1 Azs 53/2006-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně N. T. T. T., zastoupené Mgr. Radkem Vachtlem, advokátem se sídlem Praha 2, Římská 32, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 9. 2005, č. j. OAM-550/LE-01-C09-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 46 Az 54/2005-21,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta Mgr. Radka Vachtla s e u r č u j e částkou 1075 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 19. 1. 2006 se žalobkyně domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 46 Az 54/2005-21, jímž bylo k jejímu zpětvzetí zastaveno řízení o její žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 9. 2005, č. j. OAM-550/LE-01-C09-2005. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu , ve znění účinném do 31. 8. 2006).

V kasační stížnosti žalobkyně dále požádala o ustanovení advokáta. Jako adresu svého pobytu označila Zařízení pro zajištění cizinců V. P.

Krajský soud žalobkyni usnesením ze dne 24. 1. 2006 (č. l. 26) ustanovil zástupce-advokáta Mgr. Radka Vachtla a vyzval ji k doplnění kasační stížnosti. Toto usnesení se však žalobkyni na uvedenou adresu nepodařilo doručit, dle údaje pošty na doručence se adresátka odstěhovala. Podáním ze dne 20. 4. 2006 ustanovený advokát soudu sdělil a doložil, že se pokusil žalobkyni kontaktovat, nepodařilo se mu však zjistit adresu jejího pobytu. Současně požádal o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti. Z Evidence žadatelů o azyl vedené Ministerstvem vnitra (úřední záznam na č. l. 41) a dále z přípisu Evidenčního odboru Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 3. 5. 2006 vyplynulo, že žalobkyně byla dne 8. 2. 2006 propuštěna ze Zařízení pro zajištění cizinců V. P. a bylo jí vystaveno výjezdní vízum, z území však legálně nevycestovala, současné místo jejího pobytu není známé.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu, ve znění účinném od 13. 10. 2005, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu žalobkyně na území České republiky není známé a nelze je zjistit; tato skutečnost přetrvává již od poloviny února 2006 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil z Evidence žadatelů o azyl vedené Ministerstvem vnitra.

Po konstatování splnění všech zákonných podmínek Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c), § 120 s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Žalobkyni byl pro řízení o výše uvedené kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.).

Výše odměny byla stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění účinném do 31. 8. 2006 (jak plyne z čl. II. vyhlášky č. 276/2006 Sb.), a to za jeden úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení, a náhrady hotových výdajů, tedy ve výši 1x 1000 Kč a 1x 75 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 citované vyhlášky], celkem 1075 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu