1 Azs 284/2004-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: K. P., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2004, č. j. OAM-125/VL-10-04-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2004, č. j. 62 Az 22/2004-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á. II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě napadeným usnesením odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2004, č. j. OAM-125/VL-10-04-2004. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti usnesení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení.

Žalobce podal osobně u Krajského soudu v Ostravě dne 14. 7. 2004 kasační stížnost. Uvedl, že podle § 46 odst. 1 s. ř. s. může soud odmítnout toliko návrh a nikoli řízení, výrok napadeného usnesení tedy nemá oporu v zákonném předpisu. Krajský soud též porušil žalobcovo právo jednat před soudem v mateřském jazyce dle § 18 o. s. ř. Navrhl zrušení napadeného usnesení, a dále požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalobce převzal písemnost (usnesení Krajského soudu v Ostravě) dne 7. 7. 2004, jak vyplývá z dokladu o doručení.

Nestanoví-li soudní řád správní jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení (§ 42 odst. 5 s. ř. s.).

Nebyl-li adresát zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, písemnost se podle § 46 odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, doručí jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě nebo v témže domě, působící v témže místě podnikání anebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

V daném případě nebyl adresát (žalobce) při doručování dne 18. 6. 2004 zastižen, i když se v místě doručování zdržoval. Protože nebylo možné doručit jiné dospělé osobě, ochotné obstarat odevzdání písemnosti, byla téhož dne písemnost uložena u pošty. Dnem doručení je tedy dle § 46 odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2004, a § 40 odst. 1 s. ř. s. den 21. 6. 2004 (pondělí), a to bez ohledu na skutečnost, že fakticky, dle dokladu o doručení, žalobce písemnost převzal až dne 7. 7. 2004. Lhůta pro podání kasační stížnosti žalobci tedy v souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. uplynula dnem 7. 7. 2004 (středa). Protože kasační stížnost žalobce podal osobně u soudu až dne 14. 7. 2004, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována a tedy kasační stížnost byla podána opožděně, s čímž § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. spojuje důsledek odmítnutí návrhu.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2005

JUDr. Josef Baxa předseda senátu