č. j. 1 Azs 63/2006-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: O. P., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, poštovní schránka 21/OAM, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 7. 1. 2005, č. j. OAM-3593/VL-18-05-2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 1. 2006, č. j. 60 Az 8/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 7. 1. 2005 zamítl žalovaný žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Žalobkyně napadla toto rozhodnutí žalobou; tu Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 18. 1. 2006. Zároveň žalobkyni poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a sdělil jí též, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupena advokátem.

Žalobkyně podala proti rozsudku včasnou kasační stížnost; ta kromě námitek směřujících proti vadám řízení před žalovaným a právnímu posouzení věci obsahovala též žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků. Žalobkyně též navrhla, aby byl její kasační stížnosti přiznán odkladný účinek; tento návrh se však-s ohledem na odmítnutí kasační stížnosti-stal bezpředmětným.

Aby krajský soud mohl rozhodnout o návrhu žalobkyně na ustanovení zástupce, zaslal jí formulář prohlášení o majetkových poměrech na adresu, kterou žalobkyně uvedla v kasační stížnosti; žalobkyně však při doručování zásilky nebyla zastižena a nevyzvedla si ji ani v úložní lhůtě, a zásilka tak byla vrácena zpět soudu. Soud nato usnesením ze dne 28. 4. 2006 neustanovil žalobkyni zástupce z řad advokátů a vyzval ji, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložila plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti a aby prostřednictvím advokáta doplnila kasační stížnost. Při doručování zásilky obsahující toto usnesení dne 5. 5. 2006 nebyla žalobkyně zastižena; zásilka byla proto uložena na poště, kde si ji však žalobkyně nevyzvedla. Třetího dne od uložení, tj. dne 9. 5. 2006 (pondělí 8. 5. 2006, na něž by jinak konec lhůty připadl, bylo státním svátkem), tak nastala fikce doručení. Žalobkyně na výzvu soudu nereagovala; věc byla proto předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Žalobkyně, která je v této věci stěžovatelkou, přes výzvu soudu nedoložila, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem; sama ovšem nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Účastníku řízení, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a u nějž je to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce (§ 35 odst. 7 s. ř. s.); k tomu však musí účastník doložit své majetkové poměry, což žalobkyně přes výzvu soudu neučinila. Krajský soud jí proto správně zástupce neustanovil a bylo na žalobkyni, zda si obstará vlastního advokáta; ani to ale neudělala.

K tomu se poznamenává, že fikce doručení neboli tzv. náhradní doručení je institutem, který-jsou-li k tomu dány zákonné předpoklady-zcela nahrazuje doručení skutečné. Proto s ním zákon také spojuje totožné následky: v případě žalobkyně tak v den následující po uplynutí posledního dne třídenní úložné lhůty začala běžet měsíční lhůta k předložení plné moci udělené advokátu, a to bez ohledu na to, že se žalobkyně o obsahu výzvy nedozvěděla. Náhradní doručení je neúčinné pouze tehdy, pokud účastník soudu prokáže, že se v místě doručování nezdržoval v den, kdy nebyl zastižen, a ve třech (popřípadě deseti, jde-li o zásilku určenou do vlastních rukou) dnech následujících; žádný takový důkaz však žalobkyně soudu nepředložila.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění podmínky řízení spočívající v zastoupení advokátem na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu