1 Azs 57/2006-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) T. D., zastoupené Mgr. Andrejem Perepečenovem, advokátem se sídlem Praha 7, Jana Zajíce 36, b) nezl. M. D., zastoupeného žalobkyní ad a) jakožto zákonnou zástupkyní, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2004, č. j. OAM-2421/VL-07-HA14-2004, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 11. 2005, č. j. 14 Az 469/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně: T. D. s e odmítá.

II. Kasační stížnost nezletilého žalobce: M. D. s e odmítá.

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

IV. Odměna advokáta Mgr. Andreje Perepečenova s e u r č u j e částkou 2150 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným rozsudkem zamítl dle § 78 odst. 7 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobci domáhali přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2004, č. j. OAM-2421/VL-07-HA14-2004. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku.

Žalobkyně T. D. podala kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 12. 12. 2005. Navrhla zrušení napadeného rozsudku a požádala o ustanovení advokáta.

Nezletilý žalobce M. D. podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 14. 12. 2005. Navrhl zrušení napadeného rozsudku a požádal o ustanovení advokáta.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnosti byly podány opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalobcům byl předmětný rozsudek doručen v pátek 25. 11. 2005, jak vyplývá z doručenky.

Lhůta pro včasné podání kasační stížnosti tedy žalobcům v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 9. 12. 2005 (pátek). Protože kasační stížnost žalobkyně T. D. podala osobně u krajského soudu až dne 12. 12. 2005 a nezletilý žalobce M. D. dokonce až dne 14. 12. 2005, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. ani v jednom případě zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnosti byly podány opožděně, a proto je odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Žalobkyni: T. D. byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.).

Výše odměny byla stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění účinném do 31. 8. 2006 (jak plyne z čl. II. vyhlášky č. 276/2006 Sb.), a to za dva úkony právní služby spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení a v písemném podání týkajícím se věci samé ze dne 19. 4. 2006, a náhrady hotových výdajů, tedy ve výši 2 x 1000 Kč a 2 x 75 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), d), § 13 odst. 3 citované vyhlášky], celkem 2150 Kč.

Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu