1 ICm 1122/2017
Jednací číslo: 1 ICm 1122/2017-66 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 16 INS 23543/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Danou Dorazilovou ve věci žalobce ESSOX, s. r. o., IČO 26764652, České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, proti žalované Mgr. Petře Jadrníčkové, IČO 73612189, se sídlem Zlín, Školní 3362/11, insolvenční správkyni dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Studénky č. 148, zastoupené advokátkou Mgr. Magdou Fekiačovou, Zlín, Školní 3362/11, o popření pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávek žalobce č. P7 ve výši 55.586,25 Kč přihlášená do insolvenčního řízení KSOL 16 INS 23543/2016 je přihlášená po právu. isir.justi ce.cz

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V řízení zahájeném dne 17.02.2017 žalobce žaloval o určení pravosti své přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení dlužnice evidované pod P7 ve výši 55.586,25 Kč s tím, že uzavřel s dlužnicí dne 15.11.2006 Smlouvu o úvěru č. 736032 s předmětem poskytnutí úvěru 13.162 Kč, přičemž podpisem předmětné úvěrové smlouvy dlužnice současně zažádala o zařazení žalobcem do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce ve výši nejméně 3.000 Kč a současně o vydání úvěrové karty. Podle článku III. Obchodních podmínek došlo k akceptaci žádosti dlužnice a byla uzavřena Smlouva o revolvingovém úvěru č. 01062906487 a dlužnici přidělen úvěrový rámec 25.000 Kč. Strany se dohodly, že poskytnutý úvěr bude uhrazen v měsíčních splátkách podle výpisu zasílaného žalobcem splatných k 15. dni příslušného kalendářního měsíce a po prodlení dlužnice s úhradou jednotlivých splátek došlo k zesplatnění celého úvěru dopisem ze dne 30.11.2016. Přes opakované upomínky dlužnice dlužné splátky neuhradila. Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci k insolvenčnímu návrhu dlužnice rozhodl tak, že se zjišťuje úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Žalobce do insolvenčního řízení přihlásil svoji pohledávku, kterou vyčíslil včetně úroků z prodlení, smluvní pokuty a ostatních poplatků dle sazebníku poplatků. Vyrozuměním žalované ze dne 20.01.2017 byl žalobce uvědomen, že u přezkumného jednání dne 19.01.2017 žalovaná pohledávku žalobce popřela co do pravosti a výše 53.308,25 Kč z důvodu, že na poskytnutý úvěr ve výši 162.753,50 Kč dlužnice uhradila 156.720 Kč, takže tento rozdíl žalovaný uznal. Ve zbytku přihlášenou pohledávku žalobce žalovaný popřel a uvedl, že smlouva o revolvingovém úvěru byla uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti. Dlužnice pohledávku žalobce uznala. V případě pohledávky žalobce 1 žalovaný tuto popřel co do pravosti a výše 55.586,25 Kč, uznal co do částky 5.033,50 Kč, pohledávku 1.1 popřel co do pravosti a výše 722 Kč. S názorem žalované a s důvodem popření žalobce nesouhlasí, když v předmětném případě šlo o úvěr, který je podle § 497 obchodníku zákoníku dlužník povinen vrátit spolu s úroky. Neobstojí názor žalované, že peníze zřejmě žalobce půjčil dlužnici bezúročně, když se zřetelem na úvěr je nepochybné, že dlužnice byla povinna žalobci vrátit více, než ji bylo poskytnuto. Ohledně smlouvy o revolvingovém úvěru platí, že žádost dlužnice o zařazení do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce ve výši nejméně 3.000 Kč byla součástí Smlouvy o úvěru č. 736032 a plyne z článku II. úvěru č. 736032. Podle článku IV. Obchodních podmínek k této úvěrové smlouvě je smlouva o revolvingovém úvěru uzavřená akceptací dlužníka žalobcem a doručení oznámení žalobce o poskytnutí úvěrového rámce dlužníkovi spolu s kartou a aktuálními podmínkami, které se stanou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce. Uvedené bylo dlužnici doručeno v tzv. Wellcome Packu, ten byl dlužnici zaslán dne 13.06.2007 a veškeré podmínky týkající se revolvingového úvěru měla dlužnice k dispozici při uzavření této smlouvy. Následně došlo k doručení PIN ke kartě zaslané v uvítacím balíčku, a to doporučeným dopisem ze dne 15.06.2007, přičemž k aktivaci karty došlo

ICM R prostřednictvím mobilního telefonu dne 26.06.2007. Celý smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vznikly dle článku IV. odst. 2 Obchodních podmínek smlouvy o úvěru a smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce a úvěrové karty až prvním čerpáním ze strany dlužnice, tj. k 09.07.2007. V souladu s článkem IV. odst. 7 Obchodních podmínek smlouvy o úvěru a smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce a úvěrové karty došlo dne 17.03.2009 ke zvýšení úvěrového rámce na částku 35.000 Kč a následně si dlužnice zažádala o navýšení tohoto rámce a byl ji schválen úvěrový rámec 60.000 Kč. V průběhu trvání smlouvy o revolvingovém úvěru dlužnice řádně hradila své závazky, mnohokrát a podle obchodních podmínek zažádala o převod peněžních prostředků z revolvingového účtu na svůj bankovní účet, byla si vědoma svého závazku oproti žalobci i veškerých podmínek ze smlouvy o revolvingovém úvěru a využívala různé instituty předvídané obchodními podmínkami. Ze zasílaných výpisů byla dlužnice pravidelně informována, kolik činí aktuálně vyčerpaná částka, jaká je výše splátky a podle těchto výpisů také jednotlivé splátky hradila. Řádně byly splátky placeny až k 15.09.2016, k úhradě této splátky byla dlužnice vyzvána dopisem ze dne 26.09.2016 a k úhradě splátky splatné k 15.10.2016 byla vyzvána dopisem ze dne 26.10.2016. Do podání přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužnice dlužila na řádných splátkách 4.220 Kč, a dále 56.399,75 Kč, která odpovídá nesplacené části jistiny, tedy aktuálně vyčerpané částce. Dlužné splátky 4.220 Kč zahrnují úrok z úvěru, poplatky a pojištění, částka 56.399,75 Kč představuje samotnou vyčerpanou jistinu, u které již žalobce nepožaduje zaplacení úroků, poplatků ani pojištění. K tomuto propočtu dospěl s odkazem na poslední výpise ze dne 15.09.2016, kdy činila aktuálně vyčerpaná částka, tj. samotná jistina 58.147,30 Kč, od té byly odečteny jistiny splátek splatné ke dni 15.09.2016 a k 15.09.2016, tj. 874,03 Kč + 873,52 Kč, takže na jistině zbývalo uhradit částku 56.399,75 Kč a celková dlužná částka tak činila 60.619,75 Kč, tj. 4.220 Kč + 56.399,75 Kč. K následné argumentaci žalované, že dlužnice nebyla řádně seznámena se všemi podmínkami smlouvy o revolvingovém úvěru, s úrokovou sazbou, s dobou splácení žalobce doplnil, že dlužnice byla řádně seznámena se všemi podmínkami z úvěrového vztahu, které si řádně plnila po dobu více jak 9 roků, takže není reálně představitelné, aby nevěděla, kolik a za co má platit. Podle § 6 zákona č. 321/2001 Sb. o spotřebitelském úvěru ve znění do 31.12.2010 by nedodržení informační povinnosti mělo za následek úročení úvěru diskontní sazbou, avšak za podmínky uplatnění věřitele. To se nestalo. I pokud by úvěr byl úročen diskontní sazbou, platí, že žalobce v dané věci požaduje uhrazení v převážné výši jen vyčerpané jistiny. Na podporu svého stanoviska a argumentů odkázal žalobce na závěry z rozsudku z Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2014 č. j. 39 ICm 1119/2013-56, který řešil obdobnou problematiku.

Ve vyjádření žalovaná navrhla žalobu zcela zamítnout. Nárok v žalobě uplatněný neuznala s tím, že argumentace žalobce nemůže obstát. Poukázal, že v případě přihlášky žalobce evidované pod P7 u přezkumného jednání dne 19.01.2017 v případě dílčí pohledávky č. 1 co do výše a dílčí pohledávky 1.1 co do pravosti žalovaná pohledávky žalobce popřela z důvodu, že spotřebitelský úvěr byl dlužnici poskytnut s tím, že tato nebyla seznámena a neprojevila výslovný souhlas s ustanovenými obchodních podmínek, nebyly specifikovány povinnosti dlužnice při splácení úvěru ani platně sjednány sankce, smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru byla tedy uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti, když zejména informace o předmětu plnění a ceny služeb, výpůjční úroková sazba, podmínky upravující použití této sazby, roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr nebyly spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. K ujednáním ,,v obchodních

ICM R podmínkách , případně v ,,podmínkách pro vydání a používání úvěrových karet nelze přihlížet. Pokud v letech 2007-2016 načerpala dlužnice finanční prostředky celkem 162.753,50 Kč a současně uhradila splátky celkem 156.720 Kč, činí dlužný zůstatek 5.033,50 Kč. Pokud jde o smlouvu o revolvingovém úvěru i s odkazem na tvrzení žalobce dlužnici jakožto spotřebiteli žalobcem jakožto věřitelem a podnikatelem nebylo poskytnuto ani jedno vyhotovení smlouvy. Žalobce uplatnil dlužnou jistinu 60.619,75 Kč s příslušenstvím 722 Kč, přičemž podle žalované neprokázal oprávněnost pohledávky v popřené výši 56.308,25 Kč a ani v žalobě neobjasnil, proč požaduje částku v uvedené výši. Předmětná úvěrová smlouva z 15.11.2006 č. 736032 byla sepsána na předtištěném formuláři vytvořené žalobcem, zde byly doplněny osobní údaje dlužnice a dlužnice ji pouze podepsala, aniž by měla možnost cokoliv měnit. V textu formuláře, v ujednání článku II., které má být návrhem dlužnice na uzavření další smlouvy platí, že dlužnice neměla možnost uzavřít smlouvu o klasickém úvěru, aniž by zároveň neujednala další smlouvu o poskytnutí revolvingového úvěru. Ve vztahu ke smlouvě o revolvingovém úvěru věřitel nesplnil svoji informační povinnosti oproti spotřebiteli, kterou může splnit pouze včasným, úplným a správným uvedením všech údajů o poskytovaném úvěru. Vyjednání v článku II. však neobsahuje žádné informace o předmětu plnění, úrokové sazby, finálním finančním zatížení příjemce úvěru, o poplatcích, sankcích. Zcela zásadní informace, jako cena za poskytnutí úvěru (úroky) splatnost úvěru, poplatky a smluvní pokuty jsou pouze součástí všeobecných obchodních podmínek, což znamená, že jde o smluvní ujednání v rozporu s principem transparentnosti ve spotřebitelských smlouvách jak je vymezen ve směrnici Rady 93/13/EHS. Nelze pomíjet dvoukolejnost účelového vymezení institucí smlouvy hlavní a všeobecných obchodních podmínek, které stojí vedle sebe a vzájemně se doplňují, avšak každý z nich má ve smluvních závazkových vztazích zcela jiný účel. Podle žalovaného žalobce neprokázal, že by dlužnice byla seznámena se zněním všeobecných obchodních podmínek, když u nich absentuje podpis dlužnice a z ničeho nelze dovozovat, že dlužník, jako spotřebitel, měl někdy všeobecné obchodní podmínky k dispozici k prostudování a že se s jejich textem skutečně seznámil.

Soud zjistil ze spisu sp. zn. KSOL 16 INS 23543/2016, že insolvenční řízení ve věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , r.č. 845327/5809 bylo zahájeno dne 14.10.2016 k insolvenčnímu návrhu dlužnice spojenému s návrhem na povolení oddlužení a téhož dne, tj. 14.10.2016 uvedený soud zveřejnil vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 25.10.2016 č. j. KSOL 16 INS 23543/2016-A6 bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že se zjišťuje úpadek dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , Dolní Studénky č. p. 148, Dolní Studénky, insolvenčním správcem se ustanovuje Mgr. Petra Jadrníčková, IČO 73612189 se sídlem Školní 3362/11, 760 01 Zlín a soud povoluje řešení úpadku oddlužením. Přezkumné jednání ve věci bylo nařízeno na 19.01.2017 v 09:15 hod. Toto usnesení bylo zveřejněno 25.10.2016. Dne 15.12.2016 s doplněním dne 09.01.2017 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení shora svoji přihlášku evidovanou pod P7 s tím, že přihlášenou pohledávku specifikoval tak, že jde o pohledávku nezajištěnou-jednotlivě, výše jistiny činí 60.619,75 Kč, důvodem vzniku je Úvěrová smlouva č. 736032 ze dne 15.11.2006 včetně obchodních podmínek a součástí smlouvy byla i žádost dlužníka o poskytnuté úvěrového rámce ve výši nejméně 3.000 Kč v souladu s článkem III. Smlouvy č. 736032 a vydání Úvěrové karty č. 0106296487, když finálně byl úvěr poskytnut ve výši 60.000 Kč. Žalobce přihlásil rovněž příslušenství, a to smluvní pokutu + poplatek za odeslanou upomínku 722 Kč s tím, že celková výše přihlášené pohledávky činí 61.341,75 Kč. V obchodních podmínkách a v podmínkách pro vydání a

ICM R používání úvěrových karet bylo dohodnuto, že poskytnutý úvěr ve výši 60.000 Kč bude dlužníkem uhrazen v měsíčních splátkách minimálně dle výpisu zasílaného žalobcem splatných vždy k 15. Dni příslušného kalendářního měsíce, pravidelně byly dlužnici zasílány výpisy z uvedením čerpané částky, s výší úvěrového rámce a s výší splátky k datu splatnosti, dlužnice celkem pravidelně splátky dle výpisu hradila. Pokud jde o příslušenství částku 722.000 Kč sestává z částky 422 Kč smluvní pokuty ve výši 10 % za prodlení s úhradou splátek dle sazebníku poplatků, tj. 10 % ze splátky splatné 15.10.2016 ve výši 2.085 Kč, tj. 208,50 Kč a 10 % ze splátky splatné 15.09.2016 ve výši 2.135 Kč, tj. 213,50 Kč, 300 Kč představuje poplatek za odeslanou upomínku, konkrétně za dvě po 150 Kč za upomínku. Částka 56.399,75 Kč představuje nesplacenou část jistiny, tj. dlužnou čerpanou částku dle výpisu. Z formuláře s hlavičkou ESSOX, s. r. o., pojmenovaného Žádost/Smlouva o úvěru č. smlouvy (VS) 736032 sepsaného 15.11.2006 a podepsaného za prodejce HS pro, s. r. o., IČO 21943550 a klientem, fyzickou osobou, nepodnikatelem Jaroslavou anonymizovano , r.č. 845327/5809, že předmětem je financování PC v ceně 14.625 Kč s poskytnutím úvěru ve výši 13.162 Kč měsíčnými splátkami po 1.463 Kč s počtem splátek 10 s datem splatnosti první měsíční splátky 15.12.2006 a RPSN 26,51 %. Součástí mimo jiné je i ujednání v bodě II. označeném úvěrový rámec, úvěrová karta s textem v ,,dále žádám, aby mě společnost zařadila do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrové rámce ve výši nejméně 3.000 Kč a vydala mi úvěrovou kartu, jsem si vědoma, že tato moje žádost a případně i výše úvěrového rámce bude posuzována podle článku IV. odst. 1 obchodních podmínek a smlouva o úvěrovém rámci a úvěrové kartě vznikne způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Prohlašuji, že jsem si vědoma skutečnosti, že úroková sazba aktuálně stanovená v sazebníku se může změnit způsobem stanoveným v obchodních podmínkách . U přezkumného jednání dne 19.01.2017 v případě pohledávky č. přihlášky 7 věřitele 7 doručené soudu dne 16.11.2016 celkem 61.341,75 Kč sestávající z částky 60.619,75 Kč a pohledávky č. 1.1 722 Kč, tj. smluvní pokuta a poplatek za odeslanou upomínku, že dlužnice nepopřela pohledávku ve výši 61.341,75 Kč, insolvenční správkyně v případě pohledávky č. 1 60.619,75 Kč popřela pohledávku ve výši 55.586,25 Kč a uznala ji v částce 5.033,50 Kč. Důvodem popření pohledávky č. 1 insolvenčním správcem, že spotřebitelský úvěr byl dlužníkovi poskytnut s tím, že dlužník nebyl seznámen a neprojevil výslovný souhlas s ustanoveními obchodních podmínek, nebyly specifikovány povinnosti dlužníka při splácení úvěru ani platně ujednány sankce smluvní pokuty. Smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru byla uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti, když zejména informace o předmětu plnění a ceně služby, nebyly spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem a k ujednáním v obchodních podmínkách, popřípadě v podmínkách pro vydání a používání úvěrových karet nelze přihlížet. Za situace, kdy dlužník v letech 2007-2016 načerpal finanční prostředky v celkové výši 162.753,50 Kč a zároveň uhradil splátky celkem 156.720 Kč činí dlužný zůstatek částku 5.033,50 Kč. Z vyrozumění insolvenční správkyně o možnosti uplatnění popřeného nároku u soudu dle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona, že byla sepsána dne 20.012017 Mgr. Petrou Jadrníčkovou a adresována ESSOX, s. r. o., České Budějovice, Senovážné nám. 231/7 s tím, že pohledávka adresáta současně žalobce v tomto řízení evidovaná jako P7 byla u přezkumného jednání 19.01.2017 u insolvenčního soudu, byla popřena co do výše nebo pravosti dílčí pohledávky č. 1 a č. 1.1. Z celkové výše přihlášených pohledávek 61.341,75 Kč odesílatelka pohledávky v části 5.033,50 Kč uznala a v části 56.308,25 Kč popřela. Ohledně dílčí pohledávky č. 1 byl důvod popření vymezen tak, že smlouva o revolvingovém úvěru byla údajně uzavřena přijetím zaslané nabídky dlužníkem,

ICM R aktivací kreditní karty, přičemž věřitel sdělil, že klient již žádnou smlouvu nepodepisuje a dlužníkovu jako spotřebiteli nebylo věřitelem poskytnuto alespoň jedno vyhotovení smlouvy. Z transakční historie je zřejmé, že dlužnice v letech 2007-2016 čerpala finanční prostředky celkem 162.753,50 Kč, uhradila splátku celkem 156.720 Kč, spotřebitelský úvěr byl poskytnut s tím, že dlužník nebyl seznámen a neprojevil výslovný souhlas s ustanoveními obchodních podmínek, nebyly specifikovány povinnosti dlužníka při splácení úvěru ani platně sjednány sankce za jejich porušení, smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru byla uzavřena v rozporu s požadavkem transparentnosti, když zejména informace o předmětu plnění a ceně služby, nebyli spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem a k ujednáním v obchodních podmínkách, popř. v podmínkách pro vydání a používání úvěrových karet nelze přihlížet. Za situace, kdy dlužník v letech 2007-2016 načerpal finanční prostředky v celkové výši 162.753,50 Kč a zároveň uhradil splátky v celkové výši 156.720 Kč, činí zůstatek 5.033,50 Kč. Součástí vyrozumění je i poučení adresáta, že má možnost ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, které se konalo dne 19.01.2017 uplatnit popřený nárok žalobou na určení u insolvenčního soudu a tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění, přičemž žaloba se podává proti insolvenčnímu správci.

Soud dále zjistil:

-z informace o kartě č. 5577110017537209, že byla vydána dne 13.06.2007, aktivní 26.06.2007, poslední transakce 24.08.2016, typ karty čipová, způsob aktivace transaktní, stav karty uzavřena, platná do 30.06.2017, č. smlouvy 0106296487. Karta byla blokována 17.10.2016, důvod blokace je insolvence. -Z přípisu ESSOX, s. r. o., adresátce anonymizovano Jaroslava, Dolní Studénky 148 s číslem 0106296487, že úvěrový rámec byl zvýšen na částku 35.000 Kč, přípis je datován dnem 17.03.2009. -z dohody o změně aktuální výše úvěrového rámce ke smlouvě č. 0106296487, klient Jaroslava anonymizovano , r.č. 845327/5809, že níže podepsaný klient souhlasí s tím, aby mu společnost změnila, zvýšila aktuální výši úvěrového rámce na 60.000 Kč. Podepsáno za klienta dne 06.06.2016, dohoda obsahuje nečitelný podpis v kolonce podpis společnosti. -z formuláře žádost o převedení peněžních prostředků na váš bankovní účet č. smlouvy 0106296487 Jaroslava anonymizovano , Dolní Studénky 148, že obsahuje text ,,žádám vás o převedení peněžních prostředků z revolvingového účtu č. 0106296487 na můj bankovní účet č. 1420849013 kód banky 3020 ve výši 10.000 Kč opatřený datem 17.08.2016 a podpisem anonymizovano .

Podle § 198 odst. 1 věta první, druhá zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a); tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

ICM R

Podle § 198 odst. 2 insolvenčního zákona v žalobě podle odst. 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Se zřetelem na dikci shora citovaného zákonného ustanovení a vzhledem k situaci, kdy přezkumné jednání ve věci se realizovalo 19.01.2017 a žaloba byla podána dne 17.02.2017 platí, že se tak stalo včas a rovněž řádně, tedy oproti insolvenční správkyni dlužnice, když platí, že ta přihlášenou pohledávku žalobce evidovanou v příslušném insolvenčním řízení dlužnice co do výše 56.308,25 Kč z celkově přihlášených 61.341,75 Kč popřela a dlužnice přihlášenou pohledávku v celé přihlášené výši 61.341,75 Kč nepopřela. Žalobce pak jako důvod vzniku popřené pohledávky specifikoval a označil pouze ty skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky uplatnil v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 23543/2016 ve smyslu § 198 odst. 2 insolvenčního zákona, tj. neuhrazený závazek dlužníka vzniklý na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru č. 0106296487 z nichž žalovaná uznala 5.033,50 Kč a ve zbytku, tj. ohledně dalších 55.586,25 Kč pohledávku žalobce popřela. Pouze takto specifikovaná pohledávka co do svého důvodu i výše je pak předmětem daného incidenčního sporu.

Vzhledem k důvodu popření výše přihlášené pohledávky žalovanou, jak byl vymezen u přezkumného jednání a shora je předmětem sporu a přezkumu soudem správnost názoru žalované, že za situace, kdy dlužnice v letech 2007-2016 načerpala finanční prostředky celkem 162.753,50 Kč a zároveň uhradila splátky celkem 156.720 Kč, takže dlužný zůstatek činí 5.033,50 Kč může obstát při současné argumentaci žalované, že smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru byla uzavřena v rozporu s požadavkem transaprentnosti, neboť zejména informace o předmětu plnění a ceně služby nebyly spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem a k ujednáním v obchodních podmínkách, případně v podmínkách pro vydání a používání úvěrových karet nelze přihlížet.

Na posuzovanou věc dopadá zákon č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/86 Sb., který nabyl účinnosti dnem 01.01.2002 a byl zrušen k 01.01.2011 zákonem č. 145/2010 Sb. za situace, základ smluvního vztahu řeší smlouva o úvěru uzavřená 15.11.2006, resp. 25.11.2006, kterou dlužnice mimo jiné požádala, aby ji společnost zařadila do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce ve výši nejméně 3.000 Kč, vydala úvěrovou kartu a současně vyjádřila vědomost, že tato žádost případně i výše úvěrového rámce bude posuzována podle článku IV. odst. 1 Obchodních podmínek a smlouva o úvěrovém rámci a úvěrové kartě vznikne způsobem uvedeným v obchodních podmínkách. Mimo jiné podle § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 321/2001 Sb. platí, že tento zákon se nevztahuje na půjčku poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty.

Podle § 2 písm. a), b) a c) citované normy spotřebitelským úvěrem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků, spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejichž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván a věřitelem je fyzická nebo právnická osoba, poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení těchto osob.

ICM R

Podle § 4 odst. 1 citované normy smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být uzavřena písemně a jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel.

Soud přezkoumal skutkový stav zjištěný v průběhu celého řízení se zřetelem na shora citovaná zákonná ustanovení, a poté dospěl k závěru, že žaloba žalobce je po právu.

Soud nemá pochybnosti o tom, že v předmětné věci mezi dlužnicí a žalobcem byla ujednána smlouva o spotřebitelském úvěru, která má základ v písemném vyhotovení smlouvy a úvěru ze dne 15.11.2006, kterou uzavřela dlužnice jakožto fyzická osoba nebo podnikatel s výše jmenovaným subjektem jako prodejcem podle této smlouvy o úvěru a žalobcem pod číslem 736032, v jejímž rámci se dlužnice se žalobcem dohodla i na úvěrovém rámci a úvěrové kartě. Pokud jde o toto ujednání, je jim podle názoru soudu naplněna i písemná forma této smlouvy podle § 4 odst. 1 zákona č. 321/2001 Sb. za situace, kdy shora popsaným způsobem dlužnice učinila nabídku na uzavření úvěrové smlouvy a žalobce i akceptoval a v písemné formě vyhověl tak, že dlužnici zaslal tzv. uvítací balíček, jehož součástí byla i neaktivní úvěrová karta č. 5577110017537209 vztahující se ke smlouvě č. 0106296487. Nepochybné je, že veškeré podmínky byly pro dlužnici transparentní za situace, kdy součástí uvítacího balíčku byl mimo jiné i sazebník poplatků, jehož součástí je i specifikace úroků, konkrétně úroků z prodlení a další podmínky jako jsou jednotlivé částky v příslušném rozpětí pro výši měsíční splátky a pro měsíční úrokovou sazbu. Skutečnost, že tyto podmínky nebyly sjednány způsobem nikoli transparentním, jak tvrdí a argumentuje pohledávku popírající žalovaná plyne především ze samotného faktu, že dlužnice úvěrovou kartu žalobce aktivovala, vědomě bezproblémově ji dlouhodobě užívala po nezpochybněnou dobu od roku 2007 do roku 2016. Po celé toto téměř 10 roků trvající období nevyvstala mezi dlužnicí a žalobcem jakákoliv pochybnost ohledně podmínek, za kterých žalobce dlužnici úvěr poskytoval, když poprvé za celé toto dlouhé období až v souvislosti s úhradou splatné pohledávky žalobce k 15.09.2016 žalovaná splátku z titulu poskytnutého spotřebitelského úvěru nezaplatila, a to právě a pouze z důvodu insolvence. Z tohoto stavu stěží lze přijmout argument žalované, že úvěrová smlouva, resp. spotřebitelský úvěr mezi žalobcem a dlužnicí byl sjednán netransparentně. Rovněž tak neakceptovatelný je závěr a stanovisko žalované popírající výši pohledávky, resp. akceptaci té části, kterou žalovaná z přihlášené pohledávky, která je předmětem sporu uznala, neboť jednoznačně odporuje zákonnému vymezení úvěru jako zákonného instrumentu, resp. u spotřebitelského úvěru konkrétně § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 321/2001 Sb., když sama žalovaná na zákon o spotřebitelském úvěru odkazuje a z něho při přezkumu přihlášené pohledávky žalobce vychází. Oproti stanovisku strany žalované pak soud zcela akceptuje způsob propočtu přihlášené pohledávky žalobce na dlužné jistině z poskytnutého úvěru, jak plyne jednak z přihlášky pohledávky v předmětném insolvenčním řízení evidované pod P7, tak ve skutkových tvrzeních žalobce ze žaloby, která byla současně listinnými důkazy doložena.

Ze všech shora rozebraných důvodů soud žalobce žalobce zcela vyhověl, když podle § 194 věta druhá insolvenčního zákona se žalované nezdařilo žalované v souladu s touto jí zákonnou povinností unést povinnost tvrzení i povinnost důkazní o výši pohledávky za situace, kdy tuto popírá.

ICM R

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb. v podmínkách § 163 téhož zákona negativně, neboť plně úspěšný žalobce v tomto typu řízení nemá oproti žalované, jakožto insolvenční správkyni právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci k Vrchnímu soudu v Olomouci dvojmo.

Olomouc 15.11.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Dana Dorazilová v. r. Veronika Paličková samosoudkyně

ICM R