1 Azs 95/2008-127

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Bc. Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: nezl. A. G., zastoupená zákonným zástupcem: G. G., proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 8. 2006, č. j. OAM-821/VL-09-ZA05-2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2008, č. j. 56 Az 41/2008-86,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím ze dne 2. 8. 2006 zamítl žalovaný žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu).

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou kterou Krajský soud v Brně zamítl rozsudkem ze dne 20. 12. 2006, č. j. 56 Az 264/2006-28; Nejvyšší správní soud však tento rozsudek ke kasační stížnosti žalobkyně zrušil svým rozsudkem ze dne 6. 2. 2008, č. j. 1 Azs 42/2007-59, a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení. V novém řízení krajský soud opět žalobu zamítl rozsudkem ze dne 23. 5. 2008, č. j. 56 Az 41/2008-86.

Proti rozhodnutí krajského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) dne 3. 7. 2008 kasační stížnost s tím, že nemá právnické vzdělání a neovládá dostatečně český jazyk. Proto požádala o bezplatné ustanovení advokáta, který by kasační stížnost doplnil a zároveň stěžovatelku v řízení o ní zastupoval. Krajský soud vyzval stěžovatelku, aby vyplnila a zaslala soudu formulář-potvrzení o osobních majetkových a výdělkových poměrech a aby soudu sdělila, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Zákonný zástupce stěžovatelky předmětný formulář vyplnil a zaslal soudu. Krajský soud však po jeho posouzení dospěl k závěru, že předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a tedy i pro ustanovení zástupce stěžovatelka dostatečně neprokázala, a proto její návrh na ustanovení zástupce usnesením ze dne 6. 2. 2009, č. j. 56 Az 41/2008-120, zamítl. Současně krajský soud v tomtéž usnesení stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů předložila soudu plnou moc advokáta, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, nebo aby doložila doklad o svém právnickém vzdělání. Přitom stěžovatelku poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, pak Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo zákonnému zástupci stěžovatelky doručeno dne 12. 2. 2009; ten však na výzvu soudu nijak nereagoval.

Krajský soud v Brně nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že stěžovatelka není zastoupena advokátem.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka přes výzvu krajského soudu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložila; sama (resp. její zákonný zástupce) přitom neprokázala vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatelky-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Posuzování existence podmínek řízení má přitom přednost před zkoumáním, zda byly odstraněny vady kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu