1 Azs 46/2009-171

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) A. K., b) nezl. D. N., c) nezl. R. K., žalobci b) a c) zastoupeni žalobkyní ad a) jako zákonnou zástupkyní, všichni zastoupeni JUDr. Evou Poláčkovou, advokátkou se sídlem Starobrněnská 13, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2007, čj. OAM-1-422/VL-10-P13-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobců a)-c) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2009, čj. 56 Az 128/2007-108,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2009, čj. 56 Az 128/2007-108, se z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.

Vymezení věci

[1] Žalobci a)-c) (dále jen stěžovatelé ) požádali o udělení mezinárodní ochrany, žalovaný jim však v záhlaví uvedeným rozhodnutím nepřiznal mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu). Stěžovatelé napadli toto rozhodnutí žalobou u krajského soudu; ten ji rozsudkem ze dne 20. 3. 2009, čj. 56 Az 128/2007-92, zamítl. Proti uvedenému rozsudku krajského soudu podali stěžovatelé kasační stížnost. Zároveň požádali o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud jejich žádosti vyhověl a usnesením, které je označeno v záhlaví, jim ustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupkyni JUDr. Evu Poláčkovou, advokátku.

II.

Argumenty obsažené v kasační stížnosti

[2] Stěžovatelé podali proti usnesení krajského soudu o ustanovení zástupkyně JUDr. Evy Poláčkové kasační stížnost. Uvádí, že tato advokátka byla již jejich rodině ustanovena a nebyly s ní spokojení, protože k nim přistupovala neprofesionálně. Nepředkládala soudu navrhované důkazy, ani přes četné výzvy jim nedoručila včas rozhodnutí. Z těchto důvodů požadují stěžovatelé ustanovení jiného zástupce.

[3] Kasační stížnost byla soudem zaslána zástupkyni stěžovatelů JUDr. Evě Poláčkové, která se k ní však ve stanovené lhůtě nevyjádřila.

III.

Hodnocení Nejvyšším správním soudem

[4] Jelikož se jedná o kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany, musel nejprve Nejvyšší správní soud vážit, zda jsou splněny podmínky přijatelnosti ve smyslu § 104a s. ř. s., a dospěl k závěru, že kasační stížnost je přijatelná. Krajský soud sice při svém rozhodování nepochybil, nicméně vytvořil situaci, v níž může být závažným způsobem dotčeno právo stěžovatelů na efektivní právní zastoupení, s nímž souvisí právo na soudní ochranu jako takové. Tyto okolnosti zakládají přijatelnost kasační stížnosti.

[5] Důvody kasační stížnosti lze shrnout tak, že stěžovatelé mají osobní zkušenost s ustanovenou zástupkyní JUDr. Evou Poláčkovou. Jedná se o nepříznivou zkušenost, byť tak může být vnímána toliko subjektivně. JUDr. Poláčková své stanovisko k uvedeným skutečnostem soudu nesdělila.

[6] Nejvyššímu správnímu soudu je z úřední činnosti známo, že tato advokátka zastupovala manžela stěžovatelky a), který je otcem stěžovatelů b) a c), v řízení o kasační stížnosti vedeném zdejším soudem pod sp. zn. 1 Azs 110/2008. Jak vyplývá z rozsudku v této věci, neučinila v řízení žádný úkon právní služby. Tyto skutečnosti svědčí o tom, že rodina stěžovatelky a) má opravdu s JUDr. Poláčkovou osobní zkušenost. Tím dostává alespoň část tvrzení stěžovatelů objektivní podobu.

[7] Z kasační stížnosti bez jakýchkoliv pochyb vyplývá, že stěžovatelé nechovají důvěru vůči jim ustanovené zástupkyni. Právě důvěra, která je ryze subjektivní kategorií, je podstatou vztahu mezi zástupcem a zastoupeným. Pokud dojde k narušení nezbytné důvěry, je to důvod pro zrušení ustanovení advokáta (srov. § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění). V dané věci byla dle tvrzení stěžovatelů nezbytná důvěra narušena. Soudu se podařilo ověřit, že část těchto tvrzení je objektivně podložena. V takovém případě je na místě, aby bylo kasační stížnosti vyhověno a usnesení o ustanovení zástupce z řad advokátů zrušeno (viz rozsudek NSS ze dne 30. 11. 2005, čj. 7 Azs 214/2005-96, všechna zde cit. rozhodnutí jsou přístupná též na www.nssoud.cz). Ačkoliv tedy postupu krajského soudu nelze nic vytknout, musel Nejvyšší správní soud odstranit závažné negativní následky jeho rozhodnutí.

[8] S ohledem na výše uvedené skutečnosti zrušil Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu a věc mu vrací k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 věta první s. ř. s.). Právním názorem v tomto rozsudku vysloveným je krajský soud v dalším řízení vázán (§ 110 odst. 3 s. ř. s.). O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v dalším řízení (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

[9] Nad rámec uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že mu byl dne 17. 9. 2009 doručen přípis stěžovatelů psaný v ruském jazyce, který je založen na listu č. 164 soudního spisu. Stěžovatelé v něm opakují své námitky proti ustanovené zástupkyni paní JUDr. Evě Poláčkové, advokátce, a domáhají se ustanovení jiného advokáta. Obsah tohoto podání pouze opakuje skutečnosti uvedené stěžovateli již v kasační stížnosti ze dne 9. 6. 2009, která je sepsána v českém jazyce a založena na listu č. 110 soudního spisu. Jelikož přípis ze dne 17. 9. 2009 neobsahuje žádný nový procesní návrh v dané věci, a není v něm obsaženo nic, co by nebylo obsaženo v česky psaných podáních stěžovatelů, nepořídil soud jeho překlad do českého jazyka prostřednictvím tlumočníka (obdobně srov. rozsudek NSS ze dne 8. 1. 2004, čj. 2 Ads 35/2003-70, publ. pod č. 569/2005 Sb. NSS). Přípis se navíc s ohledem na povahu věci nyní řešené před Nejvyšším správním soudem (řízení o návrhu na zrušení usnesení ustanovujícího advokátku stěžovatelů) nijak nedotýká samotného rozhodnutí žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2009

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu