1 Azs 76/2004-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně: L. N. (dříve S.), zastoupené JUDr. Vladimírem Kubátem, advokátem se sídlem Praha 3, Chlumova 20, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2002, č. j. OAM-5977/VL-14-C09-2001, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 9. 2003, č. j. 15 Az 107/2003-21,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 5. 12. 2003 u Krajského soudu v Ústí nad Labem se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 26. 9. 2003, č. j. 15 Az 107/2003-21, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2002, č. j. OAM-5977/VL-14-C09-2001, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný žalobkyni neudělil azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Současně rozhodl tak, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud kasační stížnost dne 7. 5. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Poté, co mu věc byla vrácena k postupu dle § 108 s. ř. s., ji opětovně předložil dne 19. 12. 2005.

Dne 5. 12. 2005 se žalobkyně dostavila ke krajskému soudu a ústně do protokolu vzala kasační stížnost zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu