1 Azs 288/2004-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: D. A., zastoupené JUDr. Jarmilou Vilímkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Řeznická 3, proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2004, č. j. OAM-6678/VL-14-P20-2001, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2004, č. j. 10 Az 14/2004-38,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 12. 10. 2004 u Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 17. 8. 2004, č. j. 10 Az 14/2004-38, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2004, č. j. OAM-6678/VL-14-P20-2001, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím neudělil žalovaný žalobkyni azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a dále rozhodl o tom, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Krajský soud kasační stížnost dne 22. 12. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Podáním ze dne 25. 1. 2005, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 1. 2005, vzala žalobkyně svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Josef Baxa předseda senátu