1 Azs 87/2008-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: T. T. T., zastoupena opatrovníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, v řízení zastoupena JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2008, č. j. OAM-10-695/LE-BE03-BE07-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2008, č. j. 46 Az 6/2008-18,

t ak t o:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně JUDr. Marii Cilínkové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 4800 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodn ění:

Žalobkyně napadla u Krajského soudu v Praze žalobou v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný zamítl žalobkyninu žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky v platném znění (dále jen zákon o azylu ). Krajský soud žalobu shora citovaným rozsudkem zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobkyně podala proti tomuto rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádala krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud její žádosti vyhověl, ale následně zjistil, že žalobkyně je neznámého pobytu. Rovněž Nejvyšší správní soud se pokusil zjistit místo pobytu, ale ani on nebyl úspěšný, neboť z přípisu Policie České republiky, evidenčního odboru Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 27. 10. 2008, se podává, že současné místo žalobkynina pobytu není známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Pokud v azylové věci nastane situace, kdy u žalobce, který je zároveň žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, nelze zjistit místo jeho pobytu, je na soudu, aby řízení zastavil bez ohledu na to, zda kasační stížnost má veškeré zákonné náležitosti a splněny jsou i všechny podmínky kasačního řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Je-li v řízení najisto postaveno, že žalobce je osobou neznámého pobytu, je namístě řízení o kasační stížnosti zastavit, aniž by bylo třeba k tomuto způsobu skončení řízení přistoupit teprve poté, kdy nejsou shledány důvody pro odmítnutí kasační stížnosti. Udělení státního občanství České republiky, úmrtí žalobce, neznámé místo jeho pobytu či další podmínky zmíněné v ustanovení § 33 zákona o azylu jsou totiž natolik významné, že jejich naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu azylového řízení, resp. zmaření účelu zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil z důvodu neznámého místa pobytu žalobkyně podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Krajský soud ustanovil žalobkyni usnesením ze dne 17. 6. 2008, č. j. 46 Az 6/2008-34, zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti advokátku JUDr. Marii Cilínkovou. Náklady řízení v tomto případě hradí stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Náklady spočívají v odměně za dva úkony právní služby (převzetí věci a doplnění kasační stížnosti) v částce 4200 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů] a v náhradě hotových výdajů v částce 600 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem tedy 4800 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2008

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu