1 ICm 1176/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1176/2017-32 Sp.zn. ins. řízení: KSOS 14 INS 25777/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci žalobkyně Ing. Hany Sazovské, IČO 62336100, Frýdek-Místek, U Hřiště 255, insolvenční správkyni dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , bytem anonymizovano , Žerotínova 992, proti žalované Lucii Hevyjánkové, nar. 09.09.1984, anonymizovano , Nad Zámkem 24, zastoupené advokátkou Mgr. Veronikou Zmrzlíkovou Tomečkovou, Zlín, Třída Tomáše Bati 202, o popření části z celkem přihlášené vykonatelné pohledávky ve výši 434.095,47 Kč,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že: isir.justi ce.cz

-vykonatelná dílčí pohledávka č. 1 ve výši 339.458,35 Kč uplatněná žalovanou v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pod přihláškou č. P13 jako neuhrazená jistina z úvěru včetně příslušenství; -vykonatelná dílčí pohledávka č. 2 ve výši 5.101,66 Kč uplatněná žalovanou v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pod přihláškou č. P13 jako neuhrazená jistina z úvěru včetně příslušenství; -vykonatelná dílčí pohledávka č. 3 ve výši 28.824,70 Kč uplatněná žalovanou v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pod přihláškou č. P13 jako neuhrazená jistina z úvěru včetně příslušenství; -vykonatelná dílčí pohledávka č. 4 ve výši 17.329,26 Kč uplatněná žalovanou v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pod přihláškou č. P13 jako neuhrazená jistina z úvěru včetně příslušenství; -vykonatelná dílčí pohledávka č. 5 ve výši 43.381,50 Kč uplatněná žalovanou v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pod přihláškou č. P13 jako neuhrazená jistina z úvěru včetně příslušenství, nejsou po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V řízení zahájeném dne 21.02.2017 se žalobkyně domáhala vydání rozsudku, jimž by bylo určeno, že vykonatelné dílčí pohledávky č. 1, 2, 3, 4 a 5 uplatněné žalovanou v insolvenčním řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pod přihláškou P13, jak je specifikováno v enunciátu tohoto rozsudku nejsou po právu. Shrnula, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.11.2016 č. j. KSOS 14 INS 25777/2016-A7 byl zjištěn úpadek dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , žalobkyně byla ustanovena insolvenčním správcem jmenovaného dlužníka a účinky rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním tohoto usnesení a v insolvenčním rejstříku dnem 25.11.2016 ve 14:04 hod., když insolvenční řízení bylo zahájeno zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 11.11.2016 v 11:58 hod. Žalovaná uplatnila svoji pohledávku celkem 434.095,47 Kč v předmětném insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016, když jde o dílčí pohledávky č. 1 ve výši 339.458,35 Kč, č. 2 ve výši 5.101,66 Kč, č. 3 ve výši 28.824,70 Kč, č. 4 ve výši 17.329,26 Kč a č. 5 ve výši 43.381,50 Kč, a to jako vykonatelné, když vykonatelnost doložila elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu ve anonymizovano ze dne 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6, který nabyl právní moci dne 23.11.2016. Tuto pohledávku žalované žalobkyně popřela u přezkumného jednání dne 01.02.2017 z důvodu, že žalovaná, jako věřitel, je dlužníkem ze smlouvy s Českou spořitelnou a spoludlužníkem je dlužník Radim Gajdoš. Rozhodnutím Okresního soudu ve anonymizovano byl dlužník s věřitelem

ICM R

(žalovanou) zavázán k úhradě dluhu společně a nerozdílně ve prospěch České spořitelny, a. s., celá přihlášená pohledávka ve výši 434.095,47 Kč je přihlášená jako podmíněná s odkládací podmínkou pro případ, že věřitel bude plnit za dlužníka. Protože podle smlouvy o úvěru ze dne 25.11.2013 žalovaná je dlužníkem z této smlouvy a dlužník Radim Gajdoš spoludlužníkem, jsou oba oproti věřiteli ve shodném postavení a pohledávka žalované vůči dlužníkovi nemá právní základ. Pohledávku z téhož právního důvodu přihlásil věřitel s přihláškou P12-SPM Invest, a. s., a tomuto byla přihlášená pohledávka v celém rozsahu zjištěna. Podle stanoviska žalobkyně řešení spočívá v § 184 odst. 2 insolvenčního zákona ohledně plnění za dlužníka v insolvenčním řízení, kdy až následně může vstoupit jeho věřitel do řízení a svoji pohledávku prokazovat. Prozatím podle doložených listin žalovaná není věřitelem dlužníka v insolvenčním řízení.

Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě navrhla její zamítnutí, když se sní neztotožnila. Současně nicméně potvrdila tvrzení žalobkyně ze žaloby ohledně zjištění úpadku dlužníka Radima anonymizovano , povolení oddlužení a ustanovení insolvenční správkyní žalobkyni podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.11.2016 č. j. KSOS 14 INS 25777/2016-A7. Rovněž potvrdila svoji přihlášku P13 do předmětného insolvenčního řízení, kterou oproti dlužníkovi dne 21.12.2016 přihlásila 5 dílčích pohledávek celkem 434.095,47 Kč, konkrétně dílčí pohledávku č. 1 ve výši 329.771,95 Kč s právním důvodem vzniku smlouva o úvěru ze dne 25.11.2013 uzavřená s Českou spořitelnou, a. s., a to na jistině á 9.686,40 Kč na příslušenství. Z téhož právního důvodu byly přihlášeny i další dílčí pohledávky, a to č. 2 spočívající v kapitalizovaném zákonném úroku z prodlení 5.101,66 Kč, č. 3 úrok ve výši 28.824,70 Kč, č. 4 zákonný úrok z prodlení ve výši 17.329,26 Kč a č. 5 náhrada nákladů právního zastoupení ve výši 43.381,50 Kč. Všechny pohledávky shodně byly přihlášeny jako nezajištěné, nepodřízené, peněžité, splatné, vykonatelné dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu ve anonymizovano ze dne 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6, který nabyl právní moci dne 23.11.2016 a podmíněné s popisem podmínky ,,pro případ, že věřitel bude plnit za dlužníka . U přezkumného jednání dne 01.02.2017 žalobkyně všechny uvedené dílčí pohledávky co do pravosti popřela ze shodného důvodu, že totiž žalovaná, jako věřitel, je dlužníkem ze smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., u této smlouvy byl dlužník Radim Gajdoš spoludlužníkem, rozhodnutím Okresního soudu ve anonymizovano v byl dlužník s věřitelem (žalovanou) zavázán k úhradě dluhu společně a nerozdílně ve prospěch České spořitelny, a. s., celá přihlášená pohledávka 434.095,47 Kč je přihlášena jako podmíněná s odkládací podmínkou pro případ, že věřitel bude plnit za dlužníka. Vzhledem k tomu, že dle smlouvy o úvěru ze dne 25.11.2013 je žalovaná dlužníkem z této smlouvy a dlužník Radim Gajdoš spoludlužníkem, jsou oba vůči věřiteli ve shodném postavení a pohledávka žalované vůči dlužníkovi nemá právní základ, když pohledávku ze stejného právního důvodu přihlásil věřitel s přihláškou P12-SPM Invest, a. s., a tomuto věřiteli byla přihlášená pohledávka v plném rozsahu zjištěna. Žalovaná se s popěrným důvodem žalobkyně neztotožňuje. Potvrdila, že je s dlužníkem Radimem anonymizovano spoludlužníkem z uvedeného závazku, k němuž došlo za situace, kdy ji v roce 2013 Radim Gajdoš oslovil s tím, že potřebuje půjčit finanční prostředky, bez pomoci žalované úvěr nedostane, slíbil ji, že všechny splátky bude splácet a celý úvěr uhradí. Podle smlouvy celý výnos z úvěru, tj. částka 368.385 Kč byl použit na konsolidaci závazků ve výlučném vlastnictví Radima anonymizovano u GE Money Bank, a. s., a žalovaná z uvedeného úvěru žádný majetkový prospěch neměla. Podle platebního elektronického rozkazu byla žalovaná s dlužníkem Radimem anonymizovano zavázána uhradit předmětný dluh aktuálnímu věřiteli, společnosti SPM Invest, a. s., IČO 27239306 společně a nerozdílně. Svoji přihláškou pohledávky č. 13 přihlásila své pohledávky oproti dlužníkovi Radimu Gajdošovi žalovaná jako podmíněná a pro případ, že bude platit věřiteli namísto

ICM R

Radima anonymizovano a je přesvědčena, že tento postup vyplývá z § 183 odst. 3 insolvenčního zákona. Přihláška pohledávek č. 13 byla podána řádně a včas. Žalovaná vychází ze závěru, že uplatní-li věřitel, tedy SPM Invest, a. s., proti některému ze spoludlužníků, tedy žalované více, než odpovídá jeho podílu a plní-li tento spoludlužník věřiteli více, než činí jeho podíl, potom má právo požadovat, aby mu ostatní spoludlužníci, tj. Radim Gajdoš poskytli náhradu. Vyjádřila přesvědčení,ž em á právo oproti Radimu Gajdoši jako spoludlužníkovi, aby splnil svou část dluhu, která na něj připadá a podle dohody se žalovanou 100 % dluhu. Bude-li totiž žalovaná věřiteli SPM Invest, a. s., plnit a s tímto plněním započala, potom má právo na náhradu od Radima anonymizovano . V současnosti žalovaná závazek věřiteli SPM Invest, a. s., splácí exekučně v exekučním řízení vedeného u Exekutorského úřadu Přerov pod sp. zn. 31 EXE 571/2017 v pravidelných měsíčních splátkách po 1.000 Kč, počínaje květnem 2017. Žalovaná je aktuálně evidovaná jako uchazeč o zaměstnání, pobírá pouze příspěvek na bydlení a dávky hmotné nouze a pro tuto tíživou finanční situaci považuje za nespravedlivé, aby za dlužníka jeho věřiteli byl jakékoliv náhrady plnila. Následně u jednání žalovaná doplnila, že v mezidobí je i ona v insolvenci, když jde o insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 34 INS 19719/2017 a usnesením z 03.11.2017 Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužnice a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Zdeňku Novákovou, povolil řešení úpadku oddlužením.

Soud zjistil ze spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 ve věci insolvenčního řízení dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , že usnesením ze dne 25.11.2016, které byl týž den zveřejněno v insolvenčním rejstříku pod č. j. KSOS 14 INS 25777/2016-A7 bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , Žerotínovo 992, anonymizovano , insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Hana Sazovská, IČO 62336100, Frýdek-Místek, U Hřiště 255, soud povolil řešení úpadku oddlužením a přezkumné jednání nařídil na 01.02.2017 v 09:10 hod. Dne 11.01.2017 přihlásila do insolvenčního řízení svoji pohledávku za dlužníkem žalovaná, a to jako nezajištěnou, jednotlivě, vykonatelnou a podmíněnou pro případ, že věřitel bude plnit za dlužníka. Důvodem vzniku pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 25.11.2013 a vykonatelnost pohledávky je dána elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu ve anonymizovano ze dne 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6, který nabyl právní moci dne 23.11.2016. Předmětný úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a. s., spoludlužníkům, tj. dlužníku insolvenčního řízení Radimu Gajdošovi a Lucii Hevyjánkové (žalované) jako spotřebitelský úvěr pro účely splacení konsolidovaných závazků oproti GE Money Bank, a. s. Česká spořitelna, a. s., postoupila pohledávku společnosti SPM Invest, a. s., IČO 27239306 a žalovaná byla informována o postoupení pohledávky právním zástupcem postupníka oznámením ze dne 26.05.2016. Postupník vyzval žalovanou k plnění před podáním exekučního návrhu výzvou ze dne 05.12.2016, do budoucna má eminentní zájem na postupném splácení dluhu v exekučním řízení a pro případ, že jako věřitel bude plnit za dlužníka, přihlašuje tuto svoji pohledávku. Pohledávka č. 1 činí 339.458,35 Kč a sestává z jistiny 329.771,95 Kč a z kapitalizovaného úroku z prodlení 9.686,40 Kč, pohledávka č. 2 pro částku 5.101,66 Kč je vykonatelná a jedná o kapitalizovaný úrok z prodlení, pohledávka č. 3 je vykonatelná pro částku 28.824,70 Kč a jde o úrok ve výši 13,39 % ročně z částky 329.660,95 Kč od 01.04.2016 do 25.11.2016, pohledávka č. 4 je vykonatelná pro částku 17.329,26 Kč a jde o zákonný úrok z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 329.660,95 Kč od 01.04.2016 do 25.11.2016, pohledávka č. 5 je vykonatelná pro částku 43.381,50 Kč a jde o náhradu nákladů právního zastoupení. Podle obsahu protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů u Krajského soudu v Ostravě dne 01.02.2017 v označené věci byly přezkoumány pohledávky č. P1-P15, insolvenční správkyně zcela popřela mimo jiné

ICM R pohledávku P13 věřitele Lucie Hevyjánkové a důvod popření pohledávek 1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 insolvenční správkyní je vymezen tak, že věřitel je dlužníkem ze smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., dlužník Radim Gajdoš je spoludlužníkem, rozhodnutím Okresního soudu ve anonymizovano byl dlužník s věřitelem zavázán k úhradě dluhu společně a nerozdílně ve prospěch České spořitelny, a. s., celá přihlášená pohledávka ve výši 434.095,47 Kč je přihlášena jako podmíněná s odkládací podmínkou pro případ, že věřitele bude plnit za dlužníka.

Soud dále zjistil z vyrozumění o zahájení exekuce č. j. 203 EX 50101/16-7 Exekutorského úřadu Přerov, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, že z titulu pověření provedením exekuce vydaným Okresním soudem ve anonymizovano ze dne 05.01.2017 č. j. 31 EXE 571/2017-11, kterým byla nařízena exekuce podle elektronického platebního rozkazu ze dne 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6 vydal Okresní soud ve anonymizovano k uspokojení pohledávky oprávněného SPM Invest, a. s., IČO 27239306 proti povinné Lucii Hevyjánkové, anonymizovano , anonymizovano , Nad Zámkem 24 v částce 329.771,95 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím vydal toto vyrozumění o zahájení exekuce v neprospěch povinné Lucie Hevyjánkové, Nad Zámkem 24, 755 01 anonymizovano , anonymizovano za účelem uspokojení pohledávky oprávněného SPM Invest, a. s., Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 27239306 ve výši jistina 329.771,95 Kč, kapitalizovaný úrok ke dni podání návrhu 65.909,51 Kč, náklady nalézacího řízení 43.381,50 Kč, 8,05 % roční úrok z částky 329.660,95 Kč od 21.12.2016 do zaplacení, 13,39 % roční úrok z částky 329.660,95 Kč od 21.12.016 do zaplacení a k úhradě nákladů exekuce, které budou spolu s náklady oprávněného určeny soudním exekutorem v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Toto vyrozumění bylo vydáno v Přerově dne 16.01.2017.

Další důkazní návrhy žalované, a to účastnickou výpovědí žalované ohledně pohnutky, která ji vedla k uzavření předmětné úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., výslech Mgr. Ivany Kovářové, vedoucí občanské poradny ve anonymizovano o důvodech uzavření úvěrové smlouvy a o dohodě žalované s Radimem anonymizovano , že tento závazek v rozsahu 100 % uhradí sám a výslech svědka Radima anonymizovano k témže skutečnostem soud zamítl jako nadbytečné a nikoli relevantní pro danou věc o popření pravosti přihlášené pohledávky.

V řízení zahájeném dne 21.01.2017, tj. včas ve lhůtě podle § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), žalovala insolvenční správkyně dlužníka v řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 Radima anonymizovano , anonymizovano insolvenční správkyně na určení pravosti vykonatelné pohledávky žalované přihlášené do předmětného insolvenčního řízení za situace, kdy přezkumné jednání, u něhož byl popěrný úkon učiněn, se uskutečnilo 01.02.2017. Skutková tvrzení soustředila do skutečnosti, že žalovaná uplatnila svoji pohledávku v celkové výši 434.095,47 Kč do předmětného insolvenčního řízení, konkrétně dílčí pohledávku č. 1 celkem 339.458,35 Kč, dílčí pohledávku č. 2 ve výši 5.101,66 Kč, dílčí pohledávku č. 3 ve výši 28.824,70 Kč, dílčí pohledávku č. 4 ve výši 17.329,26 Kč a dílčí pohledávku č. 5 ve výši 43.381,50 Kč, vše s odkazem na vykonatelný titul, jimž je elektronický platební rozkaz Okresního soudu ve anonymizovano ze dne 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6, který nabyl právní moci 23.11.2016. Dílčí pohledávka č. 1 představuje jistinu ze smlouvy o úvěru ze dne 25.11.2013, dílčí pohledávka č. 2 příslušenství, tj. kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení, dílčí pohledávka č. 3 je tvořena příslušenstvím, úrokem ve výši 13.039 % ročně, dílčí pohledávka č. 4 je tvořena zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně a dílčí pohledávka č. 5 představuje přísudek náhrady nákladů právního zastoupení. Důvod popření celé přihlášené pohledávky je vymezen tak, že žalovaná, jako věřitel, je dlužníkem ze smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., u

ICM R této smlouvy je dlužník Radim Gajdoš spoludlužníkem, rozhodnutím Okresního soudu ve anonymizovano byl dlužník s věřitelem-žalovanou zavázán k úhradě dluhu společně a nerozdílně ve prospěch České spořitelny, a. s., celá přihlášená pohledávka ve výši 443.095,47 Kč je přihlášena jako podmíněná s odkládací podmínkou pro případ, že věřitel bude plnit za dlužníka. Protože žalovaná je podle smlouvy o úvěru ze dne 25.11.2013 dlužníkem shodně jako dlužník Radim Gajdoš, jsou oba oproti věřiteli ve shodném postavení a pohledávka žalované pro dlužníkovi nemá právní základ, když stejnou a ze stejného právního důvodu přihlásil věřitel s přihláškou P12-SPM Invest, a. s., a tomuto věřiteli byla přihlášená pohledávka v celém rozsahu zajištěna. Za tohoto stavu věci žalobkyně navrhla, aby bylo určeno, že dílčí pohledávky č. 1, 2, 3, 4 a 5, jak plyne z enunciátu tohoto rozsudku nejsou po právu.

Se zřetelem na kritéria § 199 odst. 3 insolvenčního zákona platí, že žalobce může proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro kterou pohledávku popřel. V předmětné věci je i tato zákonná podmínka naplněna, neboť důvod pro popření u přezkumného jednání dne 01.02.2017 je vymezen totožně jako skutková tvrzení žalobkyně v žalobě.

Podle § 183 odst. 2 věta před středníkem, 3 insolvenčního zákona přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele, domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajícímu společně a nerozdílně s dlužníkem. Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásili s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat sami.

Podle § 184 odst. 2 insolvenčního zákona věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou.

Podle § 3028 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník účinný od 01.01.2014) tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

Podle § 1872 odst. 1 občanského zákoníku je-li několik dlužníků zavázán plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých nebo na kterékomkoliv ze spoludlužníků.

Podle § 1875 občanského zákoníku má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné.

Podle § 1876 odst. 1, 2 občanského zákoníku uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnily proti své pohledávce námitky. Má právo požadovat, aby splnily dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavily. Vyrovnal-li dlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada. Nemůže-li z některých spoludlužníků splnit, rozvrhne si ho podíl rovnoměrným dílem na všechny ostatní.

ICM R

Podle § 193 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela.

Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení, a poté dospěl k závěru, že žaloba důvodná není.

O posuzované věci platí, že mezi stranami není sporu o tom, že předmětná a žalovanou do insolvenčního řízení dlužníka Radima anonymizovano vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 25777/2016 pohledávka ve výši 434.095,47 Kč vznikla jako pohledávka z úvěrové smlouvy uzavřené na straně jedné věřitelem Česká spořitelna, a. s., a na straně druhé spoludlužníky Radima anonymizovano , insolvenčního dlužníka a žalované. Rovněž nesporné zůstalo, že ve vztahu k této pohledávce právní nástupce původního věřitele, SPM Invest, a. s., IČO 27239306 jako věřitel č. 12 s číslem přihlášky P12 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Radima anonymizovano tutéž pohledávku, a to jako vykonatelnou podle elektronického platebního rozkazu OS ve anonymizovano ze dne 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6, který nabyl právní moci dne 23.11.2016. Tomuto věřiteli insolvenčního dlužníka v souladu s tvrzením žalobkyně v žalobě byla předmětná pohledávka v plném rozsahu zjištěna. Rovněž nesporné tak zůstalo, že se zřetelem na verdikt elektronického platebního rozkazu je oproti věřiteli vystupujícím v insolvenčním řízení Radima anonymizovano s přihláškou P12 společně a nerozdílně s dlužníkem Radimem anonymizovano zavázána jako spoludlužník rovněž žalovaná. Se zřetelem na solidaritu vyplývající z předmětného verdiktu soudu pak platí, že věřitel je oprávněn požadovat po kterémkoliv ze spoludlužníků nejen na něho připadající část dluhu, v tomto případě na každého ze spoludlužníků z úvěrové smlouvy 1/2, ale může požadovat po každém z nich i více, než odpovídá jeho podílu, resp. i celé plnění. V řízení bylo prokázáno, že věřitel takto postupoval jak ve vztahu k insolvenčnímu dlužníkovi, tak i ve vztahu k žalované, neboť oproti ní zahájil exekuční řízení, a to rovněž pro celou předmětnou pohledávku vyplývající z rozhodnutí soudu, z předmětného elektronického platebního rozkazu. Na tuto situaci pak dopadá § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, jak zcela správně žalovaná namítala a jak také postupovala, pokud svoji pohledávku za insolvenčním dlužníkem přihlásila jako podmíněnou. Smyslem citovaného zákonného ustanovení totiž je, že mimo jiné spoludlužník nemusí spoléhat na aktivitu věřitele, kterému plnil, což naplňuje hypotézu § 184 odst. 2 insolvenčního zákona, jak namítala žalobkyně. Spoludlužník je sám aktivně legitimován k podání návrhu podle § 18 a případné plnění za dlužníka musí být před insolvenčním soudem doloženo veřejnou listinou, nebo listinou s úředně ověřenými podpisy. Spoludlužník tak není odkázán na uplatnění dotčené pohledávky samotným věřitelem a s účinností od novely insolvenčního zákona od 01.01.2014 se může do insolvenčního řízení přihlásit bez zřetele na to, zda se do insolvenčního řízení řádně a včas přihlásil věřitel pohledávky.

Vzhledem k tomu, že žalovaná postupovala ve věci přihlášky své pohledávky způsobem, který zákon pamatuje, a to včetně toho, že ji přihlásila jako podmíněnou, potom námitka, že její pohledávka nevznikla nemůže být za stávající skutkové situace relevantní, a to právě z toho důvodu, že v souladu s touto svoji možností podle práva jako spoludlužník insolvenčního dlužníka svoji pohledávku do insolvenčního řízení přihlásila jako podmíněnou, přičemž o jejím spoludlužnictví nemůže být pochyb se zřetelem na titul, tj. elektronický platební rozkaz Okresního soudu ve anonymizovano z 01.11.2016 č. j. EPR 218588/2016-6, který nabyl právní moci dne 23.11.2016 a je zcela nesporně vykonatelný, o čemž svědčí nařízení exekuce v případě žalované. Okolnost, že v mezidobí a se zřetelem na zahájení insolvenční

ICM R

řízení oproti žalované, výkon rozhodnutí nelze provést, není pro věc relevantní, stejně tak není relevantní otázka pohnutky, která vedla žalovanou k uzavření úvěrové smlouvy ze dne 25.11.2013, ani případná ujednání s jejím spoludlužníkem, takto s dlužníkem Radimem anonymizovano , když ve vztahu k třetím subjektům nemá žádnou právní relevanci.

Ze všech shora rozebraných důvodů bylo rozhodnuto tak, že žaloba žalobce byla zcela zamítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v podmínkách § 163 věta první insolvenčního zákona podle § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona negativně, neboť platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků, zde žalovaná právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím dvojmo.

Olomouc 15.11.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Dana Dorazilová v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R