1 Azs 52/2008-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: N. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2006, č. j. OAM-435/VL-10-12-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2007, č. j. 61 Az 50/2006-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného označeného v záhlaví, kterým byla žádost stěžovatelky o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Současně krajský soud stěžovatelku poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku.

Stěžovatelka podala kasační stížnost adresovanou krajskému soudu k poštovní přepravě dne 6. 2. 2008. Navrhla zrušení napadeného rozsudku a dále požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Napadený rozsudek byl doručen stěžovatelce soudním doručovatelem dne 17. 1. 2008 (viz doručenka na č. l. 22 soudního spisu). Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy stěžovatelce uplynula v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. dnem 31. 1. 2008 (čtvrtek). Protože kasační stížnost podala stěžovatelka k poštovní přepravě až dne 6. 2. 2008 (č. l. 27 soudního spisu), je zjevné, že lhůta k podání kasační stížnosti mezitím uplynula. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud doplňuje, že žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je bezpředmětná, neboť dle § 32 odst. 5 zákona o azylu je kasační stížnosti podané ve věci mezinárodní ochrany přiznán odkladný účinek ze zákona.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2008

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu