1 Azs 45/2008-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně N. V. (dříve Z.), st. přísl. Ukrajina, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2007, č. j. OAM-1-933/VL-01-ZA04-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2008, č. j. 56 Az 2/2008-13,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2008, č. j. 56 Az 2/2008-13, jímž byl zamítnut její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2007, č. j. OAM-1-933/VL-01-ZA04-2007. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žalobkyninu žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Krajský soud kasační stížnost dne 10. 4. 2008 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním učiněným ústně do protokolu dne 25. 6. 2008 vzala žalobkyně zákonná zástupkyně kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Soudu současně předložila rodný list žalobkyně vydaný dne 28. 5. 2008 Úřadem městské části Praha 4 a osvědčení o tom, že žalobkyně je státním občanem České republiky, vydané týmž úřadem dne 18. 6. 2008. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2008 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu