1 Azs 83/2006-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce P. J., zastoupeného Mgr. Lilianou Vochalovou, advokátkou se sídlem nám. I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2005, č. j. OAM-2135/VL-20-04-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2006, č. j. 62 Az 76/2005-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2005 zamítl žalovaný žalobcovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou; tu však Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 31. 7. 2006.

Proti tomuto rozsudku brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností, v níž namítl, že krajský soud se nezabýval tím, proč nezakládá jeho osobní situace (obava z pronásledování čínskými policejními orgány po návratu, strach ze zatčení pro zabití člověka) důvod hodný zvláštního zřetele, pro nějž lze udělit humanitární azyl ve smyslu § 14 zákona o azylu: pouze konstatoval závěry žalovaného, a jeho rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné. Žalobce proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Požádal též o to, aby jeho kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek; tato žádost se však-s ohledem na zamítnutí kasační stížnosti i skutečnost, že kasační stížnost má odkladný účinek již přímo ze zákona-stala bezpředmětnou.

Kasační stížnost je přípustná; Nejvyšší správní soud se proto ve smyslu § 104a s. ř. s. zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. K podrobnějšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti ve věcech azylu (mezinárodní ochrany) lze přitom pro stručnost odkázat např. na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006-39, publikované pod č. 933/2006 Sb. NSS.

K námitce, podle níž soud při hodnocení zákonnosti rozhodnutí, jímž byla žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná, řádně nezkoumal, zda nejsou u stěžovatele dány důvody pro udělení humanitárního azylu, lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2004, č. j. 5 Azs 47/2003-48, rozsudek ze dne 15. 9. 2005, č. j. 7 Azs 138/2005-69, nebo rozsudek ze dne 29. 6. 2005, č. j. 1 Azs 241/2004-53, (všechny dostupné na www.nssoud.cz). Nutno dodat, že Nejvyšší správní soud neshledal ani žádné pochybení krajského soudu, které by bylo natolik intenzivní, že by mohlo přivodit odlišnost rozhodnutí ve věci samé, a které by tak založilo přijatelnost kasační stížnosti.

Ustálená a vnitřně jednotná judikatura Nejvyššího správního soudu tak poskytuje dostatečnou odpověď na námitku, kterou stěžovatel vznesl v kasační stížnosti. Kasační stížnost tedy svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele; Nejvyšší správní soud ji proto shledal ve smyslu § 104a s. ř. s. nepřijatelnou a z tohoto důvodu ji odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu 657 40 Brno, Moravské nám. 6 telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361 e-mail: podatelna@nssoud.cz

Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábř. 34 728 81 Ostrava

V Brně dne 28. 2. 2007 č. j.-64

V příloze vracím po vyřízení kasační stížnosti spis Vašeho soudu sp. zn. 62 Az 76/2005. Potřebný počet stejnopisů rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. ledna 2007, č. j.-60, pro doručení účastníkům řízení o kasační stížnosti, je připojen.

JUDr. Marie Žišková, v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Zuzana Miková