č. j. 1 Azs 3/2005-53 USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: J. Š., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 9. 2003, č. j. OAM-5000/VL-19-ZA05-2002, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2004, č. j. 47 Az 970/2003-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 27. 10. 2004 u Krajského soudu v Praze se žalovaný domáhal zrušení výroku č. I. rozsudku uvedeného soudu ze dne 8. 9. 2004, č. j. 47 Az 970/2003-35, jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 9. 2003, č. j. OAM-5000/VL-19-ZA05-2002, a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Zrušeným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobkyni azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a dále rozhodl tak, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud kasační stížnost dne 6. 1. 2005 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 8. 6. 2006 vzal žalovaný svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Josef Baxa předseda senátu