1 Azs 3/2007-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: nezl. T. B., zastoupený zákonnou zástupkyní: T. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 9. 11. 2006, č. j. OAM-1127/VL-07-ZA07-2006, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 11. 2006, č. j. 56 Az 339/2006-9,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce brojil u Krajského soudu v Brně žalobou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 11. 2006, kterým zamítl žádost žalobců o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Podáním doručeným soudu dne 24. 11. 2006 však byla žaloba vzata zpět. Krajský soud proto usnesením ze dne 27. 11. 2006 řízení o žalobě zastavil.

Žalobce podal proti usnesení včasnou kasační stížnost; následně však krajský soud zjistil, že žalobce je neznámého pobytu. Krajský soud proto ustanovil usnesením ze dne 17. 1. 2007 žalobci opatrovníka, a to administrativní pracovnici soudu. Následně předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Podle informací Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, byl žalobci vydán výjezdní příkaz k opuštění České republiky platný do 8. 3. 2007. Podle informací P. s. Z. ze dne 17. 1. 2007 byl žalobce i se svou zákonnou zástupkyní repatriován do země původu, a je tudíž neznámého pobytu.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu azylového řízení, resp. zmaření účelu zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil z důvodu neznámého místa pobytu žalobců podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu