č. j. 1 Azs 35/2006-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. I., proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 15. 9. 2004, č. j. OAM-1304/VL-07-ZA04-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2005, č. j. 36 Az 231/2004-46,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21. 10. 2004 napadl žalobce rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 9. 2004, jímž mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a jímž bylo zároveň vysloveno, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona.

Krajský soud v Brně žalobu zamítl rozsudkem ze dne 8. 12. 2005. Rozsudek (který obsahoval i poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti) byl doručen žalobcově zástupkyni do vlastních rukou dne 9. 1. 2006.

Dne 2. 2. 2006 podal žalobce u Krajského soudu v Brně kasační stížnost s připojeným návrhem na ustanovení zástupce. Dne 7. 2. 2006 podal pak k žalobce k poštovní přepravě Doplnění kasační stížnosti (krajskému soudu doručeno 8. 2. 2006), v němž mj. požádal o to, aby byl jeho kasační stížnosti přiznán odkladný účinek; tato žádost se však-s ohledem na odmítnutí kasační stížnosti-stala bezpředmětnou.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout. Napadený rozsudek krajského soudu byl žalobcově zástupkyni doručen v pondělí 9. 1. 2006; dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet v úterý 10. 1. 2006 a skončila v pondělí 23. 1. 2006. Kasační stížnost, kterou žalobce podal osobně u soudu dne 2. 2. 2006, je tak opožděná, a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s.]. Pro opožděnost kasační stížnosti se soudy nezabývaly návrhem na ustanovení zástupce; bez významu je z tohoto důvodu i doplnění kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu