č. j. 1 Azs 212/2005-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: M. H., proti žalovanému Ministerstvu vnitra se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 17. 3. 2005, č. j. OAM-459/VL-07-15-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2005, č. j. 62 Az 22/2005-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů vo d ně n í :

Rozsudkem ze dne 25. 7. 2005 zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu proti rozhodnutí ze dne 17. 3. 2005, jímž žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce dne 7. 9. 2005 kasační stížnost. Podáním ze dne 25. 7. 2006, adresovaným Krajskému soudu v Ostravě a předloženým Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 8. 2006, vzal žalobce svou kasační stížnost zpět.

Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, v němž bylo vydáno rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě napadené kasační stížností, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobce vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu