půjčku splatí. Následně měla být garáž bezúplatně převedena na žalovaného. Půjčku žalovaný matce zcela vrátil, nicméně zanedbali právní vztah a garáž převedli až darovací smlouvou ze dne 02.04.2015. Po celou dobu garáž fakticky užíval žalovaný a toto tvrzení může dosvědčit jak matka žalovaného, tak původní majitel garáže, neboť byli o způsobu financování koupi garáže spraveni. Koupi garáže vyřizoval od počátku žalovaný, jednal s původním majitelem, Michalem Fryčákem, který vlastnil garáž spolu s manželkou Veronikou Fryčákovou. Jmenovaný může potvrdit, že si žalovaný na koupi půjčil od matky, a že koupi fakticky zařizoval sám a pro sebe, může se rovněž vyjádřit k dohodě, že na něho matka garáž po splacení půjčky převede, neboť o ní věděl. Veškerá svá tvrzení mimo důkazním návrhem svědecké výpovědi Michala Fryčáka a účastnickou výpovědí dlužnice Magdaleny anonymizovano , své matky žalovaný dokládal kupní smlouvou ze dne 08.05.2008, v níž jako kupující je uvedena Magdalena Dössig s tím, že následně se matka rozvedla a změnila si příjmení na své původní anonymizovano . Darovací smlouvu z 02.04.2015 tak dlužnice pouze dostala dohody, kterou spolu se žalovaným uzavřeli v roce 2008 a proto, že ji zcela splatil výše uvedenou půjčku. Pro rodinné vztahy ohledně uvedené půjčky a dohody o následném převodu garáže nic nesepisovali. Darování garáže tak podle žalovaného nemůže být právním úkonem bez přiměřeného protiplnění, neboť jím bylo vyhověno ohledům slušnosti podle § 240 odst. 4 písm. c) insolvenčního zákona.

4. Soud dále dokazování doplnil a zjistil:

-z výpovědi žalovaného, jako účastníka řízení, že na pořízení sporné garáže mu jeho matka, dlužnice poskytla 120.000 Kč, a to, aby se věc zrealizovala kupní smlouvou, v níž bude figurovat jako kupitel právě jeho matka chtěl žalovaný pro případ, kdyby ji náhodou přestal splácet, aby ji zůstala aspoň garáž. Garáž v Holici se žalovanému vysloveně hodila, neboť tam posledních 15 roků pracuje v cukrovaru, prodávající garáže je známý žalovaného, dříve kamarád, nyní se odstěhoval, už se proto nestýkají. Mezi žalovaným a jeho matkou byla dohoda, že pokud bude žalovaný mít, tak jí peníze dá, což také plnil. Je přesvědčen, že své matce z tohoto důvodů zaplatil celých 120.000 Kč. Pokud jde o spornou darovací smlouvu, kterou mimo jiné došlo i k převodu garáže, potom žalovaný tyto věci podcenil, protože je ,,flink . Jde o řadovou garáž, vedle je hřbitov, za garážemi byl městský pozemek, který se dokupoval, a to za necelých 4.000 Kč s tím, že jako vlastník s městem musela věc formálně podepsat matka, nicméně žalovaný jí na to peníze dával. -z doplňující výpovědi dlužnice jako účastníce řízení soud zjistil, že k celé situaci došlo asi před 10 lety, přesně si už přesně nevzpomíná, ale přišel za ní žalovaný, syn, že má možnost od kamaráda koupit garáž, ale že na ni nemá peníze, zda by mu nepůjčila. Tehdy se garáže špatně sháněli. Ona mu půjčku přislíbila s tím, že si ale garáž nechá napsat na sebe, což nakonec udělali, sešli se s oním kamarádem syna a podle ní byla kupní cena za garáž 170.000 Kč. Ona sama dávala peníze v hotovosti, šlo asi o 120.000 Kč, zbytek si zaplatil syn, žalovaný. Už od začátku byli dohodnuti, že jak mile žalovaný bude peníze

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R -5-

mít, bude jí je dávat, s tím problém nebyl, navíc v rozhodnou dobu, kdy se investice realizovala, měla dlužnice peníze s dřívějším manželem, jmenovala se Dössigova. Žalovaný jí takto průběžně na úhradu dluhu zaplatil 100.000 Kč, zbytek mu prominula. Není schopna časově vymezit, kdy naposledy jí uhradil žalovaný poslední platbu, mezi tím ji nicméně vozil, pomáhal ji, pomáhá ji dodnes. Garáž od začátku užíval žalovaný, užívá ji doposud, ona sama do garáže nikdy nechodila, měla to vždycky z domova daleko. K převodu garáže došlo až v souvislosti s předmětnou darovací smlouvou, udělali všechno najednou, do té doby neměla sama důvod nic právně řešit, protože žádné problémy mezi ní a synem nebyly. O garáž se staral vždy žalovaný, a to i v době snad dva roky po koupi garáže vzhledem k tomu, že přístup byl přes městský pozemek, syn celou záležitost s městem zařizoval a pozemky odkupoval, šlo o částku mezi 5.000-10.000 Kč, přesně si nevzpomíná. To už si samozřejmě platil žalovaný, pokud jde o daň z nemovitostí, vždycky jí peníze dával. Částku 120.000 Kč bezprostředně sama vyplácena prodávajícímu garáže. -z výpovědi svědka Michala Fryčáka, že v minulosti prodával garáž v Holici, slyšel, že žalovaný garáž shání, protože ji chtěl prodat za nejvyšší cenu, dohodl se se žalovaným, že mu ji prodá. Když přišlo k věci, řekl mu žalovaný, jestli svědkovi nebude vadit, že část peněz zaplatí on a část jeho maminka. K uzavření a k podpisu smlouvy došlo v restauraci, ve které byla zaměstnána maminka žalovaného, a žádný problém s tím nebyl. Matka žalovaného svědkovi zaplatila 120.000 Kč hned při podpisu smlouvy, od žalovaného dostal svědek peníze později, konkrétně 50.000 Kč do celkových 170.000 Kč. Pokud svědek ví, maminka žalovaného byla v garáži pouze jednou, svědek po podpisu smlouvy dával klíče od garáže žalovanému. Se žalovaným mluvil o důvodech, proč garáž chce, byla krásná a byl tam klid. Svědek zpětně chápe, z jakého důvodu se celá transakce zrealizovala, jak se nakonec stalo, sám by věc udělal dnes stejně. -z písemného vyhotovení kupní smlouvy uzavřené na jedné straně Michalem Fryčákem a Veronikou Fryčákovou jako prodávajícími a na straně druhé Magdalenou Dössing jako kupující na straně druhé, že předmětem je budova bez č. p./č. e.-garáž na pozemku parc. č. 807 a pozemek parc. č. 807 oboje v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 432 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, kterou prodávající vlastní ve společném jmění manželů podle smlouvy kupní ze dne 23.05.2001 s právními účinky vkladu ke dni 24.05.2001. Prodávající převádějí do výlučného vlastnictví kupujícího spornou garáž za celkovou kupní cenu 170.000 Kč a kupující tyto nemovitosti do svého výlučného vlastnictví za tuto kupní cenu kupuje. Celou kupní cenu se zavázal kupující uhradit prodávajícímu při podpisu této smlouvy a prodávající se zavázal přijetí kupní ceny písemně potvrdit. -z výpisu z katastru nemovitostí, Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc ze dne 01.12.2008, že na LV č. 432 okres a obec Olomouc, katastrální území Holice u Olomouce jako vlastník nemovitostí parc. 807 s výměrem 30 m2 zastavěná plocha a nádvoří se stavbou bez č. p./č. e.-garáž na parc. 807 je zapsána anonymizovano Magdalena, anonymizovano , a to podle kupní smlouvy ze dne 06.05.2008 s právními účinky vkladu práva ke dni 14.05.2008 V-6454/2008-805.

5. Podle § 240 odst. 1 insolvenčního zákona právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

6. Podle § 240 odst. 2 insolvenčního zákona právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku nebo právní úkon, který

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R -6-vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

7. Podle § 240 odst. 4 insolvenčního zákona právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není mimo jiné podle písmene c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti.

8. Soud opětovně a po doplnění dokazování s ohledem na závazný právní názor odvolacího soudu shora přezkoumal opětovně skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení před soudy obou stupňů se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení, a poté dospěl k závěru, že žaloba žalobce ani ve vztahu k předmětným nemovitostem, které byly předmětem darovací smlouvy uzavřené mezi dlužnicí a žalovaným dne 02.04.2015 důvodná není, a tím není důvodná ani v části o vydání předmětného nemovitého majetku do majetkové podstaty dlužnice. Pro stručnost nalézací soud odkazuje na právní závěry akceptované odvolacím soudem pokud jde o včasnost podané žaloby aktivní a pasivní věcnou legitimaci stran, jakož i skutková zjištění a závěry přijatá z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOL 20 INS 22213/2016, zejména i ohledně přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení dlužnice, z nichž provedl důkaz odvolací soud způsobem vyplývajícím z odůvodnění tohoto rozsudku, jak je shrnuto shora s tím, že předmětný insolvenční spis, resp. dílčí údaje z něho jsou zveřejněny, tj. jsou veřejnosti přístupné na webu soudu, takže v případě těchto zjištění platí, že není zapotřebí je prokazovat, neboť jde o skutečnosti obecně známé.

9. Soud vzal za prokázáno, zejména z účastnické výpovědi žalovaného, účastnické výpovědi dlužnice a především svědecké výpovědi Michala Fryčáka, že předmětná garáž byla původně v SJM svědka Fryčáka a jeho manželky s tím, že tito se dohodli na jejím prodeji a celou záležitost s nabytím vlastnictví garáže dlužnicí inicioval právě žalovaný, který měl zájem garáž koupit, nicméně neměl aktuálně dostatek peněz. Z výpovědi dlužnice i žalovaného shodně vyplynulo, že na úhradu kupní ceny, která činila 170.000 Kč dlužnice ze svých prostředků zaplatila 120.000 Kč přímo svědku Michalu Fryčákovi, a to v den podpisu smlouvy, když k tomu došlo v restauraci, kde dlužnice v rozhodnou dobu pracovala, a to za účasti dlužnice, žalovaného, svědka Fryčáka, přičemž žádný problém tak, jak se svědek s manželkou dopředu domníval nenastal a dlužnice zaplatila 120.000 Kč bezprostředně při podpisu smlouvy. Později zbytek kupní smlouvy, konkrétně 50.000 Kč dostal svědek od žalovaného. Po podpisu kupní smlouvy svědek předal klíče od garáže žalovanému, se kterým o důvodech, proč garáž chce, mluvil včetně toho, že byl informován, že část peněz na úhradu kupní ceny zaplatí žalovaný, část jeho maminka. Ze schůdných výpovědí dlužnice a žalovaného vyplynulo, že částku 120.000 Kč, kterou dlužnice poukázala na úhradu kupní ceny garáže jí žalovaný zaplatil tak, že nejméně ji uhradil 100.000 Kč, zbytek mu dlužnice odpustila vzhledem k tomu, že jí vypomáhal, vozil ji. Rovněž bylo zjištěno, že dlužnice sama nikdy předmětnou garáž neužívala, tuto užívala právě a pouze žalovaný, který dlužnici současně dával částky odpovídající dani z nemovitosti. Na těchto skutečnostech se ve svých účastnických výpovědích jak dlužnice tak žalovaný shodli, přičemž v těchto částech je jejich výpověď potvrzováno rovněž výpovědí svědka Michala Fryčáka, jemuž dohoda mezi dlužnicí a žalovaným stran skutečnosti, že se bude dlužnice podílet na úhradě kupní ceny za garáž a bude kupitelkou této garáže s tím, že následně po zaplacení poskytnuté částky ji převede na žalovaného, byl svědek informován. Rovněž svědek vypověděl, že je mu znám důvod, pro který právě žalovaný a nikoliv dlužnice předmětnou garáž chtěl. Shodu mezi dlužnicí a žalovaným v tomto směru potvrzuje i jejich výpověď shodující se ohledně odkoupení pozemku přiléhajících ke garáži a sloužících k přístupu do garáže od města s tím, že celou transakci zařizoval právě žalovaný. Tyto skutečnosti jsou navíc potvrzovány i kupní smlouvou ohledně sporné garáže uzavřenou dne 06.05.2008 mezi prodávajícími Michalem Fryčákem a Veronikou Fryčákovou na

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R -7-straně jedné a Magdalenou Dössig, tj. dlužnicí na straně druhé. Při vyhodnocení všech těchto důkazů v intenzích § 132 o. s. ř., tj. v jejich jednotlivosti i ve vzájemné podmíněnosti, včetně přihlédnutí ke všemu, co vypověděli účastníci a co vyplynulo doposud z obsahu spisu má soud za prokázáno, že i ve vztahu k tomuto předmětu platí jeho závěry ohledně darovací smlouvy mezi dlužnicí a žalovaným ze dne 02.04.2015 jako titulu pro nabytí vlastnického práva sporných nemovitostí žalovaným od dlužnice, když i ohledně tohoto předmětu darovací smlouvy shodně s druhým předmětem předmětné darovací smlouvy uzavírá, že naplňuje hypotézu § 240 odst. 4 písm. c) insolvenčního zákona, tj. představuje plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, tj. naplnění dohody mezi žalovaným a dlužnicí, jeho matkou, podle které investované prostředky, tj. částku 120.000 Kč do koupě předmětné garáže měl žalovaný dlužnici vrátit, což také učinil, resp. jeho dluh v tomto rozsahu oproti dlužnici, své matce zanikl, případně i prominutím části dluhu, jak sama dlužnice vypověděla, a to ještě před uzavřením předmětné darovací smlouvy, kterou expost došlo k právnímu narovnání vlastnických vztahů v rodině v souladu s dohodou rodinných příslušníků, tj. dlužnice a žalovaného, která byť nebyla formálně zachycena, byla nejméně konkludentní, tj. oba účastníci této dohody, jak dlužnice tak žalovaný se podle ní chovali tak, jak je přirozené v normálních rodinných vztazích mezi potomkem a předkem, tedy dítětem a rodičem. Potud odporovaný úkon i ve smyslu judikatury pamatované odvolacím soudem a vyjádřené v rozsudku ze dne 18.04.2018 v předmětné věci (rozsudek VS v Praze ze dne 18.02.2016, sp. zn. 101 VSPH 910/2015) vyhověl ohledům slušnosti jak ve vztahu k žalovanému, tak ve vztahu k dlužnici, jak odvolací soud ve věci dovodil, neboť důvody a závěry, které jej k tomuto stanovisku vedly jsou v předmětném rozsahu totožné s ohledem na skutečnost, že oba předměty darování byly převedeny jedinou darovací smlouvou ze dne 02.04.2015, tudíž veškeré časové a faktické okolnosti týkající se dlužnice a jejich poměrů jsou platné a totožné i pro předmětný pozemek s garáží.

10. Ze všech shora rozebraných důvodů soud i ve zbývající části, tj. ohledně předmětu, jak je vymezen ve výroku I. tohoto rozsudku, zamítl.

11. O nákladech řízení bylo rozhodnuto za podmínek § 163 insolvenčního zákona podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu ve prospěch plně věcně úspěšného žalovaného, jemuž vznikly na právním zastoupení advokátem, a to celkem za 10 úkonů právní služby, z nich jeden úkon, a to účast u vyhlášení rozsudku ze dne 01.12.2017 honorovaný 1/2 odměny podle § 1 1 odst. 2 písm. s) vyhlášky č. 177/96 Sb. (dále jen advokátní tarif). Konkrétně jde o přípravu převzetí zastoupení, sepis vyjádření ze dne 10.07.2017 ve spojení s doplňky ze dne 11.07.2017 a ze dne 06.10.2017, účast u jednání dne 13.10.2017, písemné podání týkající se věci samé ze dne 18.10.2017, účast u jednání dne 22.11.2017, vyjádření k odvolání, účast u jednání odvolacího soudu dne 19.04.2018, účast u jednání dne 05.06.2018 a dne 21.06.2018, když pokud jde o vyjádření a důkazní návrh ze dne 12.06.2018, potom tento úkon právní pomoci soud vyhodnotil jako nikoli účelně vynaložený. Při sazbě odměny z tarifní hodnoty podle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu 50.000 Kč jde o odměnu 3.100 Kč s tím, že za 9 úkonů á 3.100 Kč (§ 11 odst. 1 písm. a), d), e) advokátního tarifu) za specifikované úkony právní služby jde o 9 x 3.100 Kč, tj. 27.900 Kč, 1.550 Kč jako odměna ve výši 1/2 (viz účast u vyhlášení rozsudku soudu I. stupně), ke každému z těchto úkonů přísluší režijní paušál á 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), tj. 3.000 Kč, a dále žalovanému přísluší náhrada času za 10 1/2 á 100 Kč cestou z místa sídla advokáta k nalézacímu i odvolacímu soudu (§ 14 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu), tj. celkem 1.000 Kč a cestovné, které v roce 2017 při paušálu 3,90 Kč na 1 km a vyhláškové ceně nafty 28,60 Kč při 40 km zpáteční cesty na trase Prostějov-Olomouc a zpět vozidlem, jehož technický průkaz je založen a jehož průměrná spotřeba činí 5,9 nafty na 100 km2 činí 223 Kč, tj. 156 Kč paušál + 67 Kč pohonné hmoty a v roce 2018 při paušálu 4 Kč na 1 km a vyhláškové ceně nafty 29,80 Kč s použitím téhož vozidla činí 1 cesta 230 Kč, tj. 160 Kč paušál + 70 Kč pohonné hmoty. V roce 2017 jde o cestovné ke

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R -8-dvěma jednáním nalézacího soudu, 13.10. a 22.11.2017, tj. o náklady 446 Kč a v roce 2018 o 3 x cestovné k odvolacímu soudu dne 19.04.2018 a k nalézacímu soudu dne 05.06.2018 a 21.06.2018, tj. 690 Kč. Ve výsledku součet částek 27.900 Kč + 1.550 Kč + 3.000 Kč + 1.000 Kč + 446 Kč + 690 Kč činí 34.586 Kč a spolu s navýšením o 21 % DPH (§ 137 o. s. ř.) 7.263 Kč činí výsledné náklady žalovaného 41.849 Kč. Splatnost byla určena podle § 160 odst. 1 o. s. ř., platební místo k rukám advokáta podle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci dvojmo.

Olomouc 28.06.2018

JUDr. Dana Dorazilová, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Veronika Paličková ICM R