1 Azs 254/2004-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: O. R., zastoupeného JUDr. Alžbětou Prchalovou, advokátkou se sídlem Brno, Dřevařská 25, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2003, č. j. OAM-4670/VL-10-04-TZ-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 8. 2004, č. j. 47 Az 1034/2003-18,

takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 24. 9. 2004 u Krajského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 16. 8. 2004, č. j. 47 Az 1034/2003-18, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2003, č. j. OAM-4670/VL-10-04-TZ-2003, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). Krajský soud kasační stížnost dne 11. 11. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Podáním ze dne 24. 1. 2005, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal žalobce svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu