1 Azs 96/2008-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Bc. Radovana Havelce, JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: M. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 10. 2006, č. j. OAM-826/LE-03-ZA05-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2008, č. j. 56 Az 328/2006-60,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 19. 10. 2006, č. j. OAM-826/LE-03-ZA05-2006, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu).

Žalobce uvedené rozhodnutí napadl žalobou, v níž zároveň požádal o ustanovení zástupce a tlumočníka. Krajský soud usnesením ze dne 15. 1. 2007 návrh na ustanovení zástupce zamítl. Proti tomuto usnesení žalobce (dále též stěžovatel ) brojil kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 2. 2008, č. j. 1 Azs 17/2007-49, odmítl. Krajský soud následně usnesením ze dne 12. 6. 2008 žalobu odmítl. Vzhledem k tomu, že pobyt žalobce nebyl od 29. 5. 2008 soudu znám, rozhodl dne 10. 7. 2008 o ustanovení opatrovníka žalobce, kterým se stala organizace SOZE.

Dne 15. 8. 2008 bylo odmítavé rozhodnutí krajského soudu žalobci doručeno a 19. 8. 2008 došla krajskému soudu kasační stížnost podaná žalobcem napadající uvedené usnesení. Její součástí byla žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud v reakci na ni vyzval stěžovatele k vyplnění formuláře o majetkových a výdělkových poměrech. Uvedený formulář zaslal na adresu, kterou stěžovatel uvedl ve své kasační stížnosti. Poté, co došlo k jejímu doručení fikcí, rozhodl krajský soud dne 10. 9. 2008 o zamítnutí návrhu stěžovatele na ustanovení zástupce, vyzval jej k předložení plné moci advokáta, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, případně aby doložil doklad o svém právnickém vzdělání a poučil jej o možných procesních důsledcích nevyhovění dané výzvě. Po doručení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce, ke kterému došlo opět fikcí, předložil krajský soud věc Nejvyššímu správnímu soudu.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel požádal o ustanovení advokáta pro řízení o předmětné kasační stížnosti, jeho žádost však byla zamítnuta. Přes výzvu k odstranění nedostatku zastoupení nepředložil ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložil, že by sám měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu